Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.
Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.
Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.
Den kommersiella företagsbransch som utvecklar och tillverkar kemiska produkter för diagnos och behandling av sjukdomar och funktionshinder eller -brister.
Den industribransch som sysslar med beredning, tillagning, distribution och tillhandahållande av livsmedel och drycker.
Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Drycker innehållande etylalkohol.
Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.
Att lura eller bli lurad.
Icke-vinstdrivande organisationer som ägnar sig åt olika aspekter av hälso- och sjukvård, t ex utbildning, kampanjer, behandling, olika tjänster osv.
Bevakande av konsumenters rättigheter och intressen.
Konsumenters rätt till delaktighet i beslutsprocesser.
Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.
Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.
En gren inom såväl filosofin som teologin som omfattar studiet av människors moraliska föreställningar och handlande.
Den kontrollfunktion som i samhället utövas av tillsynsmyndigheter och genom lagar och förordningar, oftast som skrivna instruktioner.
Individers rätt att handla och fatta beslut utan yttre inskränkningar.
System för direktkommunikation, avsett att användas vid omedelbart behov av kontakt med eller råd av professionell sjukvårdspersonal, och i nödsituationer, som t ex vid olycksfall eller förgiftningar.
Medel för utbyte eller förmedling av information. Historiskt sett har media bestått av böcker, tidskrifter, tidningar och andra publikationer. I modern tid har media i tillägg kommit att omfatta radio, television, datorer och informationsnätverk.
Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.
Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.
Lagar och förordningar som gäller för tillverkning, distribution och marknadsföring av läkemedel.
En ökning av penningvolym och krediter i förhållande till varuutbud, vilket leder till fortlöpande höjning av den allmänna prisnivån.
Behov av eller önskan om att uträtta något av värde. Ambition.
Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.
Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.
Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.
Alkoholdryck framställd genom jäsning av mältat korn, med tillsats av humle.
Insamlande, skrivande och redigering av nyhetsmaterial av biomedicinskt intresse för spridning i massmedia, inkl. dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV, huvudsakligen för en publik av hälso- och sjukvårdskonsumenter.
Lagstadgat skydd för den enskildes fri- och rättigheter, för rättvisa inför lagen, rösträtt och mot diskriminering pga ras, religion, etniskt ursprung, ålder eller kön.
Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.
Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.
Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.
Allmän, icke-medicinsk benämning på livsmedel som helt, eller nästan helt, saknar konserveringsmedel, som berikats och förädlats minimalt, och som odlas giftfritt. Hälsokost anses kunna förhindra uppkomst av sjukdom, bromsa åldringsprocessen och förlänga livet.
En rörelse för kvinnors lika rättigheter i samhället. Från att på 1890-talet ha lanserats som benämning på kvinnosakskampen har feminismen utvecklats till en rörelse för politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan könen.
En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.
Industriföretag som framställer livsmedelsprodukter.
Iakttagande av ett objekt eller ett skeende. Observansen innefattar inte någon bedömning av det iakttagna.
En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.
En situation i vilken en individ skulle kunna dra personliga fördelar av sitt officiella eller yrkesmässiga agerande. Hit hör motsättningen mellan en persons enskilda intressen och ansvar i förtroendeställning. Termen är inte begränsad till att omfatta ämbetsmän. Begreppet avser såväl den faktiska intressekonflikten som uppfattning eller förekomst av konflikt.
Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.
Konsten, tekniken eller den affärsmässiga aspekten förknippad med produktion av film i underhållnings-, propaganda- eller undervisningssyfte.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Den romersk-katolska kyrkans tro, lära och organisation, baserad på en hierarkisk struktur, med påven som överhuvud.
Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.