Formella, skrivna avhandlingar som vanligen läggs fram för uppfyllande av kraven för en akademisk examen.
Avhandlingar baserade på resultaten av originalforskning och med en konkret slutledning eller uttryckande en specifik synpunkt. Vanligen avses avhandlingar skrivna av en kandidat eller doktorand under personlig handledning av en professor eller annan meriterad forskare (t ex doktorsavhandlingar eller licenciatavhandlingar).
Bibliotek, vars resurser till större delen är i maskinläsbar form, snarare än i pappersform eller på mikrofilm.
"Omvårdnadsforskning är en vetenskapsgren som fokuserar på att skapa, testa och tillämpa kunskap om hur man främjar, återställer och underhåller människors hälsa och välbefinnande genom omsorgsprocesser och interpersonella relationer i olika kontexter."
Vidareutbildning efter akademisk grundexamen vid institution som har forskarutbildningsprogram som leder till specialkompetens eller högre akademisk examen.