Sjukdomar i basalganglierna, inklusive putamen, pallidum, claustrum, mandelkärnan och svanskärnan. Dyskinesier, främst ofrivilliga rörelser eller ändrad rörelsetakt, är de vanligaste kliniska manifest ationerna av dessa sjukdomar. Orsaker kan vara kärlsjukdomar, degenerativa nervsjukdomar eller skallskador.
Stora, nukleära vävnader under hjärnbarken som har sitt ursprung i telencefalon och är belägna i nedre delen av hjärnan.
Läkemedel som binder till och aktiverar dopaminreceptorer.
Den nedre extremiteten, ned till fotleden.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Samhällets organiserade åtgärder för omsorgen om barns hälsa och välbefinnande.
Barn med psykiska eller fysiska handikapp som inverkar på det dagliga livet och som kan kräva anpassningsåtgärder.
Allt agerande hos barn mellan två och tolv år. För nyfödda och barn under två år används "spädbarns beteende".
Särskilda hälsovårdstjänster för barn, ofta organiserade som barnavårdscentraler (BVC).
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.
Skydd mot olagligt offentliggörande av en persons, familjs eller folkgrupps genetiska information.
Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer.
Avsiktlig borttagning av foster från livmoder med en av ett flertal tillgängliga tekniker.
Utdrivning av foster före fullgången graviditet utan avsiktligt ingripande.
Förtidig utdrivning av foster hos djur.
Olagligt avbrytande av graviditet.
Framkallad abort för att rädda den gravida kvinnans liv och hälsa.