Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.
Ett kärl som direkt förbinder en artär med en ven och således utgör en genväg förbi kapillärsystemet. Får inte förväxlas med kirurgisk anastomos eller med arteriovenös fistel.
Häft- eller klammerapparater av stål-tantallegeringar för tillslutning av operationssår, särskilt i huden. Förfarandet minimerar risken för infektion genom att kroppen genom såret inte utsätts för främmande föremål.
Y-formad kirurgisk anastomos i någon del av matsmältningsapparaten, med dränering till tunntarmen.
En teknik för tillslutning av operationssår eller för att förena kroppsvävnader med hjälp av klammer som suturmedel.
Ett kirurgiskt ingrepp för att ersätta grovtarm och ändtarm med en ileoanal rservoar. Hos patienter med tarmsjukdomar som t ex ulcerös kolit undviks med denna metod behovet av ostomi, då behandlingen möjliggör tarmtömning via anus.
Anläggande på kirurgisk väg av yttre öppning till ileum (tunntarmens nedre del) genom bukväggen för tömning av tarminnehåll. Denna ersättning av ändtarmsfunktionen genomförs oftast hos patienter med svår tarminflammation. De två vanligaste metoderna är reservoar (för kontinens) och tub (för inkontinens).
Kirurgiskt avlägsnande av någon del av eller hela tjocktarmen.
Avledning av blodflödet från höger förmaks ingång direkt till lungartärerna, varvid höger förmak och höger kammare förbigås. Detta är en permanent operativ åtgärd som ofta vidtas för att kringgå höger förmak eller höger kammare med medfödda missbildningar.
Patologisk process, bestående av partiell eller fullständig bristning av skikten i ett opeationssår.
Tarmsegmentet mellan blindtarmen och ändtarmen. Det omfattar en uppåtstigande, en tvärgående, en nedåtgående och en slingrande del.
Kirurgiska ingrepp i matsmältningssystemet eller någon av dess delar.
Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.
Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.
Kirurgiskt anlagd öppning mellan tjocktarmen och kroppsytan.
Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.
Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.
Kirurgiska ingrepp utförda med hjälp av mikroskop.
Kirurgiskt anläggande av en öppning utifrån i matstrupen.
Graden av öppenhet i blodkärl.
Direkt hjärtmuskelrevaskularisering, där den inre mammarartären förbinds med den högra kransartären, circumflexgrenen eller den främre nedåtstigande kransartären. Den inre mammarartären är förstahandsvalet, särskilt vid ett enstaka transplantat i samband med kranskärls-bypassoperation.
Mikrokirurgisk revaskularisering (återställande av blodkärl) i syfte att förbättra den intrakraniella cirkulationen. Det innebär vanligen att det yttre blodomloppet kopplas ihop med det innanför skall benet, men också eventuell extrakraniell revaskularisering (dvs subklavikulär-vertebralartärbypass; subklavikulär-carotis externa bypass). Detta görs genom sammankoppling av två artärer (direkt anasto mos) eller genom autolog transplantation av kärlrik vävnad till hjärnans yta.
Kirurgiskt anlagd öppning genom bukväggen till jejunum (tunntarmens övre del), vanligen för enteral näringstillförsel.
Kirurgiskt avlägsnande av del av (partiell) eller hela (total) matstrupen.
Kirurgiskt anlagd öppning (stoma) i den gemensamma gallgången för dränering eller för direktförbindelse med något område i tunntarmen, främst tolvfingertarmen eller jejunum.
Det segment av muskelvävnad och hinnor som sträcker sig från svalget till magsäcken.
Handinstrument avsedda för bruk vid kirurgiska operationer.
Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.
Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.
Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.
Varje hinder i, stopp eller vändning av det normala tarmflödet mot ändtarmen.
Inflammatorisk sjukdom utan känd orsak, som drabbar tjocktarmens slemhinna. Debuten kan vara akut och häftig, och koliten fortsätter ofta i intermittent eller fortlöpande, kronisk form. Diarré med åtföljande blödning är ett vanligt symtom.
Den del av tunntarmen som sträcker sig mellan tolvfingertarmen och ileum. Jejunum utgör ungefär 2/5 av tunntarmens längd bakom tolvfingertarmen.
En gallgång som huvudsakligen ligger utanför levern och som utgörs av förbindelsen mellan den högra och vänstra levergången, vilka ligger innanför levern och, i sin tur, förenar sig med gallblåsegången till att bilda den gemensamma gallgången.
Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.
Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.
Kirurgiskt avlägsnande av hela (total gastrektomi) eller del av (partiell gastrektomi) magsäcken.
De vänstra luftrörsartärerna utgår från bröstpulsådern, de högra från den första interkostalartären eller den övre, vänstra luftrörsartären. De försörjer luftrörern och nedre delen av luftstrupen.
Flöde av blod från ett foster till det andra via arteriovenös eller annan förbindelse vid enäggstvillingsgraviditet. Detta leder till anemi hos den ena tvillingen och polycytemi hos den andra.
Vävnadsprepareringsteknik som går ut på att injicera plast (akrylat) i blodkärl eller andra ihåliga kärl och behandla vävnaden med något frätande medel. Resultatet blir en negativ avgjutning eller fast kopia av utrymmet i vävnaden som kan undersökas i ett svepelektronmikroskop.
Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.
Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.
Anläggande av yttre öppning till magen för näringstillförsel eller tryckbehandling av mag-tarmkanalen.
Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.
En hydroxilerad form av aminosyran prolin. Brist på askorbinsyra (C-vitamin) kan leda till sviktande hydroxiprolinbildning.
Kirurgiskt anlagd öppning till tolvfingertarmen.
Ett polypossyndrom med autosomal dominans, i vilket tarmarna innehåller från några få till tusentals adenomatösa polyper. Uppträder ofta i åldrarna 15 till 25 år.
Reglering av blödning under och efter operation.
Processer varvid sårytor växer ihop.
Kirurgiskt ingrepp via snitt genom bukväggen.
Den maximala dragkraften ett material tål att utsättas för innan det brister.
Den normala processen för eliminering av avföring via ändtarman.
Anatomisk missbildning i form av passage mellan olika delar av tarmen eller mellan tarm och annat organ. Yttre tarmfistel har förbindelse med huden (enterokutan fistel). Inre tarmfistel kan utgöra förbindelse med ett antall olika organ, som t ex magsäcken (gastrokolisk fistel), gallgångarna (kolecystoduodenal fistel), eller urinblåsan (kolovesikal fistel). Till riskfaktorerna hör inflammatoriska förlopp, cancer, strålbehandling och misslyckade kirurgiska ingrepp (behandlingsfel).
Någon teknik tillämpad vid kirurgiska ingrepp i gallvägarna.
En icke-inflammatorisk, fortskridande förträngning av de intrakraniella halsartärerna och bildande av nätliknande, kollaterala artärer ur Willis ring. Hjärnangiogram visar de rökpuffliknande bildningarna (moyamoya) vid hjärnbasen. Tillståndet kännetecknas av endotelhyperplasi och -fibros med förtjockning av artärväggarna. Sjukdomen drabbar främst barn, men kan även förekomma hos vuxna.
Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.
En rad kirurgiska rekonstruktiva förfaranden för återställande av ett sammanhängande mag-tarmsystem. De två viktigaste standardmetoderna är Billroth I (gastroduodenostomi) och Billroth II (gastrojejunostomi).
Bypass-kirurgi på ett pumpande hjärtas koronarartärer utan hjälp av hjärt-lung-bypass via oxygenator.
En serie kanaler som börjar med ductus hepaticus och slutar med ductus choledochus, genom vilka galla förs från levern till tolvfingertarmen.
Plastikoperation av matstrupen.
Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.
Sjukliga förändringar i tunntarmens övre del, jejunum.
Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.
Inflammatorisk komplikation till tjocktarmsdivertikulos, vid vilken divertiklarna kan perforeras och abscessbildning uppstå.
Endoskopisk undersökning och terapeutisk eller kirurgisk behandling av foster och amnionsäck via buken eller livmoderöppningen.
Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.
Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.
Bristande kontroll över ändtarmens ringmuskel, med ofrivillig avgång av avföring och gaser som följd.
Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.
Penetrationsöppning i tarmväggen.
Cancer i matstrupen.
Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.
Stora vener på båda sidor av halsroten, bildade genom föreningen av de inre jugular- och subklavikulärvenerna. De för bort blod från huvud, hals och armar och löper samman i den övre hålvenen.
Onormal förbindelse mellan en artär och en ven.
Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.
Medfödd obliteration av tarmhåligheten, där ileum omfattas i hälften av fallen, och jejunum och duodenum i lägre frekvens. Det är den vanligaste orsaken till tarmobstruktion hos nyfödda.
Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.
Vener som leder blod från levern.
Kirurgiskt ingrepp för reduktion av magsäcken och anläggande av en förbindelse (anastomos) mellan kvarstående del av magsäcken och en slinga av den övre tunntarmen (jejunum). Metoden används ofta för behandling av sjuklig fetma.
Ett kirurgiskt ingrepp för omdirigering av förmaksblodflödet eller kavusflödet direkt till lungartären eller till en liten högerkammare, som tjänar som kanal. Operationsmetoden är ffa användbar vid medfödda missbildningar som trikuspidalatresi eller enkelkammare med pulmonalisstenos.
Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.
Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.
Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.
Sjukliga förändringar i ileum (tunntarmens sista del) och ileocekalklaffen.
Medfödd defekt i utvecklingen av matstrupen som ofta uppträder tillsammans med esofagotrakeal fistel. Till symtomen hör kraftig salivbildning, kväljningar, cyanos och dyspné.
Sjukdom i någon del av gallgångssystemet.
Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.
Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.
Tunntarmens översta del.
Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.
Förlust av blod i samband med kirurgiska ingrepp.
Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.
Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.
Tarmvred, en vridning av tarmarna som kan orsaka stopp.
Tredimensionella avbildniingar av anatomiska strukturer. Modeller kan användas i stället för hela djur eller organismer för undervisning, övningar och studier.
Fast eller icke förbrukningsbar kirurgisk apparatur för bruk i samband med operationer. Den skall särskiljas från "kirurgiska instrument", som oftast är handinstrument för bruk i operationsområdet.
Uttänjningsförfarande. Syn. dilatation.
Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).
Ett autologt eller kommersiellt vävnadsklister som inehåller fibrinogen och trombin. Den kommersiella produkten är ett tvåkomponentsystem som erhållits ur mänsklig blodplasma och som innehåller mer än fibrinogen och trombin. Den ena komponenten innehåller koncentrerat fibrinogen, faktor VIII, fibronektin och spår av andra plasmaproteiner. Den andra komponenten innehåller trombin, kalciumklorid och antifibrinolytiska ämnen, som aprotinin. Blandning av komponenterna leder till levring och fibrinbildning. Vävnadshäftan används till att försegla vävnad, stilla blödning och till sårläkning.
Onormal förbindelse mellan två artärer, som kan vara resultatet av skada eller medfödd missbildning.
Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.
Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.
Endoskop för undersökning av buk- och bäckenorgan i bukhinnehålan.
Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.
Onormal förbindelse mellan två inre organ eller mellan ett organ och kroppsytan.
Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.
En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.
De yttersta lagren av buken, som sträcker sig från bröstkorgen ner till bäckenet. Bukväggen består till största delen av muskler, men utgör totalt sju lager: hud, subkutant fett, bindvävshinna, bukmuskler, tvärsgående bindvävshinna, fettvävnad utanför bukhinnan och parietala bukhinnan.
Tarmsjukdom med kroniska, inflammatoriska infiltrat, fibros i alla skikt av den serösa hinnan och uppkomst av icke-kaseösa granulom. Det område som oftast drabbas är tunntarmens nedersta del, därefter tjocktarmen.
Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.
Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.
Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.
En död kropp, vanligtvis en människokropp.
Instrument för visuell undersökning av inre kroppsdelar. Det finns såväl stela endoskop som böjliga, fiberoptiska endoskop för olika slag av endoskopi.
Den största gallgången (ductus choledochus). Den utgörs av den kanal som bildas där levergången (ductus hepaticus communis) går samman med gallblåsegången (ductus cysticus).
Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.
Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.
Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.
Utbuktning på kroppspulsådern.
Sammandragning eller åtsnörpning av kroppspulsådern mellan bågen och den nedstigande delen (descendens).
Läran om blodflödet i förhållande till tryck, flödeshastighet, volym och motstånd i blodkärl, såväl makroskopiskt som mikroskopiskt och submikroskopiskt.
Onormal förbindelse med matstrupen.
Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.
Kirurgisk specialitet för diagnos och behandling av sjukdomar och missbildningar i tjocktarmen, ändtarmen och analkanalen.
Ven som vid mjältporten förenar ett flertal små vener från magen, bukspottkörteln, mjälten och tarmkäxet.
Den del av mag-tarmkanalen som sträcker sig mellan nedre magmunnen och ileocekalklaffen mot tjocktarmen. Den kan delas in i tre delar: tolvfingertarmen, jejunum och ileum.
Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.
Apparater eller artiklar avsedda att användas en gång eller tillfälligt.
En grupp föreningar med den generella formeln CH2=C(CN)-COOR. De polymeriserar vid kontakt med fukt och används för att limma vävnader. Komplexa homologer har blodstillande och bakteriehämmande egenskaper.
Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.
Den sjunde hjärnnerven. Facialisnerven har två delar, den större motornervroten, som kan kallas den egentliga facialisnerven, och den mindre, sensoriska nervroten. Tillsammans leder de efferenta nervsignaler till ansiktsuttrycksmusklerna och till tår- och spottkörtlarna, samt afferenta smaksignaler från de främre två tredjedelarna av tungan och beröringssignaler från ytterörat.
Kärlbindeväv som bildas på den läkande ytan på sår eller inflammerad vävnad. Vävnaden består av nya kapillärkärl och ett infiltrat av lymfoida celler, makrofager och plasmaceller.
Blodets cirkulation genom lungorna.