Alanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. Alanintransaminas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-alanin och 2-oxoglutarat till pyruvat och L-glutamat. EC 2.6.1.2.Alaninracemas: Ett pyridoxalfosfatprotein som reversibelt katalyserar omvandlingen av L-alanin till D-alanin. EC 5.1.1.1.AlanindehydrogenasAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Aspartataminotransferaser: Enzymer i transferasklassen som katalyserar reaktionen mellan L-aspartat och 2-ketoglutarat till oxaloacetat och L-glutamat. Enzymerna är pyridoxalfosfatproteiner. I levern överför reaktionen överskottskväve till aspartat för användning i ureacykeln. EC 2.6.1.1. Syn. aspartattransaminaser.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Aminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.SerinMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.TransaminaserBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Glutamin: En icke-essentiell aminosyra som finns i riklig mängd i kroppsvävnaderna och deltar i många ämnesomsättningsprocesser. Det syntetiseras från glutaminsyra och ammoniak och är den viktigaste kvävekällan i kroppen, och en viktig energikälla för många celler.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Asparaginsyra: L-formen av en av de icke-essentiella aminosyrorna. Den finns i djur och växter, särskilt sockerrör och sockerbetor. Den kan verka som neurotransmittor.Drug-Induced Liver InjuryStruktur-aktivitet-relationProteinstruktur, tertiärGlycin: En icke-essentiell aminosyra som främst påträffas i gelatin och sidenfibroin och som används terapeutiskt som näringstillskott. Den fungerar även som en snabb, blockerande nervsignalsubstans.Rekombinanta proteinerProteinbindningTreoninBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.ProteinkonfigurationKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Sekvenshomologi, aminosyraCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Gammaglutamyltransferas: Ett enzym, ibland benämnt GGT, som spelar en huvudroll vid syntes och nedbrytning av glutation, en tripeptid med skyddande effekt i cellerna. Det katalyserar omvandlingen av gammaglutamyldelen till en mottagaraminosyra.PunktmutationLeverfunktionstesterFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Proteinstruktur, sekundärGlukoneogenes: Den process genom vilken glukos bildas ur en icke-kolhydratkälla.Mutagenes: Process som leder till genetisk mutation. Den kan uppstå spontant eller inledas av s k mutagener.ProlinLeucin: En essentiell, grenad aminosyra som är viktig för hemoglobinbildning.RNA, transfer, AlaGlutamater: Salter och estrar av glutaminsyra.PyrodruvsyraHistidin: En essentiell aminosyra som är nödvändig för produktion av histamin.PyruvaterSubstratspecificitetKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Laktater: Salter eller estrar av mjölksyra med generell kemisk formel CH3CHOHCOOR.Aminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.Lysin: En essentiell aminosyra. Den tillsätts ofta djurfoder.PeptiderCellinjeAmmoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.Bevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.SekvensinpassningMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Alanin-tRNA-ligas: Ett enzym som aktiverar alanin med sitt specifika tRNA. EC 6.1.1.7.Glutaminsyra: En icke-essentiell aminosyra som normalt uppträder i L-form. Den är den vanligaste stimulerande signalsubstansen i det centrala nervsystemet.Leversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.Cykloserin: Ett antibiotiskt ämne som produceras av Streptomyces garyphalus. Det kan användas som en del av regimen vid kombinationsbehandling av tuberkulos. ValinCOS-celler: Cellinje från den afrikanska grönapan som används för transfektion och kloning.Glukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Fenylalanin: En essentiell, aromatisk aminosyra som är prekursor (förstadium, förelöpare) till melanin, dopamin, noradrenalin och tyroxin.Cirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.Kväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Isoleucin: En essentiell, förgrenad, alifatisk aminosyra som finns i många proteiner. Den är en isomer av leucin, och viktig för hemoglobinsyntesen och regleringen av blodets socker- och energinivåer.Katalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Rekombinanta fusionsproteinerMjölksyra: En vanlig mellanprodukt vid jäsning av stärkelseföreningar och vid nedbrytning/oxidation av glukos. I koncentrerad form används mjölksyra för att förhindra jäsning i mag-tarmkanalen.MutantproteinerTransfektionDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Hyperoxaluri, primär: Något av två genetiskt betingade sjukdomstillstånd som kännetecknas av stora mängder oxalat i urinen, tillsammans med njursten, njurförkalkning, tidig njursvikt och allmän avlagring av kalciumoxalat, till följd av defekt i glyoxylatomsättningen.Kväveisotoper: Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.Fettlever: Gul missfärgning av levern pga fettnedbrytning av leverparenkymceller.TryptofanPyridoxalfosfatBiologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Bilirubin: Ett rött färgämne i galla, bildat genom nedbrytning av hem från hemoglobin eller cytokromer. Kolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.TidsfaktorerKoltetraklorid: Tetraklormetan. Lösningsmedel för oljor, fett, lack, fernissa, vaxer och hartser, och utgångsmaterial vid framställning av organiska föreningar. Medlet är giftigt att inandas, förtära och i kontakt med huden, och kan ge dödlig förgiftning.Asparagin: En icke-essentiell aminosyra som ingår i protein, och som förekommer i bl a sparris; därav namnet.PlasmiderHepatit B, kronisk: En inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit B-virus, som kan vara ett halvår eller längre.GalaktosaminUrinämneCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Missensmutation: En mutation där ett kodon muterats så att det kodar för upptagande av en främmande aminosyra. Utbytet kan resultera i en inaktiv eller instabil produkt.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Enzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.PeptidfragmentAcetaminofen: Smärtstillande, febernedsättande derivat av acetanilid. Det har svaga antiinflammatoriska egenskaper och används som ett vanligt smärtstillande medel, men kan orsaka skador på lever, blodceller och nj ure.Hydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Aminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.Cercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.D-alanintransaminasSkrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.StereoisomerismSvältCHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.TyrosinDNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.Ketoglutarsyra: En familj av föreningar som innehåller en oxo-grupp, med generell struktur som 1,5-glutarsyra.Metionin: En svavelhaltig, essentiell aminosyra av betydelse för många kroppsfunktioner. Den bildar tungmetallkelat.GlyoxylaterAminosyretransportsystem, neutralaAlkaliskt fosfatas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av en ortofosformonoester och vatten till alkohol och ortofosfat. EC 3.1.3.1.Dipeptider: Peptider uppbyggda av två aminosyraenheter.Hydroxibutyrater: Salter och estrar av hydroxismörsyra.Hepatit B e-antigener: En grupp sinsemellan nära besläktade antigen som finns i plasma endast under själva infektionsfasen av hepatit B eller i samband med virulent, kronisk hepatit B. då förmodligen aktiv virusreplikation pågår. Det finns tre undertyper som kan bilda komplex med immunglobulin G (IgG).TermodynamikPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.TemperaturL-laktatdehydrogenasOligopeptiderKetonkropparAminopeptidaser: En underklass av exopeptidaser med verkan på den fria N-änden av en polypeptid som frigör en enstaka aminosyrarest. EC 3.4.11.Hepatit C, kronisk: Inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit C-virus, som kan vara ett halvår eller längre.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Aminosyror, grenade: Aminosyror med förgrenad kolkedja.Hepatit C: En typ av hepatit liknande transfusionshepatit typ B, men som orsakas av ett virus som serologiskt skiljer sig från dem som ger hepatit A, B och E, och som kan finnas i blodet hos kroniska, asymtomatiska bärare. Hepatit C överförs parenteralt och i samband med transfusioner och drogmissbruk.Råttor, WistarEnzymtesterGlutamatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-glutamat och vatten till 2-oxoglutarat och NH3 under närvaro av NAD+. EC 1.4.1.2.

*  Alanin - Wikipedia
I den genetiska koden kodas alanin av fyra kodon: GCU, GCC, GCA och GCG. Alanin är icke-essentiell, och bildas av bl.a. pyruvat ... Alanin (förkortas Ala eller A) är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner. Den är neutral, hydrofob och opolär. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alanin
*  Beta-alanin - Wikipedia
Beta-alanin, β-alanin, är en naturligt förekommande icke essentiell aminosyra och en byggkloss i karnosin. Beta-alanin är en ... Denna sidoeffekt kan uppstå runt intag av 10 mg/kg kroppsvikt beta-alanin men det varierar mellan individer. Beta-alanin är ... Till skillnad från alfa-alanin har beta-alanin inget stereocentrum på grund av dess annorlunda molekylstruktur. IUPAC-namnet ... L-histin och beta-alanin bygger upp karnosinmolekylen). En vanlig sidoeffekt av supplementering av beta-alanin är parestesi ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Beta-alanin
*  Alanin - Wikipedia, den frie encyklopædi
Alanin (også Ala eller A) er en α-aminosyre, der findes i næsten alle proteiner. Den findes i en L- og en D-form, hvoraf det ... Alanin • Arginin • Asparagin • Aspartat • Cystein • Glutamat • Glutamin • Glycin • Histidin • Isoleucin • Leucin • Lysin • ... Alanin dannes ved overførsel af en aminogruppe til pyruvat, en såkaldt transamineringsreaktion. ... Hentet fra "https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Alanin&oldid=8950016" ...
  https://da.wikipedia.org/wiki/Alanin
*  Body Science Beta-Alanine - Köp beta-alanin online | MM Sports
... rent beta-alanin i pulverform - en av de mest förekommande ingredienserna i pre-workoutprodukter. Beta-alanin är framför ... Beta-alanin är den enda naturligt förekommande beta-aminosyran, och i kroppen omvandlas beta-alanin tillsammans med l-histidin ... 100 % rent beta-alanin i pulverform - en av de mest förekommande ingredienserna i pre-workoutprodukter. Beta-alanin är framför ... Gör din egna PWO med beta-alanin. Med rent beta-alanin kan man även blanda sin alldeles egna pre-workoutprodukt genom att ...
  https://www.mmsports.se/Kosttillskott/Aminosyror/Enskilda-Aminosyror/Body-Science-Beta-Alanine.html
*  Beta-alanin
H r hittar du Beta-Alanin & andra aminosyror online. ... Beta-alanin. Beta-Alanin. Beta-alanin är den aminosyra som i ... är dags för explosiva lyft på gymmet så kommer du att hitta det beta-alanin du behöver här. Vad är Beta-alanin?. Beta-alanin är ... Beta-Alanin stickningar. Många upplever en känsla av stickningar i huden vid intag av Beta-alanin, vilket beror på att ... Eftersom Beta-alanin är en otroligt viktig komponent för att bilda karnosin så är det inte så konstigt att det är vanligt ...
  https://www.proteinbolaget.se/sv/artiklar/aminosyror/beta-alanin/index.html
*  beta-alanin
Stikkord: beta-alanin. Beta-alanin for økt muskulær utholdenhet: Fredrik Gyllensten 4. juli 2016 4. juli 2016. Kosthold, ... Beta-Alanin er en av få kosttilskudd som begynner å samle en solid base av kontrollerte forskningsstudier som viser positiv ... Trening, Ukategorisert beta alanine, beta-alanin, betaalanin, kosttilskudd, prestasjonsfremmende kosttilskudd, ...
  http://www.fredrikgyllensten.no/tag/beta-alanin/
*  Kreatin & beta alanin! - Alexander Elebro CrossFit | gFit.se
Men har du hört talas om kreatin & beta alanin? Kommer gå genom dessa tre super kosttillskott på ett mycket enkelt sätt nedan. ... Därför passar ett kosttillskott med beta alanin perfekt. Många gillar själva bieffekten av beta alanin, som självklart är ... 2. Beta alanin Ännu en produkt som redan finns i våra livsmedel. Så som kött. Men! Samma sak här. Det finns inte i tillräckligt ... När ska jag ta beta alanin? Samma sak här. Ta det varje dag under en ca 10v period. Följt av några veckors uppehåll. Gillar du ...
  http://gfit.se/kreatin-beta-alanin/
*  wiggle.se | PowerBar Beta-alanin (kosttillskott) | Vitaminer och tillskott
Köp PowerBar Beta-alanin (kosttillskott) - Vitaminer och tillskott på wiggle.se. Vårt pris: . Gratis frakt över hela världen ... De populäraste egenskaperna för PowerBar Beta-alanin (kosttillskott). För att få önskad effekt av ditt beta-alanin så ... Powerbar Beta-alanin Beta-alanin (69 %), förtjockningsmedel (hydroxypropyl methylcellulosa), stabiliseringsmedel (stearinsyra ... Beta-alanin bör tas i samband med måltid.. § Underhållsfasen: Ta 2 tabletter en gång om dagen under de sista 4 veckorna..  ...
  http://www.wiggle.se/powerbar-beta-alanin-kosttillskott/
*  Genetiska koden - Wikipedia
Alanin GCU, GCC, GCA, GCG Leucin UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG ... GCU Alanin. GCC Alanin. GCA Alanin. GCG Alanin. GAU ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetiska_koden
*  D rf r r Arginin bra f r din tr ning | Svensk H lsokost
L r dig allt om Beta-alanin. Beta-alanin kan bidra till pH-balansen i musklerna och ka prestationen. ... Fria aminosyror Arginin BCAA Beta alanin Citrullin Cystein DAA EAA Fenylalanin Glut. ...
  https://www.svenskhalsokost.se/darfor-ar-arginin-bra-for-din-traning
*  Handla Belgian Blue hos Svensk H lsokost. Fri frakt!
... med beta-alanin och vitaminer. Perfekt f re all typ av anstr ngande tr ning. K p den hos oss! ... L r dig allt om Beta-alanin. Beta-alanin kan bidra till pH-balansen i musklerna och ka prestationen. ... Fria aminosyror Arginin BCAA Beta alanin Citrullin Cystein DAA EAA Fenylalanin Glut. ... Belgian Blue inneh ller beta-alanin som bidrar till karnosinbildningen i kroppen, ett mne som i sin tur hj lper till att ...
  https://www.svenskhalsokost.se/belgian-blue?da=14-51
*  StructoKabiven Elektrolytfri infusionsvätska, emulsion - Handla på Apoteket.se
Handla StructoKabiven Elektrolytfri infusionsvätska, emulsion hos Apoteket - Råd online och noga utvalda hälsoprodukter. Ditt apotek på nätet
  https://www.apoteket.se/produkt/structokabiven-elektrolytfri-infusionsvatska-emulsion-4-x-1477-milliliter-pase-214825/
*  Nutriflex Lipid Plus infusionsvätska, emulsion - Beställ på Apoteket.se
Beställ Nutriflex Lipid Plus infusionsvätska, emulsion hos Apoteket - Råd online och noga utvalda hälsoprodukter. Handla online eller i butik
  https://www.apoteket.se/produkt/nutriflex-lipid-plus-infusionsvatska-emulsion-5-x-1875-milliliter-pase-202663/
*  StructoKabiven infusionsvätska, emulsion - Köp direkt på Apoteket
Hemleverans av StructoKabiven infusionsvätska, emulsion hos Apoteket - Snabb leverans och trygga betalningar. Telefon 0771 - 450 450
  https://www.apoteket.se/produkt/structokabiven-infusionsvatska-emulsion-4-x-986-milliliter-pase-213150/
*  SmofKabiven Perifer infusionsvätska, emulsion - Beställ på Apoteket.se
Beställ SmofKabiven Perifer infusionsvätska, emulsion hos Apoteket - Farmaceutisk kompetens och alla läkemedel i lager. Ditt apotek på nätet
  https://www.apoteket.se/produkt/smofkabiven-perifer-infusionsvatska-emulsion-4-x-1448-milliliter-pase-240407/
*  Nutriflex Omega plus infusionsvätska, emulsion - Köp tryggt på Apoteket
Handla Nutriflex Omega plus infusionsvätska, emulsion hos Apoteket - Snabb leverans och trygga betalningar. Telefon 0771 - 450 450
  https://www.apoteket.se/produkt/nutriflex-omega-plus-infusionsvatska-emulsion-5-x-1250-milliliter-pase-244501/
*  StructoKabiven Perifer infusionsvätska, emulsion - Köp direkt på Apoteket
Hemleverans av StructoKabiven Perifer infusionsvätska, emulsion hos Apoteket - Snabb leverans och trygga betalningar. Handla online eller i butik
  https://www.apoteket.se/produkt/structokabiven-perifer-infusionsvatska-emulsion-4-x-1904-milliliter-pase-228307/
*  SmofKabiven infusionsvätska, emulsion - Handla på Apoteket.se
Handla SmofKabiven infusionsvätska, emulsion hos Apoteket - Fraktfria alternativ och bra erbjudanden. Handla online eller i butik
  https://www.apoteket.se/produkt/smofkabiven-infusionsvatska-emulsion-4-x-986-milliliter-pase-232121/
*  Broad Spectrum Amino Acids/ aminosyror/Protein/MODULE HEADER TAGS PRODUCT SEO SEPARATORBioCare Sverige - Klokast.se -...
L-alanin 117mg. L-Fenylalanin 111mg. L-treonin 111mg. L-Tyrosin 87mg. L-Proline 84mg. L-Metionin 69mg. L-Glycin 66mg. L- ... L-alanin, L-Fenylalanin , L-treonin, L-Tyrosin, L-Proline, L-metionin, L-glycin, L-histidin, L-Cystein Hydrochloride, ...
  https://klokast.se/product_info.php?products_id=1157

Alaninaminotransferas: Alaninaminotransferas (förkortat ALAT, internationellt ALT) har som uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra. Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Transaminaser: Transaminaser är enzymer i blodet som analyseras för att detektera en leverskada. Transaminaserna benämns oftast ASATTreonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Glutamin: Glutamin (förkortas Gln eller Q) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen hydrofila, polära aminosyror.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.EtylgruppSojabönssläktet: Sojabönssläktet (Glycine) ett släkte i familjen ärtväxter med 10 arter från gamla världens tropiska och subtropiska områden. Arten sojaböna (G.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.EclipsedLevervärden: Levervärden, leverprover eller leverstatus är en grupp laboratorieanalyser som kontrolleras med blodprov och används för att mäta funktionen hos en patients lever. Enzymerna som mäts har även vissa andra funktioner i kroppen varför ett förhöjt värde inte automatiskt innebär att orsaken finns i just levern.Punktmutation: Punktmutation eller genmutation är en mutation som inträffar när en kvävebas byts ut mot en annan eller när två intilliggande kvävebaser byter plats. Punktmutationer är i allmänhet tysta mutationer, exempelvis missense-mutationer och nonsensmutationer.JAK-STAT-signaltransduktionsvägenHistidin: Histidin (förkortas His eller H) är en av de tjugo aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den är basisk.KatalysStrukturmotiv: Strukturmotiv betyder inom molekylärbiologin ett karakteristiskt strukturelement i en kedjad biologisk molekyl (som protein och RNA) som förekommer i flera olika molekyler. För proteiner är det oftast ett typiskt och vanligt förekommande ihopvikningssätt för en del av ett protein.PeptidAmmoniakExcitotoxicitet: Excitotoxicitet är en process i centrala nervsystemet som leder till död av nervceller och anses ibland utgöra förklaringen till vissa degenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom.Fenylalanin: Fenylalanin (förkortas Phe eller F) är en kemisk förening med summaformeln C9H11NO2. Ämnet är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner.Johan Kjeldahl: Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl, född 16 augusti 1849, död 18 juli 1900, var en dansk kemist.Isoleucin: Isoleucin (förkortas Ile eller I) är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen neutrala, hydrofoba, opolära aminosyror och är en av de essentiella aminosyrorna som kroppen inte själv kan tillverka, utan måste tillföras genom födan.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.FettleverBilirubin: Bilirubin (av latin bilis "galla" och ruber "röd", "rödfärgad") är en avfallsprodukt som bildas när den hemgrupp som finns i röda blodkroppars hemoglobin bryts ner. Bilirubin är gult till färgen, vilket kan ses i blåmärken som är på väg att försvinna och i ögonvitorna hos personer med mycket förhöjda halter av bilirubin i blodet - gulsot (ikterus).KiselkloridAsparagin: Asparagin (förkortas Asn eller N) är en kemisk förening med summaformeln C4H8N2O3. Ämnet är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner.PlasmidCellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Missense-mutation: En missense-mutation är en typ av punktmutation som innebär att en nukleotid (byggsten i DNA) byts ut mot en annan och leder till att fel aminosyra kodas vid translationen. Detta leder till att proteinet som byggs upp av aminosyrorna kan få en annan form och funktion.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Paracetamol: Paracetamol är ett febernedsättande (antipyretikum) och smärtstillande (analgetikum) läkemedel som i Sverige säljs receptfritt vanligen under varunamnen Alvedon, Reliv, Panodil, Pamol med mera.FASS'95 Curadon är numera avregistrerat.


 • pyruvat
 • Alanin dannes ved overførsel af en aminogruppe til pyruvat , en såkaldt transamineringsreaktion . (wikipedia.org)
 • Den börjar med en transaminering med hjälp av alaninaminotransferas, som utför följande reaktion i muskelcellerna: Glutamat + pyruvat ⇌ α-ketoglutarat + alanin. (wikipedia.org)
 • glycerol
 • Havsanemonerna använder sig av syre och mat i form av glycerol, glukos och alanin från algerna medan algerna i sin tur är säkrade tillgång på solljus vilket havsanemonerna aktivt uppsöker. (wikipedia.org)
 • ofarlig
 • Börja med en halv portion två gånger dagligen för att bedöma din tolerans, då beta-alanin kan ge en svag och ofarlig rodnad och/eller en stickande känsla som avtar efter några minuter. (mmsports.se)
 • kommer
 • Vare sig du söker beta-alain för en bättre muskeluthållighet till din löpning eller är på jakt efter karnosinets stöttande egenskaper när det är dags för explosiva lyft på gymmet så kommer du att hitta det beta-alanin du behöver här. (proteinbolaget.se)
 • kroppen
 • Beta-alanin är även känd för den kittlande och stickande känsla som kan uppstå i huden när det intas de första gångerna eller när det intas i högre doser än vad kroppen är van vid. (mmsports.se)