Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Kostnadsbesparingar: Minskning av kostnaderna i sin helhet för eller för delar av tillhandahållna varor eller tjänster.AMP-deaminas: Ett enzym som katalyserar deaminering av AMP till IMP. EC 3.5.4.6.Konsumenttillfredsställelse: Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.Handel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.RestaurangerEye Banks: Speciella anläggningar för förvaring av ögonvävnader för framtida bruk.Ordböcker, medicinskaDatorgrafik: Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.Data MiningElectronic Health RecordsMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Användare-datorgränssnittBioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.SpermabankerVävnadsbankerBlodbanker: Centraler för insamling, bestämning och förvaring av humant blod.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Försäkringsskydd: De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.Hälso- och sjukvård: Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.Defibrillatorer, implanterbara: Implanterbara apparater som fortlöpande övervakar hjärtats elektriska aktivitet och automatiskt upptäcker och motverkar ventrikeltakykardi och ventrikelflimmer. De består av en impulsgenerator, batterier och elektroder.Defibrillatorer: Elektriska hjärtstimuleringsanordningar som ger kortvariga högspänningsstötar till hjärtat. Dessa apparater används för att återställa normal hjärtrytm och hjärtsammandragning hos patienter som drabbats av kammarflimmer eller kammartakykardi med frånvaro av märkbar puls. Vissa defibrillatorer kan även användas för att korrigera icke-kritiska dysrytmier genom relativt svaga urladdningar, synkroniserade med patientens EKG-vågor (s k synkroniserad defibrillering eller elektrokonvertering).Elfenbenskusten: Republik i Västafrika, med en yta på 322 500 km2 och en folkmängd som uppgår till 14,6 miljoner invånare (1998). Landet gränsar till Atlanten i söder, till Mali och Burkina Faso i norr, till Liberia och Guinea i väster och Ghana i öster. Huvudstaden heter Abidjan.Testutrustning, diagnostiskHjärtdefibrillering: Bruk av elektrisk stöt mot hjärtat för att stoppa störningar i hjärtrytmen.RNA, viraltKammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Apotek