Samlingsnamn på borhydrider, analoga med alkaner och silaner. Ett flertal är kända. Några har höga energivärden och används i bränslen.
Grundämne och spårämne med kemiskt tecken B, atomnummer 5 och atomvikt 10.81. Isotopen bor-10 används som neutronfångare i borneutroninfångningsterapi.
Oorganiska eller organiska föreningar som innehåller bor som en integrerad del av molekylen.
Oorganiska eller organiska salter och estrar av borsyra.
Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.
Föreningar med både en hydroxylgrupp (-OH) och en aminogrupp (-NH2).
En teknik för tumörbehandling, särskilt gliom och melanom, som går ut på att tillföra isotopen bor-10 till målcellerna och sedan neutronbestråla dem.
Stereoisomerism är en form av isomeri, där två eller fler molekyler har samma kemiska formel och struktur, men differar i rumslig orientering av deras atomgrupper. Detta innebär att de har samma typ och antal atomer, men skiljer sig åt genom att vara speglar av varandra, liknande vänster- och högerhanden, vilket kallas att vara en form av "enantiomerer". Stereoisomeri är viktigt inom farmakologi eftersom olika stereoismoriska former av samma molekyl kan ha olika biologiska aktivitet och effekter på levande organismer.
I medicinsk kontext, refererar "etrar" till de små hål eller öppningar som finns i bukhinnan (peritoneum) genom vilka tarmlösa strukturer som tarmar och bloodvessels passerar in och ut från bukhålan. Dessa öppningar kallas också för mesenteriala foramen eller peritoneala förbindelser. Det är viktigt att notera att begreppet "etrar" kan ha andra betydelser inom andra medicinska specialiteter.