Beteendemedicin: Tvärvetenskapligt område för utveckling och samordning av biomedicinska och sociala frågor och faktorer inom hälso- och sjukvård, samt för tillämpning av resultaten av denna forskning.Ivermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.Filaricider: Maskdödande medel verksamma mot nematoder (rundmaskar) inom superfamiljen Filarioidea.Parasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Kunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.SverigeTandläkarlegitimation: Formell licensiering för rätten att utöva tandläkaryrket.Klinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Läroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.Sexuella avvikelserPsykologi, kliniskBegravningsritualer: Traditioner och ceremonier förknippade med omhändertagande av de döda.Lymfatiska systemet: Ett system av organ och vävnader som bereder och transporterar immunceller och lymfa.Fibromyalgi: Ett allmänt, icke-ledanknutet, reumatiskt syndrom, kännetecknat av myalgi och punktvis muskelömhet. Muskelsmärtan förvärras av inaktivitet och kyla. Tillståndet åtföljs ofta av generella symtom som sömnstörningar, trötthet, stelhet, huvudvärk och ibland nedstämdhet. Det föreligger stora likheter mellan fibromyalgi och kronisk trötthetssyndrom. Fibromyalgi kan uppkomma som en primär eller sekundär sjukdom. Vanligast är tillståndet hos kvinnor i åldern 20 till 50 år.Centrala nervsystemets sjukdomar: Sjukdom i någon del av hjärnan eller ryggmärgen.Folkmedicin: Läkekonst baserad på kulturella sedvänjor som går från generation till generation. Hit hör behandlingsritualer med mystik och magi, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon förklaring i modern medicin.PsykoterapiMaleimiderFysisk träning: Lektioner och övningar i den fysiska utvecklingen av kroppen, som t ex gymnastiklektioner i skolan. Hit räknas inte fysisk träning i behandlingssyfte, s k motionsterapi.Menopaus: Den sista menstruationsperioden. Ett permanent upphörande av menstruationer sägs föreligga efter 6-12 månaders amenorré (uteblivna menstruationer) hos kvinnor över 45 år. I USA inträder menopausen i allmänhet hos kvinnor mellan 48 och 55 år gamla.Digital dental radiografi: Ett snabbt digitalt bildsystem av lågdostyp som nyttjar en liten intraoral sensor istället för röntgenfilmsutrustning. Patienten utsätts för lägre exponering, och bildförvrängningen blir minimal, men upplösning och bildbredd är sämre än vid vanlig röntgen. En mottagarenhet som vidarebefordrar signalerna till en bilddator placeras i munnen. Systemet kan även användas för digitalisering av röntgenfilmbilder eller data från andra typer av detektorer.Fysisk kondition: Tillstånd med känsla av god fysisk form och med optimal prestationsförmåga, som ett resultat av fysisk träning eller fysisk terapi.StyrketräningMenarke: Tidpunkten för den första menstruationen.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Avhandlingar, akademiska, principer: Avhandlingar baserade på resultaten av originalforskning och med en konkret slutledning eller uttryckande en specifik synpunkt. Vanligen avses avhandlingar skrivna av en kandidat eller doktorand under personlig handledning av en professor eller annan meriterad forskare (t ex doktorsavhandlingar eller licenciatavhandlingar).Biofeedback, PsychologyArbetarskyddBöckerSchizofreniAttentional BlinkMeditation: Ett medvetandetillstånd där individen utesluter yttre stimuli från medvetandet, så att tanken kan fokusera på en enda sak och skapa ett tillstånd av avkoppling och befrielse från stress. Det finns en rad tekniker för att rensa tankarna från stressande, yttre störningar. Hit hör även meditationsterapi.Slumpmässig negativ variation: Tilltagande negativ skiftning av den elektriska potentialen i hjärnbarken i samband med reaktionen som föregår en väntad stimulering. Den elektriska processen indikerar ett beredskaps- eller förväntningstillstånd.ArbetsplatsInbillning: Ett nytt föreställningsmönster sammansatt av intryck från tidigare upplevelser.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Barnpsykologi: Studier av normalt och onormalt beteende hos barn.Psykologi1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.SocialpsykologiSömnbristSömnstadierVakenhetLäkarutbildning: Utbildning i medicin i allmänhet.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.PolenTidsfaktorerProgramevalueringInternutbildning: Utbildning av personal inom en arbetsplats eller organisation.Specialistutbildning, läkare: Utbildningsprogram för läkare som söker specialistutbildning. De omfattar såväl formell specialisttjänstgöring som forskningsarbete inom klinisk medicin och medicinsk grundvetenskap. Utbildningen leder till specialistbehörighet och eventuellt till högre akademisk examen.Vidareutbildning, läkare: Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.