Ett sulonfylureahypoglycemimedel som metaboliseras till 1-hydrohexamid i levern.
Ett sulfonylureaantidiabetikum med egenskaper liknande dem hos klorpropamid. Syn. nadisan.
Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ett keton och en hydroxigrupp i C-20-positionen i kortison och andra 17,20,21-trihydroxisteroider. EC 1.1.1.53.
Ett hypoglukemimedel av sulfonylureatyp för behandling av icke-insulinberoende diabetes mellitus, som inte svarar på dietändringar.
En beta-adrenerg agonist som har direkt avslappnande verkan på livmoder- och kärlmuskulatur. Den kärlvidgande effekten är större på skelettmuskelartärer än på dem som försörjer huden. Medlet används för behandling av perifer kärlsjukdom och för tidiga värkar.
Ketoner är en klass organiska ämnen som typiskt består av en karbonylgrupp och två kolvätegrupper. Vid reduktion bildas alkoholer.
En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).