Klordiazepoxid: Ett ångestdämpande bensodiazepinderivat med kramplösande, lugnande och amnestiska egenskaper. Det har också använts för symtomatisk behandling av alkoholabstinensbesvär.Anti-Anxiety Agents: Preparat som lindrar ångest, spänningar och neurotiska symtom. De har en rogivande effekt utan att påverka medvetandet eller nervfunktionerna. Adrenerga betaantagonister, som också används vid behandl ing av ångest, räknas inte hit.Bensodiazepiner: Tvåringad, heterocyklisk förening bestående av en bensenring sammankopplad med en diazepinring. Väte och alla H-isomerer kan ingå, och all substitutioner är tillåtna.GABA-modulatorerMeprobamat: Ett karbamat med lugnande och vissa muskelavslappnande egenskaper, men vid terapeutiska doser är det snarare den ångestdämpande än den direkta verkan som bidrar till muskelavslappningen. Meprobamat har visat kramplösande verkan mot petit mal-anfall, men ej mot grand mal-anfall (som till och med kan förvärras). Medlet används mot ångesttillstånd och för korttidsbehandling av sömnlöshet, men har i stort sett ersatts av bensodiazepiner.Diazepam: Ett bensodiazepin med kramplösande, ångestdämpande, sövande, muskelavslappnande och amnestiska egenskaper, och med lång verkningstid. Verkan beror på en ökning av gamma-aminosmörsyraaktiviteten. Medlet används för behandling av svåra ångesttillstånd, som sömnmedel vid korttidsbehandling av sömnlöshet, som lugnande medicin och för premedicinering, mot kramper och för behandling av alkoholabstinens.Bromradioisotoper: Instabila bromisotoper som faller sönder under avgivande av strålning. Br-atomer med atomvikterna 74-78, 80 och 82-90 är radioaktiva.Metokarbamol: Ett centralt verkande, muskelavslappnande medel med oklar verkningsmekanism. Det används som kombinationspreparat vid symtombehandling av muskel-skelettillstånd förenade med smärtande muskelkramper.Flumazenil: En kraftfull bensodiazepinreceptorantagonist. Eftersom den upphäver sedativa och andra effekter av bensodiazepiner, har den kommit ifråga som motmedel vid överdosering av bensodiazepin.OxazepamSömn- och rogivande läkemedel: Läkemedel som används för att framkalla sömnighet eller sömn, eller för att minska psykisk stress eller ångest.BensodiazepinonerNitrazepamFlurazepam: Ett bensodiazepinderivat som huvudsakligen används som sömnmedel.Azabicyclo CompoundsDextroamfetamin: D-formen av amfetamin. Det har centralstimulerande och sympatomimetisk effekt. Medlet har även använts för behandling av narkolepsi och koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet hos barn. Dextroamfetamin har ett flertal verkningsmekanismer, bl a blockering av upptaget av adrenerga substanser och dopamin, stimulering av monoaminutsöndring och hämmande av monoaminoxidas. Det är också ett missbruksmedel och psykotomimetiskt medel.Delirium tremens: Ett akut förvirringstillstånd till följd av abstinens eller minskad alkoholkonsumtion. Hallucinationer, takykardi, förhöjt blodtryck, rastlöshet och sömnlöshet är karaktäristiska symtom. Obehandlat kan tillståndet bli livshotande.FörstärkningsschemaPentobarbitalLugnande medel: Traditionell benämning på en grupp läkemedel som anses ha en dämpande eller lugnande effekt på sinnesstämning, tankar eller beteende. Hit hör ångestdämpande medel (lindrig verkan), medel mot mani och antipsykosmedel (stark verkan). De olika medlen har olika verkningsmekanismer och används för olika behandlingsändamål.Columbidae: Fågelarter tillhörande släktena Columba, Streptopelia, Zenaida, Treron m fl.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Urskillningsinlärning: Inlärning som är förankrad i förmågan att reagera olika på olika stimuli.ProtirelinreceptorerBarbiturater: En grupp derivat av barbitursyra eller tiobarbitursyra. Många av dessa har medicinsk betydelse som lugnande medel eller hypnotika, som narkosmedel eller som kramplösande medel.

*  Klordiazepoxid - Wikipedia
Klordiazepoxid, summaformel C16H14ClN3O, är ett ångestdämpande och lugnande preparat. Klordiazepoxid upptäcktes av en slump och ... Klordiazepoxid saluförs under flera namn, bland andra Librium (USA) och Risolid (Danmark). I Sverige saluförs preparatet för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Klordiazepoxid
*  Bensodiazepiner - Wikipedia
Bromazepam · Kamazepam · Karburazepam · Klordiazepoxid · Kinolazepam · Klonazepam · Klorazepat · Kyprazepam · Delorazepam · ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bensodiazepiner
*  Alkoholabstinens med risk för abstinensepilepsi och delirium tremens
I samtliga fyra studier har den långverkande substansen klordiazepoxid (Librium, numera avregistrerat i Sverige) prövats. En av ...
  http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna/alkoholabstinensmedriskforabst
*  Diazepam - Wikipedia
År 1963 släpptes en förbättrad version av Klordiazepoxid, Diazepam som blev mycket populär och bidrog till att Roche blev en ... Leo Sternbach av Hoffmann-La Roche på företaget Nutley, New Jersey följt av Klordiazepoxid vilket blev godkänt för medicinsk ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Diazepam
*  Apotek med egen nettbutikk
Klometiazol Klonazepam Klonitazen Kloralhydrat Kloralodol Klorazepat Klordiazepoxid Klotiazepam Kloxazolam Kodein Kodoxim ...
  http://apotekvarernettbutikk.life/index-421.html
*  Levetiracetam - Wikipedia
... på möss från 2002 visade sig levetiracetam i ett minska sidoeffekterna vid abrupt avvänjning av bensodiazepinen klordiazepoxid ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Levetiracetam
*  Köpa Axoprol utan recept på nätet i Sverige | Axoprol Online Apotek
Klordiazepoxid fungerar som ett lugnande medel för att minska irritabilitet och spänning, och som ett hypnotikum för att ...
  http://sverige-apotek.life/axoprol.html
*  POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT - PDF
... klordiazepoxid, diazepam, lorazepam liksom flunitrazepam har alla beskrivits kunna öka aggressivt beteende hos människor och ha ...
  http://docplayer.se/1341940-Polisforeningens-tidskrift.html

Anxiolytika: Anxiolytika är en medicinsk term som betyder "ångestdämpande medel".Bensodiazepiner: Bensodiazepiner eller bensodiazepinderivat är ataraktika, det vill säga lugnande medel, som upptäcktes av en slump i början på 1960-talet vid ett laboratorium på läkemedelsbolaget Roche. I Sverige introducerades bensodiazepiner i mitten på 1960-talet som ett alternativ till barbiturater.Meprobamat: Meprobamat, summaformel C9H18N2O4, är ett lugnande och sömngivande preparat, patenterat 1955. Varunamn för ämnet är Restenil.ATC-kod M03: Muskelavslappande medel: ==M03A Muskelavslappande medel, perifert verkande==Flumazenil: Flumazenil är en antagonist för GABA(A)-receptorns modulerande säte. Det används som antidot vid överdosering av bensodiazepiner och bensodiazepinanaloger (exempelvis zopiklon och zolpidem), vilka till skillnad från flumazenil aktiverar GABA(A)-receptor/jonkanalkomplexet och främjar inflöde av kloridjoner.Oxazepam: Oxazepam, summaformel C15H17ClN2O2, är ett ångestdämpande och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner. Det patenterades 1963.Sömnmedel: Sömnmedel eller hypnotika är läkemedel som används vid insomningsproblem och sömnsvårigheter. Bland sömnmedel skiljer man på sömntabletter och insomningstabletter:Nitrazepam: Nitrazepam, summaformel C15H11N3O3, är ett sömnmedel och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner. Varunamn i Sverige för ämnet är Apodorm, Mogadon och Nitrazepam Recip.Flurazepam: Flurazepam, summaformel C21H23ClFN3O, är ett ångestdämpande och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner. Preparatet patenterades 1963 av Hoffman-La Roche.EszopiklonDexamfetamin: Dexamfetamin eller dextroamfetamin, IUPAC-namn (S)-1-fenylpropan-2-amin, summaformel C9H13N, är ett centralstimulerande medel; Amfetamins d-enantiomer.Alkoholabstinens: Alkoholabstinens är det syndrom som drabbar alkoholberoende personer vid avvänjning från drogen. Symptombilden är komplex och innefattar bland annat (ofta men långt ifrån alltid) epileptiska kramper och delirium tremens.William Hopper: William Hopper, född DeWolf Hopper, Jr. 26 januari 1915 i New York, död 6 mars 1970 i Palm Springs, Kalifornien, var en amerikansk skådespelare.Butalbarbital: Butalbarbital eller butalbital, summaformel C11H16N2O3, är ett lugnande och sömngivande preparat som tillhör gruppen barbiturater. Preparatet används inte som läkemedel i Sverige.


  • minska
  • I en djurmodellstudie på möss från 2002 visade sig levetiracetam i ett minska sidoeffekterna vid abrupt avvänjning av bensodiazepinen klordiazepoxid på ett dosberoende sätt. (wikipedia.org)