Ett bredspektrumsbenzimidazolmaskmedel som är strukturellt besläktat med mebendazol och effektivt mot många sjukdomar.
Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.
Medel mot bandmask hos människor och djur.
Ett bensimidazolpreparat som verkar genom att störa kolhydratmetabolismen och hämma polymerisering av mikrotubuli.
Infektionssjukdom orsakad av larver till bandmaskar (binnikemaskar) av släktet Echinococcus. Lever, lungor och njurar är de organ som larverna främst angriper. Syn. ekinokockos.
En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.
Ett maskmedel som används i citratform för behandling av filariasis (filarios), särskilt vid infektioner med Wucheria bancrofti eller Loa loa.
Syn. ekinokock.
Maskinfektion i levern orsakad av Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.
Maskdödande medel verksamma mot nematoder (rundmaskar) inom superfamiljen Filarioidea.
Infektion med nematoder av släktet Ascaris. Födoämnen innehållande parasitens ägg ger upphov till diarre och pneumonit. Parasiterna förekommer i områden med dåliga sanitära förhållanden eller där avfö ring från människor används för gödsling.
En art av hydatidbandmask i familjen Taeniidae och klassen Cestoda, som i vuxenstadiet infekterar matsmältningskanalen hos hundar och katter. I larvstadiet infekterar den får, grisar, hästar och även människor, hos vilka parasiten vandrar till olika organ och etablerar permanenta hydatidcystor.
En nematodart som är den största tarmparasitmasken hos människa. Den är spridd över hela världen, men förekommer mest i områden med dåliga sanitära förhållanden. Smitta sker genom föda som är förorena d av parasitägg.
Parasitetablering av Wuchereria bancrofti eller Brugia malayi i människans lymfsystem.
Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.
Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.
Preparat för behandling av nematodinfektioner. De har också veterinärt bruk.
Infektioner hos människor eller djur med andra hakmaskar än sådana som tillhör Ancylostoma eller Necator, för vilka termerna ankylostomiasis resp. necatoriasis finns .
Ett bensimidazolpreparat mot nematoder (rundmaskar) för veterinärt bruk.
Infektion orsakad av protozoer tillhörande släktet Encephalitozoon. Vanligtvis förekommer skador i hjärna och njurkanaler. Andra infektionshärdar hos däggdjur kan ses i lever, binjurar, synnerver, näthinna och hjärtmuskulatur.
Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.
Ett släkte parasitära protozoer som tidigare ansågs höra till Sporozoea, men som nu anses tillhöra klassen Microsporea.
Preparat för behandling av plattmaskinfektioner hos människa och djur.
Maskinfektion i lungorna orsakad av Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.
Infektion orsakad av Cysticercus, larver av olika bandmaskar av släktet Taenia (vanligen T. solium). Hos människor tar de sig genom tarmväggen och invaderar underhudsvävnad, hjärna, ögon, muskler, lever, lungor och bukhinna. Angrepp på hjärnan leder till neurocysticerkos.
Inälvsmaskar (helminter) är en grupp parasitmaskar som omfattar Acanthocephala, Nematoda och Platyhelminthes. Några forskare betraktar även vissa arter av tillfälligt parasitära blodiglar som inälvsmaskar.
Preparat som dödar protozoer eller motverkar deras tillväxt och reproduktion.
Infektioner orsakade av rundmasklarver som aldrig utvecklas till vuxenstadium och som förflyttar sig genom olika kroppsvävnader. De infekterar oftast hud, ögon och inälvor hos människa. Ancylostoma brasiliensis ger upphov till larva migrans i huden; Toxocara orsakar inälvsinfektion.
Lindriga till svåra infektioner i ögat eller dess angränsande vävnader förorsakade av protozo- eller metazoparasiter.
Infektioner orsakade av nematoder (rundmaskar) i superfamiljen Filarioidea. Tillstånd med levande maskar i kroppen är för det mesta symtomfria, men döda, vuxna maskar ger upphov till granulomatös inflammation och bestående fibros. Organismer av släktet Elaeophora infekterar älg och får, vilket ger ischemisk nekros i hjärnan, blindhet och dermatos i ansiktet.
En parasitinfektion orsakad av rundmasken Loa loa. Vektorer för överföring av infektionen är fäbromsar (Tabanus) eller blindbromsar ("blinningar"; Chrysops). Larverna kan ses strax under huden eller i ögats bindhinna.
Förstadiet till larver av Filarioidea i blod och andra vävnader hos däggdjur och fåglar. De tas upp av blodsugande insekter, i vilka de sedan omvandlas till mogna larver.
Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.
En art parasitiska nematoder med utbredning på Stillahavsöarna som infekterar lungorna hos råttor. Infektion kan spridas till människa genom konsumtion av sniglar och leder till eosinofil meningit.
En superfamilj av nematoder bestående av fyra släkten parasitära hakmaskar: Ancylostoma, Necator, Bunostomum och Uncinaria. Ancylostoma och Necator förekommer hos människa och andra däggdjur.
En art av parasitära protozoer. Denna intracellulära parasit påträffas i hjärna, hjärta och njurar hos ett flertal däggdjur. Smitta sker sannolikt via sporer i födan.
Ett släkte parasitära nematoder som kan förekomma hos däggdjur, inklusive människan. Människor infekteras antingen av larver som tränger genom huden eller genom förtäring av okokt fisk.
En ordning parasitsvampar som huvudsakligen förekommer hos leddjur, fiskar och vissa ryggradsdjur, inkl. människor. Den har två underordningar, Pansporoblastina och APANSPOROBLASTINA.
Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.
Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.
Infektioner orsakade av svamporganismer tillhörande fylet Microsporidia.
En art parasitiska protozoer som sätter sig fast vid tarmslemhinnan och livnär sig på slemhinnesekret. Organismen är i stort sett päronformad och har ett något oregelbundet rörelsemönster, med långsamma svängningar kring den långa axeln. Länge har den betraktats som icke-patogen och ofta påträffats hos symtomfria individer, men det finns nu starka bevis för att den har sjukdomsalstrande förmåga.
Infektioner i hjärnan, ryggmärgen och hjärnhinnorna orsakade av helminter (parasitmaskar).