KarbazolerSphingomonasMurrayaDioxygenaser: Icke hembärande, järnhaltiga enzymer som tillför substratet två syreatomer. Enzymerna är viktiga för biosyntesen av flavonoider, gibberelliner och hyoscyamin, samt för nedbrytningen av aromatiska kolväten. EC 1.14.12.-.RutaceaeNocardiaceaeEllipticiner: En grupp antileukemimedel med immunsuppressiva egenskaper som främst erhålls från Ochrosia elliptica (tillhörande familjen Apocynaceae, oleanderväxter). De hämmar både DNA- och RNA-syntes.Biologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Clausenaortho-AminobenzoatesStenkolstjära: En biprodukt som erhålls vid destillering av kol och som används bl a för lokal behandling av eksem. Den är klådstillande och keratoplastisk och används även vid behandling av psoriasis och andra hudå kommor. Arbetsmiljömässig exponering för sot, tjära och mineraloljor kan medföra cancerrisk.OxygenaserArylkolvätereceptorerPseudomonasTetraklordibensodioxinFerredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.Dioxiner: Klorerade kolväten med heteroatomer som bildas som föroreningar vid tillverkning av klorfenoler, klorerade difenyletrar och bifenyler, som t ex växtbekämpningsmedel. De bildas också vid sopförbränning. Dioxiner är allvarliga miljögifter; de är cancerframkallande, fosterskadande och mutagena. Föreningarna är lipofila, dvs att de ansamlas i fettvävnad.Indoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Alkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Katekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.PalladiumSphingomonadaceaeRingslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Cytokrom P-450 CYP1A1: Ett cytokrom P-450-enzym som har förmåga att aktivera procancerogena, polycykliska kolväten och halogenerade, aromatiska kolväten till mutagena föreningar. Etoxiresorufin verkar som substrat åt CYP1A1, och mätning av etoxiresorufin-O-deetylas erbjuder en direktmetod för påvisande av detta enzym. EC 1.-.TiofenerMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Dermatologiska medel: Läkemedel för behandling eller förebyggande av hudsjukdomar eller för normal hudvård. Syn. hudpreparat.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Benspyren: Syn. bensopyren. En starkt mutagen och kancerogen substans i vår miljö. Den utgör bl a en beståndsdel i tobaksrök.Multigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Cancerframkallande ämnenKristallisering: Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.Metabola nätverk och banor: Komplexa samlingar av enzymreaktioner som är förenade med varandra genom sina produkt- och substratmetaboliter.

*  Lär dig historien bakom metoprolol - Metoprolol
Metoprolol finns i två varianter, metoprolol succinate och metoprolol tartrate. Den aktiva substansen är i båda fallen metoprolol skillnaden är att medan metoprolol tartrate går ut i din kropp i princip omedelbart så är processen långsammare för metoprolol succinate.. Metoprolol tartrate utvecklades redan på 70-talet av det multinationella läkemedelsföretagen Novartis Företaget är ett av världen största multinationella läkemedelsföretag. I augusti 1978 godkändes läkemedlet för användning i USA.. Metoprolol succinate, under namnet Toprol-XL utvecklades senare under 80- och 90-talet av det kända svenska läkemedelsföretaget Asta AB. Bolaget lämnade in sin patentansökan för Toprol-XL i slutet av 1990. Nästan två år senare godkändes patentet i januari 1992. Toprol-XL med den aktiva substansen metoprolol succinate godkändes för användning i USA 1992. 1999 gick Astra samman med det brittiska bolaget Zeneca och bildade bolaget AstraZeneca. Rättigheterna till Toprol-XL ...
  http://www.metoprolol.se/lar-dig-historien-bakom-metoprolol.html
*  Karprofen - Wikipedia
Karprofen är en milt smärtstillande, inflammationsdämpande och febernedsättande substans, en så kallad NSAID. I Sverige säljs den under varunamnet Rimadyl eller Norocarp och är avsedd för veterinärt bruk. Ämnet används inom veterinärmedicin som antiflogistikum, analgetikum och antipyretikum. Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Karprofen
*  Metoprolol Orion - Metoprolol
När du tar Metoprolol Orion så tar du ett läkemedel som kallas för en betablockerare. Det aktiva ämnet i Metoprolol Orion som fungerar som betablockerar heter metoprolol. I Metoprolol Orion används specifikt en substans som heter metoprololsuccinat. En betablockerare fungerar genom att den blockerar vissa speciella funktioner av dina stresshormon, adrenalin och noradrenalin. Genom att denna blockering sker framför allt påverkar funktionen av ditt hjärta så får du bland annat ett lägre blodtryck vilket är positivt för din hälsa. Läs vidare om hur medicin med betablockeraren metoprolol fungerar i din kropp.. Du kan få olika läkemedel med metoprolol. Kanske har din läkare nämnt till dig att det finns flera olika läkemedel med metoprolol förutom Metoprolol Orion. Alla dessa olika läkemedel är i själva verket samma medicin. De har alla samma verksamma ämne som heter metoprolol. Skillnaden kan vara att de olika tillverkarna kan använda delvis olika hjälpämnen i sina ...
  http://www.metoprolol.se/lakemedel-med-metoprolol/metoprolol-orion.html
*  Metoprolol Actavis - Metoprolol
Metoprolol Actavis är ett läkemedel du får utskrivet på recept från din läkare. Metoprolol Actavis får du vanligast för behandling av olika typer av sjukdomar relaterade till ditt hjärt- och kärlsystem. Läkemedlets fungerar med den aktiva substansen metoprolol. På den här sidan läser du för att förstå vilka typer av biverkningar Metoprolol Actavis kan ge dig. Du bildar dig också en uppfattning om hur denna medicin används och hur den kan påverka din kropp på olika sätt. Du slipper att känna dig utlämnad och utan kunskap att göra de val du själv vill för din hälsa.. Hur du förstår hur Metoprolol Actavis inverkar på hela din kropp. När du tar Metoprolol Actavis så tar du ett läkemedel som kallas för en betablockerare. Det aktiva ämnet i Metoprolol Actavis som fungerar som betablockerar heter metoprolol. I Metoprolol Actavis används specifikt en substans som heter metoprololsuccinat. En betablockerare fungerar genom att den blockerar vissa speciella funktioner ...
  http://www.metoprolol.se/lakemedel-med-metoprolol/metoprolol-actavis.html
*  Metoprolol GEA Retard - Metoprolol
Metoprolol GEA Retard är ett läkemedel du får utskrivet på recept från din läkare. Metoprolol GEA Retard får du vanligast för behandling av olika typer av sjukdomar relaterade till ditt hjärt- och kärlsystem. Läkemedlets fungerar med den aktiva substansen metoprolol. På den här sidan läser du för att förstå vilka typer av biverkningar Metoprolol GEA Retard kan ge dig. Du bildar dig också en uppfattning om hur denna medicin används och hur den kan påverka din kropp på olika sätt. Du slipper att känna dig utlämnad och utan kunskap att göra de val du själv vill för din hälsa.. Hur du förstår hur Metoprolol GEA Retard inverkar på hela din kropp. När du tar Metoprolol GEA Retard så tar du ett läkemedel som kallas för en betablockerare. Det aktiva ämnet i Metoprolol GEA Retard som fungerar som betablockerar heter metoprolol. I Metoprolol GEA Retard används specifikt en substans som heter metoprololtartrat. En betablockerare fungerar genom att den blockerar vissa ...
  http://www.metoprolol.se/lakemedel-med-metoprolol/metoprolol-gea-retard.html
*  Metoprolol biverkningar - Metoprolol
När du läser och inhämtar informationen om biverkningar av metoprolol på den här sidan kommer du att förstå och bilda dig en klarar bild över hur metoprolol påverkar dig och din kropp. Du kommer att känna dig tryggare med ditt läkemedel då du får en klarare bild över vilka biverkningar som det kan ge och hur du identifierar dem. Du slipper osäker och utlämnad kring biverkningar som du kan komma i kontakt med när du tar dina tabletter med metoprolol.. Metoprolol är ett läkemedel som kallas för betablockerare. En betablockerare fungerar som namnet antyder genom att blockera vissa funktioner i din kropp. När det gäller metoprolol så fungerar det genom att blockera funktionen av två dina viktigaste stresshormon i ditt hjärta och dess blodkärl. Vill du veta mer detaljer enkelt förklarat hur metoprolol fungerar läser du här. Då Metoprolol ändrar din kropps naturliga funktion av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin, vilka styr vilka funktioner i din kropp, kan du ...
  http://www.metoprolol.se/metoprolol-biverkningar.html
*  Inköp Läkemedel Metoprolol 100 mg. Säker och anonym. Vi sänder med EMS, Fedex, Ups och andra | NTC® Iluminación LED
Inköp Läkemedel Metoprolol 100 mg Generisk Lopressor Var att beställa Metoprolol Tjeckien. Lopressor (Metoprolol) is a safe & effective long-term
  http://www.ntcled.com/archivos/7713
*  Metoprolol (betablockerare) ihop med högintesiv konditionsträning?
Nej, det är generellt inte farligt att träna under metoprololbehandling. Den pulssänkning du känner av är en effekt av medicineringen, vilket begränsar konditionen. Det första man kan pröva är att sänka metoprololdosen till minsta effektiva nivå. Det andra är att pröva ett annat läkemedel eller en annan metod. Vad man väljer hänger bl a samman med besvärsfrekvens och vad som prövats tidigare. Om din nuvarande behandling ger oacceptabla biverkningar bör du i första hand konsultera en neurologspecialist.. ...
  http://idrottsdoktorn.se/fragor-svar/konditionstraning/metoprolol-betablockerare-ihop-med-hogintesiv-konditionstraning
*  Flip & Go- Äkta hår
Flip & Go Extensions passar alla hårtyper och huvudformer och ger enastående resultat supersnabbt. Skapa fyllighet, volym och längd. Det har aldrig varit så enkelt! Flip in metoden är snabb, smidig och kräver inga förkunskaper. Nu kan du få ditt drömsvall på bara några minuter utan att belasta det egna håret, perfekt för alla tillfällen. Hårplagget fästs med en transparent lina som du bara klär på som ett hårband. • Levereras komplett med färdigmonterad lina. • Äkta löshår som du kan styla precis som du önskar. • Extra fylligt hår för maximal volym.
  https://www.glamma.se/shop/category/flip-go-akta-har/
*  Rätt fäkt ovan spisen - viivilla.se
Det finns olika alternativ när du ska välja spisfläkt. Ska du ha en utsugsfläkt, kolfilterfläkt eller spiskåpa? Vi hjälper dig att reda ut begreppen.
  http://www.viivilla.se/kok/vitvaror/ratt-flakt-pa-ratt-plats/
*  Seeland Leafy Set (Camodräkt 3D) | Fähallen AB
Köp Seeland Leafy Set (Camodräkt 3D) enkelt på nätet. ✓ Snabb leverans ✓ Fri frakt på fahallenjakt.se Beställ Seeland Leafy Set (Camodräkt 3D) idag!
  https://fahallenjakt.se/varumarken-0/seeland/seeland-leafy-set-camodrakt-3d/
*  Bordsfläkt Centurion 26 cm | K-rauta.se
Bordsfläkt Centurion 26 cm. Stabil bordsfläkt med två olika hastighetslägen och oscillerande fläkthuvud som svalkar skönt. |!-Bryt punkt-|
  https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/bordsfl%C3%A4kt-centurion-26-cm
*  Pingvindräkt - Kalaskompaniet.se
Häftig och rolig pingvindräkt som passar till de flesta maskerader och fester. Med denna dräkt blir du den enda pingvinen på festen och vinner enkelt priset för bästa kostym! Fakta om pingvindräkten: Dräkten inkluderar pingvindress, luva som man...
  http://www.kalaskompaniet.se/sv/articles/2.528.506/pingvin-maskeraddrakt
*  Pappryggpåsar - Inflexus.se
Pappryggsp 185x280 120g 100/kt, Pappryggsp 185x280 120g 100/kt, Pappryggsp 229x324 120g 125/kt, Pappryggsp 229x324 120g 125/kt, Pappryggsp 250x353 120g 125/kt
  https://inflexus.se/kuvert-post-emballage/pappryggpasar/
*  Datorfläkt - PC-fläktar | Elektronik Online
Se 19 produkter i kategorin Datorfläkt till absolut lägsta pris. Se även produkter från kategorierna PC-fläktar - enbart de bästa märkesprodukterna.
  http://elektronik-online.se/datorflakt
*  Tomtedräkt, super deluxe - Butterick's
En riktigt lyxig tomtedräkt för den kräsne tomten! Dräkten är tacksam i storlekarna och är tillverkada av ett tjockt, sammetsliknande material. I dräkten ingår:ByxorJackaStövelöverdragBälteLuvaDräkten har följande mått i storlek XL:Jacka bredd: 170 cmJack
  https://www.buttericks.se/tomtedrakt-super-deluxe
*  Keter KT656 215 / 75 16 116/114 R - Tirendo.se
Keter KT656 215 / 75 16 116/114 R billigt online! ✔ Fraktfritt! ✔ Snabb och enkel leverans ✔ Specialerbjudande ✔ Hitta ditt drömdäck nu!
  https://www.tirendo.se/keter-kt656-215-75-r16-116-114r-r-310665.html
*  K-Skate / Sportbutiken Linnea - Turkos/grön gymnastikdräkt från Mondor
Turkos/grönglittrig dräkt med v-ringad rygg. Detaljer i mintgrönt och brons. 80% nylon 20% elastane. Finns matchande hotpants och hårtoffs. 350:- i vuxenstorlek Mondors
  http://www.k-skate.se/gymnastikklader/gymnastikdrakter/turkosgron-gymnastikdrakt-fran-mondor
*  Frykter kt lokal forurensing
Fylkesmannen har gitt Hafslund Varmesentral utslippstillatelse for en ny biokjele ved Haraldrud varmesentral. Lokalt fryktes kt forurensing.
  http://groruddalen.no/nyheter/frykter-okt-lokal-forurensing/19.5297
*  Ventilationsfläkt - Högberga AB
Robust fläkt med låg strömförbrukning för mindre besättningar, hobbyhöns etc. I stället för glidlager som är vanligast på mindre fläktar, har dessa fläktar dammtäta kullager, vilket ger avsevärt
  https://hogbergaab.se/shop/product/ventilationsflakt?tm=&sm=vara-produkter/ventilationsflakt
*  Bordsfläkt 40 cm - Fläktar - Wattväktarna
Detta är vår största bordsfläkt på Hela 40 cm! Med stora fläktblad som ger ordentligt med svalka. 3 hastigheter och både böjbar fläktdel och oscillerande för optimalt flöde. Vår bästsäljande bordsfläkt förra året,
  https://www.wattvaktarna.se/flakt-och-ventilation/flaktar/bordsflakt-40-cm/
*  Amelias baddräkt - M-Magasin
|p>Den snygga baddräkten som Amelia har på sig på omslaget till nästa nummer har blivit efterfrågad. Se köpstället här!|/p>
  http://www.m-magasin.se/mappienyheter/amelias-baddrakt
*  LKAB - Välbesökt informationsmöte i Svappavaara
Runt 130 personer samlades i Svappavaara när LKAB bjöd in till ett informationsmöte om de gruvsatsningar som görs i området. Det var en överväldigad...
  https://www.lkab.com/sv/nyhetsarkiv2/n/Valbesokt-informationsmote-i-Svappavaara/
*  Slitidrott
Parkskolan, 18.30:Träningsoveraller och topp- luva har åkt av skidlöpare, friidrottare och orienterare. Det är barmarksträning och vinterträning...
  http://www.allehanda.se/sport/slitidrott
*  Snabbtorkande i zebramönster - Klingel
Moderiktig och figursmickrande baddräkt från Sunflair. Fin mönsterblandning fram. V-ringning med rynk och passpoal vid ringningen. Påsydda axelband med...
  http://www.mynewsdesk.com/se/klingel/images/snabbtorkande-i-zebramoenster-750455

Karbazol: Karbazol eller difenylimid är en heterocyklisk förening, upptäckt av Carl Graebe och Carl Andreas Glaser i stenkolstjära, där den förekommer i den så kallade antracenoljan.Murrayasläktet: Murrayasläktet (Murraya) är ett växtsläkte i familjen vinruteväxter med cirka 15 arter. Släktet har sitt ursprung i Asien, Australien och på Madagaskar.Rhadinothamnus: Rhadinothamnus är ett släkte av vinruteväxter. Rhadinothamnus ingår i familjen vinruteväxter.Nukleas: Nukleas är en typ av enzymer, vars uppgift är bryta ned en DNA-sträng, en polynukleotid, och som förekommer naturligt i celler i djur, växter och bakterier som försvarsmekanism mot främmande DNA-strängar, men som normalt inte bryter ned värdcellens egen DNA.Rudolph Fittig: Wilhelm Rudolph Fittig, född 6 december 1835 i Hamburg, död 19 november 1910 i Strassburg, var en tysk kemist.Polyklorerade dibensodioxinerIndolKatekolPalladiumhydrid: Palladiumhydrid (kemisk formel PdH) är metalliskt palladium som innehåller betydliga mängder väte i sin kristallstruktur. Vid rumstemperatur och en atmosfärs tryck kan palladium absorbera upp till 900 gånger sin egen volym av väte.PyrenCancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.Hexagonala kristallsystemet: Det hexagonala kristallsystemet har tre av fyra axlar i ett plan.