BokurvalBöckerBokrecensioner, principerSelection, GeneticSällsynta böckerBokpriserBöcker, illustrerade: Böcker innehållande fotografier, teckningar, porträtt, diagram, tabeller, kartor, faksimiler eller andra bilder.Referensböcker, medicinskaReferensböckerBoksamlandeBokklassificeringBokindustri: En företagsverksamhet inriktad på tryckning och framställning av böcker.Bibliotekssamlingar, utveckling: Utveckling av bibliotekssamlingar, omfattande bl a förvärvspolicy, bedömning av nuvarande och framtida användares behov, användarstudier, utvärdering av resurser, behovsinventering, urval, samordning, vård och gallring av material, samt budgetering.Bibliografi, principer: En förteckning över artiklar eller andra dokument och publikationer med något gemensamt, t ex en och samma författare, ett givet ämnesområde eller visst utgivningsställe.Medicinska bibliotekLitteratur, modernLäroböcker, principerBibliotekskatalogerBokrecensioner: Kritisk granskning av böcker eller andra monografiska verk.Hälsovårdsrelaterade yrken: Inom hälsovårdsrelaterade yrken personal som inte är läkare, men har speciell utbildning och, ofta, legitimation för sin yrkesutövning. Sådana yrken kan vara medicinsk teknik, sjukgymnastik osv.Räkenskapsböcker: Böcker för redovisning av privata eller kommersiella penningtransaktioner.Tidskrifter, principer1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Bokillustrationer: Fotografier, tryck, teckningar, porträtt, diagram, faksimiler, kartor, tabeller osv avsedda att belysa eller utsmycka textinnehållet i en publikation.BokutsmyckningSjukhusbibliotek: Bibliotek som främst tillgodoser sjukhusanställdas informationsbehov, men ibland även erbjuder patienter bibliotekstjänster .Modeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Evolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Biological EvolutionBerömda personerMedicinsk bibliografi: Förteckning över artikler, dokument och andra publikationer inom områden av medicinskt intresse.Variation (Genetics)Meditation: Ett medvetandetillstånd där individen utesluter yttre stimuli från medvetandet, så att tanken kan fokusera på en enda sak och skapa ett tillstånd av avkoppling och befrielse från stress. Det finns en rad tekniker för att rensa tankarna från stressande, yttre störningar. Hit hör även meditationsterapi.Litteratur: Skrivna framställningar som utmärker sig genom form eller uttryckssätt och som förmedlar idéer av varaktigt eller allmänt intresse. Termen kan även avse den samlade skriftliga produktionen på ett språk, i ett land eller under en tidsålder.Kolonialism: Ett samlingsbegrepp för de ekonomiska, politiska, kulturella och sociala åtgärder som en koloniserande stat vidtar för att tillskansa sig och bibehålla kontroll över och exploatera områden och folk utanför sitt eget territorium.Jord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.MNSs-blodgruppssystem: Ett system av allmänna blodgruppsisoantigener hos människa med många tillhörande undergrupper. M- och N-dragen är kodominanta, medan S- och s-dragen sannolikt utgör mycket nära länkade alleler, inklusive U-antigenet. Systemet utnyttjas oftast i faderskapsanalyser.Komplement 7: Den sjunde komponenten i komplementreaktionsföljden. Den är ett betaglobulin som sannolikt bildar komplex med C5 och C6 och aktiveras av C5. Kopplingen till C7 gör att cellen kan upplösas.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.PreussenEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.NazismParisForaminiferaFörintelse: Den omfattande, systematiska utplåningen av europeiska judar i koncentrationsläger i Nazityskland före och under andra världskriget.Koncentrationsläger: Interneringsanstalter för t ex krigsfångar eller politiska fångar.Hälso- och sjukvård i glesbygdStandard of CareHälsotillstånd, glesbygdPostcardsKorrespondens, principer: Meningsutbyte mellan personer eler institutioner genom brevväxling. Termen tillämpas mest vid indexering och katalogisering av historiskt eller biografiskt material.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.