Bostäder: Byggnader för människors boende.Socialt boende: Boende, avsett för låginkomsttagare eller låginkomstfamiljer, som subventioneras med skattemedel.DjurhållningHemlösa: Personer som saknar fast bostad. Hit räknas inte nomadfolk.Housing for the Elderly: Boendeformer för individuellt, självständigt boende för äldre. Såväl grupphem som enskilda lägenheter kan förekomma. Boendeformen förutsätter att de boende själva står för boendekostnaden, men omfattar även handikappanpassade bostäder. Denna typ av boende skall ej förväxlas med ålderdomshem, där tillsyn och vård ingår.TätortsförnyelseDjurskydd: Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.Rehabiliteringshem: Speciella bostäder för personer som inte kräver sjukhusvård, men som inte är friska nog att klara sig själva i samhället utan tillsyn eller stöd.Djurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.Gruppboende: Boendeform för grupper av patienter, barn eller andra med behov av psykiskt och fysiskt stöd. Grupphemmen har oftast formen av självhushåll, inrymda i vanlig boendemiljö, med vårdtillsyn och övervakning, för mindre grupper av inneboende, som lever tillsammans under familjeliknande förhållanden.Byggnormer: Regler för utförande av byggnadskonstruktioner. "Svensk Byggnorm" har upphört att gälla och ersatts av Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets Konstruktionsregler (BKR).Försöksdjursvetenskap: Vetenskap och teknik, inriktade på anskaffning, avel, skötsel och vård, och urval av djur för biomedicinsk forskning.Trängsel: Ansamling av ett för stort antal individer i förhållande till det utrymme som är tillgängligt.Försöksdjur: Djur som används i såväl biomedicinsk grundforskning som klinisk forskning.Fattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.SkadedjursbekämpningSocial isoleringSociala villkorBoendeformerBlyförgiftningLuftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Golv och golvbeläggningar: De ytor i en byggnad på vilka man går och står.Fattigområden: Geografiska områden som kännetecknas av svår ekonomisk utarmning och därmed följande fysiskt och socialt förfall.Socioekonomiska faktorerMålarfärgSocial miljöHälsotillstånd, tätortVentilationSocialt arbeteSociala problemBly: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Pb, atomnummer 82 och atomvikt 204. Bly är en mjuk och mattgrå metall som bildar giftiga salter. Av grundämnets fyra naturliga isotoper har tre bildats genom radioaktivt sönderfall: Pb206, 207 och 208.Miljöplanering: Utformning av omgivningen för att medge eller främja specifika beteende- eller verksamhetsmönster.TätortsbefolkningMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Fuktighet: Graden av vatten(ånga) i en gas, t ex luft.Kontrollerad miljö: Tillstånd, i vilket utrymmen i sjukhus, laboratorier, bostäder, djurhus, arbetsplatser, rymdfarkoster osv har tekniskt kontrollerade luft- och temperaturförhållanden, belysning, fuktighet, ventilation och andra förhållanden i omgivningen.RenhållningBarnomsorg: Samhällets organiserade åtgärder för omsorgen om barns hälsa och välbefinnande.BränderLuftkonditionering: Reglering av luftmiljön inom ett avgränsat utrymme, genom styrning av temperatur och flöde, fuktighet och halten av föroreningar och mikroorganismer.Hygien: I vid bemärkelse det samma som renlighet, men även vetenskapen om skapande och upprätthållande av en för individ och grupp hälsofrämjande miljö.Städer: Avgränsade, oftast tätbefolkade, geografiska områden, med viss juridisk och funktionell status.Boston: Huvudstad i staten Massachusetts i USA. Staden grundades år 1630.DammKonsumenträtt: Bevakande av konsumenters rättigheter och intressen.MiljövårdDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Handhavande (Psykologi): Fysisk manipulation av djur eller människor i syfte att framkalla en beteendemässig eller psykologisk reaktion.Stadsplanering: Långsiktig detaljplanering av det fysiska samhällsbyggandet.DjurskyddskommitteerBefolkningskontrollSocialpolitikConnecticut: En stat i USA, belägen vid Atlantkusten. Ytan är 13 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 3,3 miljoner invånare (1999). Huvudstaden heter Hartford.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Miljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.DrogmissbrukareBefolkningstäthetSocialbidragByggnadskonstruktion: Arkitektur, yttre och inre formgivning och byggnation av andra inrättningar än sjukhus, t ex tandläkarskolor, läkarskolor, öppenvårdskliniker och specifika sjukvårdsenhetsbyggnader. Hit räknas också utformning och konstruktion av skyddade, kontrollerade eller avstängda forskningsmiljöer, inkl. rymdstationer.GästarbetareArkitektur: Byggnadskonst.HälsoojämlikhetChicagoSocialgruppSäkerhetHushållning: Skötsel av hus och hem.VildmarkInstitutionsvård: En specialiserad vårdform för beteendestörningar, inklusive drogmissbruk. Vården kan bestå av terapeutiskt utformat gruppboende och undervisning för förvärvande av praktiska färdigheter som hjälp för patienterna att fungera i samhället.Uthyrning av egendom: Kontraktbunden överenskommelse mellan uthyrare (ägare) och hyresman genom vilken den senare garanteras förfoganderätt till utrustning eller byggnader under en angiven tid och för en angiven taxa.Personligt revirStress, psykologiskPatientutredning och -uppföljning: Ett samlingsbegrepp för alla de åtgärder som en läkare eller annan medicinskt ansvarig vidtar för att koordinera nödvändiga insatser för en patient. Det omfattar utredning, behandlingsplanering, remit tering och uppföljning, så att kontinuerlig, effektiv och kostnadseffektiv behandling uppnås.Uppvärmning: Utnyttjande av värme för att höja omgivningstemperaturen, eller metoderna för att åstadkomma denna effekt. Termen får ej förväxlas med det fysikaliska begreppet "värme".Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Hemlösa ungdomar: Barn och ungdomar som rymt hemifrån eller av annan orsak saknar fast bostad och lever på gatorna.Social omsorgNew York CityFörenta StaternaOwnershipInkomstskatt: Skatt på en individs, organisations eller företags nettoinkomster.Kannibalism: Företeelse som innebär att individer av en art äter andra individer av samma art.TransportMissbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Psykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.North CarolinaAlabama: Stat i sydöstra USA. Ytan är 134 000 km2, och huvudstaden heter Montgomery.Förståndshandikappade: Personer med avsevärt lägre än genomsnittlig intellektuell kapacitet och betydande problem med anpassning till vardagslivet eller oförmåga att på egen hand hantera dagliga aktiviteter.British Columbia: Den västligaste provinsen i Kanada, gränsande till Stilla havet i väster och USA i söder. Ytan är 950 000 km2, och folkmängden 3,3 miljoner invånare. Victoria är huvudstad, och Vancouver den största s taden.Avinstitutionalisering: En utveckling mot vård i det öppna samhället i stället för i institutionsmiljö, med de effekter detta kan ha på individen, på anhöriga, på samhället och på vårdsystemet.RiskfaktorerFamiljekarakteristika: En familjs storlek och sammansättning.Northern TerritoryHälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Hushållsartiklar: Hit räknas lösa hushållsföremål, redskap och hushållsmaskiner, men inte möbler eller fast inredning.ParaguayAnställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)New YorkSocial planeringToaletterSkyddsutrustningPsykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.UrbaniseringPrevalensSocialt stödInkomst: Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.MejeriproduktionBaltimoreFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Intervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Lantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.LivsmedelsförsörjningDubbeldiagnos (Psykiatri): Samtidigt missbruk och psykisk sjukdom. Diagnosprincipen grundar sig på det faktum att patienter med alkohol- eller drogberoende också ofta har psykiska problem av varierande svårighetsgrad.Regeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.