ApotekstjänsterPharmaceutical Services, OnlineApoteksservice: Apotekens samlade service för allmänheten.ApotekareLitauen: Republik i Läkemedelsförsäkring: Försäkring för täckande av läkemedelskostnader.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Hälso- och sjukvård: Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.Hälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.Psykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.Familjeplanering: Program för födelsekontroll.Hemsjukvård: Hälso- och sjukvårdstjänster för samordnade vårdinsatser för patienter i hemmet. Vårdgivare kan vara hemsköterskor, hemsjukvårdsorganisationer, sjukhus eller föreningar som anlitar professionell vårdpersonal för vårdtjänster. Hemsjukvård är professionell sjukvård och skall skiljas från hemmavård (anhörigvård), som inte är yrkesmässig.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Distriktssjukvård: Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.Hälso- och sjukvård i glesbygdAnlagstester: Tester utformade för att bedöma en persons inlärnings- och prestationsförmåga.Vårdgivare: Personer som vårdar andra i behov av tillsyn eller hjälp vid sjukdom eller handikapp. Vården kan ges i hemmet, på sjukhus eller annan inrättning. Förutom utbildad medicinsk eller sjukvårdspersonal omf attar kategorin även föräldrar, makar eller andra anhöriga, vänner, kyrkosamfundsmedlemmar, lärare, socialarbetare m fl.ApotekFarmaci: Tillverkning och dispensering av preparat för medicinskt bruk.Farmaceutisk utbildning: Utbildning i framställning, hantering och rätt användning av läkemedel inom medicinen.Internutbildning: Utbildning av personal inom en arbetsplats eller organisation.Skolor, farmaceutisk utbildningFinland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och Statsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.Statlig finansieringFederal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.Lokal förvaltning: Den lägsta förvaltningsnivå vid vilken regeringens politik genomförs i ett land.GastropodaMukoproteiner: Sammanbundna proteiner bestående av mukopolysackarider kopplade till proteiner. Mukopolysackariddelen utgör den största gruppen, medan proteindelen endast utgör en liten andel av den totala molekylvikten.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Embryologi: Läran om organismers utveckling under livets embryo- och fosterstadium.PlumbaginaceaeJordfästning: Den fysiska begravningen av döda. Inom svenska kyrkan tidigare benämning på det som nu kallas begravningsgudtjänst (den symboliska jordfästningen). Begravningsritualer inom olika kulturer räknas inte hit.EyeFörenta StaternaEye DiseasesSverigeReceptorer, lysosfingolipidRadarEconomic RecessionMedicinskt bistånd, internationellt: Besök av en grupp läkare till ett främmande land i avsikt att där genomföra tidsbegränsade specialstudier eller insastser. Begreppet får inte förväxlas med "Mission och missionärer", som avser permanenta medicinska inrättningar och personal tillhörande religiösa organisationer.Socialt ansvarSocioekonomiska faktorerMission och missionärer: Term att användas för artiklar som handlar om medicinsk verksamhet vid inrättningar som drivs av någon religiös organisation.Bakteriologi: Läran om bakterierna.NavalmedicinInvesteringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.SkeppAdonisBelgien: Kungarike i Västeuropa med en yta av 30 518 km2 och en folkmängd på drygt 10 miljoner invånare. Huvudstaden är Bryssel.Brassica: Ett stort släkte ätliga, korsblommiga växter med bl a den stora arten Brassica oleracea, som omfattar vitkål, blomkål, broccoli, brysselkål, kruskål och grönkål. Andra arter är rova (B. napa), kålrot (B. napobrassica), raps (B. napus) och senap (B. alba, B. junica, B. nigra).Hebriderna: En ögrupp i Atlanten utanför Skottlands västkust. Sjukdomsrapportering: Läkares eller annan sjukvårdspersonals anmälan av förekomst av viss smittsam sjukdom till ansvarig myndighet. I USA utgår anmälningsplikten från 1878 års karantänlag, och rapportering sker idag till US Public Health Service. I Sverige regleras rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar i Smittskyddslagen (SFS 1988:1472 och SFS 1995:1315). Syn. anmälningsplikt.Melanesien: Kollektiv benämning på ett stort öområde, med melanesisk befolkning, i Stilla havet nordost om Australien, omfattande bl a Nya Kaledonien, Vanuatu, Nya Hebriderna, Salomonöarna, Louisiaderna, Bismarckarkipelagen, Santa Cruzöarna, Fiji m fl.Laktalbumin: Näringsrikt protein i mjölkvassla.