Mättade azacyklopropanföreningar. Alla substitutioner på kol- och kväveatomer är tillåtna.
Acykliska, grenade eller ogrenade kolväten med två kol-kol dubbelbindningar.
Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.
Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.