Föreningar med utbredd användning inom biomedicinen, bl a som dopaminagonister.
Ett bensazepin från växten Galanthus. Det är en kolinesterashämmare som används för att motverka muskeleffekterna av gallamintrietiodid och tubokurarin och som provats till behandling av Alzheimers sjukdom och andra CNS-sjukdomar.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Medel som hämmar kolinesteraser. Nervtransmittersubstansen acetylkolin hydrolyseras snabbt och inaktiveras av kolinesteraser. När kolinesteraser hämmas förstärks verkan av endogent acetylkolin vid kolinerga synapser. Kolinesterashämmare har omfattande klinisk användning för sin förmåga att öka den kolinerga effekten på mag-tarmkanalen, urinblåsan, ögat och skelettmusklerna; de används också för sin effekt på hjärtat och det centrala nervsystemet.
En form av presenil demens som vanligen beror på kronisk, nedbrytande hjärnsjukdom. I sjukdomsbilden ingår för tidigt inträdande av senilitet, förvirring och talrubbningar. Förtviningen av nervceller i hjärnan har likheter med för tidigt åldrande. Dubbelt så många kvinnor som män tycks drabbas.
Ett nootropiskt medel, eller nootrop, är en typ av smart drug eller cognition enhancer som sägs förbättra kognitiva funktioner som minne, koncentration, motivation och uppmärksamhet. Termen "nootrop" myntades ursprungligen på 1970-talet av den rumänska forskaren Corneliu Giurgea och kommer från de grekiska orden nous (hjärna) och trepein (att vända eller böja). En medicinsk definition skulle vara: "En substans som förbättrar kognitiva funktioner som minne, inlärning, eller uppväckande av inaktivt nervsystem utan påtaglig toxicitet eller risk för biverkningar och med låg potential för missbruk." Det är värt att notera dock att det fortfarande inte finns någon allmänt accepterad definition eller konsensus om vilka kriterier som ska uppfyllas för att en substans ska klassificeras
Ett enzym som katalyserar omvandlingen av acetylkolin och vatten till kolin och acetat. Det förekommer i den grå nervvävnaden, i röda blodkroppar och i musklernas motoriska ändplattor. Reaktionen bryt er ned acetylkolin som frigjorts vid de neurohumorala kopplingarna och tillåter därmed att impulsöverföreingen återupprättas. EC 3.1.1.7.
Fenylkarbamater är en klassering av kemiska föreningar som innehåller en funktionell grupp bestående av en karbamatstruktur med en fenylgrupp bundet till kolatomen i karbamatfunktionen. Fenylgruppen ger dessa föreningarna specifika egenskaper och användningsområden inom områden som läkemedel, agrokemiska produkter och specialpolymerer.