Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.
Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.
En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.
Alla sorters utrustning, förrådsvaror, apparater, instrument osv som används inom diagnostisk, terapeutisk, kirurgisk, vetenskaplig eller experimentell verksamhet, av såväl engångs- som flergångstyp.
Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.
Utrustning som är motståndskraftig mot förslitning och kan användas under lång tid. Hit hör t ex rullstolar, sjukhussängar, proteser osv.
Utrustning eller föremål som behövs för utövande av en sport (t ex bollar, slagträn, racketar, skidor, skridskor, rep, tyngder osv), eller som behövs som kroppsskydd vid utövandet.
Förekomst av smittämnen på instrument, proteser eller andra icke-levande föremål.
Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.
Fast eller icke förbrukningsbar kirurgisk apparatur för bruk i samband med operationer. Den skall särskiljas från "kirurgiska instrument", som oftast är handinstrument för bruk i operationsområdet.
Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.
Apparater eller artiklar avsedda att användas en gång eller tillfälligt.
Ett tillstånd hos barn, präglat av viktökning och tillväxt långt under det normala för åldern.
En form av snabbt isättande leversvikt, även känd som fulminant leversvikt, orsakad av svår leverskada eller omfattande förlust av leverceller. Tillståndet kännetecknas av snabbt tilltagande funktionsstörning och gulsot. Akut leversvikt kan utvecklas till hjärnfunktionsstörning eller t o m leverkoma, beroende på etiologiska faktorer, som t ex leverischemi, läkemedelsförgiftning, tumörbildning eller virushepatit, så som hepatit B eller C efter blodtransfusion.
Underhållsskötsel av egendom och utrustning.
Upprepad användning av utrustning, instrument, artiklar eller annat material, oberoende av tillverkarens avsikter vad gäller användning eller hållbarhet.
Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.
Den del av tandläkarmottagningens utrustning som inte är att betrakta som förbrukningsmaterial.
Ett fortskridande sjukdomstillstånd, kännetecknat av samtidig funktionssvikt i flera organ, så som lungorna, levern och njurarna, med åtföljande blodlevringsstörningar, oftast efter skada eller postoperativt.
1-(L-treo-3,6-diamino-4-hydroxihexansyra)-6-(L-2-(2-amino-1,4,5,6-tetrahydro-4-pyrimidinyl)glycin)viomycin. En basisk, cyklisk peptide besläktad med viomycin. Peptiden har isolerats från en framställd mutant av Streptomyces griseoverticillatus var. tuberacticus och används som ett medel mot tuberkulos med lägre ototoxicitet än tuberactinomycin.
En icke-metaboliserbar galaktosanalog som sätter igång uttryck av Lac-operon.
Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.
Oorganiska föreningar vars molekyler har kalium som fast beståndsdel.
Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OH
Alla enzymer som katalyserar klyvning av ett substrat med tillägg av vatten till de erhållna molekylerna, som t ex esteraser, glykosidaser, lipaser, nukleotidaser, peptidaser och fosfataser. EC 3.-.
Jordens atmosfär, bestående huvudsakligen av syre (ca 1/5), kväve (ca 4/5) och mindre mängder koldioxid, andra gaser och partiklar.
Implanterbara apparater som fortlöpande övervakar hjärtats elektriska aktivitet och automatiskt upptäcker och motverkar ventrikeltakykardi och ventrikelflimmer. De består av en impulsgenerator, batterier och elektroder.
Elektriska hjärtstimuleringsanordningar som ger kortvariga högspänningsstötar till hjärtat. Dessa apparater används för att återställa normal hjärtrytm och hjärtsammandragning hos patienter som drabbats av kammarflimmer eller kammartakykardi med frånvaro av märkbar puls. Vissa defibrillatorer kan även användas för att korrigera icke-kritiska dysrytmier genom relativt svaga urladdningar, synkroniserade med patientens EKG-vågor (s k synkroniserad defibrillering eller elektrokonvertering).
Republik i Västafrika, med en yta på 322 500 km2 och en folkmängd som uppgår till 14,6 miljoner invånare (1998). Landet gränsar till Atlanten i söder, till Mali och Burkina Faso i norr, till Liberia och Guinea i väster och Ghana i öster. Huvudstaden heter Abidjan.
Bruk av elektrisk stöt mot hjärtat för att stoppa störningar i hjärtrytmen.
Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.