Samhällets organiserade åtgärder för omsorgen om barns hälsa och välbefinnande.
Omhändertagande av vårdbehövande barn eller vuxna patienter i privata familjer.
Barn som övergivits av föräldrar eller fosterföräldrar.
Misshandel av barn inom familj, institution eller i annat sammanhang.
Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.
Tilldömd skyldighet eller tilldelat uppdrag att sörja för vårnaden om ett barn.
Frivilligt upptagande av ett barn av andra föräldrar som sitt eget, vanligtvis på lagenligt sätt.
Särskilda hälsovårdstjänster för barn, ofta organiserade som barnavårdscentraler (BVC).
Barn, vars behov och förmågor avviker så mycket från vad som är normalt i mentalt, fysiskt eller socialt avseende att de behöver speciella insatser för att deras utvecklingspotential skall kunna tillv aratas på bästa sätt.
Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.
Vård av barn i hemmet eller i någon vårdinrättning.
Störningar som anses patologiska med hänsyn till ålders- och utvecklingsstadium, t ex uppförandestörningar och anaklitisk depression. Begreppet omfattar inte psykoneuroser, psykoser eller personlighetsstörningar med bestämda mönster.
Allt agerande hos barn mellan två och tolv år. För nyfödda och barn under två år används "spädbarns beteende".
Antisociala gärningar av barn eller minderåriga vilka är olagliga och bedöms som brottsliga.
Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.
Personer som vårdar andra i behov av tillsyn eller hjälp vid sjukdom eller handikapp. Vården kan ges i hemmet, på sjukhus eller annan inrättning. Förutom utbildad medicinsk eller sjukvårdspersonal omf attar kategorin även föräldrar, makar eller andra anhöriga, vänner, kyrkosamfundsmedlemmar, lärare, socialarbetare m fl.
Barn med psykiska eller fysiska handikapp som inverkar på det dagliga livet och som kan kräva anpassningsåtgärder.
Hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsovård inom psykiatri.
Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.
Statligt stöd till behövande barnfamiljer i USA i enlighet med den amerikanska socialförsäkringslagen.
Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.
Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.
Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.
En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.
Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.
Upplärning och fostran av barn genom föräldrars eller fosterföräldrars försorg. Begreppet avser också fostran i olika samhällsformer, under olika ekonomiska villkor, hos olika etniska grupper osv.
Barn som är föremål för sluten långtidsvård.
Studier av normalt och onormalt beteende hos barn.
Barn, vars ena förälder eller båda föräldrar lider av någon organisk eller psykisk sjukdom eller beteendestörning. Studier i ämnet fokuserar oftast på barnet ur en social, beteendemässig eller psykolo gisk synpunkt, snarare än ur en genetisk.
Tandvård anpassad till de speciella behoven hos barn, inklusive åtgärder för förebyggande av tandsjukdomar och handledning i tandhygien. Häri ingår även specialistvård.
Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.
Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.
Etiskt grundad uppfattning om nödvändigheten att skydda djur, såväl husdjur, laboratoriedjur som vilda djur, mot behandling som kan innebära lidande för djuret. I Sverige är detta skydd lagstadgat, genom djurskyddslagen. För försöksdjur gäller särskilda regler, utfärdade av Centrala försöksdjursnämnden, en myndighet under Jordbruksdepartementet.
Djur som används i såväl biomedicinsk grundforskning som klinisk forskning.
Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.
Undernäring hos barn i åldrarna två till tolv år, beroende på otillräckligt intag av föda och näringsämnen, eller fysiopatologiska tillstånd som hindrar tillgodogörande av mat. Växt och utveckling påv erkas märkbart.
Språk och språkljud hos barn vid olika stadier av utveckling.
Av samhället eller andra vårdgivare organiserad omsorg om barns hälsa.
Organiserade tjänster i samhället eller av andra aktörer med syfte att förbättra mödrars hälsa och välbefinnande.
Antalet dödsfall bland barn mellan ett och tolv år gamla i en given population.
Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).