Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.HälsoinformationKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Social MediaSubstratspecificitetHälso- och miljöfarliga ämnenOorganiska kemikalier: En stor klass kemiska ämnen, omfattande alla dem som inte innehåller kol eller kolföreningar som huvudbeståndsdel. Karbider, karbonater, cyanider, cyanater och koldisulfid (kolsvavla) räknas dock till gruppen oorganiska kemiska ämnen.Hevea: Ett växtsläkte (gummiträd) inom familjen Euphorbiaceae (törelväxter) och ordningen Euphorbiales, underklassen Rosidae. Naturgummi erhålls huvudsakligen från Hevea brasiliensis, men även från några andra växter.Biologi: En biologisk vetenskapsgren som omfattar djurens, växternas och mikroorganismernas ursprung, struktur, utveckling, växt, funktion, genetik och fortplantning.NatriumhypokloritRoot Canal IrrigantsSystembiologiEquipment Reuse: Upprepad användning av utrustning, instrument, artiklar eller annat material, oberoende av tillverkarens avsikter vad gäller användning eller hållbarhet. Intellektuell egendom: Egendom som är resultatet av intellektuell prestation. Hit hör t ex patent, varumärken, litterära och konstnärliga verk, fotografisk konst, växtförädlingsprodukter osv. Genom immaterialrätten tillförsäkras upphovsperson eller uppfinnare ensamrätt till sitt verk under en av internationell konvention eller nationell lagstiftning fastställd tidsperiod. Immaterialrättens organisation administreras av FN-organet World Intellectual Property Organisation (WIPO).AtractylodesPersiljeväxter: Persiljefamiljen, Umbelliferae, ordningen Apiales, omfattar morötter, odört, selleri, palsternacka, fänkål, anis, dill och kummin.LuftstrupsinflammationStrupkatarr: Inflammation i struphuvudet. Vanliga tecken är torrhet och ömhet i halsen, sväljningsbesvär, hosta och heshet.Crenarchaeota: Ett rike inom domänen Archaea (arkéer), bestående av termofila, acidofila (dvs sådana som trivs i varma, sura miljöer) och svavelberoende organismer. De två ordningarna är Sulfolobales och Thermoproteales.Blommor: Växters fortplantningsorgan.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.Cactaceae: Familjen kaktusväxter inom ordningen Caryophyllales och klassen Magnoliopsida. Kaktusar är perenna suckulenter, anpassade till att leva i torra områden.Mödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.VäxtproteinerVäxtbladJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Livsmedelsindustri: Den industribransch som sysslar med beredning, tillagning, distribution och tillhandahållande av livsmedel och drycker.Fossila bränslen: Alla typer av kolvätetillgångar som kan användas till bränsle, som t ex olja, kol och naturgas.MiljöföroreningGödsel: Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.LivsmedelsförsörjningSkuldraSkulderledSpirulinaChlorella: Orörliga, encelliga grönalger, som kan vara en värdefull protein- och B-vitaminkälla.Neuroendokrina tumörerChlorella vulgaris: En art gröna mikroalger i familjen Chlorellaceae. Den används som modell för fotosyntes och som kosttillskott.Jord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.Fykocyanin: Det metallfria, blå fykobilinfärgämnet i konjugerat kromoprotein hos blågröna alger. Tillsammans med klorofyllerna har det ljusabsorberande funktion.Cyanobacteria: En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.TidningarBöckerGetter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.BibliotekskatalogerKataloger, principer: Ordnade sammanställningar av beskrivningar av och hänvisningar till föremål med tillräckliga uppgifter för att föremålen skall kunna återfinnas.Tidskrifter, principerMassmedia: Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.SverigePolis1500-talshistoria: Tiden från 1501 till 1600.UrinavledningArabisk medicinSchizophyllumFörstärkning (Psykologi)