Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Molsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.S-nitroso-N-acetylpenicillaminPenicillaminNitroprussidNitrosföreningarS-nitrosoglutationKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.NitroglycerinOxadiazolerNG-nitroargininmetylesterKväveoxidsyntas typ I: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i nervvävnad. EC 1.14.13.39.EnzymhämmareGuanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.OrgangivareArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.NitroföreningarTriazenerNitraterOmega-N-metylargininSydnonerNitriterKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.SperminDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.KinoxalinerS-nitrosotiolerCykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt GMP (cGMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester av proteiner. EC 2.7.10.-.Råttor, WistarKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.RuteniumföreningarRåttor, Sprague-DawleyLevande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.NitroargininPlacentafunktionstesterCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.PentaerytritoltetranitratNikorandilAzoföreningarRenhållare, fria radikalerNitrosationHydroxokobalamin: Ett B12-vitamin. Det har använts för behandling av vitamin B12-brist.Indazoler: Heterocykliska, aromatiska, organiska föreningar med allmän kemisk formel C7H6N2.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.PyrogallolCyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 5Aminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.PropanGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.PurinonerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.OxiderBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.TidsfaktorerPlacentacirkulationKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Oxidativ stressTarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.SuperoxiderKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Läkemedelstillförsel genom huden: Applicering av läkemedel i lämplig form på huden antingen för lokal eller systemisk verkan.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Glyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Fosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.RNA, budbärarHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.PeroxiddismutasCromakalim: Ett kärlvidgande ämne som provats för behandling av högt blodtryck. Det har även provats på astmapatienter.Reaktiva syreradikalerRegionalt blodflödeSignalomvandlingProdrugs8-brom cyklisk adenosinmonofosfat: 8-bromadenosin-cykliskt 3´,5´-(vätefosfat). Ett långtidsverkande derivat av cykliskt AMP. Det aktiverar cykliskt AMP-beroende proteinkinas, men är resistent mot nedbrytning genom cykliskt AMP-fosfodie steras.Oxidation-reduktionLäkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Underarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Kaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.OxidanterApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.KarbazolerVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.SulfhydrylföreningarTrombocytaggregationshämmareCellinjeLipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ofta från cellväggen på gramnegativa bakterier och framkallar utsöndring av immunglobuliner. Lipopolysackaridmolekylen består av tre delar: lipid A, kärnpolysackarid och O-specifika kedjor (O-antigen). Lipopolysackarider från Escherichia coli används ofta som polyklonala B-cedllsmitogen i laboratorieimmunologi.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.ZinkoxidNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.NADPH-dehydrogenasCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Lipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.EnzyminduktionMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.PeroxinitritLäkemedelssamverkanGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Karbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Möss, inavlade C57BLMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.UtandningGuanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.PiperazinerAndningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Elektrostimulering

*  Tonårsboken: Linger

Den spanska boken är dessutom Snygg! Matt med löv i annat material, författarens namn i skrivstil och bloddroppen. Mycket mycket fint. Det svenska "Feber" omslaget är samma som det engelska och mycket fulare, eller färglösare rättare sagt. Boken utspelar sig mycket i skogen och jag tycker den färgstarka grönskan som är på det spanska passar bokens innehåll. Feber, ush nu blev jag besviken ...
tonarsboken.blogspot.com/2010/11/linger.html

*  Hästar vi minns - N. Nitrolglycerin

Nitroglycerin, ridponnyhingst, född 29 maj 2004, e. Veronas Gerswin RP136 u. Dagolina RNF 169-S. Klass1 belönad på fölmönstringen 2004 med 46 poäng (8,8,8,8,8,6). Klass1 belönad på riksutställning 2004 samt klassvinnare på ungponnyutställning 2005, där han även blev BIR ...
dagolina.com/nitro.html

*  Black Madness Black Nitro 3.0 Code Black - Budo & Fitness

Sedan den första versionen av Black Nitro släpptes har den och dess uppföljare (Black Nitro 2.0) toppat försäljningslistorna. Med unika sammansättningar har dem gett en euforisk energikänsla samtidigt som dem effektivt minskat sötsuget och hungern.
https://budofitness.se/black-madness-black-nitro-3-0.html

*  Ett ERP-system (Enterprise Resource System) Garp används för att gå igenom...

1(8) Ann Svensson, Institutionen för ekonomi och IT Uppgift - moment 10 Ansvarig lärare: Suzana Ramadani Läsanvisning Kapitel 12: Information Systems in Business Innehåll och genomförande
docplayer.se/1697428-Ett-erp-system-enterprise-resource-system-garp-anvands-for-att-ga-igenom-flodet-for-en-verksamhetsprocess-business-process-flow.html

*  Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa - PDF

Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.
docplayer.se/5422783-Hogt-blodtryck-ordination-motion-vagen-till-battre-halsa.html

*  8. Blodtryck - DELSBO online en hemsida från Delsbo

8 ___________________________Ditt blodtryck_______________________ Blodtryck är det tryck som hjärtat använder för att pumpa runt blode...
delsboonline.se/empty_100.html

*  Mattias - MOD

I december 2013 fick jag åka akut in till Ryhov, sjukhuset i Jönköping. Jag hade en extrem huvudvärk som jag hade levt med i ca sex månader. En huvudvärk som nästan tog kål på mig. Den var så stark att jag var tvungen att kräkas de dagar jag fick mina huvudvärksattacker. Jobbet började reagera lite då jag fick fler och fler sjukdagar. Tillslut tog jag tag i det och gick till vårdcentralen i tron att jag hade migrän. Läkaren skrev ut medicin, men jag nämnde att jag även önskade att de skulle ta ett blodtryck bara för att vara på säkra sidan. När de väl gjorde detta trodde de att maskinen var trasig. Jag fick komma in på morgonen dagen efter för att kolla upp mig igen. De trodde inte det var sant när de såg siffrorna, så de tog ett blodprov. De nämnde aldrig vad blodtrycket var, så jag vet faktiskt inte.. Jag åkte till jobbet, men efter någon timme så ringde en specialistläkare från Ryhov och sa att jag var tvungen att komma in akut och läggas in. Frågandes ...
merorgandonation.se/story/mattias/

*  Säg mjau till livet!: Imma

I förmiddags var det mattes tur att besöka sin människovet, och när hon kom hem hade hon fått nya mediciner och berättade att i nästa vecka skall de ta bilder inuti hennes högra hand. Jam, ni minns kanske att matte slog i handen ganska illa i vintras? Den har inte läkt som den skall, så nu vill människoveten utreda varför. Och matte är glad över det, för hon är orolig för sin hand. Medicinerna var för att hon har för högt blodtryck - tänk, det märks inte! Hon som är så lugn (läs: slö ...
klosterkatterna.blogspot.com/2013/05/imma_8.html

*  GeddFish ♥: Varför så brått, egentligen?

Vi har så bråttom för att vi vill hinna med så mycket som möjligt, kan tänka. Fint att ditt blodtryck var bra, för det är viktigt har jag förstått. Jobbigt för er med dessa besök hos läkare, men jag förstår att det är nödvändigt. Vi får göra som du skriver, sträcka på ryggen. Aj, då knakar det, i min ålder får man ta det försiktigt, men tanken var god. Kram till dig och pusselbit och hoppas att allt går bra i eftermiddag.. SvaraRadera ...
gerd-geddfish.blogspot.com/2011/06/varfor-sa-bratt-egentligen.html

*  Erikas funderingar: Lilla syster kanin och pappa kanin...

Men vem är då Pappa kanin? Jo, det är min senaste kaninbekantskap. En dag när jag skulle gå till soprummet upptäckte jag något brunt som skuttade på gräsmattan på gården. Vi har många harar runtomkring så jag tänkte inte så mycket på det först. Men när jag kom närmare såg jag att det var en kanin, med brun och lurvig päls och de sötaste små öron. Han skuttade mjukt omkring och åt grönt gräs och var så hjärtans glad. Hjälp, tänkte jag, han har rymt. Jag måste fånga honom. Men i rörelsen hejdade jag mig med tanken: "Vem blir det som får ta hand om kaninstackaren om ingen vill ha honom?" Så jag frågade några grannar som satt i sin trädgård om det möjligen var deras kelgris som rymt? Nej, sa de, det är grannens kanin som är en utekanin. Jaha!??? Vadå utekanin så här i stan? Jo, tydligen har han en bur i sin trädgård där han kan skutta in efter behag. Vilken tur att jag inte fångade och bar iväg honom då! Kaninrövare liksom ...
erikasfunderingar.blogspot.com/2012/08/lilla-syster-kanin-och-pappa-kanin.html

*  Välkommen till SKAF

Vid den årliga länsutställningen för medlemmarna i Jönköpings KAF, hade det anmälts 45 kaniner, lite mindre än föregående år. Affe Hedlund var det som dömde och en 95 poängare hittade han och det var Staffans Roos som ägde Alaskan. Så länsmästare blev Staffan Roos med Alaska i klass B.Trots lite regnskurar och blåst så hade vi kaninnördar en trevlig dag och ville man inte titta på kaniner hela tiden fanns ju marknaden med mycket hantverk och givetvis marknadsgodis ...
skaf.info

*  Figurset, Koby med kanin, Little People, Fisher-Price hos bamba.se

K p Figurset, Koby med kanin, Little People, Fisher-Price hos bamba.se. Leksaker p n tet. Snabba leveranser och god service! Bamba lskar leksaker!
https://bamba.se/product.html/figurset-koby-med-kanin-little-people-fisher-price

*  Kaniner

Tacos fick besök i sin bur idag. Han nosade och till och med slickade lite på främlingen men konstaterade snart att det inte var något kul. Jag kan hålla med honom. Den virkade figuren ser inte ens ut som en kanin, det blir inte alltid som man tänkt sig. =) ...
camillasvirkhorna.blogspot.com/2010/03/kaniner.html

*  HALV IRONMAN

Tränar inför min första HALV IRONMAN som börjar närma sig med stormsteg. Det finns antagligen lika många sätt att göra det på som det finns deltagare till varje tävling.. Cyklingen är som bekant tidskrävande och jag börjar tvivla på min cykelform nu när det närmar sig. Tror perioder av tvivel hör till. Skulle vara extremt märkligt om det bara gick som på räls även om det förstås skulle vara en dröm inför ett race.. Benen har inte alls känts pigga eller starka efter veckan på Mallorca, som nu var en månad sedan! I min värld skulle jag komma hem och vara starkare och istället kom jag hem och drog på mig en förkylning som satte sig i luftrören.. Upplever att det tar tid för min kropp att förbättra sig på cyklingen och det kan vara för att jag inte har oändligt med tid till att träna. Har under de senaste månaderna sedan det att jag bestämde mig för att jag ska genomföra tävlingen i sommar, haft en långsam progression för att kroppen ska vänja ...
ehrnholm.se/tag/halv-ironman/

*  Ordning och anarki: Hur vanligt är det med polisbrutalitet i Sverige?

I boken beskriver jag hur jag själv som ung polis vid åtskilliga tillfällen ljög i rättegångar och hur mitt agerande ofta drabbade utsatta personer och grupper. Fostrad av en så kallad kåranda skyddade jag ofta kollegor mot olika grupper som vi gripit eller omhändertagit och som anmält mig eller någon kollega för övergrepp. Jag lärde mig tidigt av äldre kollegor hur man skulle skriva sig fri när man begått övergrepp på omhändertagna eller gripna. Fick någon man gripit en skada så skrevs som vanligt "Personen var bråkig så polismannen Lundh och hans kollega tvingades göra nedläggning framåt enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar. Då den misstänkte var våldsam lyckades polismännen inte hejda fallet varför de misstänkte slog i huvudet och blodvite uppstod." Jag vet inte hur många gånger jag skrev detta avsnitt och jag var långtifrån ensam om detta ...
ordningochanarki.blogspot.com/2011/01/hur-vanligt-ar-det-med-polisbrutalitet.html

*  Naturbilder, lång exponering - Martin Hugne - Foto

Ett ND-filter fungerar ungefär som solglasögon för kameran och begränsar mängden ljus som kommer in så att man kan ta bilder med långa slutartider även när det är ljust ...
martinhugne.com/blogg/2014/01/naturbilder-lang-exponering.html

*  aminaparacha - august 2015

I sommar har jag ju (som ni som läser bloggen vet även om jag kanske inte skrivit det här?) varit på barnonkologen på Astrid Lindgrens. Där har jag ju i princip varit lite liknande underläkare men ändå inte eftersom jag inte läst barnkursen ännu. Men på måndag går jag in i den akuta vuxenkirurgin med arbetstid både på kirurgakuten och på KAVA (den Kirurgiska AkutVårdsAvdelningen). Där kommer jag att jobba tom. 3/1-16, dvs. fyra månader. Tror det blir bra. Tillräckligt lång tid för att komma in i det men ändå så kort att man inte hinner tröttna. Hoppas på det! ...
aminaparacha.blogg.se/2015/august/

*  Ordning och anarki: oktober 2010

Istället för att enbart mena att det är drogen som gör en till knarkare hävdar Goldberg att det i huvudsak är personen själv och dennes miljö som gör denne till knarkare. Väldigt förenklat börjar det med att man som barn får en dålig uppväxt och får en negativ självbild, varpå man försöker få veta ifrån andra människor ifall denna självbild stämmer eller inte. Ifall man blir illa bemött av andra bekräftar det ens negativa självbild, då man nu blir officiellt "stämplad" som en avvikare, vilket uppmuntrar personen att fortsätta agera på ett sätt som bekräftar denne bild, som att ta droger. Detta för att när ens självbild är negativ är det kostsamt att få positiva reaktioner från andra, då detta gör att man börjar tvivla på sin egen negativa självbild. Konstigt som det kan låta menar Goldberg att en människa hellre agerar så att ens inre bild av sig själv stämmer överens med vad ens omgivning har för åsikt om en, än att agera så att andra ger ...
ordningochanarki.blogspot.com/2010/10/

*  Hur länge är kärnavfallet farligt? - PDF

Hur länge är kärnavfallet farligt? Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals till miljontals år. Dvs. vi har en spännvidd mellan olika uppgifter
docplayer.se/3980537-Hur-lange-ar-karnavfallet-farligt.html

*  Hulken i smoking | Aftonbladet

Ingen behöver någonsin tvivla på att detta är en amerikansk bil. Mått, prestanda och drivmedelsförbrukning är helt enkelt gigantiska. Men så är Cadillac Sixteen byggd endast för…
aftonbladet.se/bil/article10490579.ab

*  Chefsblogg | Ett litet steg för jämställdheten, ett stort steg för...

Viviane Reding ger inte upp. I sitt oförtröttliga arbete för att Europas företag ska få mer kompetenta styrelser lägger hon nu fram ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelserna. Det första någonsin, som hon noggrant påtalar i en video från BBC.. Förslaget är något förändrat sedan i somras, så till vida att sanktionerna för bristande följsamhet mot lagen får avgöras nationellt.Sverige tänker rösta emot , och tar därmed ställning för att Sveriges viktigaste företag aktivt avstår från att välja bland den bästa kompetensen till sina styrelser.. I en tid, när allt fokus borde ligga på att utnyttja och engagera alla resurser för att bygga ett konkurrenskraftigt näringsliv och en stark ekonomi som kan skapa jobb och framtidshopp, väljer svensk regering att passa. Välutbildade och engagerade människor som vill och kan satsa på chefs- och ledarskap på hög nivå kastas bort och ställs på väntelistor.. Det är uppenbarligen viktigare att inte stöta sig med ...
chefsblogg.se/ett-litet-steg-for-jamstalldheten-ett-stort-steg-for-manskligheten/

*  Red Opening - fredagsdrinken - Karlstein

Fredag igen. Tiden trummar på precis som jag planerade redan för någon vecka sedan. Den här helgen blir den sista "lediga" innan tokbokade februari startar upp. Jag gillar att ha något inbokat, en "grej" att se fram emot. Samtidigt gillar jag att ta tiden som den kommer och inte ha något planerat. Det blir alltid ett vågspel det där. Kanske kan mars färgas av ett lugnare tempo med mer spontanitet? Allra helst vill jag nog hålla min mentala kalender helt ren, samtidigt får dagarna gärna bjuda på överraskningar. Är det viktigt med planering och dagordning kan man ju alltid välja att skriva in de trevliga sakerna i efterhand. Det ser roligare ut när man tittar tillbaka då ...
karlstein.nu/red-opening-fredagsdrinken/

*  God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande...

God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person
slideplayer.se/slide/7224122/

*  Byggnadshyttan Mälsåker - Byggnadsvårdsföreningen

Utbildningens närmaste mål är att utveckla de medverkandes kunskaper för arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Teori och praktik varvas. De praktiska arbetsmomenten utgör steg i restaureringen av Mälsåker men samma avgörande kunskaper och grundläggande synsätt gäller för all god restaureringskonst. Hantverkaren skall lära sig att tänka antikvariskt, att läsa det äldre materialet innan han tar fram verktygen.. De teoretiska lektionerna är av två slag. Dels gemensamma föreläsningar i ämnen som teknik- och arkitekturhistoria, restaureringskonstens historia och ideologi, virkeslära, undersöknings- och dokumentationsmetoder, byggnadsvårdens organisation m.m. Dels mera yrkesegna lektioner eller laborationer i material- och verktygskunskap och de olika byggnadshantverkens historia. Både snickare och murare får tillsammans med smederna tillverka egna verktyg som profilhyvlar och putsslevar. Tiden för lektioner och laborationer är beräknad till 200 timmar, med en ...
byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/övrigt/byggnadshyttan-maelsaker

*  enligtannie ღ

Dagarna rullar på, fortare än någonsin och jag har nog aldrig varit så här oförberedd på julen som i år. Tiden har gått så fort och känslan av att man vill ha sommaren tillbaka har inte alls hunnit växa sig större och av någon anledning tror jag att de 2.5 år som återstår av den här epoken av ens liv kommer gå väldigt, väldigt fort.. Åter igen måste jag ursäkta för mitt frånvarande. Å juste hade avslutning idag. Lekten nån ballonglek med alla ettor och tvåor och min klass tog hem allt. (yeah..). Väntar annars fortfarande på att julklapparna ska köpa sig själva samtidigt som jag är medveten om att det blir mindre tid för varje dag som går. ...
enligtannie.blogg.se/2013/december/

*  Tonårsboken: Bloggtips

Uppdatering är något jag är väldigt noga med. Kanske för att jag själv besöker många bloggar varje dag. Men de flestas problem är att de inte hinner med. Ofta frågar jag mig själv hur jag kan hinna med att blogga nästan varje dag samtidigt som jag har skola och annat. Svaret är nog att jag gjort det till en vana att sätta mig en stund varje kväll och skriva ett inlägg. Det har blivit en rutin. Det beror helt enkelt på vad man prioriterar, om man tar sig tid brukar man ofta hinna med ...
tonarsboken.blogspot.com/2010/12/bloggtips.html

*  Trendenser

Den här veckan pågår Formex, Nordens största inköpsmässa för inredningsbranschen, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag brukar ju normalt vara på plats för att bevaka den under flera dagar, men i år blev det bara en snabb svängom. Nyhetsvärdet för mig som bloggare är inte längre vad det en gång varit eftersom utställarna numera skickar ut information om sina nyheter långt före jul. Och eftersom fotoförbudet för besökarna är bortplockat och många instagrammar från mässan i realtid (kolla in hashtaggen #formex eller #formex2015) så känns det inte motiverat att fota ännu bfler bilder på samma saker som redan visats femhundrasjuttioelva gånger. Lägg därtill att trendutställlningarna inte tilltalar mig rent estetiskt och ni förstår att min bildrapport från vårens Formex är av det mer pliktskyldiga slaget. Men, jag vet att det finns många som inte kunnat åka dit och som väntar på mina inlägg därifrån och jag vill inte göra er besvikna. Här kommer en ...
trendenser.se/category/massor.html

*  hagbacken.blogspot.se ~: Det här med dikesgranar....

Godmorgon! Ja, det här med dikesgranar har jag funderat en extra gång på i år. Dels har jag ju orchideér som då tar skada, och sen vet jag inte var jag ska göra plats åt dem? Hmm...har i alla fall en konstgjord gran från IKEA i köksfönstret *ler ...
hagbacken.blogspot.com/2013/11/det-har-med-dikesgranar.html

*  nenna - livet så här långt: 'Det borde vara lag på att amma'

Kom tillbaka o säg om det där när du själv suttit vaken i flera nätter o dagar för att bebisen inte riktigt får rätt tag o vad du än gör så blir det inte bättre, snarare sämre. När du inte kunnat gå på toa ordentligt på flera dagar för att så fort bröstet lämnar munnen gallskriks det o panikkänslorna kommer med stormsteg. När du inte längre kan sitta eller resa dig upp utan att börja lipa för att sovställningen du måste ha på natten pajar ryggen totalt. JA, när du gått igenom DET och lite till, då och endast DÅ kan du komma med din idiotiska kommentar ...
nennab.blogspot.com/2010/08/borde-vara-lag-pa-att-amma.html

*  Sheldan Nidle - Kanaliserar (Svensk översättning) - 3 januari 2017

5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban Dratzo! Efter ytterligt flera allvarliga samtal om orsakerna till en ständigt föränderlig "Philosophie de guerre" (krigsfilosofi) fortsätter finansieringsprojektet att gå framåt. Det fanns väsentliga skillnader vad gäller hur den nya efterföljande välståndsvärlden skulle styras. En fullständig genomlyst världsbild saknades, men efter en rad ärliga diskussioner, som granskades av alla parter, fastställdes en detaljerad agenda. Vi är för närvarande eniga om ett antal mål och om en tidplan för att korrekt uppnå dem. Denna mycket välbehövliga prolog uppstod tack vare ett antal försök till rackartyg som iscensattes av den olagliga amerikanska US Corp, ("AB USA"). Det som är viktigt och spännande är att vi nu verkligen talar samma språk. Den nya regeringen är en revolutionerande och mångskiftande grupp individer som då och då inte alltid har fungerat harmoniskt tillsammans. Denna organiska process har gått igenom sin egen tysta revolution ...
galacticchannelings.com/svenska/sheldan03-01-17.html

*  Förbättrad livslängd - Förenklad hantering - Devex MekatronikDevex Mekatronik

Bakgrund. Motion Display är ett företag som tillverkar reklamdisplayer med elektroniskt bläck, som rör sig i animerade sekvenser. Displayerna drivs av en mikroprocessor, och får sin ström från knappcellsbatterier.. När de skulle ta fram en ny generation av sin produkt, så var ett av kraven att strömförbrukningen skulle minska. Ett annat var att det skulle tas fram ett scriptspråk, som skulle förenkla skapandet av nya animationer.. Projektutförande. Devex anlitades i april 2012, och fick totalansvar för firmware, scriptspråk, och kringliggande PC- programvara. Arbetet utfördes både i kundens och Devex lokaler.. Slutresultat. Projektet genomfördes enligt tidsplanen, och i enlighet med fastställda specifikationer. Idag producerar Motion Display tiotusentals enheter med den nya mjukvaran inlagd.. ...
devexmekatronik.se/case/forbattrad-livslangd-forenklad-hantering/

*  Ingas tankställe: Ta avsked och se framåt

Det blev inget eventsbesök idag. Ibland får man inse sina begränsningar och stanna hemma. Jag kan behöva ladda lite inför det som ska komma. Jag har fått en preliminär planering av behandlingsinsatserna. På måndag är det en vecka tills jag ska inställa mig på Hematologen i Linköping. Första dagen blir det nog mest provtagning och förberedelser, men nästa dag ska jag få cytostatika. Det är då mitt immunförsvar ska slås ut. Redan dagen efter ska jag sedan få tillbaka stamcellerna som skördades för ett tag sedan. Det är de som ska bygga upp ett nytt immunförsvar. Om allt går som det ska, får jag sen flytta över till Jönköping. Där ska jag vara ett antal veckor om inte helt isolerad så nästan ...
tankstallet.blogspot.com/2016/09/ta-avsked-och-se-framat.html

*  Begravningar - Länsstyrelsen i Örebro län

Oftast är det en eller flera församlingar som ansvarar för att ordna begravningsplatser. Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.. Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till Länsstyrelsen. Från och med 1 juli 2012 har Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit över hanteringen av begravningar från Länsstyrelsen i Örebro län. ...
lansstyrelsen.se/orebro/Sv/manniska-och-samhalle/begravningar/Pages/default.aspx

*  Kulturdelen: Håvard Homstvedt på Galleri Riis

I tavlan med namnet Mole Fingers har mullvadar grävt gångar genom en kvinnas torso och ben, två av dem i lagom höjd för att kunna vara fickor. Ett par av de andra miljöerna är delvis vardagliga, delvis ovanliga. Jag tycker om tavlor som antyder något utöver vardagen. När jag ser Homstvedts verk igen på galleriets hemsida är de litet mer intressanta, men när jag såg dem på plats var de inte så fantasiväckande ...
kulturdelen.blogspot.com/2012/12/havard-homstvedt-pa-galleri-riis.html

*  Information om sommarlägret 2017 | KFUM Central Basket - sedan 1952

Om man måste ha med sig telefonen så kommer överledaren ta hand om den under dagen och på middagsrasten 17:00-19:30 får man ha den för eventuella samtal osv. Skulle det dock vara så att ni behöver få tag på oss under lägerveckan så kommer ni alltid kunna nå oss på kanslitelefonen (numret kommer). Säkraste tiderna är under lunchen 12:00-13:30 och middagen 17:00-19:00. Övrigt tid kan vi inte lova något men SMS kommer att vittjas ett par gånger per dag. ...
kfumcentral.se/www/information-om-sommarlagret-2017/

*  Bli av med ditt sötsug på 4 veckor - dags för en ny omgång? | Ät bra, må bra

Jag får varje vecka flera mail och kommentarer från er läsare om allt möjligt på temat mat och hälsa. Det är jättekul att ha den kontakten med er! Den senaste
cleaneatingbyannika.se/bli-av-med-ditt-sotsug-pa-4-veckor-dags-en-ny-omgang/

*  Mollie's Townhouse: september 2013

Det Noomi älskar mest av allt är gosedjur, så det var ju självklart att hon skulle få ett nytt sådant i födelsedagspresent. Det var som att tid och rum försvann när hon hade öppnat paketet och sedan låg och bet på gosedjuret. Hon har alltid demolerat sina gosedjur, förutom den Hello Kitty hon fick i julklapp i fjol. Under hela fjolåret tvärstannade hon alltid när vi gick förbi leksaksaffären, för där hade de en stor Hello Kitty i skyltfönstret. Noomi ställde sig varje gång upp med tassarna och pep och kved när hon såg den. Därför fick hon till sist en egen liten Hello Kitty i julklapp och den är konstigt nog det enda gosedjur hon inte har bitit sönder. Hon har varit så rädd om den hela tiden, men tyvärr så slet Riva den i stycken en dag ...
rosedechine.blogspot.jp/2013/09/

*  Hemberedskap - Nordanstig

Vid en kris måste samhällets resurser prioriteras för de mest utsatta. De allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid. Planera för att kunna klara dig på din egen mat och ditt eget vatten i minst 72 timmar. Det behöver inte betyda att samhällskrisen är över efter tre dygn, men om du har det du behöver de första dagarna får du tid att tänka över din situation. ...
nordanstig.se/Kris--Sakerhet/Hemberedskap.html

*  Pr stholm - En levande by i R ne lvdal

Byn benämns på kartor och i adresser som Södra- och Norra Prästholm men är en enhetlig by.. Största delen av byn ligger på södra sidan av älven. Prästholm har ca 175 invånare och hör till kommunens byar med låg genomsnittsålder. Hitta till Prästholm Vik av vid någon av E4-avfarterna vid Råneå, och följ skyltning, ca: 9 km från E4 ...
prastholm.se

*  Glass lchf - Lottamat

Jag hade tänkt vänta med detta inlägg till en solig dag, men jag ångrade mej, vem vill vänta på glass? Bara för att man äter lchf måste man inte avstå från glass, tvärtom, hemgjord glass är till och med godare! Här är mina glassrecept, håll till godo:. Chokladglass ...
lottamat.se/glass-lchf/

*  Mike Quinsey - SaLuSa - Mars 8, 2013

Världen befinner sig fortfarande i ett tillstånd av kaos, men vi ser allting utvecklas som planerat för att åstadkomma de resultat som krävs för att stadigt förflytta er på den Nya Tidsålderns väg. Dualitetens gamla system och metoder visar upp sig för vad de är, och har varit ett sätt att hålla er under kontroll. De måste bort eller förändras om någon del av dem ska kunna stanna kvar i de högre vibrationerna. En del av förändringarna sker helt naturligt, men vissa situationer har framkallats av människan och behöver extra uppmärksamhet om de ska brytas ned. Att återställa er suveränitet är ett sådant område, och det behövs juridiska medel för att ändra på de lagar som infördes för att ta bort era rättigheter. Det kommer att ta tid och ordnas bäst när de regeringsmässiga förändringarna har ägt rum. Mycket kretsar kring denna förändring och var förvissade om att medlen för att uppnå den redan finns på plats.. Vad många av er redan inser är, att ...
galacticchannelings.com/svenska/mike08-03-13.html

*  Museot.fi - FRAMSIDA

Du får personlig betjäning i alla Museikort-museers biljettkassor. Om du behöver hjälp med till exempel att registrera dig som användare, kom in till närmaste Museikort-museum. Hjälp med ditt problem kan du hitta bland våra råd. Kundtjänst på finska och engelska (vardagar kl. 9-12 ...
museot.fi/se.php

*  Mammasblommor: Bloggerstrul och utlottning

Blogger är det fortfarande strul med, för det mesta kan jag inte ens logga in och inte kan jag kommentera hos någon heller! När jag väl lyckats logga in kan jag inte logga ut igen! När jag ska gå från instrumentpanelen in på bloggen så är jag ändå på något sätt inte inloggad! Usch så trött man blir på Blogger!! Undrar hur länge det ska strula så här!!!!!!! ...
mammasblommor.blogspot.com/2011/05/bloggerstrul-och-utlottning.html

*  Ny lekpark på gång - nwt.se - Ditt Värmland, just nu

Det rustas rejält i Kanadaskogen. Ny lekpark, nya fina gångbanor, grillplats och annat är på gång till området som dessutom ska få frisbeegolf.
nwt.se/karlskoga-degerfors/2016/10/11/ny-lekpark-pa-gang

*  Uppdaterat - Tvättmaskinen har pajat!

Jo, det kan det nog vara. Tror att denna maskin är direktdriven, alltså inga remmar men får se om garantin gäller först (kan nog inte låta bli att kika annars).. Radera ...
techblogofsweden.blogspot.com/2016/04/tvattmaskinen-har-pajat.html

*  Öppet hus i kommunhuset 29 oktober 2016 - Nordanstig

Vi upprepar fjolårets succé och öppnar dörrarna till kommunhuset även i år. Under den här dagen kan du få inforamtion om många av våra verksamheter i Nordanstigs kommun, både de som till vardags finns i själva kommunhuset, men även andra verksamheter utanför huset. ...
nordanstig.se/Kommunen/Oppet-hus-i-kommunhuset-29-oktober-2016.html

*  Min syn på allt.: Full?

Haha, fick ett sms av min allvetande man ca 10-15 över 12 om att jag ju kunde åka om sisådär 20-30 min uter för att hämta honom. Såklart kunde jag inte hålla den tidsramen då jag helt enkelt inte är gjord för att kunna hålla tider ...
emmacandell.blogspot.com/2008/10/full.html

*  Förloppet kan se ut enligt följande: - PDF

Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut
docplayer.se/2783306-Forloppet-kan-se-ut-enligt-foljande.html

*  Fagerdala trädgård: Januaris båda ansikten

För några veckor sedan bestämde jag mig för att inspirerad av några bloggarvänner försöka få till Månadens Bild under 2017. Det var inte svårt att välja motiv, orangeriet plus omgivande rabatt så klart. Här kommer det förhoppningsvis att hända mycket under året och det är ingen risk att jag glömmer att ta bilder. Gick alltså ut med kameran i mitten av januari och då såg det ut så här ...
https://fagerdalatradgard2.blogspot.com/2017/01/januaris-bada-ansikten.html

*  Medicinkostnader

Jag har använt mediciner för över 21 000 kronor under denna högkostnadsperiod och den är inte slut än, har några veckor kvar. Det är nog en personlig rekord och
bipolar.swedishforum.se/t205-medicinkostnader

*  GeddFish ♥: november 2014

Ha det så gott, alla mina fina bloggisar, jag pausar lite lagom, och det blir ingen vandring i BloggLandia under ett par dagar. Jag har märkt att en del skriver många inlägg per dag, och då har jag svårt att hinna med, men man gör ju precis som man vill ...
gerd-geddfish.blogspot.se/2014/11/

*  Urban Rundströms naturblogg.: I väntans tider.

För ca 3 veckor sedan så försvann en av våra höns, och vi misstänkte att hon var och lade ägg någonstans och hade lagt sig att ruva. Ett par gånger har vi sett att hon varit framme och ätit mat, men hon har snabbt försvunnit igen. För några dagar sedan så var hon framme igen och denna gång så spionerade vi på henne för att se vart hon tog vägen. Hon gick omkring och sprätte lite planlöst ett bra tag innan hon snabbt försvann in under uthuset, och det hela var över på ett par sekunder. När vi tittade in där och lyste med en ficklampa så fick vi se lite av henne där hon låg och ruvade sina ägg. Enligt beräkningarna så ska äggen kläckas vilken dag som helst, så snart får vi kanske se hur många ägg hon har ruvat därunder. I övrigt så har det kommit in en del nya djur för rehabilitering, så det är fullt upp just nu. Om ni vill följa hur det går för de djuren, så kan ni länka in er där i blogglistan till höger på KFV Oskarshamn ...
urmbird.blogspot.com/2012/06/i-vantans-tider.html

*  Brynäs tog finalgreppet - Sport - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

ISHOCKEY Ishockey Ingen räknade med att han skulle spela mer den här säsongen efter en axeloperation i höstas.Nu såg Tomas Zaborsky till att Brynäs tog greppet i SM-finalserien när han avgjorde i förlängning borta mot HV71, 4-3.Det känns fantastiskt, sade slovaken.
corren.se/sport/brynas-tog-finalgreppet-om4606803.aspx

*  Vinn 7000 kronor för din läsarbild - Vinn7000 - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

TIPSA Nu har du chansen att få upp till 7000 kronor för din nyhetsbild!Har du hamnat mitt i en nyhetshändelse? Har du tagit en bra bild eller video? Tveka inte att mejla, mms:a eller sms:a till oss. Skicka till tipsa@corren.se
corren.se/vinn7000/

*  Beväpnade clowner hotade kvinna - Nyheter - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

SKÄNNINGE Skänninge Clowner fortsätter att sprida skräck i länet. Under natten mot torsdag dödshotades en ung kvinna i Skänninge av två utklädda personer.
corren.se/nyheter/bevapnade-clowner-hotade-kvinna-om4334903.aspx

*  Invånartjänster Januari 2015 Nationella - ppt ladda ner

Sidor med flest sidvisningar 20-i-topp sökord från Google Mest använda sökorden i hitta vård-söket Mest lästa frågorna och svaren på 1177.se Mest använda sökorden i hitta-vård söket 1 Söksidan (not provided) vårdcentral Kan man träna fast man är lite sjuk? Hud och hår 2 Startsidan 1177 tandvård Vad kan man göra åt segt slem i halsen? Läkemedel 3 E-tjänster vårdguiden KBTkort Vad innebär diagnosen borderline? Mage och tarm 4 Magsjuka - diarré och kräkningar 1177 vårdguiden vårdcentral nära mig Vad visar egentligen sänkan? Leder, muskler och skelett 5 Fakta och råd sjukvårdsupplysningen gynekologimottagning Vad är normal puls vid vila och vid olika grader av aktivitet? Övriga behandlingar 6 Ont i magen 1177.se (inget sökord) Är det farligt att dricka alkohol i samband med penicillin behandling? Fråga ställd flera gånger 7 Urinvägsinfektion 1177 se psykiatrisk mottagning Vilka biverkningar har kortison? Övrig administration 8 Influensa bältros ...
slideplayer.se/slide/3943526/

*  Minamoderatakarameller: Hjärta, puls, distans, engagemang, stringens och humor ...

Utvecklingen är mycket intressant. Varför har vi denna utveckling. Påsiston e har inte mycket hänt, men likväl har vi en dramatisk förändring, vilket tyder på en underliggande megatrend. Jag tror skattefråggan är avgörande. I ett alltmer fragmenterat och mångfaldigt och heterogent samhälle minskar den övergripande solidariteten, vilket i sin tur slår direkt mot skatteviljan.Jag lägger ingemn särskild värdering häri, jag försöker bara förstå ...
minamoderatakarameller.blogspot.com/2010/06/hjarta-puls-distans-engagemang.html

*  Polar (pulsklockor) och OSX - Kringutrustning och övriga komponenter

Hej, är på 'g' att köpa mig en Polarklocka (F55 eller AXN700) som mäter puls och en massa annat under träningspass. Sedan kan man 'ladda ner' dessa data i ...
99mac.se/forum/t/98410-polar-pulsklockor-och-osx

*  Laddat för intensiva mässdagar om vildsvin

Den 7 och 8 mars arrangeras årets vildsvinsmässa i Västerås. Det blir två intensiva dagar för dem som specialiserat sig på jakt efter vårt senaste högvilt. Temat är
https://jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/laddat-for-intensiva-massdagar-om-vildsvin/

*  JUL PÅ IK!!!

FH: s KOMMENTAR: VI VISAR ÅTERIGEN ATT DET BARA FINNS ETT LAG I GÖTET!! Vi värvar stadens bäste tillgänglige spelare som ej redan spelar hos oss, vi får en spelare för endast sju mille(Det är rätt lite för en spelare med den kapaciteten, den åldern och med tanke på den enorma vinst vi gör när vi säljer honom vidare om ett antal år), vi visar att vi återigen vill framåt som förening, tvåa är meningslöst att vara blåvitt ska VINNA ...
ironinsforkampar.blogg.se/category/jul-pa-ik.html

*  Jordloppor / Nyttodjur.se

Hål i bladen på dina olika kålplantor och samtidigt små djur som hoppar upp, när du för med handen över plantorna? Då är det med största sannolikhet jordloppor.
nyttodjur.se/skadevolder/jordloppor.aspx

*  Frikyrkan krymper, men är inte döende | Stefan Swärd

Man får lite den uppfattningen om frikyrklighetens kris eller att kommentera den, att det tar emot och man vill hitta saker och ting, som ska förmildra dessa förhållanden. Frikyrkligheten är så mångfacetterad och komplicerad, att det inte bara räcker att peka på vissa numerärt växande församlingar. Frikyrklighetens kris är först och främst TEOLOGISK. Jag förstår på sätt och vis Stefan Swärd, men sanningen är att frikyrkorna stort är lika liberala som SvK. Problemet är att man saknar tydliga bekännelseskrifter i frikyrkorna. Jag menar inte, att sådana skrifter skulle lösa alla problemen, nej, men att man skulle ha något att falla tillbaka på, när alla tyckanden tar vid. Det, som är styrkan i SvK, är att det finns flera konservativa rörelser, som vill värna om den lutherska bekännelsen. Här kunde Stefan Swärd arbeta vidare, att samla konservativa frikyrkliga, som skulle lyfta fram den teologi och förkunnelse, som har byggt upp frikyrkligheten.. Idag fick jag ...
stefansward.se/2012/10/30/frikyrkan-krymper-men-ar-inte-doende/

*  Phini: Förlossningen & Förblödningen - missmaddis

Förlossningen Den första december åkte vi till KK för att göra CTG, precis som vi gjorde de sista månaderna. Jag berättade för läkaren att jag haft några kraftiga sammandragningar ett par gånger de senaste veckorna. Men eftersom de inte var helt outhärdliga bestämde jag mig för att inte oroa mig. Sammandragningar fick jag ju tidigt…
missmaddis.com/kidz/phini-forlossningen-forblodningen/

*  Line Monggar vs WhatsChat Monggar. Upptäck de stora skillnaderna mellan Line Monggar och WhatsChat Monggar.

Line Monggar vs WhatsChat Monggar. WhatsChat Monggar är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Monggar
sv.whatschat.org/line/bhutan/monggar

*  Line Amparo vs WhatsChat Amparo. Upptäck de stora skillnaderna mellan Line...

Line Amparo vs WhatsChat Amparo. WhatsChat Amparo är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Amparo
sv.whatschat.org/line/brasilien/amparo

*  Line Kie-Ntem vs WhatsChat Kie-Ntem. Upptäck de stora skillnaderna mellan Line Kie-Ntem och WhatsChat Kie-Ntem.

Line Kie-Ntem vs WhatsChat Kie-Ntem. WhatsChat Kie-Ntem är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Kie-Ntem
sv.whatschat.org/line/ekvatorialguinea/kie-ntem

*  Line Barreirinhas vs WhatsChat Barreirinhas. Upptäck de stora skillnaderna...

Line Barreirinhas vs WhatsChat Barreirinhas. WhatsChat Barreirinhas är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Barreirinhas
sv.whatschat.org/line/brasilien/barreirinhas

*  Dölj spåren efter din surfning - PDF

från datainspektionen #1/2010 Dölj spåren efter din surfning datainspektionen och fra R Intervju: Vad sjutton gör Datainspektionen hos FRA? Läs om det på sidan 10. bloggare dömd R En svensk bloggare har
docplayer.se/2724428-Dolj-sparen-efter-din-surfning.html

*  ART-dubbla-x-direkt-professionell-aktiv-DI-Box

ART dubbla x direkt professionell aktiv DI Box - DUALXDirect ger två oberoende högkvalitativa aktiva Interface som låter dig ansluta instrumentet, linje eller högtalare nivå signaler till en mixer eller andra input, balanserad.
gear4music.se/sv/PA-DJ-and-belysning/ART-dubbla-x-direkt-professionell-aktiv-DI-Box/I1D

*  Snålcoachen: juni 2016

Men det är fortfarande alldeles knäpptyst och plötsligt händer något med hunden. Han blir alldeles till sig i ett glädjerus. Han kråmar sig och svansen går som en propeller. Ivrigt snurrar han runt, runt på golvet och letar febrilt efter något att bära i munnen (typiskt fågelhundar) och hittar en toffla. Exakt som han gör när vi kommer hem och han möter oss i dörren. Jag ser detta från min plats i sängen och tror knappt mina ögon. Rummet är helt tyst, det finns ingen annan där och hunden beter sig som om han kärleksfullt välkomnar någon. Han svansar lyckligt runt den osynliga glädjekällan en stund för att sedan på lätta tassar kila ut genom dörröppningen och försvinna ur mitt blickfång. Jag kliver upp och går ut i hallen. Golvet knarrar under mina fötter. Jag ser inte hunden någonstans men vet att han inte försvunnit nerför trappan (eftersom det hade dunsat rejält). Förvirrat står jag i hallen och tittar mot badrummet och de andra sovrummen. Vart tog han ...
spardiet.blogspot.se/2016/06/

*  Bakdag!

Sätt ugnen på 250 grader. När degen jäst klart tar du upp den på ett lätt mjölat bakbord. Dela den i två delar. Kavla ut varje del till stora rektanglar, ca 25x50 cm. Bred ut hälften av äppelsmöret på varje degplatta. Rulla ihop från långsidan. Dela varje rulle i 20 bitar och lägg med snittytan upp i stora bullformar. Låt jäsa 30 minuter. Pensla med uppvispat ägg och strö över en blandning av pärlsocker och hasselnötshack. Grädda i mitten av ugnen ca 8-10 minuter. Låt svalna under bakduk ...
gittosmat.blogspot.com/2006/10/bakdag.html

*  Grovstyckning av nöt bakdel

Hemligheten bakom svenskt kött är enkel. Grundidén är att djuren ska få leva så naturligt som möjligt. Detta skapar tillsammans med böndernas noggranna arbete en unik produkt. Lär dig mer här! ...
svensktkott.se/aktuellt/filmrum/det-svenska-kottet/grovstyckning-av-not-bakdel/

*  Djur & Djurtillbeh r i Katrineholm hund, katt, kattungar, bondkatt, hundvalp, kanin, kaniner, marsvin, hamster, f gel, papegoja...

Letar du efter en hund, hundvalp? Eller en sn ll katt att gosa med? Kanske en s t kanin, kaninunge som du kan mata med morot? Under kategorin djur och djurtillbeh r i Katrineholm hittar du hund, katt, kattungar, bondkatt, hundvalp, kanin, kaniner, marsvin, hamster, f gel, papegoja eller r du p jakt efter en hundbur, kattbur, akvarium, hamsterbur, kattl da, kattmat, hundfoder, stallplats, eller en h st, ponny, h stsadel du kan hitta det mesta lokalt i Katrineholm
https://katrineholmtorget.se/djur_och_djurtillbehor

*  Dvärghamstrar är flockdjur

... Dvärghamstrar lever i familjära grupper i det vilda och enligt Svenska djurskyddslagen ska de likt kaniner och marsvin bo i par eller grupper. När det gäller två eller en så är det en svår fråga att svara på.
vimeddjur.se/dvarghamstrar-ar-flockdjur/

*  Britts Trädgårdsblogg: 2013-01-13 - 2013-01-20

Massor massor av grisar säkert tusentals. Små, större. stora och enorma grisar har jag sett. Det är en sån ordning på hur de bor och flyttas efter ålder. Mycket sköts med data och robotar. Jag är alldeles imponerad av hur det skötts ...
brittstradgard.blogspot.com/2013_01_13_archive.html

*  Sex Under Graviditet Ställningar Gratis Sex Dejt

Att ha sex under graviditeten påverkar inte barnet i magen. Oberoende Ställning Och Gratis Chatt Utan Registrering Gratis Dejting Pa Kuk Pa. gratis dejting på mobilen telia Senaste frågorna i kategorin Vaginalsex När dessa försvinner kommer den vanliga konventionen fram om att sex är lite syndigt . Sen under en 3års period hade jag 3engångsligg med olika tjejer, alla 3 med kondom och Dels på förspel men också kanske olika ställningar i själva sexet?. Sex under graviditeten kan vara ett orosmoment för många par. Missionärsställningen kan kännas obehaglig och vara rentav farlig sent i. Jag blir så förvirrad över alla åsikter som alla har om sex. någon säger "nej dejtingsidor i finland emot Besvarad av: dejta online gratis lagligt, 15 Nov , eller absolumentdeco.eu typ är vanligast jätte pinsamt för jag vet knappt nån ställning. dejtingsidor under 18 years Besvarad av: nätdejting inga svar značení, 13. Tonårsstjärnan ska ha haft sex med en prostituerad kvinna som ...
absolumentdeco.eu/vuxen-dating-falkenberg/sex-under-graviditet-staellningar-gratis-sex-dejt

*  Mat under graviditeten - Allmänna råd och tips - Gravid iFokus

Mat under graviditeten - Här får du lite tips på sådant som är bra att äta och bra att undvika under graviditeten. Några v...
gravid.ifokus.se/articles/5161951ece12c42f48001029-mat-under-graviditeten

*  Om blödningar vid graviditet - Artiklar - Gravid iFokus

Om blödningar vid graviditet - Ibland har man oturen att drabbas av blödningar under sin graviditet, något som är starkt förknip...
gravid.ifokus.se/articles/54e4a19fce12c455e300033a-om-blodningar-vid-graviditet

*  Gravidbloggar -bloggar om graviditet | Gravidbloggar.se

Gravidbloggar och mammabloggar samlade på ett ställe. Alla som är intresserade av att läsa om graviditet och om att vara förälder till unga barn får här sitt lystmäte.
gravidbloggar.se

*  Träning efter graviditet - BakingBabies

Träning efter graviditet Läsarfråga: 'Jag födde mitt första barn för 4 månader sen. Jag fick en grad 2-bristning som behövde sys
bakingbabies.se/2017/06/29/traning-efter-graviditet/

*  Graviditet och missbruk - PDF

Nationella Riktlinjer Konferens Draken 19 nov 2009 Utbildningsdel 6, Kapitel 7 Graviditet och missbruk Föreläsare doktor Ihsan Sarman RIS GIR Text/bild/layout: Kia Benroth Riktlinjer I Samverkan Västra
docplayer.se/3307796-Graviditet-och-missbruk.html

*  Håll dig frisk under graviditeten | Mathygien | Dettol

Följ våra hygienråd genom alla stadier av graviditeten för att undvika förkylningar, influensa och matförgiftningar. Få även tips mot graviditetsillamående.
dettol.se/your-family/pregnancy/staying-healthy-during-pregnancy/

*  Graviditeten vecka 36

Beräkningar av graviditeten vecka 36Beräknad förlossningsdag: 11/03/2012Barnet blev till: 02/11/2012Du är i vecka: 36ve
3barnsmamma.bloggplatsen.se/2012/10/10/8793760-graviditeten-vecka-36/

*  GeddFish ♥: maj 2012

Ödet, krig och förlust för Mariam och Laila samman, två generationers kvinnor med olika syn på kärlek och familj. Bortgifta med samma man. Och medan de uthärdar det ständigt upptrappade våldet omkring dem, i hemmet såväl som på Kabuls gator, kommer de allt närmare varandra. De blir som systrar, som mamma och dotter för varandra, och deras starka vänskap kommer till sist att förändra inte bara deras liv, utan även den kommande generationens liv. " ...
gerd-geddfish.blogspot.se/2012/05/

*  Nämen fy fan - ta och skjut mig !!

Jag har läst mig till att trötthet kan framkalla depression. Det tror jag verkligen kan vara sant. När jag hela tiden är så trött, krävs det verkligen en positiv tanke för att kunnajobba vidare. Kunna ha tusen projekt i luften och handskas med en familj med barn. Säga vad man vill, men nog är det kvinnor som roddar en familj utan tvekan. Jag tror också att en av anledningarna till att jag är trött är att jag uppfattar precis allt. Nu menar jag allt. Pelle brukar säga att jag är så jävla nyfiken, men tvärtom. Jag är förmodligen den som är minst nyfiken - jag råkar bara uppfatta allt. Jag snappar upp allt och kan inte sålla. Allt ska gå igenom mitt huvud och sedan funderas på. Lösas. Uppfinna. Göra. Kanske är det därför jag är trött. Jag tror möjligen att mamma kan ha samma syndrom för hon är också alltid trött ...
kixvix.blogg.se/2010/june/

*  Ali - Allahs lejon - Bahlool

Efter sin fars martyrskap höll, Hassan son till Ali, ett tal i vilket han sade: "Oh folk, igår lämnade en hederlig man oss och rusade till nästa liv, han var ojämförbar bland historiens hjältar och framtida generationer, kommer att misslyckas med att förstå honom. För varje gång Profeten Muhammed skickade honom ut att möta fienden, så följdes han av Ängeln Gabriel på sin högra sida och ängeln Michael på sin vänstra och han kom inte tillbaka från slagfältet tills han hade uppnått seger. (2) ...
bahlool.se/2009/10/18/ali-allahs-lejon/

*  Andra veckan: "Häromdagen grillade jag pannkakor" (och 10 tips om köksplanering...

Torktid är ett begrepp att hata. Men arbetet med köket i Bandhagen går framåt. Läs om det och familjens tips för hur du planerar ett nytt kök och förbereder dig för en köksrenovering.
blog.puustellimiinus.se/koksrenovering/andra-veckan-farg-golv-och-en-lektion-i-koksplanering

*  Så skadar rökningen nyfödda | Aftonbladet

Även några få cigaretter under graviditeten kan ge barnet beteendeförändringar. Skadorna liknar de som bebisen får om mamman använder droger, menar amerikanska forskare.
aftonbladet.se/wendela/familj/article10369530.ab

*  Vad s gs djurhonorna vara under tiden mellan befruktning och f rlossning?

Graviditet kallas det tillst nd hos kvinnan som uppst r n r en av hennes ggceller befruktas av en manlig s descell och utvecklas till ett embryo och sedan
quizstone.se/q/vad_sags_djurhonorna_vara_under_tiden_mellan_befruktning_och_forlossning/

*  Alla människor ljuger - så känner du igen en mytoman - DN.SE

Alla människor ljuger någon gång. För vissa tar lögnerna dock över livet, och riskerar att få allvarliga konsekvenser för personen själv och dess omgivning.
dn.se/nyheter/sverige/sa-kanner-du-igen-en-mytoman/

*  Clearblue

​Clearblue erbjuder graviditets och ägglossningstester. Kontrollera om du är gravid eller ha koll på ägglossningen för att öka möjligheten att bli gravid.
https://medistore.se/category/clearblue

*  Köp Boob Amningstopp med kort ärm Svart (M) på babyland.se

Topp med dubbelfunktion för graviditet och amning. Rundringad hals och kort ärm. Ett oumbärligt basplagg i garderoben då du ammar.
babyland.se/boob-amningstopp-med-kort-aumlrm-svart-medium_2505

*  Postpartumträning-arkiv - BakingBabies

Postpartumträning I denna kategori hittar du information om postpartumträning - träning efter graviditet. Postpartumtiden kan definieras olika, och obstetriskt sett kan det handla om de första sex veckorna.
bakingbabies.se/category/fysioterapi/postpartumtraning/

*  MITT AKVARIUM: januari 2013

Jag berättar inte det här för att jag tycker att jag är duktig, det är jag inte. Man blir inte duktig av att man inte vill ha! Jag vill ju inte ha det söta! Om du inte röker och tackar nej till en tobak, som någon vill bjuda dej på, gör dej inte duktig, man vill ju bara inte ha! Men jag förstår alla som faller ner i kolhydratträsket varje julhelg, det gör jag verkligen. Det är ju för att det bara finns en on/off-knapp. Det finns inget mitt emellan! Jag har skrivit om det förr, men det tåls att upprepas, att vara beroende av socker (kolhydrater) är som vilket annat beroende som helst, man kan inte äta bara lite, man måste avstå helt. Jag jämför gärna mitt sockerberoende med en alkoholists problem, det går bara att avstå helt, inte att bara ta lite för då är man fast igen! Jag har varit så sockerberoende att jag skakande öppnat lösgodispåsen i bilen på mataffärens parkering, precis som en alkoholist öppnar sin flaska bakom hörnet på Alko/Systemet, det vill ...
fiskensvea.blogspot.fi/2013/01/

*  Goodbye Zebras: October 2007

Gulliver var ganska grym på den österländska hobbyn ping pong då han blivit tvungen att "bevisa sig" mot Råttnässkolans coolare och äldre snubbar. De som vid förlust utdelade välsvarvade "muskeldödare", en typ av boxningsslag på överarmen som förlamade muskeln i ungefär tio minuter och gav stora blåmärken att ljuga för mamma om. Gulliver hade tilldelats många fostrande muskeldödare men var inget fan av den kamratliga diciplineringen, och fick därför se till att prestera utav bara helvete på fritidsgården fistens utslitna pingisbord. Sin största seger Gulliver smakat sötman av var när han besegrat Grilhjelm Bosser inför skolans snyggaste (och tillika lösaktigaste) tjej Rara-Sara. Hon hade inte direkt kastat sig i Gullivers blågula armar efter matchen, egentligen hade hon inte sagt ett ord till honom. Men hon hade tittat på honom länge, imponerad över att den där skevt second handklädde lille gnagaren klarade av andra saker än att bli snöbadad till ...
kristofferviita.blogspot.com/2007/10/

*  Spannmålsfritt Hundfoder - Kvalitetsfoder till din hund!

Spannmålsfritt hundfoder av högsta kvalitet! Alltid 15 % rabatt på övriga produkter när du handlar ditt hundfoder hos TuggMästaren.se!
tuggmastaren.se/tuggmastarens-spannmalsfria-hundfoder-fisk-13-6-kg.html

*  2016 - Johan Crona

Man har identifierat fyra huvudsakliga faser som alla bolag går igenom (Discovery, Validation, Efficiency och Scale). Till de olika stegen finns en uppsättning indikatorer (Top Challenges) som man kan ställa mot ett bolags utveckling för att identifiera i vilken fas man är. Alla framgångsrika bolag har gått igenom faserna i rätt ordning 1-2-3-4. Det går att läsa mer i rapporten om vilka typiska utmaningar som bolag löser i varje fas för att avancera till nästa steg (som kan variera något beroende på vilket typ av bolag man är b2b, b2c etc).. Vad som sticker ut som extra intressant i tabellen, och som fick mig att skriva den här posten, är antalet anställda. Genom de tre första faserna, ända till bolaget trycker på gasen och börjar skala upp ordentligt, har bolagen i genomsnitt 4 anställda. Siffran ökar inte genom de tre första faserna! Det är alltså väldigt små team som jobbar med att ta fram den första produkten, validera nyttan hos kunden, få de första kunderna ...
johan-crona.se/2016/

*  pysselnabon: Virka bläckfiskar för välgörenhet

Några av er kanske också minns besvikelsen och uppståndelsen som uppstod när flera sjukhus valde att tacka nej till och sluta ta emot bläckfiskarna? Det finns fortfarande sjukhus som förstår vilken fantastisk idé bläckfiskarna och nyligen läste jag en riktigt glädjande nyhet. I Ystad har sjukhuset SJÄLVA tagit initiativ till att få bläckfiskar till sina för tidigt födda barn. Jag blev helt lycklig av att läsa om det och blir så glad att barn som föds för tidigt där får sig en trygghetskompis. Inspirationen till att börja virka bläckfiskar igen sköt i höjden såklart! ...
pysselnabon.blogspot.com/2014/04/virka-blackfiskar-for-valgorenhet.html

*  Sluta blända, köp starkare lampa | Cyklistbloggen

Absolut är det bästa att köpa en lampa som inte bländar från början, när den används i stadstrafik. Men 808:an säljs flera gånger om året under 500kr som gör den poppis och sitter på en hel del mötande cyklister.. Skärmingen får inte reflektera då LED:ens spridningsvinkel är så bred, då blir man bländad av reflexen i skärmningen… och den måste vara tillräckligt lång beroende på i vilken vinkel som lampan sitter och lyser i. Det är en avvägning var man vill ha sin hotspot.. Jag har tillgång till en svart aluminiumtejp på jobbet, sista bilden så håller jag den ca 1m upp och då 10m fram som jag ser. Det är fortfarande en del slaskljus, men den är mycket snällare mot mina mötande medtrafikanter då det är mycker mindre ljus som träffar dessa i ögonen. Det har sina begränsningar när man leker med dessa, då lampan från början är konstruerad som den är.. Men som jag skrev tidigare så är en optiklösning bättre för dessa starka skogslampor om man ska ...
cyklistbloggen.se/2013/11/sluta-blanda-kop-starkare-lampa/

*  Livsnaturist: Nytt nummer av Naturisten

Jag skall försöka komma igång med att lägga in en blänkare här varje gång Naturisten.se kommer med ett nytt nummer. De har ju inte nåt RSS-flöde eller annan uppdateringstjänst på den än men det kanske kommer ...
livsnaturist.blogspot.com/2009/03/nytt-nummer-av-naturisten.html