Vanligt konserveringsmedel i livsmedel som motverkar svamptillväxt. I levern binds det till glycin och utsöndras som hippursyra.
Salter och estrar av bensoesyra med antibakteriella och svampdödande egenskaper. De används som konserveringsmedel i farmaceutiska preparat, kosmetika och livsmedel.
Salter och estrar av hippursyra.
Porfyriner som är förenade med en metalljon. Metallen är jämt bunden till alla fyra kväveatomer i pyrrolringarna. De har karaktäristiska absorptionsspektra som kan användas för identifiering eller kvantitativ beräkning av porfyriner och porfyrinbundna föreningar.
Cellmembranglykoproteiner som är selektiva för kloridjoner.
Aromatiska aldehyder; bittermandelolja.
En ordning av insektsätande däggdjur, omfattande bl a mullvadar, näbbmöss, igelkottar och tanrekar (Madagaskarigelkottar).
En medlem av B-vitaminkomplexet. Det utnyttjas också som solskyddsmedel. Kaliumsaltet används terapeutiskt vid fibrotiska hudåkommor.
Bensoesyra eller bensoesyraestrar med en eller fler bromsubstitutioner.
Organiska syror innehållande karboxylgruppen -COOH, inklusive aminosyror och fettsyror. Karboxylsyra används både som klassbenämning och som suffix.
Oorganiska föreningar härrörande från saltsyra och innehållande en Cl-jon.
Lösningar som har lägre osmotiskt tryck än en referenslösning, som t ex blod, plasma eller vävnadsvätska.
Estrar av kanelsyra. Oktylmetoxycinnamat används som UV-filter i solkrämer.
Ett antiseptiskt och desinficerande medel. Det är verksamt mot ett stort antal mikroorganismer, inklusive vissa svampar och virus, men har trög verkan mot sporer. Det har använts som huddesinfektionsmedel och för att lindra klåda.
Enzymer som reversibelt katalyserar bildandet av epoxid eller arenoxid från glykol resp. aromatisk diol. EC 3.3.2.3.
Ett mått på en lösnings surhetsgrad.
Föreningar som uteslutande används för acetylering, oxidation och dehydrering, samt för modifiering av proteiner och enzymer.
Alkoholer som erhålls från arylradikalen (C6H5CH2-) och definieras som C6H5CH2OH. Hit hör också derivat med någon substitution på bensenringen.
Hydroxikanelsyra och dess derivat. De utövar sin verkan genom att aktivera oxidering av indolättiksyra, varvid den endogena nivån av bunden indolättiksyra i växter sjunker.
Kemiska föreningar som lösta i vatten ger vätejoner eller protoner; vars väte kan ersättas av metaller eller basiska radikaler; som vid reaktion med baser bildar salter och vatten (neutralisering).
Negativt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper som vandrar till anoden eller den positiva elektroden (pluspolen) vid elektrolys.
Bensoesyra eller bensoesyraestrar med en eller flera kloratomer.
En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.
Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa Nationalencyklopedin
Föreningar med aminobensen (fenylamin).
Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.