Ett enzym som katalyserar överföringen av acetylgrupper från acetyl-CoA till arylaminer. Det har bred specificitet för aromatiska aminer, i synnerhet serotonin, och kan katalysera överföring av acetyl mellan arylaminer utan CoA. EC 2.3.1.5.
En medlem av B-vitaminkomplexet. Det utnyttjas också som solskyddsmedel. Kaliumsaltet används terapeutiskt vid fibrotiska hudåkommor.
Enzymer som katalyserar överföringen av en acetylgrupp, vanligen från acetylkoenzym-A, till någon annan förening. EC 2.3.1.
Bifenylföreningar med en eller flera aminogrupper i någon position.
Bildande av acetylderivat.
En grupp difenylenmetanderivat.
Acetyl-CoA medverkar i biosyntesen av fettsyror och steroler, i oxidationen av fettsyror och i metabolismen av många aminosyror. Det har också verkan som ett biologiskt acetylerande medel.
Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.
Ett enzym som katalyserar den reversibla formeringen av acetacetyl-CoA från två molekyler acetyl-CoA. EC 2.3.1.9.
En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.
En leverkarcinogen vars verkningsmekanism innebär N-hydroxylering till arylhydroxamsyra följt av enzymatisk sulfonering till sulfoxyfluorenylacetamid. Den används för att studera de karcinogena och mu tagena egenskaperna hos aromatiska aminer.
Antibakteriellt medel som främst används mot tuberkulos. Det utgör fortfarande förstahandsvalet vid tuberkulosbehandling.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.
Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.
Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.
Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.
Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.
En biogen amin som finns hos djur och växter. Hos däggdjur produceras melatonin i tallkottkörteln. Utsöndringen ökar i mörker och minskar vid exponering för ljus. Melatonin medverkar i regleringen av sömn, humör och fortplantning. Det är även en effektiv antioxidant.
Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.
Ett enzym som katalyserar överföringen av en metylgrupp från S-adenosylmetionin till N-acetylserotonin, varvid bildas N-acetyl-5-metoxytryptamin (melatonin). EC 2.1.1.4.
Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.
Mycket giftiga industrikemikalier. De absorberas genom huden och orsakar dödliga skador på blod, urinblåsa, lever och njurar. Bensidiner är starkt kancerogena.