Abort, framkallad: Avsiktlig borttagning av foster från livmoder med en av ett flertal tillgängliga tekniker.VeterinärmedicinVeterinärutbildning: Veterinärmedicinsk utbildning i allmänhet.Veterinärmedicinska läkemedelMissfall: Utdrivning av foster före fullgången graviditet utan avsiktligt ingripande.Abort, veterinär: Förtidig utdrivning av foster hos djur.VeterinärhögskolorAbort, illegal: Olagligt avbrytande av graviditet.Patologi, veterinärmedicinskAbort, terapeutisk: Framkallad abort för att rädda den gravida kvinnans liv och hälsa.VeterinärerAbortsökande: Abortsökande personer.Missfall, utebliven: Kvarhållande av dött foster i livmodern två månader eller längre efter dess död.Abort, septisk: Infekterad abort, där det sker en spridning av mikroorganismer och deras produkter till moderns cirkulationssystem.Missfall, återkommande: Tre eller flera på varandra följande spontana missfall.Lagstiftning, veterinärmedicinsk: Lagar och förordningar inom det veterinärmedicinska området, föreslagna eller utfärdade av lagstiftande myndighet, i Sverige t ex Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.Missfall, hotande: Vaginal blödning med eller utan smärta före 20. graviditetsveckan och utan utvidgning av livmoderhalsen. Tillståndet utgör en risk för missfall.DjursjukdomarAbortframkallande medel: Kemiska ämnen som avbryter graviditet.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Abort, ofullständig: Ofullständigt missfall eller abort med delvis kvarbliven moderkaka.Aborterat foster: Foster av ett däggdjur utstött på grund av framkallad abort eller missfall.Abortframkallande medel, steroida: Steroida föreningar med abortframkallande egenskaper.Djurskötare: Personer som tränats och utbildats för yrkesmässig skötsel av djur.Abort, eugenetisk: Framkallad abort på grund av möjliga fostermissbildningar.Husdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Nötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Kattsjukdomar: Sjukdomar hos huskatt (Felis catus; F. domesticus). Termen omfattar inte sjukdomar hos de stora kattdjuren, så som lejon, tiger osv.Misoprostol: En syntetisk analog till naturligt prostaglandin E1. Den ger en dosberoende hämning av magsyra och pepsinutsöndring, och ökar slemhinnans motståndskraft mot skada. Abortframkallande medel, icke-steroida: Icke-steroida kemiska föreningar med abortframkallande egenskaper.Graviditet, oplaneradHästsjukdomar: Sjukdomar hos tam- eller vildhästar av arten Equus caballus.ZoonoserHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Graviditet, oönskad: Oplanerad graviditet, oönskad av föräldrarna.VakuumaspirationHästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Graviditet, första trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från första dagen av den senaste normala menstruationsperioden t o m vecka 14 av havandeskapet (98 dagar).Biografi, principer: Skriven levnadsteckning av någon person eller den gren inom litteraturen som ägnar sig åt levnadsbeskrivning.Läkemedelsrester: Läkemedel och deras nedbrytningsprodukter som återfinns i animalisk föda och mjölk från djur som fått medicinering. Begreppet omfattar även förekomst av läkemedelsmetaboliter i fettvävnad hos människor efter läkemedelsbehandling.Veterinär anatomiNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Gravida kvinnor: Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.FårsjukdomarFödelsekontroll: Bruk av preparat, medel eller metoder för att förhindra befruktning.PetsSterilisering, sexuellDjurskydd: Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.Hälso- och sjukvårdslagstiftning: Lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvård.Bindning, människa-sällskapsdjur: Det känslomässiga förhållandet människor kan ha till husdjur.Minderåriga: Personer som ännu inte nått åldern för fullständiga medborgerliga rättigheter.Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Kvinnans rättigheter: Kvinnors rätt till jämlikhet i fråga om social och ekonomisk ställning och utbildning.Djurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.NeosporaFamiljeplanering: Program för födelsekontroll.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.FosterålderPersonhoodMifepriston: En antagonist mot progesteron- och glukokortikoidhormoner. Dess hämning av progesteron utlöser blödning under lutealfasen och under tidig graviditet genom att frisätta endogena prostaglandiner från endometriet eller decidua. Som glukokortikoidreceptorantagonist har medlet använts för behandling av överproduktion av kortisol hos patienter med icke-hypofysärt Cushings syndrom.Kontraceptivt beteende: Beteendemönster hos personer som vill undvika befruktning.Rätt att ha barnFödelsetal: Antalet födslar i en given population under en viss tidsperiod, t ex per 1000 invånare under ett år. Syn. nativitet.Utvidgning och skrapning: Uttänjning av livmoderhalsen och skrapning av endometriet (livmoderslemhinnan) med en kyrett.LivestockGraviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.Livets börjanFalconiformes: En ordning dagrovfåglar, omfattande örnar, hökar, vråkar, gamar och falkar.Graviditet, andra trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 15 t o m vecka 28 av havandeskapet (dagarna 99 - 196).Getsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.Koccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Försöksdjur: Djur som används i såväl biomedicinsk grundforskning som klinisk forskning.Graviditetstrimestrar: De tre tremånadersperioderna av en normal graviditet.Parasitsjukdomar, djurFöräldrameddelandenTonårsgraviditetBarriärpreventivmedel: Medel som minskar sannolikheten för eller hindrar befruktning.Livsmedelskontroll: Undersökning av livsmedel avseende förekomst av hälsovådliga mikroorganismer eller kemiska ämnen, naturliga eller tillsatta, samt nedbrytning under hanteringen.Livmoderblödning: Blödning från blodkärl i livmodern, ibland yttrande sig som vaginal blödning.Etnobotanik: Växternas betydelse i människors liv i olika kulturer. Inom växtmedicinen är tyngdpunkten på traditionell medicin och på förekomst och bruk av läkande växter och deras beståndsdelar, såväl i historisk som i nutid.Förenta StaternaLiv: Det tillstånd som skiljer organismer från oorganisk materia, kännetecknat av tillväxt, ämnesomsättning, fortplantning och anpassning. Det omfattar tillvarons förlopp, samlade erfarenheter, livs- och levnadsform, eller varandet i sig. Genom århundraden har frågor om livet varit föremål för engagemang inom filosofi, biologi, rättsmedicin, antropologi osv, i den skapande så väl som den vetenskapliga litteraturen.Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Svinsjukdomar: Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.Staphylococcus intermediusKatolicism: Den romersk-katolska kyrkans tro, lära och organisation, baserad på en hierarkisk struktur, med påven som överhuvud.Journaler och intyg, principer: Skriftliga utfästelser om något förhållandes autenticitet.Brucellos: Infektion orsakad av bakterier tillhörande släktet Brucella och huvudsakligen omfattande det retikuloendoteliala systemet. Tillståndet kännetecknas av feber, svaghet, sjuklighet och viktförlust.ParitetFörsöksdjursvetenskap: Vetenskap och teknik, inriktade på anskaffning, avel, skötsel och vård, och urval av djur för biomedicinsk forskning.Utomäktenskaplighet: Barnafödande utom äktenskapet. Såväl avkomman som föräldrarna kan avses.VårdyrkesstuderandeBefolkningsstudierJuridisk roll: Domstolarnas verksamhet och aktiviteter, särskilt deras juridiska beslutsansvar.Papegojsjuka1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.UtomkvedshavandeskapKanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.MejeriproduktionXylazinModerns ålder: En kvinnas ålder vid graviditet.PlacentasjukdomarGynekologi: En medicinsk specialitet, inriktad på de kvinnliga könsorganens fysiologi och sjukdomar, kvinnors endokrinologi och fortplantningsfysiologi.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.FårMasksjukdom, djur: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen hos djur. Infektionen kan vara experimentell eller naturlig.Ceremoniellt beteende: En rad handlingar, ofta symboliska, som hänger samman med ett beteendemönster och som ofta är oumbärliga för dess genomförande.Coxiella burnetii: En art av gramnegativa rickettsior som företrädesvis förekommer i värdcellens vakuoler. Den orsakar Q-feber.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Chlamydophila psittaci: Ett släkte av Chlamydophila som främst ger infektion hos fåglar. Det omfattar åtta kända serovarer, av vilka några infekterar mer än en värdtyp, inklusive människor.Q-feberReligion och medicinZolazepamGraviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Fågelsjukdomar: Sjukdomar hos fåglar som inte räknas som fjäderfä för livsmedelsproduktion.Livmoderslemhinneinflammation: Inflammation i livmoderns slemhinna (endometriet), oftast orsakad av infektioner i livmodern. Endometrit är den främsta orsaken till barnsängsfeber. Syn. endometrit.Klövröta: En infektionssjukdom i de horniga delarna, med omgivande mjukvävnad, i klövarna hos nötkreatur, svin och får. Infektionen orsakas oftast av Corynebacterium pyogenes eller Bacteroides nodosus (Dichelobacter nodosus). Den kallas ibland även nekrobacillos.Djurgrupper: Djur indelade i ekologiska, morfologiska eller genetiska grupper.Civilstånd: En demografisk parameter som anger en persons status vad gäller äktenskap, skilsmässa, ensamstående osv.Rift valley-feberBakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.Parasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.Rättsvetenskap: Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.Moral: Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.Hälso- och sjukvård för kvinnorEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Chlamydophila: Ett släkte av familjen Chlamydiaceae som omfattar gramnegativa, icke Chlamydia trachomatisliknande arter, som ger infektioner hos ryggradsdjur. Chlamydophila producerar inte påvisbara mängder glykogen . Typarten är Chlamydophila psittaci.Lagstiftning, principer: Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.Medfödda missbildningar: Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.TiletaminMödradödlighet: Dödlighet till följd av komplikationer under graviditet och förlossning i en given population.Internationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Protozoinfektioner, djurSupreme Court DecisionsFjäderfäSlakthus: Platser för slakt och styckning; slakterier.OntarioStafylokockRiskfaktorerHälta hos djur: Från det normala gångsättet avvikande gång hos djur.Folkmedicin: Läkekonst baserad på kulturella sedvänjor som går från generation till generation. Hit hör behandlingsritualer med mystik och magi, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon förklaring i modern medicin.Patologi, kliniskObstetrikModerkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Berlin: Huvudstad i Tyskland.SulfametazinLäkemedelstillförsel under tungan: Tillförsel av lösligt läkemedel genom placering under tungan.ArcanobacteriumLaboratorier: Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.Mänskliga rättigheter: Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.Rift Valley-febervirusKameldjur, nya världens: Idisslare hemmahörande i Sydamerika som är besläktade med kameler. Det finns flera arter: vicuna, guanaco, llama och alpaca.Spiraler: Preventivmedel som placeras i livmoderbotten, med en sträng ned genom livmoderhalsen.Veterinärverksamhet, militärVeterinärkirurgiOxitetracyklinDjur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Regeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.Mänskliga karakteristika: Människors grundläggande egenskaper och särdrag.Födelsekontroll, postkoitalNebramycinAndrologiSamvete: De kognitiva och känslomässiga processer som avgör en persons förmåga att skilja mellan det som är moraliskt rätt och det som är moraliskt orätt.PolymeraskedjereaktionLivsvärde: En levande varelses inre, icke-materiella värde.Veterinary Sports MedicineMiljömikrobiologi: Vetenskapen om de mikroorganismer som lever i olika miljöer omkring oss (i luft, jord, vatten osv) och deras eventuella patogena egenskaper i förhållande till andra organismer, inklusive människor.Referensböcker, medicinskaIvermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.Juverinflammation: Inflammation i juvret hos kor.FöräldrasamtyckeFästingkontrollDanmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i Livmoderperforation: Hål eller genomföring i livmoderväggen, vanligtvis för anslutning av något instrument eller inläggning av intrauterina preventivmedel.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Moralisk plikt: Förpliktelser grundade mer på etik än på lagstiftning.Livsmedelsförorening: Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.Idisslare: En underordning av ordningen Artiodactyla, vars utmärkande drag är fyrkammarmage, inkl. våmen (förmagen). Horn är vanliga, särskilt hos handjuren.Magnesiumföreningar: Oorganiska föreningar, i vilka magnesium ingår som fast beståndsdel i molekylen.Sjuksköterskor, manligaAge FactorsRetrospektiva studierLaboratorieinfektion: Infektioner som förvärvats genom olycksfall vid laboratoriearbete.Läkemedelstillförsel i slidan: Införande av läkemedel i slidan för behandling av lokala infektioner, tumörer, eller för att påskynda värkar. Dosformerna kan inkludera behandlade pessar, sköljvätskor och suppositorier.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Brucellos, bovin: Infektionssjukdom hos nötkreatur orsakad av bakterier av släktet Brucella, vilken leder till abort i senare stadier av dräktighet. Smitta med Brucella abortus är den främsta infektionsorsaken.Reproductive HealthTylosinAvhandlingar, akademiska, principer: Avhandlingar baserade på resultaten av originalforskning och med en konkret slutledning eller uttryckande en specifik synpunkt. Vanligen avses avhandlingar skrivna av en kandidat eller doktorand under personlig handledning av en professor eller annan meriterad forskare (t ex doktorsavhandlingar eller licenciatavhandlingar).FästinginfestationerHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Praktiktjänstgöring: Vidareutbildningsprogram som tillgodoser vissa yrkeskrav inom andra områden än medicin och odontologi, t ex farmakologi, näringslära, sjukvård osv.Italien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Höftdysplasi hos hund