Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Ett trådigt kollagen som är spritt i små mängder till vävnader som innehåller kollagen av typ I och typ III. Det är en heterotrimer molekyl bestående av alfa1(V)-, alfa2(V)- och alfa3(V)-enheter. Flera former av kollagen typ V förekommer, beroende på sammansättningen av de underenheter som bildar trimeren.
Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.
Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.
Den omfattande, systematiska utplåningen av europeiska judar i koncentrationsläger i Nazityskland före och under andra världskriget.
Tiden från 1901 till 2000.
Vetenskaplig undersökning av mänskliga skelettdelar i den uttryckliga avsikten att åstadkomma identifikation. Häri ingår fastställande av personidentitet, skadeanalys, rekonstruktion av anletsdrag, fotografisk jämförelse, fastställande av tidpunkten för döden, samt brottsplatsundersökning. Rättsantropologer fastställer inte dödsorsaken, men tillhandahåller uppgifter som kan vara till hjälp för att fastställa den sannolika dödsorsaken. Detta är en gren av fysisk antropologi.
Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).
Normal reaktion på förlust, av närstående, husdjur, eller föremål, t ex. Sorgen är självbegränsande och brukar gå över med tiden.
Attribut till något som ger intryck av att vara estetiskt tilltalande eller njutbart.
DNA i kinetoplaster, specialiserade mitokondrier hos trypanosomer och liknande parasitära protozoer inom ordningen Kinetoplastida. Kinetoplast-DNA består av ett komplicerat nätverk av otaliga katenerade ringar av två klasser; den ena utgörs av ett stort antal små duplexringar av DNA, s k miniringar, med en ungefärlig längd av 2000 baspar; den andra utgörs av några dussintal avsevärt större ringar, s k maxiringar, ca 37 kb långa.
I samband med förlust av anhörig och sorg; hela sorgeprocessen omfattas.
Läran om forntiden.
Tiden före år 500 e. Kr.
Samhälle eller samhällsform som utvecklats genom mänsklig aktivitet.
Tiden från 500 till 1450 e. Kr.
En oftast ceremoniell eller rituell akt, som innebär det slutgiltiga omhändertagandet av en avliden, genom gravsättning i jord, placering i gravkammare, gravsätting till sjös eller kremering. Begravni ngstraditionerna är uråldriga och tvärkulturella.
Läran om människan, i vid bemärkelse. Socialantropologi inbegriper jämförande studier av det sociala och kulturella livet, fysisk antropologi är inriktad på studier av människans biologiska utveckling .
En växtfamilj i ordningen Eucommiales, underklassen Hamamelidae och klassen Magnoliopsida. Eucommia är ett almliknande träd som växer i centrala och östra Kina. Saven ger gummi. Tochute är ett vattenextrakt av bladen från E. ulmoides och en populär dryck i Japan.
Ett tal, baserat på känd statistik, som anger det antal år som en människa av viss ålder rimligen kan förväntas leva.
Tiden från 1801 till 1900.
EC 3.4.16.4.
En ekonomisk-matematisk teoribildning, grundad på verket "Theory of Games and Economic Behavior" (Neumann och Morgenstern, 1944), vars inriktning är att analysera situationer med konkurrerande parter.
Spel avsedda att ge information om hypoteser, politiska mål, handlingssätt eller strategier.
Den totala mängden sanningar och/eller fakta som samlats med tiden, summan av information, dess mängd och innehåll, i varje civilisation, tidsperiod eller land.
Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.
Spontana och frivilliga nöjesaktiviteter och föremål eller utrustning som används vid dessa aktiviteter. Hit hör spel, leksaker osv.
Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.
Förmågan att lära och att hantera nya situationer, även sådana som omfattar abstraktioner.
FN-styrkornas ingripande i konflikten 1990-1991 mellan Kuwait och de irakiska ockupationsstyrkorna.
Byggnadskonst.
Emirat i Mellanöstern. Staten Kuwait gränsar till Persiska viken i öster, Irak i norr och väster, och Saudiarabien i väster och söder. Landets yta är 17 820 km2, och folkmängden uppgår till drygt 2,4 miljoner invånare (juli 2006). Huvudstad är Kuwait.
Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.
Stat i Mellanöstern, belägen mellan Medelhavet, Egypten och Libanon. Ytan är 20 770 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jerusalem.