Sjuklig förändring i form av utbuktning på rör- eller säckformade organ.
En medfödd missbildning kännetecknad av en utbuktning i ileum. Det är en kvarleva av embryots gulesäck, där äggulegången inte slutits.
Säckliknande utbuktning på matstrupen.
Bråckliknande utbuktning(ar) av tjocktarmens slemhinnor genom det ringformade muskelskiktet.
Säckliknande utbuktning från magsäckens slemhinna.
Inflammation i en divertikel.
Sjukliga förändringar i tunntarmens övre del, jejunum.
Penetrationsöppning i tarmväggen.
Utrymmen i njurbäckenet som delar sig i två vida, koppformade huvudrör, som i sin tur övergår i 7 till 14 mindre njurbägare. Urin töms i ett mindre rör från uppsamlingskanalerna, passerar sedan den stora njurkalken, njurbäckenet och urinledaren till urinblåsan.
Cancer i grov- eller tjocktarmen.
Inflammatorisk komplikation till tjocktarmsdivertikulos, vid vilken divertiklarna kan perforeras och abscessbildning uppstå.
Varje hinder i, stopp eller vändning av det normala tarmflödet mot ändtarmen.
Blödning i någon del av mag-tarmkanalen, från matstrupen till ändtarmen.
Cancersjukdomar i ileum (tunntarmens sista del).
Ansamling av histologiskt normal vävnad på "fel" plats.
BaSO4. En förening som används som röntgenkontrastmedel och som förekommer naturligt som mineralet baryt. Det används också inustriellt, t ex vid pappersframställning eller som tillsats i betong för s trålningsskyddseffekter.
Sjukdomar i urinblåsan.
Sjukliga förändringar i ileum (tunntarmens sista del) och ileocekalklaffen.
Ett sjukligt tillstånd kännetecknat av förekomst av ett antal kolondivertiklar i tjocktarmen. Många faktorer kan ligga bakom, inkl. åldrande av tarmen, motoriska störningar, inre tryckökning eller brist på kostfibrer.
En teknik för tillslutning av operationssår eller för att förena kroppsvävnader med hjälp av klammer som suturmedel.
Kirurgiska ingrepp i matsmältningssystemet eller någon av dess delar.
Onormalt konkrement mestadels i urin- och gallvägarna, vanligtvis bestående av mineralsalter. Syn. calculi (sing. calculus).
Onormal kanal i blåsan eller mellan blåsan och något omgivande organ.
Kirurgiskt ingrepp via snitt genom bukväggen.
Oförutsedd information som framkommer i samband med undersökning eller vård. Termen används för uppgifter som kan få sociala eller psykologiska konsekvenser, som t ex när det framkommer att ett barns biologiska far är annan än den förmodade fadern, eller när det visar sig att en patient som undersöks för ett visst sjukdomtillstånd har, eller löper risk att få, något annat.
En sorts obstruktion i tarmen orsakad av framfall av en del av tarmen in i angränsande tarmgång. Det finns fyra typer: i tjocktarmen; i tunntarmen (enterisk typ); ileocekal typ, där ileocekalklaffen faller in i blindtarmen och drar med sig ileum; samt ileokolisk typ, varvid ileum faller igenom ileocekalklaffen och in i tjocktarmen.
Konkrement (stenar) bildade i urinblåsan eller transporterade dit via urinledarna. Syn. cystoliter.
Endoskop för undersökning av matstrupens insida.
Lösning eller kemisk förening som tillförs via ändtarmen för sköljning av tjocktarmen eller för diagnostiska ändamål.
Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.
Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.
Fasta, kristallina utfällningar i gallvägarna, oftast bildade i gallblåsan. De ur gallan bildade gallstenarna består huvudsakligen av kalcium, kolesterol och bilirubin.
Endoskopisk metod för undersökning och behandling, även kirurgisk, av tjocktarmens luminala (håliga) yta.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.
Skydd mot olagligt offentliggörande av en persons, familjs eller folkgrupps genetiska information.
Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer.