Avgiftstaxor: Förteckning över priser för tjänster eller åtgärder inom vård och tandvård.Relativt värde-skalorMedicare del B: Den frivilliga delen av det amerikanska Medicare-programmet, omfattande sjukvårdstjänster utöver dem som ingår i den obligatoriska delen, som t ex hemsjukvård, öppenvård, laboratorieundersökningar m fl. Dessa förmåner förutsätter dock erläggande av en månatlig försäkringspremie.Hållbar medicinsk utrustning: Utrustning som är motståndskraftig mot förslitning och kan användas under lång tid. Hit hör t ex rullstolar, sjukhussängar, proteser osv.Patientavgifter: Kostnader för sjukvårdstjänster som betalas av patienten.Medicare-anvisning: Begrepp baserat på standardiserade avgifter för sjukvårdstjänster i det amerikanska allmänna sjukförsäkringsprogrammet Medicare.Offert: Kostnadsförslag som utgör underlag för eventuell beställning av varor eller tjänster.United States Centers for Medicare and Medicaid ServicesHälsoekonomi: Ekonomiska aspekter på hälso- och sjukvård. Hit hör också det ekonomiska inflytandet av sjukdom på patient, läkare, vårdpersonal och samhälle.Prospektiva betalningssystemSjukförsäkring, kirurgiCPT-koderPrissättningSjukförsäkring, betald: Betalning av tredje part för en vårdgivares utgifter för sjukvårdstjänster åt en försäkrad eller förmånstagare.Kirurgicentra: Inrättningar avsedda för kirurgisk behandling av patienter utöver vad en vanlig läkarmottagning kan ge, men ej av sådan omfattning att sjukhusvård krävs.Ersättningssystem: Förfaringssätt för gottgörelse eller återbetalning för tjänster eller produkter.FörstärkningsschemaAmbulanser: Fordon utrustade för transport av sjuka eller skadade i behov av akut vård.Medicare: Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.Kodsystem för hälso- och sjukvård: Enhetligt kodsystem (i USA) för vårdgivare, försäkringsbolag och hälso- och sjukvårdsindustrin för tjänster, teknik och varor. Systemet är alfanumeriskt och har utvecklats av Centers for Medicare and Medicaid Services.Förenta StaternaUtrustning och tillbehör: Alla sorters utrustning, förrådsvaror, apparater, instrument osv som används inom diagnostisk, terapeutisk, kirurgisk, vetenskaplig eller experimentell verksamhet, av såväl engångs- som flergångstyp.Patient Protection and Affordable Care ActTandvårdsavgifter: Kostnader för tandvård som betalas av patienten.LäkareKostnader och kostnadsanalys: Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.Hälso- och sjukvårdskostnader: De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Immuniseringsschema: Tidsschema för optimala tidpunkter/intervall för primär och/eller sekundär immunisering.Columbidae: Fågelarter tillhörande släktena Columba, Streptopelia, Zenaida, Treron m fl.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Beslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.Städer: Avgränsade, oftast tätbefolkade, geografiska områden, med viss juridisk och funktionell status.Lokal förvaltning: Den lägsta förvaltningsnivå vid vilken regeringens politik genomförs i ett land.Kliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.Riktlinjer, principer: En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.Följsamhet gentemot riktlinjer: Anpassning till officiella eller vedertagna krav, riktlinjer, rekommendationer, anvisningar osv.Utvandrare och invandrareLäkemedelsförskrivningSpråk: Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.Receptbelagda läkemedelFöretagshälsovårdKongresser, principer: Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.Nationella hälso- och sjukvårdsprogramAkantusväxter: En växtfamilj inom ordningen Scrophulariales, underklass Asteridae, klass tvåhjärtbladiga växter. Den kännetecknas av enkla blad i motsatta par, cystoliter (förstorade celler som innehåller kristaller av kalciumkarbonat), och bilaterala och bisexuella blommor som vanligtvis sitter tätt tillsammas.FöretagssköterskorArbetarskyddPrivat sektor