Andra världskrigetFörsta världskrigetKrig: Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.Förintelse: Den omfattande, systematiska utplåningen av europeiska judar i koncentrationsläger i Nazityskland före och under andra världskriget.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Rättsantropologi: Vetenskaplig undersökning av mänskliga skelettdelar i den uttryckliga avsikten att åstadkomma identifikation. Häri ingår fastställande av personidentitet, skadeanalys, rekonstruktion av anletsdrag, fotografisk jämförelse, fastställande av tidpunkten för döden, samt brottsplatsundersökning. Rättsantropologer fastställer inte dödsorsaken, men tillhandahåller uppgifter som kan vara till hjälp för att fastställa den sannolika dödsorsaken. Detta är en gren av fysisk antropologi.Nazism1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Koncentrationsläger: Interneringsanstalter för t ex krigsfångar eller politiska fångar.Försvarsmedicin: Medicinsk verksamhet anpassad till särskilda, militära förhållanden.Krigsförbrytelser: Kriminella handlingar som begås under, eller i samband med, krig, t ex misshandel av krigsfångar, dödande av civila osv.MedicinhistoriaOmvårdnadshistoriaEmbryologi: Läran om organismers utveckling under livets embryo- och fosterstadium.SlovenienDödsstraff: Bestraffning med döden för vissa brott.Biologisk krigföring: Bruk av levande organismer som stridsmedel, för att framkalla sjukdom hos människor, djur eller växter.Försvarspersonal: Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.Gulfkriget: FN-styrkornas ingripande i konflikten 1990-1991 mellan Kuwait och de irakiska ockupationsstyrkorna.2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.VietnamkrigetVeteranerJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.PolenFörenta StaternaBerömda personerAmerikanska inbördeskriget: Konflikten 1861-1865 mellan nordstaterna (unionen) och de 11 sydstater som 1860-1861 bröt sig ur unionen och bildade Amerikas konfedererade stater.Etisk relativism: Den filosofiska synen att sannings- och moralvärdesbegrepp inte är absoluta, utan står i förhållande till de personer eller grupper som förfäktar dem.Djur på zoo: Djur som hålls i djurparker.Massförstörelsevapen: Vapen med förmåga att åstadkomma förödelse i stor skala och/eller användas för att döda stora delar av en befolkning. Hit hör kärnvapen, biologiska och kemiska vapen (ofta med den kollektiva benämningen ABC-vapen).Flygplan: Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.BöckerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Minnesota: Delstat i norra USA, gränsande till Iowa i Söder, Nord- och Syddakota i väster, Kanada i norr och Wisconsin i öster. Ytan är 206 190 km2, och huvudstad är St. Paul.TrafikbullerJehovas vittnen: Medlemmar av en religiös rörelse som grundades i USA under andra hälften av 1800-talet och förkunnar en aktiv evangelism, millenniets ankomst, och man motsätter sig starkt krig och myndigheters inblandning i samvetsfrågor. Jehovas vittnen motsätter sig som regel blodtransfusion och andra behandlingsmetoder baserade på blodprodukter.KläderSyrienAraber: Ett semitiskt folkslag som utgör befolkningen på den arabiska halvön och flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. Benämningen kan avse såväl forntida och medetida som nutida etniska och kulturella grupper.Jemen: Republik i Mellanöstern, mellan Röda havet, Arabiska sjön, Adenbukten, Oman och Saudiarabien. Landets yta är 527 970 km2, och folkmängden uppgår till drygt 20,7 miljoner invånare (2005).Förenade ArabemiratenTjeckien: Republik som bildades den 1. januari 1993 efter delningen av Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien. Republiken, belägen i Centraleuropa, har en yta på 78 860 km2 och drygt 10 miljoner invånare (1998). Landet gränsar i väster till Tyskland, i norr mot Polen, i söder till Komodifiering: En samhällelig process som medför att något eller någon blir att betrakta som en handelsvara.Arabvärlden: En historisk och kulturell enhet spridd över ett stort geografiskt område. I början av 600-talet enades större delen av de många arabiska stammarna under profeten Muhammeds islamska styre, och under 7 00-talet nådde det arabiska väldet sin största utbredning, från Atlante till Indien. Arabiska vetenskapsmän var framstående och ledde utvecklingen inom flera vetenskaper, såsom matematik, kemi, astron omi och medicin. Under tidig medeltid började riket sönderfalla, en process som fortsatte genom hela medeltiden.SnöFinland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och SverigeAvfallshanteringKall temperatur: Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.Ansvar, juridiskt: Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.Ansvarsförsäkring: Försäkring mot kostnader till följd av ansvar för skador tillfogade annan person eller annans egendom.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Faktor XII: Stabil blodkoagulationsfaktor som aktiveras vid kontakt med den subendoteliala ytan av ett skadat kärl. Tillsammans med prekallikrein tjänar den som den kontaktfaktor som sätter igång den inre koagulationsprocessen. Kallikrein aktiverar faktor XII till XIIa. Brist på faktor XII, även benämnd Hagemannfaktorn, leder till ökat antal tillfällen av tromboembolism.DatakomprimeringFelbehandling: Försumlighet eller slarv i t ex läkares, tandläkares eller advokats yrkesteutövning, varvid skada kan uppstå, som kan få rättsliga eller disciplinära påföljder.Radiologiska informationssystem