Inflammation av ögats bindhinna; kan orsakas av bakterier, virus eller allergisk reaktion. Syn. konjunktivit.
Variga infektioner i ögats bindhinna orsakade av ett flertal arter av gramnegativa, grampositiva eller syrafasta bakterier, varav några av de vanligare är Haemophilus, Streptococcus, Neisseria och Chlamydia.
Inflammation i ögats bindhinna orsakad av överkänslighet för olika allergen. Syn. allergisk konjunktivit.
Oftast lindrig inflammation av ögats bindhinna orsakad av olika virusarter. Konjunktiviten kan utgöra en del av en systemisk infektion.
Infektion i ögat, kännetecknad av förekomst i bindhinnans epitelceller av inklusionskroppar, som är omöjliga att skilja från dem som ses vid trakom. Spädbarn smittas vid födseln och vuxna i badbassänger. Smittan orsakas av Chlamydia trachomatis, som normalt hör hemma i de urogenitala organen. Inklusionskonjunktivit är inte en lika svår sjukdom som trakom och går oftast över spontant.
Mycket smittsam sjukdom, kännetecknad av blödning under ögats bindhinna, svullna ögonlock och blodstockning, rodnad och smärta i ögat. Epidemisk konjunktivit orsakad av Enterovirus 70 (EV-70) beskrevs första gången i Afrika 1969. Sjukdomen kan också orsakas av Coxsackievirus A24 variant (CA24v); denna form är vanligast i Asien.
Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).
En art av Enterovirus som infekterar människor och omfattar 11 serotyper, samtliga coxsackievirus.
Samtidig inflammation i hornhinnan och bindhinnan.
Syn. blefarit.
Virussjukdomar orsakade av Adenoviridae.
Luftvägs- och bindhinneinfektioner orsakade av 33 kända serotyper av humana andenovirus.
Ett släkte av Chlamydophila som främst ger infektion hos fåglar. Det omfattar åtta kända serovarer, av vilka några infekterar mer än en värdtyp, inklusive människor.
Inflammation i regnbågshinnan, kännetecknad av cirkumkornealinjektion, ljusväg, hornhinneutfällningar, sammandragen och trög pupill, samt missfärgning av regnbågshinnan.
Typarten för Chlamydia och orsaken till en rad ögoninfektioner, urinvägsinfektioner och sexuellt överförda sjukdomar.
Ett släkte av familjen Picornaviridae, vars medlemmar framförallt återfinns i mag-tarmkanalen hos ett stort antal värdorganismer. Släktet innehåller många arter, och nya medlemmar får benämningen "humant enterovirus" och en löpande numrering.
Infektionssjukdomar orsakade av bakterier av släktet Chlamydia.
Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.
Inre blödningar i ögat från kärl i ögats olika vävnader.
Medel som selektivt binder till, men inte aktiverar histamin H1-receptorer, varvid verkan av endogent histamin blockeras. Till dessa medel räknas de klassiska antihistaminpreparaten som motverkar eller förhindrar histaminaktivitet vid omedelbar överkänslighet. De verkar i luftrören, kapillärerna och annan glatt muskulatur och används för att förebygga åksjuka, säsongssnuva och allergisk dermatit, samt som sömnmedel. Effekterna av blockering av H1-receptorer i det centrala nervsystemet är inte lika klarlagda.
Preparat som används för behandling av allergiska reaktioner. De flesta verkar genom att hämma inflammatoriska mediatorer.
Infektionssjukdomar orsakade av bakterier tillhörande familjen Chlamydiaceae.
Antigena ämnen som kan framkalla en omedelbar överkänslighetsreaktion.
Patologiska förändringar i kvinnans fortplantningssystem.
Ett släkte av familjen Chlamydiaceae vars arter ger upphov till en rad sjukdomar hos ryggradsdjur, inkl. människor, möss och svin. Chlamydiaarter är gramnegativa och producerar glykogen. Typarten är Chlamydia trachomatis.
Arter av släktet Mastadenovirus som orskar en rad sjukdomar hos människa. Infektionerna är mestadels symtomfria, men kan kopplas till sjukdomar i luftvägarna, ögonen och matsmältningssystemet.
En art av Enterovirus som infekterar människor och omfattar 2 serotyper: humant enterovirus 68 och humant enterovirus 70.
Bakterieinfektioner utvändigt eller invändigt i ögat. Till de vanligare patogenerna hör Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus och Chlamydia.
Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".
Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.
Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.
Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.
Inflammatorisk reaktion i hornhinnan.
Subakut inflammation i ljumsklymfkörtlarna, orsakad av vissa immuntyper av Chlamydia trachomatis. Den räknas som en sexuellt överförd sjukdom i USA, men är utbredd i utvecklingsländer. Sjukdomen skiljer sig från granuloma venereum, som orsakas av Calymmatobacterium granulomatis.
En immunfluorescensteknik som utnyttjar en fluorescerande färg bunden till en antikropp, vilken tillsätts direkt i en vävnads- eller cellösning för påvisande av specifikt antigen.
Mikroorganismer som uppvisar större förändringar i fråga om morfologi, fysiologi och odlingsegenskaper än normalt.
Bortfall av epitelvävnad från hornhinnans yta till följd av erosion eller vävnadsnekros. Tillståndet orsakas vanligtvis av bakterie-, svamp- eller virusinfektion.
Lindriga till svåra infektioner i ögat eller dess angränsande vävnader förorsakade av protozo- eller metazoparasiter.
Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.
En heterogen grupp infektioner orsakade av Coxsackievirus. Hit hör t ex herpangina, aseptisk meningit, förkylningsliknande sjukdomar, icke-paralytisk, polioliknande sjukdom, epidemisk pleurodyni och svår myokardit.
En av staterna i USA, belägen längst upp i nordost, gränsande till Kanada i norr, New Hampshire i väster och Atlanten i sydost. Landytan är 79 933 km2, och folkmängden uppgår till drygt 1,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Augusta.