Bruk av levande organismer som stridsmedel, för att framkalla sjukdom hos människor, djur eller växter.
Taktisk krigföring med hjälp av brandstridsmedel, rök eller irriterande, brännande eller kvävande gaser.
Kemiska substanser som används i krig för att åstadkomma oreda, sjukdom eller död.
Slemhinneinfektion hos hästar som även kan överföras till människor. Den orsakas av Burkholderia mallei och kännetecknas av såriga luftvägsslemhinnor och hudutslag.
En akut bakterieinfektion orsakad av Bacillus anthracis. Rovdjur kan smittas genom att äta infekterade byten eller kadaver. Människor smittas genom kontakt med infekterade djur eller genom förorenade djurprodukter. Den vanligaste formen hos människa är kutan antrax.
Ett oförklarligt sjukdomstillstånd som kännetecknas av hudmanifestationer, bl a icke läkande sår, klåda och förekomst av fibrer.
Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Vapen med förmåga att åstadkomma förödelse i stor skala och/eller användas för att döda stora delar av en befolkning. Hit hör kärnvapen, biologiska och kemiska vapen (ofta med den kollektiva benämningen ABC-vapen).
Medicinsk verksamhet anpassad till särskilda, militära förhållanden.
Sjukhus avsedda för militär personal.
Insekter är en klass, Insecta, av Arthropoda, vars medlemmar har en kropp bestående av tre delar: huvud, torax och bakkropp. Insekterna utgör den dominerande djurgruppen på jorden; flera hundra tusen olika arter har beskrivits. Det har funnits insekter på jorden i mer än 350 miljoner år, att jämföras med mindre än 2 miljoner år för människan. Många insekter är av kommersiellt värde som renhållningshjon, medan andra kan orsaka enorm ekonomisk skada och mänskligt lidande som skadedjur inom jordbruket. Tre ordningar är av medicinskt intresse, nämligen Hemiptera, Diptera och Siphonaptera, eftersom de orsakar sjukdom hos människor och djur.
Ett släkte gramnegativa, aeroba bakterier som ger upphov till brucellos. Bakterierna utgörs av orörliga kocker och är djurparasiter och -patogener.
En art av bakterier tillhörande släktet Brucella vars naturliga värdar är nötkreatur.
En art av bakterier av släktet Brucella vars naturliga värdar är får och getter. Andra däggdjur, inklusive människa, kan också smittas. Hos laboratoriedjur tycks denna art vara mer virulent än B. abor tus och ge upphov till dödlig infektion.
Infektion orsakad av bakterier tillhörande släktet Brucella och huvudsakligen omfattande det retikuloendoteliala systemet. Tillståndet kännetecknas av feber, svaghet, sjuklighet och viktförlust.
Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i
De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.
Geografiska platser som funnits i civilisationens tidiga historia.
Organisationer, såväl offentliga som fristående, med specialiserad kunskaps- eller forskningsinrikting, och ofta med speciell expertis, som t ex Vetenskapsakademien, Karolinska institutet osv.
Tvärgående snittning och lägesjustering av överkäken. Det finns tre typer: Le Fort I osteotomi för framflyttning av överkäken eller behandling av frakturer; Le Fort II osteotomi för behandling av brott på överkäken; Le Fort III osteotomi för behandling av bruten överkäke med frakturer i ett eller flera ansiktsben. Den senare metoden används även ofta för att korrigera kraniofacial dysostos och liknande ansiktsmissbildningar.