Ett släkte mitosporsvampar i familjen Clavicipitaceae med teleomorfer inom familjen Nectriaceae. Metarhizium anisopliae används i bekämpningsmedel.
En svampordning i fylet Ascomycota som omfattar ett antal arter och lever som parasiter på högre växter, insekter eller svampar. Andra arter är saprofyter.
En stor och heterogen grupp av svamporganismer som saknar sexuellt stadium. Många humanpatogena svampar tillhör denna grupp.
Insekter är en klass, Insecta, av Arthropoda, vars medlemmar har en kropp bestående av tre delar: huvud, torax och bakkropp. Insekterna utgör den dominerande djurgruppen på jorden; flera hundra tusen olika arter har beskrivits. Det har funnits insekter på jorden i mer än 350 miljoner år, att jämföras med mindre än 2 miljoner år för människan. Många insekter är av kommersiellt värde som renhållningshjon, medan andra kan orsaka enorm ekonomisk skada och mänskligt lidande som skadedjur inom jordbruket. Tre ordningar är av medicinskt intresse, nämligen Hemiptera, Diptera och Siphonaptera, eftersom de orsakar sjukdom hos människor och djur.
Ett organofosforbaserat insektsbekämpningsmedel som hämmar acetylkolinesteras.
Infestationer med leddjur av underklassen Acari, överordningen Acariformes.
Föreningar bestående av kedjor av växelvis aminosyror och karboxylsyror via ester- och amidkopplingar. De är vanligtvis cykliska.
Ett släkte giftiga, marina grönalger i tropiska och subtropiska havsvatten. En art, Caulerpa taxifolia, har stark utbredningsförmåga och producerar ämnet kaulerpenyn, som är dödligt giftigt för marina organismer, men inte för människor.
En familj (Aphididae) små insekter, tillhörande underordningen Sternorrhyncha, som lever på växtsaft. Viktiga arter är Schizaphis och Myzus. Den senare sprider mer än 100 växtvirussjukdomar.
En art (zedrak) av växtsläktet Melia och familjen Meliaceae som är giftig för insekter. Det upp till 15 m höga trädet har rosa-violetta blommor och gula, giftiga frukter.
En omfattande ordning (halvvingar; skinnbaggar) av insekter med stickande eller sugande mundelar. Den utgörs av fem underordningar: Heteroptera, Homoptera, Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha och Coleorrhyncha. De två förstnämnda räknas ibland som egna ordningar.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
En prionsjukdom som uteslutande förekommer inom den foretalande folkgruppen i Nya Guineas höglandsområde. Sjukdomen var främst begränsad till vuxna kvinnor och barn av båda könen. Sjukdomen börjar subakut med skakningar och ataxi, som följs av motorisk svaghet och inkontinens. Döden inträffar inom 3-6 månader efter initialskedet. Tillståndet har samband med rituell kannabalism, i vilken deltog främst kvinnor och barn, men har blivit sällsynt sedan kannabalismen upphörde. De patologiska fynden kännetecknas av bl a icke-inflammatorisk förlust av nervceller i ffa lillhjärnan, gliatillväxt och amyloida plack.
Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.
Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.
En art av grampositiva, kockoida bakterier som ofta ses vid klinisk provtagning och i tarmkanalen hos människor. De flesta stammar är icke-hemolytiska.
En familj av föreningar som innehåller en oxo-grupp, med generell struktur som 1,5-glutarsyra.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.
Industriellt framställda ämnen eller föreningar, ofta ammoniakföreningar, avsedda att berika odlingsjord med näringsämnen eller frigöra i jorden befintlig näring för att öka grödors tillväxt och odlingsproduktivitet.
Vetenskapen om odling och vård av skog.
Skinnbaggar av familjen Cimicidae. Arten Cimex lectularius är den vanliga vägglusen. Den är rödaktig med oval, platt kropp och tillbakabildade vingar. Lusen är en blodsugare, men kan överleva länge ut an föda. Den kan överföra sjukdomar mellan människor, men är normalt inte en sjukdomsvektor.
Angrepp av parasiter som finns på utsidan av värdens kropp.
Bett och stick orsakade av insekter.
Textilprodukter för användning som lakan, filtar, örngott och andra överdrag.
Ett gult, metalliskt grundämne med kemiskt tecken Au, atomnummer 79 och atomvikt 197. Det används till smycken, guldplätering av andra metaller, som betalningsmedel och för tandreparationer. Kliniskt används det i form av salter.