Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.
Alkaloider som ursprungligen isolerades från ergotsvampen (Claviceps purpurea). Till dessa hör föreningar som är strukturellt besläktade med ergolin och ergotamin. Många av ergotalkaloiderna verkar som alfa-adrenerga antagonister.
En grupp alkaloider som innehåller en bensylpyrrolgrupp som kommer från tryptofan.
Alkaloider från olika arter av Cinchona (kinaträd).
Alkaloider typiska för arter av magnoliasläktet (Magnoliidae).
Ett släkte mögelsvampar tillhörande familjen Clavicipitaceae, av ordningen Hypocreales. De parasiterar på olika grässorter. Deras sklerotier innehåller flera giftiga alkaloider. Claviceps purpurea i r åg ger upphov till ergotism.
5,6-dihydro-9,10-dimetoxibenso[g][1,3]bensodioxolo[5,6-a]kinoliziniumhydroxid. En alkaloid från Hydrastis canadensis (familjen Berberidaceae) och flera arter av släktet Berberis. Substansen är giftig, men har använts för behandling av parasit- och svampinfektioner och (bakteriella) diarreer.
Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.
Förgiftning till följd av förtäring av ergotangripen säd eller missbruk av ergot som läkemedel.
Ett växtsläkte (lumrar) av familjen Lycopodiaceae. Växterna innehåller alkaloider. Lycopodiumolja utvinns ur L. clavatum (mattlummer).
Ett kärlsammandragande ämne som finns i centraleuropeisk ergot. Det är en alfa 1-selektiv adrenerg agonist som används vid behandling av migrän.
Ett växtsläkte inom ordningen Ephedrales och divisionen Gnetophyta. Arten E. sinica (E. sinensis) innehåller den enkla alkaloiden efedrin.
Alkaloider från olika växter, men särskilt från belladonna (Atropa belladona). Atropin, hyoscyamin och skopolamin är välkända muskarinreceptorblockerare med mångsidig farmakologisk verkan. De används huvudsakligen som kramplösande medel.
En alkaloid som isoleras ur frön av Peganum harmala L., familjen Zygophyllaceae.
En alfa- och betaadrenerg agonist som även ökar utsöndringen av norepinefrin. Medlet har används för behandling av ett flertal sjukdomstillstånd, inklusive astma, hjärtsvikt, rinit och urininkontinens, samt för narkolepsi och depression, pga sina centralstimulerande effekter. Användningen har minskat i takt med att mer selektiva agonister tillkommit.
Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.
En rad strukturellt besläktade alkaloider med ergolinets grundstruktur.
En klass organiska föreningar med fyra eller fler ringstrukturer, av vilka en består av olika sorters atomer, oftast kol plus ett annat grundämne. Heteroringen kan vara aromatisk eller icke-aromatisk.
En svampordning i fylet Ascomycota som omfattar ett antal arter och lever som parasiter på högre växter, insekter eller svampar. Andra arter är saprofyter.
16-etyl-1-alfa,6-alfa,19-beta-trimetoxy-4-(metoxymetyl)-akonitan-3-alfa,8,10-alfa,11,18-alfapentol, 8-acetat-10-benzoat. En giftig alkaloid från roten av Aconitum napellus L. Används för att framkalla arytmi hos experimentdjur.
En familj enhjärtbladiga växter (liljeväxter) inom ordningen Liliales. Vissa botanister delar in familjen i andra familjer, såsom Convallariaceae, Hyacinthaceae och Amaryllidaceae. Amaryllidaceae, som har inre fruktämnen, omfattar Crinum, Galanthus, Lycoris och Narcissus, och är kända för att innehålla Amaryllidaceae-alkaloider.
Ett växtsläkte av familjen Rubiaceae. Växterna innehåller indolalkaloider med antimalaria- och smärtstillande verkan.
En betakarbolinalkaloid som isoleras ur frön av Peganum (eng. Syrian rue). Harmalin används som rött färgämne (turkiskt rött).
En av flera indolalkaloider utvunna ur busken Tabernanthe iboga, Baill. (familjen Apocynacea). Den har en komplex farmakologisk profil och samverkar med flera nervsignalöverföringssystem. Ibogain har psykoaktiva (hallucinogena) egenskaper och tycks kunna modulera opiattolerans.
Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.
En växtart inom familjen Ephedraceae, ordningen Ephedrales, klassen Gnetopsida och divisionen Gnetophyta. Den innehåller efedrin och andra alkaloider. Syn. Ephedra sinensis.
Gifter från grodor, paddor, salamandrar osv. Giftkörtlarna är oftast belägna i huden på ryggen och innehåller bl a kardiotoxiska glykosider. Gifterna har använts som pilgift och omfattar bufogenin, bu fotoxin, bufagin, bufotalin, histrionikotoxiner och pumiliotoxin.
En grupp föreningar med benso(c)pyridinets heterocykliska ringstruktur. Ringstrukturen är typisk för den grupp av opiumalkaloider som innehåller papaverin.
Svårflyktiga kolväten som ingår i eller är derivat av hartssyror. De används bl a i eteriska oljor.
En grupp dubbelringade, heterocykliska föreningar.
En art av familjen potatisväxter (Solanaceae) som producerar atropin, skopolamin och andra alkaloider, vilka används som muskarinreceptorblockerare. Växten kan bli 2 m hög, har brunlila blommor och svarta bär. Syn. belladonna.
Ett växtsläkte (lupiner) av familjen Fabaceae som innehåller spartein, lupanin och andra lupinalkaloider.
En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.
En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.
Ett växtsläkte inom familjen Rutaceae som används i kinesisk växtmedicin (naturläkemedel, kinesiska). Ur frukten från E. ruticarpa erhålls evodiamin och andra kinazolinalkaloider (kinazoliner).
En klass organiska föreningar med tre ringstrukturer, av vilka en innehåller mer än en sorts atom, vanligtvis kol plus någon annan atom. Heteroringen kan vara aromatisk eller icke-aromatisk.
En familj huvudsakligen aromatiska, vintergröna växter (lagerträd) i ordningen Laurales. Lagerfamiljen innehåller 2200 arter i 45 släkten, från vilka erhålls extrakt för medicinskt bruk, essentiella oljor, kamfer och andra produkter.
Ett släkte huvudsakligen tropiska busk- och trädbaljväxter som producerar vissa alkaloider, lektiner och andra användbara föreningar.
Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).
Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.
En växtfamilj i ordningen Linales, underklassen Rosidae och klassen Magnoliopsida. En välkänd medlem är kokaplantan (Erythoxylon
Ett växtsläkte (svingelgräs) i familjen Poaceae (gräs). Vanligast i Sverige är fårsvingel och rödsvingel.
En alkaloid från arekanöten (Areca catechu), som är frukten från ett palmträd.
Ett växtsläkte (lopplumrar) av familjen Lycopodiaceae (lummerväxter). Växterna innehåller huperzin, en kolinesterashämmare.
Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.
En grupp pyridoindolföreningar. Alla sammanbindningar mellan pyridin och indolets femuddiga ring tillåts, likaså derivaten av dessa föreningar.
Ett sympatomimetiskt medel vars främsta verkan är att frigöra norepinefrin, men som även har direkt agonistverkan vid adrenerga receptorer. Det används vanligtvis för kärlsammandragning i näsan och som aptitdämpande medel.
2-(3-pyridyl)piperidin. Ett insektmedel.
Ett släkte mitosporsvampar med många ascomycetteleomorfer. Cefalosporiner kommer från detta släkte.
Enzymer som katalyserar klyvning av kol-kvävebindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. Undergrupper är ammoniaklyaser, amidinlyaser, aminlyaser och andra kol-kvävelyaser. EC 4.3.
Ett växtsläkte tillhörande familjen Loganiaceae (alternativt Gelsemiaceae). Gelsemium sempervirens kallas gul jasmin, vild jasmin eller giftjasmin. Växten används i homeopatpreparat.
Metoder för undersökning av effektiviteten hos cellgifter och biologiska hämmare. Hit hör modeller för celldödande in vitro och cytostatiska färguteslutningstester, samt mätning av tumörtillväxtparametrar hos försöksdjur in vivo.
Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.
Tetracykliska spirobensazepiner från fröna av Cephalotaxus (en barrväxt). De är estrar av alkaloiden cefalotaxin och kan användas som antitumörmedel.
Föreningar med en kärna av 10 kolatomer som vanligtvis bildas under mevalonatprocessen genom sammankoppling av 3,3-dimetylallylpyrofosfat och isopentenylpyrofosfat. De genomgår en rad olika cykler och oxidationsförlopp. Deras låga molekylvikt gör att många av dem förekommer i form av eteriska oljor.
Ett växtsläkte inom familjen Liliaceae. Växterna innehåller radiatin, vittatin, haemantamin, lykorenin, dihydrolykorin, lykorin, lykoricidinol och lykoricidin.
Ett växtsläkte av familjen Ranunculaceae. Växterna innehåller berberin.
Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.
Ett växtsläkte (praktvindor) inom familjen Convolvulaceae med välkända växter som blomman för dagen och sötpotatis.
Farmaceutiska ämnen eller föreningar av organiskt ursprung och vanligen framställda med biologiska metoder, och som för sin verkan är beroende av immunologisk aktivitet. De används för både diagnos oc h behandling (t ex pollenextrakt och vacciner).
Ett släkte (repen) gräsarter av familjen Graminae (Poaceae) som används som kreaturfoder. De kan hysa ett flertal svampaarter och andra parasiter som är giftiga för boskap och människor och innehålla allergena ämnen, särskilt i pollen. De vanligaste arterna är L. perenne, L. multiflorum och L. rigidum. I Sverige är fyra arter kända: dårrepe (L. temulentum), engelskt rajgräs (L. perenne), italienskt rajgräs (L. multiflorum) och linrepe (L. remotum). Dårrepe är giftig och ger upphov till yrsel och illamående.
En sorts monoterpener, erhållna ur geraniol (som utvinns ur t ex palmarosaolja, citronellaolja eller geraniumolja). De har allmänt cyklopentanopyranstruktur, men i vissa fall kan någon ring vara bruten, som t ex när det gäller sekoiridoid. De skiljer sig från den till namnet liknande gruppen iridaler (triterpener).
Ett växtsläkte i familjen Liliaceae (liljeväxter). Arterna producerar imperialin, en steroidalkaloid som verkar på muskarinreceptorer. Två välkända arter är F. meleagris (kungsängslilja) och F. imperialis (kejsarkrona).
En växtfamilj inom ordningen Ranunculales och klassen Magnoliopsida. Växterna består mest av klängväxter och småbuskar och innehåller isokinolinalkaloider, av vilka vissa använts som pilgifter.
Den koncentration av en förening som behövs för att reducera tillväxten av en bakteriekoloni eller population av eukaryota celler in vitro med 50%. Standarden används såväl för att ange antibakteriell verkan in vitro som cytotoxicitet mot eukaryota celler i odling.
Cykliska kolväten med flera ringar och en eller flera gemensamma atomer.
En klass organiska föreningar med två ringar som delar på ett par bryggade kolatomer.
En grupp antileukemimedel med immunsuppressiva egenskaper som främst erhålls från Ochrosia elliptica (tillhörande familjen Apocynaceae, oleanderväxter). De hämmar både DNA- och RNA-syntes.
Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).
Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.
Ett växtsläkte inom familjen Papaveraceae (vallmoväxter) som innehåller benso[c]fenantridinalkaloider.
En pyrrolizidinalkaloid och ett växtgift från arter av släktet Crotalaria som förgiftar kreatur och människor genom förtäring av förorenat spannmål och andra födor. Alkaloiden orsakar övertryck i lungartären, högerkammarhypertrofi och sjukliga förändringar i lungornas kärlsystem. Avsevärd minskning av hjärt-lungförändringarna ses efter oral magnesiumbehandling.
Ett släkte (kinaträd) sydamerikanska träd av familjen Rubiaceae, vars bark innehåller de giftiga cinchonaalkaloiderna; kinin, kinidin, chinconin, chinconidin med flera används för behandling av malaria och hjärtarytmier.
Spektrofotometri i det infraröda området, oftast för kemisk analys genom mätning av absorptionsspektra baserade på molekylers rotations- eller vibrationsenerginivåer.