Tumörnekrosfaktor-alfaTumörnekrosfaktorreceptorerTumörnekrosfaktorreceptorer, typ ITumörnekrosfaktorreceptorer, typ IIVävnadsdödInterleukin-1: En löslig faktor som produceras av monocyter, makrofager och andra celler, och som aktiverar T-lymfocyter och förstärker deras svar på mitogener eller antigener. IL-1 består av två distinkta former, IL-1 alfa och IL-1 beta, som har samma funktioner, men utgör distinkta proteiner. De biologiska effekterna av IL-1 omfattar förmågan att ersätta makrofagbehovet för aktivering av T-celler. Faktorn skiljer sig från interleukin-2.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Lipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ofta från cellväggen på gramnegativa bakterier och framkallar utsöndring av immunglobuliner. Lipopolysackaridmolekylen består av tre delar: lipid A, kärnpolysackarid och O-specifika kedjor (O-antigen). Lipopolysackarider från Escherichia coli används ofta som polyklonala B-cedllsmitogen i laboratorieimmunologi.NF-kappa BTumörnekrosfaktorerInterleukin-6: En faktor som stimulerar tillväxt och differentiering av mänskliga B-celler och som även verkar som tillväxtfaktor för hybridom och plasmacytom. Interleukin-6 produceras av många olika celler, som t ex T-celler, monocyter och fibroblaster.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.RNA, budbärarLymfotoxin-alfa: En medlem i TNF-familjen som frisätts av aktiverade lymfocyter. Lösligt lymfotoxin är specifikt för TNFR-I, TNFR-II och TNFSF14. Lymfotoxin-alfa kan bilda en membranbunden heterodimer med lymfotoxin-beta som har specificitet för lymfotoxin-betareceptorn.Interferon Type IICellinjeApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.SignalomvandlingMöss, inavlade C57BLTumor Necrosis Factor Decoy ReceptorsMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Rekombinanta proteinerMonocyter: Stora, fagocytiska, enkärniga leukocyter som bildas i benmärgen hos ryggradsdjur och släpps ut i blodet. De innehåller en stor, oval och något inbuktad kärna, omgiven av en rymlig cytoplasma och talrika organeller.TumörcellinjeMöss, inavlade BALB CInflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.TNF-receptorassocierad faktor 2Tumörmarkörer, biologiskaTidsfaktorerTNF-receptorassocierad faktor 1TumörbördaCD-antigener: Differentieringsantigener på humana leukocyter. CD är förkortning för "cluster of differentiation", vilket syftar på grupper av monoklonala antikroppar som reagerar på likartat sätt med vissa undergru pper av antigener. Undergrupperna av antigener har samma CD-beteckning.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.TNF-Related Apoptosis-Inducing LigandOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Ledgångsreumatism: En kronisk, systemisk ledgångssjukdom som kännetecknas av inflammatoriska förändringar i ledhinnor och ledstrukturer, omfattande nedbrytning av kollagen bindväv och försvagning av benvävnad. Sjukdomen har okänd etiologi, men det finns antydan om autoimmuna mekanismer.TNF-receptorassocierade peptider och proteinerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Interleukin-10: En faktor som medverkar i regleringen av mastcelltillväxt. Den produceras av t- och B-celler och uppvisar omfattande homologi med BCRFI-genen hos Epstein-Barrviruset.Interleukin-8: Ett cytokin som aktiverar neutrofiler och attraherar neutrofiler och T-lymfocyter. Det frisätts av flera olika celltyper, bl a monocyter, makrofager, T-lymfocyter, fibroblaster, endotelceller, samt keratinocyter genom inflammatorisk stimulering. IL-8 är en medlem av superfamiljen beta-tromboglobuliner och strukturellt besläktad med trombocytfaktor 4.Antireumatiska medel: Läkemedel som används för behandling av reumatoid artrit.UppregleringTransfektionMakrofagaktivering: Den process som ändrar makrofagers morfologi och funktionsverkan så att de blir aktivt fagocytiska. Processen utlöses av lymfokiner, som t ex makrofagaktiveringsfaktor (MAF), makrofagmigreringshämmande faktor (MMIF), immunkomplex, C3b, samt olika peptider, polysackarider och immunologiska adjuvanter.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Membranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Tumörer, experimentellaLäkemedelssamverkanEndotoxiner: Toxiner som är starkt förknippade med den levande cytoplasman eller cellväggen hos vissa mikroorganismer, och som inte lätt tränger ut i odlingsmedium, men frigörs vid cellupplösning.Celldelning: En cells förökning genom delning.Tumörceller, odladeInflammatoriska mediatorer: Endogena föreningar som förmedlar inflammation (autakoider), och likartade exogena ämnen, inkl. syntetiska prostaglandiner.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Interleukin-1betaI-kappa B-proteinerLeukocyter, mononukleära: Mogna lymfocyter och monocyter som transporteras av blodet till områden utanför kroppens kärlsystem. Till formen kan de skiljas från mogna, kornförande leukocyter genom sina stora, loblösa kärnor och frånvaro av grova, kraftigt färgade cytoplasmakorn.Nedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.Apoptosregulerande proteinerKaspaser: En familj intracellulära cysteinproteinaser. De har en nyckelroll vid inflammationer och apoptos hos däggdjur, och är specifika för asparaginsyra vid position P1. De indelas i två klasser, utifrån län gden på N-terminalprodomänerna. Kaspas-1, -2, -4, -5, -8 och -10 har långa prodomäner, medan kaspas-3, -6, -7 och -9 har korta. EC 3.4.22.-.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Receptors, Tumor Necrosis Factor, Member 25Neutrofila leukocyterImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Fibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.TNF-receptorassocierad faktor 6I-kappa B-kinasFibrosarkom: Ett sarkom med ursprung i djup, fibrös vävnad, som kännetecknas av anhopningar av prolifererande fibroblaster med varierande kollagenbildning, vilken brukar invadera lokal vävnad och ge upphov till metastaser via blodcirkulationen.Antiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.T-lymfocyterMakrofager, peritoneala: Enkärniga fagocyter som härrör från prekursorceller i benmärgen, men som är belägna i bukhinnan.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Wilms tumörTumörsuppressorprotein p53Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.CD95-antigener: Differentieringsantigener på ett flertal cellstammar, inklusive lymfoida och lymfoblastoida. Deras primära uppgift är att reglera perifera immunsvar, vilket åstadkoms genom att apoptos sätts igång.Ledhinna: Ledkapselns innermembran som omger den fritt rörliga leden. Den är löst förenad med den yttre fiberkapseln och utsöndrar ledvätska.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Kaspas-8CellytereceptorerProteinerTumörsuppressorgener: Gener som blockerar uttryck av den cancerogena fenotypen. Deras normala uppgift är att hämma celltillväxt. När dessa suppressorgener inaktiveras eller saknas, faller en barriär för normal celltillväxt bort, och ohämmad tillväxt blir möjlig.PentoxifyllinTranskription, genetiskPromotorregioner, genetikTranskriptionsfaktor ReIALever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Intercellulär adhesionsmolekyl-1: En cellyteligand som deltar i leukocytadhesion och inflammation. Produktion av molekylen sätts igång av gamma-interferon, och den är nödvändig för förflyttning av neutrofiler till inflammerad vävnad.JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser: En undergrupp mitogenaktiverade proteinkinaser som aktiverar transkriptionsfaktor AP-1via fosforylering av c-junproteiner. De ingår i de intracellulära signalsystem som reglerar celltillväxt, celldöd och celldifferentiering. EC 2.7.11.24 (EC-förslag 2005).Receptors, TNF-Related Apoptosis-Inducing LigandFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Möss, inavlade C3HBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Receptors, Tumor Necrosis Factor, Member 6bCelldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Hjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Chock, septiskKarcinoidtumör: Vanligtvis liten, långsamt växande neoplasm bestående av öar av runda, oxyfila eller spindelformade, medelstora celler med ganska små, vesikulära kärnor, och täckt av en slemhinna med gul, fårad yta. Tumören kan uppträda var som helst i mag-tarmkanalen (men även i lungorna eller på andra platser); ungefär 90 % uppkommer i appendix. Dessa tumörer har neuroendokrint ursprung och härstammar från en p rimitiv stamcell.Receptor-Interacting Protein Serine-Threonine KinasesMitogenaktiverade proteinkinaser: En överordnad familj av protein-serin-treoninkinaser som aktiveras av olika stimuli via proteinkinaskaskader. De utgör slutprodukterna i kaskaderna, som utlöses av fosforylering genom mitogenaktiverade proteinkinaskinaser, vilka i sin tur aktiveras av mitogenaktiverade proteinkinaskinaskinaser. EC 2.7.11.24.TumörsuppressorproteinerPolymeraskedjereaktionKärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Mjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.Lymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.p38 mitogenaktiverade proteinkinaser: EC 2.7.1.37.EnzymhämmareGalaktosaminBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Glykoproteiner: Konjugerade protein-kolväteföreningar, omfattande bl a muciner, mukoida och amyloida glykoproteiner.ADAM-proteinerMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.BehandlingsresultatGranulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor: Ett surt glykoprotein på 23 kDa med inre disulfidbindningar. Protein produceras som svar på ett antal inflammatoriska signaler av mesenkymala celler i hemopoetisk miljö och på perifera inflammationsställen. GM-CSF kan stimulera till produktion av neutrofila granulocyter, makrofager och blandkolonier av granulocyter och makrofager från benmärgsceller, och sätta igång bildandet av eosinofilkolonier från fetala leverstamceller. GM-CSF stimulerar även till vissa funktionella processer i mogna granulocyter och makrofager.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Sarkom, experimentellInterleukin-12: Ett heterodimert cytokin som stimulerar till produktion av interferon-gamma i T-celler och NK-celler och som även inducerar differentiering av Th1-hjälparceller. Det medverkar till initiering av cellförmedlad immunitet.TumörproteinerAdenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Antikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.Neuroendokrina tumörerInterleukiner: Lösliga faktorer som stimulerar tillväxtprocesser hos leukocyter och andra celltyper. De bidrar till ökning av cellproliferation och -differentiering, DNA-syntes, utsöndring av andra biologiskt aktiva molekyler och svar på immun- och inflammatorisk stimulering.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Brösttumörer, experimentella: Experimentellt framkallad mammarcancer (mjölkkörteltumörer) hos djur som modell för studier av brösttumörer hos människa.Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 13Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Cellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.Dendritiska celler: Immunkompetenta celler i lymfsystemet och det blodbildande (hemopoietiska) systemet och i huden. De kallas även interdigiterande, retikulära eller beslöjade. Deras morfologiska och fenotypiska funktion består i att bearbeta antigen eller presentera dem för T-celler, och därmed stimulera den cellulära immuniteten.TumörerKaspas-3Blotting, Northern: Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.ProteinbindningTNF-receptorassocierad faktor 3Rekombinanta fusionsproteinerCykloheximid: Antibiotikum som isolerats från streptomycinproducerande stammar av Streptomyces griseus. Det verkar genom att hämma elongering under proteinsyntesen.TNF Receptor-Associated Death Domain ProteinInterleukin 1 Receptor Antagonist ProteinCytotoxicitet, immunologisk: Nedbrytning av en målcell genom angrepp från immunologiskt aktiva effektorceller. Nedbrytningen kan ske genom direktkontakt med aktiverade T-lymfocyter, lymfoida eller myeloida mördarceller, eller förmedlas av cytotoxiska antikroppar, cytotoxiska lymfcellsfaktorer eller komplement.Möss, SCID: Möss som är homozygota för den muterade autosomalt recessiva "scid"-genen, som är belägen på centromeränden av kromosom 16. Dessa möss saknar mogna, funktionella lymfocyter och är därför synnerligen mottagliga för dödliga opportunistiska infektioner om de inte får ständig antibiotikabehandling. Bristen på B- och T-cellsimmunitet liknar det svåra immundefektsyndromet SCID (severe combined immunodeficiency) hos barn. SCID-möss är användbara som djurmodeller, då de genom att vara mottagliga för implantat från mänskliga immunsystem kan producera hematochimära möss med humant SCID-syndrom (SCID-hu).Immunfaktorer: Biologiskt aktiva ämnen vars verkan har betydelse för immunsystemets funktioner.XenotransplantationCD14-antigener: Glykolipidförankrade glykoproteiner som uttrycks på celler av myelomonocythärkomst, inkl. monocyter, makrofager och vissa granulocyter. De fungerar som receptorer för komplex av lipopolysaccharid (LPS ) och LPS-bindande protein.Celladhesionsmolekyler: Ytmolykyler, vanligen glykoproteiner, som bidrar till att celler kan fästa vid andra celler. Till deras funktioner hör sammanfogning och sammankoppling av olika vertebratsystem, upprätthållande av väv nadsintegration, sårläkning, morfogena rörelser, cellförflyttning och metastasering.Tumor MicroenvironmentFasL-proteinTjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.RNA, Small InterferingTumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 14Dinoproston: Det vanligaste och biologiskt mest aktiva prostaglandinet hos däggdjur. Det uppvisar de flesta av prostaglandinernas typiska, biologiska verkningsmekanismer och har använts i stor omfattning som oxytociskt medel. Råttor, Sprague-DawleyHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Kemokiner: En klass av förinflammatoriska cytokiner som har förmågan att dra till sig och aktivera leukocyter. De kan delas in i åtminstone tre strukturella grenar: C (C-kemokiner), CC (CC-kemokiner) och CXC (CX C-kemokiner), på grundval av variationer i ett gemensamt cysteinmotiv.Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.Metastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.Protein-serin-treoninkinaserDNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Interleukin-2: Ett lösligt ämne som framställs av antigen- eller mitogenstimulerade T-lymfocyter och som inducerar DNA-syntes i naiva lymfocyter.Epitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Cellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.CD40-antigener: Differentieringsantigener som förekommer på alla mogna B-lymfocyter och vissa epitelceller, karcinom och lymfoida dendritceller. Antigenet ingår i TNF(tumor necrosis factor)-superfamiljen. Det finns b evis för att CD40-beroende aktivering av B-celler har betydelse för bildande av B-minnesceller i lymfkörtlarnas germinalcentra.Möss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.TetradekanoylforbolacetatArtrit, experimentell: Experimentellt framkallad ledinflammation hos djur m h a immunologiska metoder eller smittämnen som stimulerar till ett immunsvar (t ex immunologiska adjuvantia eller collagen).Fas-Associated Death Domain ProteinKokulturmetoder: Odling av normala celler eller vävnader i samma kultur som infekterade celler eller vävnader av samma typ. Antiinflammatoriska medel, icke-steroida: Förutom sin antiinflammatoriska verkan har dessa preparat också smärtstillande och febernedsättande effekt. De används främst vid kronisk artrit och vissa tillstånd med smärtande och inflammerad mjuk vävnad. De blockerar prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arakidonsyra till cykliska endoperoxider.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Xenograft Model Antitumor AssaysMonokiner: Lösliga förmedlare av immunsvaret som varken är antikroppar eller komplement. De produceras huvudsakligen av monocyter och makrofager.Makrofager, alveolära: Runda, granulära, enkärniga fagocyter som finns i lungblåsorna. De tar upp små, inandade partiklar, bryter ned dem och presenterar antigenen för immunceller.Vita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).Vascular Cell Adhesion Molecule-1Toll-liknande receptor 4Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.CCL2-kemokinHud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Interleukin-4: En löslig faktor som produceras av aktiverade T-lymfocyter och ger upphov till tillväxt och differentiering av B-celler. Interleukin-4 inducerar uttryck av klass II-MHC och Fc-receptorer på B-celler. Det har också verkan på T-lymfocyter, mastceller och flera andra hematopoetiska celler, inklusive granulocyt-, megakaryocyt- och erytroidförelöpare, samt makrofager.Möss, inavlade DBACD4-positiva T-lymfocyter: En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, delaktiga i igångsättandet av de flesta immunologiska funktioner. HIV-viruset har selektiv tropism för den T4-cell som uttrycker CD4-fenotypmarkören, en HIV-receptor. Det är just utslagningen av denna subpopulation, innehållande såväl T-hjälparceller som T-suppressorceller, som är den främsta orsaken till den omfattande immunsuppression som ses vid H IV-infektion.Dexametason: En antiinflammatorisk 9-fluoroglukokortikoid (se antiinflammatoriska medel, steroida).EndotelcellerTNF-receptorassocierad faktor 5Receptors, Tumor Necrosis Factor, Member 14Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurNavelvenerCellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.

*  Synonymer till nekros - secki.info
Nekros. Omfattar i huvudsak sjuklig celldöd som orsakas av faktorer utanför cellen som gifter, syrebrist, mekaniskt våld, värme, kyla eller bestrålning, men på senare tid har forskarna även sett programmerad nekros. Vid nekros blir påfrestningen så stor att ett flertal processer inne i cellen börjar gå fel och slutligen klarar inte. Sida 2 (beskriver bland annat antioxidanter, patofysiologi). Sida 3: Exempel: Levertoxicitet av paracetamol (beskriver bland annat paracetamolförgiftning, acetylcystein, patofysiologi). Sida 4: Celldöd: Apoptos och nekros (beskriver bland annat Apoptos, Nekros, patofysiologi). Sida 5 (beskriver bland annat patofysiologi). nekros. nekros [-ro:ʹs] (senlatin necroʹsis 'dött tillstånd', av likabetydande grekiska neʹkrōsis, jämför nekro-), vetenskaplig term för vävnadsdöd, egentligen celldöd. Det fnns två former av celldöd: nekros och apoptos. Nekros framkallas av faktorer, secki.info gifter, syrebrist, mekaniskt våld, värme, kyla eller ...
  http://secki.info/nyheter-svt/nekros.php
*  Probiotisk Utvärtes Intim Crème | ellen®
Probiotisk Utvärtes Intim Crème med mjölksyrabakterier är en naturlig och skonsam intimcreme för kvinnor i alla åldrar, Ellens probiotiska intimcreme hjälper till att återställa pH-balansen i underlivet.
  https://www.ellen.se/probiotisk-utvaertes-intim-creme
*  Fettnekros - Wikipedia
Fettnekros är ett tillstånd som kan uppstå var som helst i bröstet och som kan drabba kvinnor av alla åldrar. Det är en benign tumör, det vill säga en godartad tumör och inte en form av cancer. Ibland kan en klump uppstå, om den fettrika vävnaden i bröstet på något sätt är skadad. Det är denna typ av skada som kallas fettnekros. Nekros innebär att vävnaden är skadad eller död. Fettnekros kan bland annat uppstå i samband med en nålbiopsi, bröstoperation eller strålbehandling av bröstet. Andra möjliga orsaker inkluderar skada i bröstet eller uppkomsten av ett blåmärke. Fettnekros ger vanligtvis inte upphov till smärta och känns som en fast, rund klump (eller flera klumpar). Vissa kvinnor kan dock uppleva att klumpen är öm eller smärtar. Ibland kan tillståndet leda till att bröstvårtan drar sig tillbaka in i bröstet. ^ [a b] "Fat Necrosis". Breast Cancer Care. Läst 11 juni 2017 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fettnekros
*  Nekros - Wikipedia
Nekros (latin: necrosis, gr. ne'krosis, "bortdöende"), förr brand, är sjuklig cell- och vävnadsdöd i en organism, till skillnad från apoptos som innebär en programmerad celldöd som gynnar organismen. Blir nekrosen tillräckligt stor kan det leda till organismens död. Man skiljer på sju olika former av nekros: Koagulationsnekros, är karaktäristisk för ischemiska nekrosprocesser (celldöd till följd av syrebrist) som till exempel vid infarkter i hjärtmuskulatur eller liknande, dock ej i hjärnvävnad. Typsikt är att vävnadens arkitektur bevaras de första dagarna för att sedan fibrotiseras. Eventuellt sker fördröjningen i ärrbildningen (fibrosen) för att syrebristen även påverkar de faktorer och celler som behövs för ärrbildningen. Vätskenekros då vävnaden löses upp och bildar var, typiskt för infektioner. Ostig nekros orsakas av tuberkulos eller svampar, och kan ses som en mellanform av koagulationsnekros och vätskenekros. Gummatös nekros i samband med syfilis. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nekros
*  Tumör - Wikipedia
Tumör, svulst, knöl, är en vävnadsbildning i kroppen utan någon fysiologisk funktion. När en tumör sprider sig (metastaserar) och tillväxer används begreppet cancer, och tumören innehåller då cancerceller. En tumör behöver dock varken sprida sig eller tillväxa. Exempel på en sådan tumör är födelsemärken (leverfläckar) som medicinskt inordnas under begreppet naevus. Behandling handlar oftast om operation eventuellt ihop med strålbehandling och medicinering men det skiljer sig från fall till fall och hur omfattande det är. Med tumör (latin tumor) menas vävnadsbildning som tillväxer mer eller mindre kontinuerligt, oberoende av övriga vävnaders tillväxt. Tumör är dock inte att förväxla med cancer (latin cancer). Keloid ("carcinom") används dock ibland oriktigt som synonym för "cancer". Tumörmassan vid cancer består av cancerceller och ett stroma av blodkärl, stromaceller, immunceller och fibroblaster. Vissa cancertumörer utvecklas inte till cancer, vilket ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tum%C3%B6r
*  Benign tumör - Wikipedia
Benign tumör är, till skillnad från en malign tumör, en godartad tumör som inte sprider sig. En benign tumör kan likväl orsaka skada genom att den kan trycka in i omkringliggande vävnader och organ. Däremot tenderar den inte att metastasera, det vill säga sprida dottersvulster i kroppen, eller invadera vävnad. Då tumör i ordets rätta bemärkelse kan översättas till knöl, räknas även vanliga födelsemärken och leverfläckar till benigna tumörer. Utöver de tumörer som nämns i tabellen är även bland annat myom en form av godartad tumör. ^ Wujcik, Debra; Yarbro, Connie Henke; Barbara H. Gobel (2011). Cancer nursing: principles and practice. Boston: Jones and Bartlett Publishers. ISBN 0-7637-6357-8 ^ "myom". NE.se. Läst 16 november 2014. Denna artikel om medicinsk vetenskap eller humanfysiologi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Benign_tum%C3%B6r
*  Probiotisk Utvärtes Intim Crème<...
Vår probiotiska intimkräm för utvärtes bruk skyddar och bevarar fuktigheten i underlivet - för en fräsch känsla varje dag! Köp hos oss eller på ditt apotek!
  https://www.ellen.se/vara-produkter/probiotisk-utvaertes-intim-creme
*  Tumörbörda - livmedcancer.blogg.se
Jag har lärt mig ett nytt ord, ett ord som menar precis vad jag tror man tänker på när man hör det. När jag hörde tumörbörda första gången för ca 2 veckor så användes ordet för att beskriva den börda tumörerna skänker Mias kropp, hur enkelt som helst, eller? I den situationen när vi satt i möte med läkaren och tumörbörda togs upp så var det rena barnleken att förstå definitionen av begreppet. Men på nått sätt så fastnade ordet lite i min skalle, kanske mycket för att jag inte hört talas om det under drygt två års tid och så bara kom det sådär pangbomkrasch.. Anledningen till att ordet fastnade var att det kändes bekvämt på något sätt. Låter rätt så bisarrt att ens ha "tumörbörda" och "bekvämt" i samma resonemang. Men det var ett bekvämt ord för det sätter egentligen fingret på hur vi har våra liv just nu. Vi lider alla av en tung mastig tumörbörda. Cancerfonden har en kampanj med att "en av tre får cancer men alla drabbas". Vad är det som ...
  http://livmedcancer.blogg.se/2014/november/tumorborda.html
*  Tumör - Tumör.nu
Det vore såklart skönt om det fanns några isolerade orsaker som ger upphov till tumörer, särskilt de elakartade, för då hade man bara kunnat se till att undvika de sakerna. Så är det tyvärr inte. En tumör kan uppstå på grund av yttre såväl som inre orsaker och det är väldigt svårt att förutse vem som kommer att drabbas av en tumör, och vem som kommer att slippa undan.. Ens genetiska arv är absolut något att informera sig om då många människor som drabbas av cancer har det i släkten - vissa cancertyper är mer genetiskt betingade än andra. Sedan finns det cancertyper som i hög utsträckning drabbar personer med dåliga vanor - som att rökare har mycket högre risk att utveckla lungcancer till exempel. Socker, alkohol, tobak och droger är alla cancerframkallande ämnen.. Det finns väldigt mycket att säga om orsaker till cancer och tumörer, men vi får inte plats med allt här. Läs gärna mer på hemsidor som 1177.se eller cancerfonden.se.. ...
  http://www.tumör.nu
*  Jag vann! Jag knäckte hjärntumören! - Pamela Andersson - med hälsan i fokus
Jag vet inte riktigt var jag ska börja så jag går bara rakt på: JAG GJORDE DET! JAG KNÄCKTE TUMÖREN!. Tårarna har runnit hela dan, och jag har skakat i hela kroppen. Det känns som feber, lyckofeber, och när jag sitter här och ska sammanfatta ett läkarbesök som slutade med att jag fick tillbaka mitt liv känns det som jag skriver i en bubbla.. Förlåt att det här blir ett helt hoppig och osammanhängande blogginlägg, men jag har inte riktigt landat i läkarens besked än.. Min tumör borta.. Den hjärntumör som läkarna sa skulle vara omöjlig att ta bort är försvunnen.. Väck!. Jag krossade den! Jag vann en seger så jävla stor att tumören smet ut bakvägen med svansen mellan benen.. ...
  http://blogg.topphalsa.se/pamelaandersson/2017/01/07/jag-vann-jag-knackte-hjarntumoren/
*  v.6 (29/9) Apoptos och nekros Flashcards by S S | Brainscape
Study v.6 (29/9) Apoptos och nekros flashcards from S S's Uppsala university class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. ✓ Learn faster with spaced repetition.
  https://www.brainscape.com/flashcards/v6-29-9-apoptos-och-nekros-2973402/packs/4794361
*  Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis - PDF
P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav
  http://docplayer.se/18101828-Enbrel-ger-en-bestaende-forbattring-av-livskvaliteten-for-patienter-med-psoriasis.html
*  Glesa blodkärl skyddar tumören | Forskning & Framsteg
Att strypa blodkärl för att på så vis svälta ut och döda tumörer har diskuterats som cancerbehandling, men det beror helt på vilket slags tumör det handlar om.
  http://fof.se/tidning/2009/6/glesa-blodkarl-skyddar-tumoren
*  Bröstcancer: vad händer under operationen?; En markör för små tumörer; Tumören är beläget i centrum; Om bröstet tas bort helt
Ta bort tumören är en viktig gest bröstcancerbehandling. Vad händer under operationen? Kirurgen ofta onkolog eller bröst specialist, utför avlägsnande av tumören och en stor del
  http://jackabacon.com/article/brstcancer-vad-hnder-under-operationen
*  Ny orsak till tumörer hittad | MedicinBloggen
Studien publiceras kommande nummer av vetenskapstidskriften Science.. - Våra fynd kommer förmodligen att bidra till förbättrad diagnostik av sådana hormonproducerande tumörer, säger forskaren Peyman Björklund vid Akademiska sjukhusets enhet för endokrinkirurgi.. I den nya studien har forskarna med hjälp av en ny teknik hos 22 patienter undersökt uppbyggnaden av DNA-spiralen i samtliga gener. Studien är den första att påvisa att en så kallad jonkanal kan vara inblandad i uppkomsten av tumörer.. - Därmed kommer cancerforskningen att kunna fokusera på en helt ny grupp av molekyler som tidigare inte misstänkts i cancersammanhang, säger Peyman Björklund.. ...
  http://medicinbloggen.se/ny-orsak-till-tumorer-hittad/
*  The North Face M's Trevail Down Hoodie Tnf Blk Tnf Blk - addnature.com
The North Face M's Trevail Down Hoodie Tnf Blk Tnf Blk - till bra pris hos Addnature - Stort sortiment & alltid fri retur samt 365 dagar öppet köp - addnature.com
  https://www.addnature.com/the-north-face-trevail-insulated-down-hoodie-men-tnf-blk-tnf-blk-693498.html
*  solunetti: Koagulationsnekros, hyytymiskuolio, necroris coagulativa
Koagulationsnekros r den vanligaste typen av nekros. Vid denna typ av nekros koagulerar proteinerna i cytoplasmat. Detaljerna i cellerna suddas ut, medan cellgr nserna ofta kan iakttagas. Efter hand f rsvinner ven de. Koagulationsnekros f rorsakas av syrebrist. Vissa typer av f rgiftningar kan ocks leda till att proteinerna i v vnaden denatureras. Hj rtinfarkt r ett typexempel p koagulationsnekros ...
  http://www.solunetti.fi/se/patologia/koagulaationekroosi/1/
*  Överuttryck
En överuttryckt gen är en gen som är påslagen hela tiden och har en hög produktion. Överuttryck är ett begrep som vanligtvis används inom forskningen när man muterar gener med hjälp av genteknik. En gen kan tystas helt och hållet.
  https://genteknik.nu/overuttryck/
*  Äggstockscancer
Godartade tumörer i äggstockarna är rätt så vanliga - endast 15 procent av alla tumörer är elakartade. Risken för elakartade tumörer ökar med kvinnans ålder. I äggstockarna kan det även förekomma så kallade borderline-tumörer, som varken är...
  https://www.docrates.com/sv/cancerformer/gynekologisk-cancer/aggstockscancer/
*  Jobba hos oss | ICA Kvantum Liljeholmen
Tjänst tillsatt! Tack som tusan för allt intresse, fantastiskt roligt att se så många kvalificerade kökskämpar som vill joina vårt kökslag. Fler möjligheter kommer så håll ett öga :) Har du erfarenhet från stor/industri- eller restaurangkök? Van med stora volymer och hög produktion ...
  https://www.ica.se/butiker/kvantum/stockholm/ica-kvantum-liljeholmen-13418/butiken/formaner-loften-och-kontakt/jobba-hos-oss/
*  Fredskoalitionen Göteborg: Kulor och tumörer - av Layla Anwar
Närhelst jag hör någon komma över (Syriens gräns), kommer de för behandling. De nya lagarna stipulerar att man kan få visum, ifall man ska köpa en bil eller söka den vård som inte är tillgänglig i ens eget land. Var så säker att den inte är det ...
  http://fredskoalitionen.blogspot.com/2011/05/kulor-och-tumorer-av-layla-anwar.html
*  Dagen efter-piller - fixar bebisen! | Aftonbladet
Dagen efter-piller behöver är inte bara vara ett preparat för de som vill undvika barn. En ny studie visar att pillren kan hjälpa kvinnor som lider av myom, tumör i livmodern, att…
  https://www.aftonbladet.se/halsa/article12372085.ab
*  Maj 2012 - Gefleortens
När han kände på 1005 så kändes det som att de var något i den högra äggstocken. Hämtade ultraljudet och det visade sig vara en tumör. 5x10 cm stor. Han skulle ta reda på om det är något att seminera när det är dags för det eller om man bara ska låta henne gå till den dagen hon sinar ur. Men eftersom hon tog sig när hon gick med tjur och inte verkar har några problem så får vi hoppas att hon kan få några flera kalvar ...
  http://gefleortens.se/maj-2012
*  Sessan, 18 år
KattDiagnos: LungmetastaserSessan opererades hos oss för en tumör på sin livmoder samt för en juvertumör. Hon återhämtade sig snabbt trots sin höga ålder. …
  https://www.billdalsdjurklinik.nu/Sessan-18-%C3%A5r-katt
*  Seglingskurser
AnmälanEn unik möjlighet att bli mer sjövan och gå djupare in i tekniken att segla - här är paketerbjudandet för dig! Våra seglingskurser är uppdelade i tr…
  https://www.intbat.se/seglingskurser

Etanercept: Etanercept (handelsnamn Enbrel) är ett sjukdomsmodifierande antireumatisk läkemedel som framställs genom DNA-teknik. Läkemedlet är en TNF-receptor, som förekommer i immunförsvaret och binder till sig TNF-α.Inflammation: Inflammation (av latinets inflammatio, brand) är i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer. Det är en del av den komplexa reaktion från blodet som uppkommer då kringliggande vävnader utsätts för skada.LedinflammationProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Flödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Paracaspaser: Paracaspaser är en typ av proteaser. De är mer lika caspaserna än vad metacaspaser är och finns bland djur och slemsvamp, medan svampar inte har paracaspaser, vilket är konstigt eftersom slemsvamp divergerade tidigare än uppdelningen mellan svampar och djur.Neutrofil granulocyt: Neutrofila granulocyter, eller bara neutrofiler, utgör 60 % av alla vita blodkroppar och är en viktig komponent i det icke-specifika immunförsvaret. De har (liksom monocyter och eosinofiler) sin främsta uppgift som fagocyter och eliminerar patogener, såsom bakterier och vissa svampar.Tumörsuppressorgen: Tumörsuppressorgener är normala gener som normalt förhindrar att en cell omvandlas till en cancercell. I många cancerformer är tumörsuppressorgenerna utslagna, och därmed kan cellen tillåtas genomgå multipla celldelningar (mitoser) och ackumulera genetiska avvikelser (t ex mutationer).JAK-STAT-signaltransduktionsvägen