Ett släkte gramnegativa organismer som inkluderar saprofytiska, parasitära eller patogena arter.
En organism som ursprungligen isolerats ur kloakvatten, gödsel, humus och jord, men som på senare tid påträffats som parasit i däggdjur och fåglar.
Mykoplasma är en typ av bakterie som saknar celldelare och därmed även en cellvägg, vilket gör dem resistenta mot många vanliga antibiotika som verkar genom att förstöra cellväggen. De är mycket små jämfört med andra bakterier och kan orsaka olika infektionssjukdomar hos människor, djur och växter. Exempel på sjukdomar orsakade av mykoplasma inkluderar lunginflammation, öroninfektioner och urinvägsinfektioner.
Mycoplasmatales är en ordning inom klassen Mollicutes, som består av små, gram-positiva bakterier som saknar cellytiska cellväggar. Dessa bakterier är ofta parasiter eller opportunistiska patogener och förekommer vanligen i slemhinnor hos djur och människor. Mycoplasmatales innefattar ett antal familjer, bland annat Mycoplasmataceae, som inkluderar släktena Mycoplasma och Ureaplasma, vilka kan orsaka respiratoriska eller urogenitala infektioner hos människor.
Tenericutes är ett fylum (eller en högre taxonomisk rang) inom domänen Bacteria, som huvudsakligen består av parasitiska arter som saknar cellväggar. Det mest välkända släktet inom Tenericutes är Mycoplasma, vilka ofta orsakar respiratoriska eller urogenitala infektioner hos djur och människor.
Spiroplasma är en genus av små, spiralformade, svavelvitgörande bakterier som saknar cellvägg och istället har ett flexibelt yttre membran. De är kända för att orsaka diverse växt- och djursjukdomar, inklusive citrusgreening hos citrusväxter och sura skelettmuskelsjukan hos fiskar. Spiroplasman är obligata intracellulära parasiter, vilket betyder att de måste infektera värdceller för att kunna överleva och reproduceras. De sprids ofta genom insektbett eller via pollen och frön.
Entomoplasmataceae är en familj av bakterier som tillhör klassen Mollicutes och innehåller arter som ofta orsakar sjukdomar hos insekter och andra leddjur. Dessa bakterier är vanligen parasiter eller opportunistiska patogener och kan orsaka infektioner såsom Entomoplasmos, ett tillstånd som kan påverka olika insektsarter och i vissa fall även människor. Det är viktigt att notera att arter inom Entomoplasmataceae inte är särskilt kända för att orsaka sjukdomar hos människor, utan deras patogenicitet är i huvudsak begränsad till insekter och andra leddjur.
Ureaplasma definieras inom medicin som ett genus av små, gram-variabla, aeroba eller fakultativt anaeroba bakterier som tillhör familjen Mycoplasmataceae. Dessa bakterier saknar cellvägg och är mycket små, vilket gör dem unika bland andra bakterier. Ureaplasma-arter förekommer normalt i de mänskliga underlivet, men kan orsaka infektioner i vissa fall, särskilt hos immunförsvagna individer eller vid komplikationer under graviditeten. Det som skiljer Ureaplasma-arter från andra Mycoplasma-arter är deras förmåga att bryta ned urea till ammoniak och koldioxid, vilket de använder som energikälla.
Föreningar som innehåller en eller fler monosackaridrester bundna med glykosidbindning till en hydrofob molekyldel, som t ex acylglycerol, en sfingoid, en ceramid eller ett prenylfosfat.
Lipider, huvudsakligen fosfolipider, kolesterol och små mängder glykolipider som finns i membran, inkl. cellmembran och intracellulära membran. Lipiderna kan förekomma som dubbellager i membranen, med inneslutna proteiner mellan lagren och yttre proteiner på membranets utsida. Membranlipider är nödvändiga för aktiv transport, ett flertal enzymatiska aktiviteter och membranbildning.
Ett färgämne bestående av en tribensenammoniumgrupp vanligtvis i förening med zinkklorid. Det används som biologiskt färgämne och för färgning av textilier.
Virus som infekterar bakterieceller.
"Mycoplasma mycoides" är en bakteriestam som orsakar sjukdomar hos djur, framförallt i fårras och getskötsel. Den kan orsaka olika former av infektioner såsom lungsjukdomar, mastit (bröstkörtelsjukdom), artrit (ledsinflammation) och septikemi (blodförgiftning). Bakterien saknar cellvägg, vilket gör den resistent mot vanliga antibiotika som verkar genom att förstöra cellväggen.