BöckerBokurvalBokrecensioner, principerSällsynta böckerBokpriserBöcker, illustrerade: Böcker innehållande fotografier, teckningar, porträtt, diagram, tabeller, kartor, faksimiler eller andra bilder.Referensböcker, medicinskaReferensböckerBoksamlandeBokklassificeringBokindustri: En företagsverksamhet inriktad på tryckning och framställning av böcker.Bibliotekssamlingar, utveckling: Utveckling av bibliotekssamlingar, omfattande bl a förvärvspolicy, bedömning av nuvarande och framtida användares behov, användarstudier, utvärdering av resurser, behovsinventering, urval, samordning, vård och gallring av material, samt budgetering.Bibliografi, principer: En förteckning över artiklar eller andra dokument och publikationer med något gemensamt, t ex en och samma författare, ett givet ämnesområde eller visst utgivningsställe.Litteratur, modernBiblioteksadministration: Planering, organisation, bemanning och ledning av bibliotek.Läroböcker, principerBibliotekskatalogerBokrecensioner: Kritisk granskning av böcker eller andra monografiska verk.Hälsovårdsrelaterade yrken: Inom hälsovårdsrelaterade yrken personal som inte är läkare, men har speciell utbildning och, ofta, legitimation för sin yrkesutövning. Sådana yrken kan vara medicinsk teknik, sjukgymnastik osv.Räkenskapsböcker: Böcker för redovisning av privata eller kommersiella penningtransaktioner.Tidskrifter, principer1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Bokillustrationer: Fotografier, tryck, teckningar, porträtt, diagram, faksimiler, kartor, tabeller osv avsedda att belysa eller utsmycka textinnehållet i en publikation.BokutsmyckningSjukhusbibliotek: Bibliotek som främst tillgodoser sjukhusanställdas informationsbehov, men ibland även erbjuder patienter bibliotekstjänster .Berömda personerBiblioterapi: En form av psykoterapi som innebär att patienten får omsorgsfullt utvald litteratur att läsa.American Medical Association: Det amerikanska läkaresällskapet.1600-talshistoria: Tiden från 1601 till 1700.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Boktryck1700-talshistoria: Tiden från 1701 till 1800.MAP-kinaskinas 1: En rikligt förekommande undertyp av mitogenaktiverat proteinkinaskinas på 43 kD med specificitet för mitogenaktiverat proteinkinas 1 och mitogenaktiverat proteinkinas 3. EC 2.7.12.2.1400-talshistoria: Tiden från 1401 till 1500.Abnormalities, Severe TeratoidLizardsEmbryologi: Läran om organismers utveckling under livets embryo- och fosterstadium.PlumbaginaceaeJordfästning: Den fysiska begravningen av döda. Inom svenska kyrkan tidigare benämning på det som nu kallas begravningsgudtjänst (den symboliska jordfästningen). Begravningsritualer inom olika kulturer räknas inte hit.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Search EngineInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Arkiv: Samlingar av handlingar.Tyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Terminologi, principerPubliceringBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.NamnUpphovsrätt: Den i lag fastställda ensamrätten för författare, konstnärer och fotografer till sina verk under en viss tid. Upphovsrätten innebär såväl ekonomiskt som ideellt skydd för upphovsmannen. I Sverige regleras upphovsrätten i upphovsrättslagen (SFS 1960:729 & ändringar), som i stort överensstämmer med motsvarande lagstiftning i andra länder.Filippinerna: Republik bestående av en ögrupp i sydkinesiska sjön, öster om Vietnam. Landytan är 298,170 km2, och folkmängden uppgår till drygt 84,5 miljoner invånare (juli 2002). Huvudstad är Manila.TransportTillgång till information: Individens rätt att tillgå och använda information insamlad eller framställd av andra.Författarskap: Skrivarsyssla, litterärt skapande. Också en författares samlade litterära produktion.