LungsjukdomarLungsjukdomar, interstitiella: En heterogen grupp av icke-infektiösa och icke elakartade sjukdomar i de nedre luftvägarna som huvudsakligen drabbar lungblåsornas väggar, men även de små luftvägarna och blodkärlen i lungornas parenkymvävnad. "Interstitiell" avser det att alveolarväggarnas stödjevävnad ofta förtjockas av fibros. Denna samling av sjukdomar är vanligtvis av inflammatorisk art.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Lungsjukdomar, obstruktiva: Alla sjukdomstillstånd som kännetecknas av ihållande hinder för luftflödet i luftrören.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Lungfibros: Kronisk inflammation och fortskridande fibros i lungblåsornas väggar, med tilltagande dyspné och slutligen död till följd av syrebrist och högersidig hjärtsvikt.LungtransplantationLungskadaLungkarcinom, icke-småcelligt: En heterogen ansamling av åtminstone tre histologiskt distinkta typer av lungcancer, omfattande skivepitelkarcinom, adenokarcinom och storcelligt karcinom. De behandlas som en grupp pga sina gemensamm a egenskaper, nämligen dåligt gensvar på konventionell kemoterapi och möjligheter till framgångsrik kirurgisk behandling hos endast en bråkdel av patienterna.AndningsfunktionstesterCystisk fibros: En ärftlig sjukdom i de exokrina körtlarna som drabbar främst bukspottkörteln, andningsvägarna och svettkörtlarna, och som brukar börja i barnaåren. Sjukdomen kännetecknas av kroniska luftvägsinfektioner, nedsatt kapacitet hos bukspottkörteln och benägenhet för värmeutmattning. Skrumplever under barndomen förekommer ofta och kan leda till portahypertension, mjältförstoring och hypersplenism.Bronkoalveolär sköljvätska: Vätskan som erhålls efter sköljning av lungalveolerna. Den används för undersökning av biokemiska och inflammatoriska förändringar i och effekterna av behandling vid interstitiell lungvävnad.Andnödssyndrom hos vuxnaTröskdammlunga: Systemisk och lungpåverkan av inandning av mögel i damm från hö och halm hos personer som blivit överkänsliga för antigener i dammet. Reaktionerna är i de allra flesta fall förknippade med inandning av sporer från Micromonospora faeni eller Thermoactinomyces vulgaris.Kroniskt obstruktiv lungsjukdom: Ett sjukdomstillstånd med diffusa och irreversibla luftflödeshinder. Underordnade typer av KOL är kronisk bronkit och lungemfysem.Idiopatisk lungfibrosLungvolymmätningar: Mätning av luftmängden i lungorna vid olika tidpunkter i andningscykeln.Lungblåsor: Små, polyedriska utbuktningar längs alveolarsäckarnas, alveolarkanalernas och de yttersta luftrörsförgreningarnas ytor, genom vars väggar det sker ett gasutbyte mellan alveolarluft och blodet i lungkapillärerna.Alveolit, exogen allergisk: Tillstånd där inhalation av organiskt damm leder till överkänslighetsreaktioner på alveolnivå tillsammans med produktion av precipitiner.VitalkapacitetForcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.Lungemfysem: En underkategori av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Typiska tecken för sjukdomen är anatomiska förändringar hos lungorna, så som förstorad luftvolym och nedbrytning av alveolarväggarna.SpirometriLunginflammation: Inflammation i lungorna.Total lungkapacitetBronkopulmonell dysplasi: Kronisk lungsjukdom som kan ses hos nyfödda som vårdas i respirator med mekanisk ventilation och förhöjda syrgashalter. Syn. BPD eller kronisk lungsjukdom hos barn.Bronkutvidgning: Bestående, onormal vidgning av luftrören.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Andningsorganens slemhinnaLungsköljning: Sköljning av lungorna med saltlösningar eller slemlösande medel för diagnos eller behandling. Förfarandet är mycket användbart vid diagnos av diffusa lunginfiltrat hos immunsupprimerade patienter.RökningLuftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).ToraxröntgenAndnödssyndrom hos nyföddaSklerodermi, systemiskDermatomyosit: En subakut eller kronisk muskel- och hudinflammation, kännetecknad av muskelsvaghet proximalt och typiska hudutslag. Sjukdomen förekommer ungefär lika ofta hos barn som hos vuxna. Hudåkomman har oftast formen av lilaaktiga utslag (eller mer sällan flagnande dermatit) på näsa, kinder, panna, överkropp och armar. Tillståndet är förknippat med komplementförmedlad, intramuskulär mikroangiopati, med förlust av kapillärer, muskelischemi, muskelfibernekros och perifascikulär atrofi. Hos barn har sjukdomen benägenhet att utvecklas till systemisk vaskulit (kärlväggsinflammation). Dermatomyosit kan uppträda tillsammans med maligna tumörer.Lungdiffusionskapacitet: Den gasmängd som per minut och per enhet av medeltrycket av gasgradienten över blod-luftbarriären tas upp av lungkapillärblodet från alveolargasen.Lungsurfaktantassocierat protein C: Ett lungsurfaktantassocierat protein som spelar en roll för alveolär stabilitet genom att sänka ytspänningen vid luft-vätskekontakten. Det är ett membranbundet protein som utgör 1-2% av lungsurfaktantmassan. Lungsurfaktantassocierat protein C är en av de mest hydrofoba peptider som hittills isolerats och innehåller en alfahelixdomän med ett centralt polyvalinsegmant som binder till fosfolipiddubbelskikt.Andning, konstgjordSjukdomar hos för tidigt föddaLungabscess: En komplikation till ett begränsat område av en lunginflammation eller till tumörvävnadsnekros innehållande var som inte lätt dräneras från området pga partiell eller fullständig blockering av luftrören.Svampsjukdomar i lungorFör tidigt födda: Barn födda före graviditetsvecka 37.Makrofager, alveolära: Runda, granulära, enkärniga fagocyter som finns i lungblåsorna. De tar upp små, inandade partiklar, bryter ned dem och presenterar antigenen för immunceller.Astma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Obliterativ bronkiolit: Inflammation i bronkiolerna med fibrös granulationsväv eller bronkialexsudat. Den kan uppkomma efter inandning av irriterande gaser eller främmande ämnen och kan vara en komplikation till lunginflamma tion.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.LungsurfaktanterLungsarkoidos: Sarkoidos som främst drabbar lungorna, de organ som allra oftast drabbas och ger sjuklighet och dödlighet i sarkoidos. Lungsarkoidos kännetecknas av tydligt avgränsade granulom i lungblåsornas, luftrörens och lungkärlens väggar som består av tätt hoppackade celler från det mononukleära fagocytsystemet. De kliniska symtomen utgörs av ansträngningsdyspné, icke-produktiv hosta och väsande andning.Läkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.Bronkoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av luftrören.Andnöd: Ansträngd andhämtning. Syn. dyspné.Dammlunga: Sjukdomstillstånd kännetecknat dels av permanent ansamling av avsevärda mängder partiklar i lungorna, vanligtvis till följd av yrkesmässig eller annan miljöexponering, dels av vävnadsreaktionen mot den främmande substansen.SarkoidosExtravaskulärt lungvatten: Vatten i lungorna, i mängd motsvarande eller något mindre än lungornas intracellulära blodvolym. Ansamling av extravaskulärt lungvatten leder till lungödem.Emfysem: En sjuklig ansamling av luft i vävnader och organ.Retrospektiva studierUpphostningLuftrörskatarrLunghypertoniSjukdomsgradsmåttStendammslungaMöss, inavlade C57BLLuftvägshinder: Varje hinder av luftens passage till och från lungorna.Lungans gasutbyte: Utbyte av syre och koldioxid mellan alveolarluft och lungkapillärblod genom blod-luftbarriären.Småcelligt lungkarcinomPolymyositRespiratorinducerad lungskadaAndnödssyndrom hos vuxnaSlem: Slemhinnornas sega sekret. Det innehåller mucin, vita blodkroppar, vatten, oorganiska salter och förbrukade celler.Karcinom, småcelligt: En anaplastisk, svårt elakartad och vanligtvis bronkogen cancer, bestående av små, äggformade celler med sparsam neoplastisk vävnad. Typiskt är den kraftigt basofila kärnan och avsaknaden av eller svå ridentifierade nukleoler. Småcelligt karcinom förekommer tillsammans med andra typer av lungcancer och kan särskiljas genom sina distinkta, biologiska egenskaper, sin reaktion på kemoterapeutika och s trålningsbehandling, och sin benägenhet att utveckla öppna eller subkliniska metastaser, vilket ofta omöjliggör kirurgisk behandling.AndningsmekanikLungödemAlfa 1-antitrypsinbristSyrgasbehandlingLungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Lymfangioleiomyomatos: En sjukdom som kännetecknas av en tilltagande invasion av celler av glatt muskulatur i lymfkärl och blodkärl. Tillståndet är vanligast förekommande i lungorna hos kvinnor i fertil ålder, och leder till försämrat luft-, blod- och lymfflöde. Det vanligaste symtomet är andnöd (dyspné).Bleomycin: Ett komplex av glykopeptidantibiotika från Streptomyces verticillus bestående av bleomycin A2 och B2. Det hämmar DNA-metabolism och används som antitumörmedel, särskilt vid fasta tumörer.Bronkvidgande medel: Medel som får luftrören att utvidga sig.Asbestos: En lungsjukdom som uppkommer efter inandning av asbestfibrer, kännetecknad av varierande grad av interstitiell fibros. Asbestos har samband med lungsäcksmesoteliom och karcinom i luftrören. Syn. asbestlunga.SyrgasAdenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Epitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.BehandlingsresultatHjärt-lungtransplantation: Samtidig överföring av både hjärta och lungor från en människa eller ett djur till en annan individ.AndningssviktYrkessjukdomarRiskfaktorerHyperoxi: Onormal ökning av mängden syre i vävnader och organ.PneumektomiPrognosUtandningLungsurfaktantassocierat protein B: Ett lungsurfaktantassocierat protein som spelar en väsentlig roll för alveolär stabilitet genom att sänka ytspänningen vid luft-vätskekontakten. Medfödd brist på lungsurfaktantassocierat protein B är en av orsakerna till andnödssyndrom hos nyfödda.Bindvävssjukdomar: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd, varav vissa är ärftliga och andra förvärvade, som kännetecknas av onormal struktur eller funktion hos en eller flera av kroppens bindvävstyper, t ex kollagen, elastin eller mukopolysackariderna (glykosaminoglykanerna).Neutrofila leukocyterMycobacterium Infections, NontuberculousInflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.LuftrörssjukdomarBronkit, kroniskBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.AndningssystemetAerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.National Heart, Lung, and Blood Institute (U.S.)CFTR: "Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator" är en kloridkanal som reglerar utsöndringen i många exokrina vävnader. Avvikelser i CFTR-genen har visat sig ge upphov till cystisk fibros.Funktionell residualkapacitet: Den luftvolym som är kvar i lungorna efter en normal, lugn utandning. Den utgörs av summan av residualvolymen (restluften) och utandningsreserven. Vanlig förkortning är FRC.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Bronkiolit: Inflammation i bronkiolerna.Yrkesmässig exponeringAsbest: Benämning på en grupp fibrösa, eldfasta mineral bestående av magnesium- och kalciumsilikater. Asbest är motståndskraftig mot kemikalier och används för värmeisolering och som flamskydd. Inandning av a sbestdamm kan orsaka asbestos (asbestlunga) och ge upphov till lung- och tarmcancer.UteroglobinLungeosinofili: En sjukdom kännetecknad av eosinofilinfiltration i lungorna och blodeosinofili.Luft i lungsäcken: Ansamling av luft eller gas i lungsäcken, vilket kan ske spontant eller till följd av skada eller sjukdom, eller framkallas avsiktligt (terapeutisk pneumotorax).Sensitivitet och specificitetLungsäckssjukdomarKollagena sjukdomar: Historiskt en heterogen grupp akuta och kroniska sjukdomar, inklusive reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus (SLE), progressiv systemisk skleros, dermatomyosit osv. Denna indelning baserades på uppfattningen att kollagen var liktydigt med bindväv, men den nuvarande kännedomen om de olika typerna av kollagen och deras distinkta derivat hänförs begreppet kollagena sjukdomar uteslutande till sådana ärftliga tillstånd, där defekten förekommer på gennivå och påverkar kollagenbiosyntes, posttranslationsändringar eller extracellulära processer.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Leukocytelastas: Ett enzym som katalyserar hydrolys av proteiner, inklusive elastin. Det klyver företrädesvis bindningarna på karboxylsidan av Ala och Val, med större specificitet för Ala. EC 3.4.21.37.DammAndningHermanski-Pudlaks syndrom: Syndrom kännetecknat av tre huvuddrag: okulokutan albinism, avsaknad av lagringskapacitet i blodplättarna och ansamling av ceroid lipofuscin i lysosomerna.RNA, budbärarLungventilation: Den totala volymen gas som andas in eller ut, mätt i liter per minut.Pulmonell alveolär proteinosProspektiva studierLuftvägssjukdomarPulmonary Disease (Specialty)Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Andningsstimulerande medelHelium: Ett grundämne i form av ädelgas med kemiskt tecken He, atomnummer 2 och atomvikt 4.003. Det är en färglös, luktfri och smaklös gas som inte är brännbar och som inte deltar i förbränning. Gasen upptäcktes först på solen och erhålls numera ur naturgas. Inom medicin används den till att späda ut andra gaser, och av särskilt värde är den tillsammans med syrgas för behandling av vissa fall av obstruktiv lungsjukdom och som bärare av narkosmedel.Ventilation-perfusionskvotLungkarcinom, Lewis: Ett karcinom som upptäcktes av dr Margaret R. Lewis vid Wistarinstitutet 1951. Tumören utvecklades spontant som ett lungkarcinom hos en C57BL-mus. Den tycks inte vara förbunden med omfattande blödning , och merparten av tumörvävnaden består av en ganska fast, homogen massa.AndetagsvolymLungsurfaktantassocierat protein D: Ett rikligt förekommande lungsurfaktantassocierat protein som binder till en rad lungpatogener och ökar deras opsonisering och död genom fagocyterande celler. Surfaktantprotein D innehåller en kollagenliknande N-terminaldomän och en lektindomän på C-terminalen som är typiska för proteiner i kollektinfamiljen.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.RökBeryllios: Lungsjukdom orsakad av exponering för metalliskt beryllium eller lösliga berylliumföreningar. Syn. beryllos eller berylliumdammlunga.Lungsurfaktantassocierat protein A: Ett rikligt förekommande lungsurfaktantassocierat protein som binder till en rad lungpatogener och opsoniserar dem. Det stimulerar även makrofager till att fagocytera mikroorganismer. Surfaktantprotein A innehåller en kollagenliknande N-terminaldomän och en lektindomän på C-terminalen som är typiska för proteiner i kollektinfamiljen.Lunginflammation, bakteriell: Lunginflammation orsakad av någon bakterieart. Bakteriell lunginflammation beror vanligen på spridning av infektion i luftrören genom inandning av mikroskopiska mängder sekret. De allra flesta fall av denna sjukdom är samhällsförvärvade lunginflammationer.AndningsvårdUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Luftvägsgranulom: Granulomatösa tillstånd som kan uppkomma på en eller flera platser i andningsvägarna.Kolbrytning: Exploatering av naturliga koltillgångar.Möss, inavlade BALB CPseudomonasinfektionerLungsurfaktantassocierade proteiner: Proteiner i lungorna som har ytspänningsnedsättande verkan.Antiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Andningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Kryptogen organiserad pneumoni: Sjukdom som tidigare betraktades som en interstitiell lunginflammation. Etiologin är oklar, men tillståndet kan hänga samman med giftiga gaser, infektion eller bindvävssjukdom. Till de kliniska symtom en hör hosta, dyspné och influensasymtom, ofta med typisk interstitiell pneumoni. Obstruktiva symtom förekommer endast hos rökare. Termen "organiserande" hänför sig till kvarstående lunginflammation s om leder till att det bildas fibrös vävnad i alveolerna.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Blodupphostning: Blödning i luftrören, manifesterad genom att blod hostas upp.Karcinom, bronkogent: En form av lungcancer, namngiven därför att den uppstår i bronkträdets epitel. Trots namnet är det inte en histologisk benämning.Forcerat utandningsflöde: Mätning av luftfödet vid forcerad VC-bestämning.Lungkollaps: Sammansjunkning av större eller mindre delar av lungan till följd av hoppressning av någon orsak. Ofullständig luftutfyllnad av lungorna hos nyfödda.Sällsynta sjukdomarAlfa 1-antitrypsinInhalationsexponering: Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.Mukociliär rening: En icke-specifik skyddsmekanism som innebär att slem och andra ämnen transporteras från lungorna genom flimmerhårs- och sekretionsverkan hos luftrörens slemkörtlar. Den mäts in vivo som slemförflyttning, flimmerhårsfrekvens och eliminering av radioaktiva markörer.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Histidin-tRNA-ligas: Ett enzym som aktiverar histidin med dess specifika tRNA. EC 6.1.1.21.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Resultats reproducerbarhetLungtuberkulos: Tuberkulos i lungorna.Hosta: Plötslig och ljudlig utdrivning av luft ur lungorna genom en delvis stängd struphuvudöppning, efter inandning. Hostan är en reaktion på retningar i luftstrupe och luftrör och en skyddsmekanism för att rensa luftvägarna från främmande föremål och sekret.SignalomvandlingToraxkirurgi, videostöddMycobacterium avium-intracellulare-infektionAirway RemodelingDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Nontuberculous MycobacteriaFosterålderLungsäck: Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.Indrypning, läkemedel: Tillförsel av läkemedel i droppform, som t ex ögondroppar, örondroppar eller näsdroppar. Droppar kan även tillföras kroppshåligheter via kateter. Droppbehandling skiljs från sköljning genom att sköljmedel avlägsnas, medan droppar lämnas kvar att verka.MuskelinflammationMicromonosporaceae: En familj grampositiva, saprofytiska bakterier som lever i jord och vattenmiljöer.Fibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.PrevalensMaximalt utandningsflöde: Det uppmätta luftflödet under utandning av den första litern efter att de första 200 ml utandats vid bestämning av forcerad vitalkapacitet. Vanliga förkortningar är MEFR, FEF 200-1200, FEF 0.2-1.2.Beryllium: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Be, atomnummer 4 och atomvikt 9.01218. Beryllium är en lättmetall. Inandning av berylliumdamm kan ge upphov till förgiftningssjukdomen beryllios. Beryllium ingå r i ett flertal naturligt förekommande mineral, varav beryll är det vanligaste.Gruvdrift: Kommersiell exploatering av malm- eller mineralförekomster.Positive-Pressure RespirationIdiopatisk interstitiel pneumoniTumörcellinjeSilikondioxidFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Bronkografi: Röntgenundersökning av luftrörsträdet efter tillförsel av något kontrastmedel.Interleukin-8: Ett cytokin som aktiverar neutrofiler och attraherar neutrofiler och T-lymfocyter. Det frisätts av flera olika celltyper, bl a monocyter, makrofager, T-lymfocyter, fibroblaster, endotelceller, samt keratinocyter genom inflammatorisk stimulering. IL-8 är en medlem av superfamiljen beta-tromboglobuliner och strukturellt besläktad med trombocytfaktor 4.Respiratorisk överkänslighetGlukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.Blod-luftbarriär: Gränsen mellan kapillärblod och luften i lungblåsorna, vilken utgörs av alveolarepitelet och kapillärendotelet med tillhörande basalmembran och epitelcytoplasma. Genom detta membran sker ett gasutbyte .Pseudomonas aeruginosaEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionSaccharopolysporaDiagnostiska tekniker, andningssystemet: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av sjukdomar i andningsvägarna och deras organ. Under denna teknik faller andningsfunktionstester.Statistik, icke-parametrisk

*  Upplösning av benvävnad - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2916
*  Pars planitis - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3030
*  Ögonlocksförträngning - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=417
*  Ansiktsspasm, halvsidig - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1690
*  Hepatit B, kronisk - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1734
*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689
*  Bulbär pares, progressiv - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=507
*  Immunproliferativ rubbning i tunntarmen - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1983
*  Hemorragisk feber med renalt syndrom - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1714
*  Socker i urin - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1546
*  Akatisi, läkemedelsframkallad - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=126
*  Endokardiell fibroelastos - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1152
*  Kronisk sjukdom - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=736
*  Hyperbilirubinemi hos nyfödda - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1846
*  Antisocial personlighetsstörning - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=4233
*  Fekal klumpbildning - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1325
*  Peptiskt sår, perforerat - lookfordiagnosis.com
Svampsjukdomar i lungor. * Lungsjukdomar, interstitiella. * Lungsjukdomar, obstruktiva. * Parasitsjukdomar i lungor. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3060

Le Puy, DoubsKroniskt obstruktiv lungsjukdom: -, |Allergisk alveolitBronkiektasierBronk: Bronker, Bronchus, är större luftrör som förgrenar sig från luftstrupens (trachea) nedre ände. Luftstrupen förgrenar sig till en höger- respektive vänsterbronk, där den högra bronken (Bronchus principalis dexter) är kortare och har en lite större diameter än den vänstra (Bronchus principalis sinister).Kostmanns sjukdomSurfaktant: En surfaktant (av engelska Surface Active Agent), ofta även tensid, är ett ytaktivt ämne som kan modifiera ytspänningen hos en fasgränsyta. Surfaktantmolekyler har en amfifil karaktär, vilket betyder att en del av molekylen är löslig (lyofil) i den ifrågavarande vätskan medan den andra är olöslig (lyofob).DammlungaSputumSilikos: Silikos, eller stendammlunga, är en typ av dammlungesjukdom som orsakas av inandning av kristallin kiseldioxid, främst i form av kvarts, men även som kristobalit eller tridymit.Hansson S O, Hellsten E: Arbetsmiljö från A till Ö Stockholm : Tiden, 1994PolymyositSlem: Slem (fornsvenska: slember, slimber; latin: mucus, 'mukus') är en typ av kroppsvätska eller vätska hos växter. Hos djur fungerar den som ett smörj-, glidmedel och skydd (bland annat mot främmande partiklar), hos växter ibland som skydd mot insektsangrepp.Småcelligt carcinomCheyne-Stokes andning: Cheyne-Stokes andning är ett onormalt andningsmönster som karaktäriseras av andning med gradvis ökande och minskande tidalvolym och däremellan periodiska andningsuppehåll.Alfa1-antitrypsinbristOxygenkoncentrator: [oxygen concentrator.jpg|thumb|right|En oxygenkoncentrator för användning i patientens hem.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.AdenocarcinomSkivepitel: Skivepitel är en typ av vanligt förekommande epitel som består av ett lager platta epitelceller [1]. Skivepitel finns bl.Neutrofil granulocyt: Neutrofila granulocyter, eller bara neutrofiler, utgör 60 % av alla vita blodkroppar och är en viktig komponent i det icke-specifika immunförsvaret. De har (liksom monocyter och eosinofiler) sin främsta uppgift som fagocyter och eliminerar patogener, såsom bakterier och vissa svampar.Inflammation: Inflammation (av latinets inflammatio, brand) är i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer. Det är en del av den komplexa reaktion från blodet som uppkommer då kringliggande vävnader utsätts för skada.