Bokrecensioner, principerBokrecensioner: Kritisk granskning av böcker eller andra monografiska verk.BöckerBokurvalTelevisionFilippinerna: Republik bestående av en ögrupp i sydkinesiska sjön, öster om Vietnam. Landytan är 298,170 km2, och folkmängden uppgår till drygt 84,5 miljoner invånare (juli 2002). Huvudstad är Manila.Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.TransportNew YorkTand i tand: En tandmissbildning, som huvudsakligen drabbar de övre framtänderna. Den kännetecknas av inbuktning i emaljen på själva kronan.Getsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.Altruism: Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.BiståndsarbeteDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.DammHandel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.ApotekSprutorSubstans PVårdhemHyperfosfatemiRomerska riketPicrasmaEngland: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.2,6-diklorindofenol: 2,6-natriumdiklorindofenol. Ett färgmedel som används som reagen s vid bestämning av C-vitamin.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Hästencefalitvirus, östlig: En art av Alphavirus som orsakar encefalomyelit hos hästdjur och människor. Viruset har sin utbredning längs den amerikanska östkusten, från Kanada till Central- och Sydamerika. Dödligheten är hos hästar ca 90 % och bland människor uppemot 80 % i samband med epidemier.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Patientkredit och betalningAMP-deaminas: Ett enzym som katalyserar deaminering av AMP till IMP. EC 3.5.4.6.Patientavgifter: Kostnader för sjukvårdstjänster som betalas av patienten.Räkningar: Kortvariga skulder och tillgångar som uppkommer vid löpande transaktioner.Rapportering av försäkringskrav: Ifyllande av försäkringsgivarens blankett eller formulär för ersättningskrav.Adenosinmonofosfat: Adenylsyra. Adeninnukleotid innehållande en fosfatgrupp som förestrats till en sockerdel i 2´-,3´- eller 5´-positionen.Hunger: Känsla av behov av föda till följd av tom magsäck.Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Blommor: Växters fortplantningsorgan.Budget: Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).VattenförsörjningVattenUnited States Environmental Protection AgencySyndekan-1TandGenprodukter, tax: Transaktiva transkriptionsproteiner tillhörande promotorelementen i LTR (Long Terminal Repeats) hos HTLV-1 och HTLV-2 (humant lymfotropt virus). tax-proteinerna (transaktiverande x; x är ej definierat) verkar genom att binda till förstärkarelementen i LTR.Kapitalfinansiering: Investering i materiel och utrustning som sedan räknas som tillgångar.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Slipped Capital Femoral EpiphysesMusikOffentlig sektorHöjdsjuka: Ett sjukligt tillstånd av syrebrist orsakat av minskat syretryck på hög höjd.Personlig autonomiKvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvård: Normer, kriterier, standarder och andra direkt kvalitativa och kvantitativa mått för bestämning av sjukvårdens kvalitet.Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdBergsbestigning: En sport i vilken ingår bergsklättringsteknik.