Mättade azacyklopropanföreningar. Alla substitutioner på kol- och kväveatomer är tillåtna.
Acykliska, grenade eller ogrenade kolväten med två kol-kol dubbelbindningar.
Aziriner är en grupp kemiska föreningar som innehåller en tätare cykloramidring med tre kolatomer och en nitrogenatom. De kan användas som intermediärer i syntesen av läkemedel och andra kemiska föreningar.
Vinylföreningar är en grupp kemiska ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som kommersiellt arbetar med dem eller utsätts för dem i andra sammanhang. De kan också finnas i vissa mediciner och andra produkter.
Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.