En färglös, brandfarlig vätska som används vid framställning av ättiksyra, parfymer och smakämnen. Det är också ett mellanled i alkohlmetabolismen. Det har allmänt narkotisk verkan och irriterar slemh innorna. Höga doser kan leda till döden genom andningsförlamning.
H2NCN. En cyanidförening som används som gödningsmedel, avlövningsmedel och i många tillverkingsprocesser. Ofta används ämnet i form av kaciumsalt, som också benämns cyanamid. Citronsyrat kalciumsalt används i behandlingen av alkoholism.
En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.
Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.
Aldehydoxidoreduktaser är ett enzym som katalyserar reduktionen av aldehyder till primära alkoholer med NAD(P)+ som elektronacceptor under aeroba förhållanden.
Ett enzym som reversibelt katalyserar slutsteget i alkoholjäsning genom reduktion av aldehyd till alkohol. När det gäller etanol, så reduceras acetaldehyd till etanol i närvaro av NADH och väte. Enzym et är ett zinkprotein med verkan på primära och sekundära alkoholer hemiacetaler. EC 1.1.1.1.
Ett karbamatderivat med antabuseffekt. Det är i sig ett förhållandevis ogiftigt ämne, men ändrar påtagligt den intermediära omsättningen av alkohol. Vid alkoholförtäring efter disulfirammedicinering ökar acetaldehydhalten i blodet, vilket följs av rodnande, systemisk kärlvidgning, andningssvårigheter, illamående, blodtrycksfall och andra symtom (acetaldehydsyndromet). Medlet verkar genom att hämma aldehyddehydrogenas.
En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.
En otydligt definierad grupp av läkemedel med förmåga att dämpa aktiviteten i det centrala nervsystemet. De huvudsakliga typer av medel som räknas hit är etylalkohol, bedövningsmedel, sömnmedel, lugna nde medel, narkotiska preparat och ångestdämpande medel.
Pyruvatdekarboxylas är ett enzym som katalyserar omvandlingen av pyruvat till acetaldehyd under produktionen av glukos under glykolys eller under produktionen av etanol under alkoholförgärning.
Acute toxicity tests are a category of laboratory experiments that measure the adverse effects of a substance on living organisms after a single exposure or multiple exposures within a short period of time, usually up to 24 hours. These tests help determine the potential harm a chemical or drug may cause to humans, animals, or the environment and are often used in the development and regulation of medical treatments, pesticides, and industrial chemicals. The results of acute toxicity tests can be reported as the median lethal dose (LD50) or concentration (LC50), which is the amount of a substance required to kill 50% of the test population.
Alkoholism, also known as alcohol use disorder (AUD), is a chronic relapsing condition characterized by the excessive and compulsive consumption of alcohol despite negative consequences to one's health, relationships, and daily life. The "medel mot," or medical treatment, for alcoholism typically involves a combination of behavioral therapies, medications, and support groups to help individuals manage their addiction, reduce alcohol consumption, and maintain sobriety. Common treatments include cognitive-behavioral therapy, motivational interviewing, medication-assisted treatment with drugs such as naltrexone or acamprosate, and participation in mutual-help groups like Alcoholics Anonymous. The specific treatment approach will vary depending on the individual's needs and circumstances.
I medicinsk kontext, betyder "rodnad" förekomsten av cancerceller eller andra abnorma celler som har spridit sig från sin ursprungliga plats till en annan del av kroppen. Detta fenomen kallas också metastas. Rodnader kan orsaka allvarliga komplikationer och påverka patientens prognos negativt.
Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).
3-hydroxy-2-butanon. En jäsningsprodukt. Det utgör en del av butanediolcykeln i mikroorganismer. Hos däggdjur oxideras det till koldioxid.
Butanone, även känt som methyl ethyl ketone (MEK), är en färglös, flytande organisk förening med en skarp, doft. Det är en typ av keton och används ofta som lösningsmedel inom industrin. Butanone är lättflyktig och härdig mot värme, men är också lätt brandbar och kan bilda explosiva blandningar med luft.
NAD (Nicotinamid Adenin Dinukleotid) är ett viktigt koenzym som deltar i flertalet biokemiska reaktioner inom kroppen, särskilt vid cellandningen där det hjälper till att konvertera energireserver i form av kolhydrater, fetter och protein till ATP (Adenosintrifosfat), som används som direkt energikälla i cellerna. NAD förekommer i två former: NAD+ (oxiderad form) och NADH (reducerad form). Vid cellandningen oxideras NADH tillbaka till NAD+, vilket genererar elektroner som driver den elektrontransportkedja som producerar ATP. Därutöver är NAD också inblandat i andra processer såsom DNA-reparation och cellulär signalering.
En medicinsk definition av "alcoholic" är en person som har en abhängighet eller beroende av alkohol. Detta innebär att de känner ett starkt behov av att dricka alkohol, och kan ha svårigheter att kontrollera sitt alkoholkonsumtion. Deras alkoholkonsumtion kan också påverka deras arbete, skola, sociala relationer och fysiskt och mentalt hälsan negativt.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
En polymerisk elastomer med hög molekylvikt som erhålls ur mjölksaften (latex) från Hevea brasiliensis och andra träd och växter. Vid rumstemperatur kan ämnet sträckas till mer än sin dubbla längd och därefter snabbt återta sin ursprungliga längd och form. Syntetiskt gummi framställs ur olika kemiska ämnen, inklusive styren, akrylonitril, etylen, propylen och isopren.
Oxidationsprodukt av etanol och en nedbrytningsprodukt vid destillation av trä. Det används lokalt, ibland invärtes, som irritationsdämpande medel, samt som reagens.
Färglös gas som framställs genom reaktion mellan vatten och kalciumkarbid. Gasen är brännbar, explosiv och vattenlöslig och används som svetsgas.
I en enskild medicinsk betydelse refererar "plaster" till ett medico-tekniskt bindemedel som används för att hålla stilla och skydda sår, skador eller operationella områden på kroppen. Plaster består vanligtvis av ett lager av ett stödjande material, som kan vara en non-woven tyg, skum, plast eller ett kompositmaterial, som är belagt med ett adhesivt ämne för att hålla plastern i place. Plaster finns i olika storlekar, formor och nivåer av stickfasthet beroende på användningsområdet. Det är viktigt att applicera plaster korrekt för att undvika ytterligare skador eller infektioner.
Alkoholdryck framställd genom jäsning av mältat korn, med tillsats av humle.
Ett släkte buskar eller träd, Coffea, av familjen mårväxter (Rubiaceae), som innehåller kaffein och teofyllin. Välkända arter är C. arabica och C. robusta, vars frön (bönor) efter rostning och malning används för att bereda drycken kaffe.
En allergisk chock, även känd som anafylaxi, är en livshotande överreaktion av kroppens immunsystem på ett allergen, vilket kan orsaka svår andnöd, lågt blodtryck, svimning och i värsta fall dödsfall. Symptomen uppstår vanligen inom minuter till en timme efter exponeringen för allergivätskan.
Hård, spröd, amorf, oorganisk och oftast genomskinlig polymer av kiseldioxider (silikater), oftast kalium eller natrium. Glas används för såväl nytto- som prydnadsändamål, som t ex fönsterglas, glaskärl, rör, fibrer, keramer, pärlor osv.
Ett växtsläkte (kaffeplanta) av familjen Rubiaceae. Av växternas bönor bereder man kaffedrycker.
"Trä" är ett naturligt polymermaterial bestående av cellulosa, hemicellulosa och lignin, som bildar de huvudsakliga komponenterna i växter som träd och buskar.