Antropologi: Läran om människan, i vid bemärkelse. Socialantropologi inbegriper jämförande studier av det sociala och kulturella livet, fysisk antropologi är inriktad på studier av människans biologiska utveckling .Antropologi, fysisk: Den jämförande vetenskapen inriktad på människans fysiska egenskaper, som de kan förhålla sig till hennes ursprung, utveckling och miljöanpassning.Anthropology, MedicalKulturantropologi: Studiet av sociala särdrag inom givna etniska grupper.Rättsantropologi: Vetenskaplig undersökning av mänskliga skelettdelar i den uttryckliga avsikten att åstadkomma identifikation. Häri ingår fastställande av personidentitet, skadeanalys, rekonstruktion av anletsdrag, fotografisk jämförelse, fastställande av tidpunkten för döden, samt brottsplatsundersökning. Rättsantropologer fastställer inte dödsorsaken, men tillhandahåller uppgifter som kan vara till hjälp för att fastställa den sannolika dödsorsaken. Detta är en gren av fysisk antropologi.Könsbestämning, skelettRättsodontologi: Tillämpning av odontologisk vetenskap i rättsfall.Kulturell utveckling: Den fortlöpande, sociala utvecklingen från ett enkelt till ett komplext och från ett homogent till ett heterogent samhälle.Fysiologi: Läran om levande organismers och deras delars funktioner, och de fysiska och kemiska faktorer som är en del av dessa.Interdisciplinary StudiesNeurovetenskaperSociologiTeknologiSocial MarginalizationKultur: Sammanfattande uttryck för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.Forskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Cybernetik: Den vetenskapsgren som ägnas åt teorier och studier om den gemensamma basen för kommunikation och styrning i levande organismer och maskiner.Investeringsbudget: Fonder eller budgetmedel avsedda för materiel- och utrustningsanskaffning.Funktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.Dentala avtrycksmaterial: Material för tillverkning av avtryck, eller negativa avbildningar, av tänder och tandbågar. Till dessa hör olika typer av gips och cement, metalloxidpastor, silikonbaserade material eller elastomerer.Tandavtrycksteknik: Förfarande för framställning av avtryck eller negativ avbildning av tänder eller tandlösa områden. Avtrycken görs med ett material som hårdnar på plats. Avgjutningen fylls sedan med gips eller konstgjort stenmaterial för framställning av en kopia av de befintliga munformerna. Avtryck kan göras av hela tandgarnityret, av tandlösa områden eller i en mun, där alla tänder dragits ut.Medicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.KonvalescensEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.BombacaceaeFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.Blommor: Växters fortplantningsorgan.PollineringPlant NectarGrönsakerSydöstasien: En del av Asien som omfattar Borneo, Brunei, Burma, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Mekongdalen, Filipinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.Växter, ätbaraMalaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.Indonesien: Republik i Sydostasien, mellan Indiska oceanen och Stilla havet, omfattande mer än 17 000 öar, varav ca 6 000 bebodda. De största öarna är Java, Sumatra, Bali, Kalimantan, Sulawesi och Irian Jaya. Territorialytan är 1 919 440 km2, och folkmängden uppgår till knappt 242 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jakarta.Acari: En stor, allmänt utbredd ordning av spindeldjur, som omfattar kvalster och fästingar och inkluderar växt-, djur- och människoparasiter, samt flera viktiga sjukdomsvektorer.SverigeMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.Konsulter: Personer som anlitas för professionell rådgivning eller experthjälp.HälsoinformationSocial MediaKroppsmodifiering: Avsiktligt/frivilligt tillfogad kroppsskada genom brännmärkning, skärande, piercing eller tatuering som uttryck för kulturell tradition, kreativitet eller identitet.Utmärkelser och priserDödshjälp, passivPseudohypoaldosteronismStenar i spottkörtelgångenBentonit: Ett naturligt förekommande, kolloidalt, vattenhaltigt aluminiumsilikat med förmåga att ta upp mycket vatten, varvid det sväller kraftigt till en krämig konsistens. Inom läkemedelsindustrin används det som suspensionsmedel.TvångssteriliseringKoncentrationsläger: Interneringsanstalter för t ex krigsfångar eller politiska fångar.PalaemonidaeFetbladsväxterGnagare: En däggdjursordning omfattande 29 familjer och många släkten.Aloe: Ett släkte av familjen Liliaceae innehållande antrakinonglykosider, såsom aloin-emodin eller aloe-emodin, vilka orsakar irritation i mag-tarmkanalen, laxering och njurskada. Har tidigare använts som l axeringsmedel och för behandling av dermatit.