Araknoidalcystor: Vätskefyllda blåsor mellan den mjuka hjärnhinnan (pia mater) och spindelvävshinnan. Dessa ansvällningar liknar tumörer och kan uppstå och påvisas kliniskt vid alla åldrar, med de är förmodligen av med fött ursprung.Spindelvävshinna: Spindelvävshinnan; den mittersta av de tre hjärn- och ryggmärgshinnorna.Cystor: Slutna håligheter eller blåsliknande svullnader, normala eller onormala, klädda med epitelvävnad och oftast med innehåll av någon flytande eller halvflytande substans.SyringomyeliSubduralrumAraknoidit: Inflammation i spindelvävshinnan, belägen mellan den hårda och den mjuka hjärnhinnan.Centrala nervsystemets cystor: Medfödda eller förvärvade cystor i hjärnan, ryggmärgen eller hjärnhinnorna. Storleken på cystorna kan förbli konstant eller tillta med tiden.Subaraknoidalt rumSkallgrop, mellerstaSubduralblödning: Utgjutning och efterhand ansamling av blod i utrymmet mellan den hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan. Blödningen inträffar främst ovanför storhjärnshalvorna, men kan även uppträda i bakre skallgropen och ryggmärgskanalen. Det finns egna termer för akut subduralhematom (subduralblödning, akut) och kroniskt subduralhematom (subduralblödning, kroniskt).Skallgrop, bakre: Den infratentoriella del av skallgropen som innehåller lillhjärnan och hjärnstammen. Den begränsas av bakre tredjedelen av kilbenets övre yta, av tinningsbenets bakre, klippbens- och klippbensutskottsdelar, och av den nedre vinkeln på bakre delen av hjässbenet.Stora nackhålet: Det hål genom vilket ryggmärgen står i förbindelse med hjärnan.Kraniotomi: Kirurgiskt ingrepp eller insnitt i skallen.SubduralvätskeutgjutningCystvätska: Flytande innehåll i epitelklädda hålrum eller blåsor.Hård hjärnhinna: Den hårda, fibrösa hinnan runt hjärnan och ryggmärgen.Neurokirurgiska teknikerSakralregionRyggmärgskompressionBråck: Utbuktning eller slinga på ett organ eller en vävnad genom en onormal öppning.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.NeuroendoskopiCerebral ventrikulografi: Röntgenundersökning av hjärnans ventrikelsystem efter injektion av luft eller annat kontrastmedel direkt i ventriklarna. Hit hör också datortomografi av hjärnventriklarna.Dekompression, kirurgisk: Kirurgiskt ingrepp för att minska på trycket i en kroppshålighet eller kroppsdel.Ovarian CystsLaminektomi: Avlägsnande av den bakre bågen på en ryggkota (kotbågen).Jofendylat: En blandning av isomerer som används som kontrastmedel, främst för avbildning av hjärnan och ryggmärgen.RyggmärgssjukdomarHuvudvärk: Smärta i huvudet som kan uppträda som ett enstaka godartat symtom, eller som ett tecken på en rad olika tillstånd, som hjärnblödning, skallskada, infektioner i det centrala nervsystemet, högt, intrakraniellt blodtryck eller andra sjukdomstillstånd. Likvorshuntar: Dränagerör inlagda som förbindelse mellan en hjärnventrikel och den inre halsvenen. De möjliggör dränering av cerebrospinalvätska (likvor) för lindring av hydrocefalus och andra tillstånd med ökad ans amling av vätska i ventriklarna.Hypotalamussjukdomar: Tumörsjukdomar, inflammationer, infektioner eller andra sjukdomstillstånd i hypotalamus. Kliniska symtom är aptitstörningar, störningar i det autonoma nervsystemet, sömnstörningar, beteenderubbningar beroende på funktionsstörningar i det limbiska systemet, och neuroendokrina störningar.Epidermoidcysta: Intradermal eller subkutan, säckliknande struktur med ett hölje bestående av skiktat epitel, innehållande keratohyalinkorn.Cisterna magna: Hålrummet (subaraknoidalrummet) mellan hjärnans spindelvävshinna och mjuka hinna, vid hjärnbasen mellan lillhjärnan och den förlängda märgen.Klippben: En del av tinningbenet.Pyromani: Tvångsmässigt behov att anlägga eld.TurksadelVattenskalle: Onormalt stor ansamling av cerebrospinalvätska i skallen, som kan vara förenad med utvidgning av hjärnventriklarna, intrakraniellt övertryck, huvudvärk, trötthet, urininkontinens och ataxi (koordinationsrubbningar). Hos barn kan makrocefali uppträda. Tillståndet kan bero på tilltäppning av cerebrospinalvätskans kanaler, pga neurologiska störningar, blödningar i skallen, infektioner i centrala nervsystemet, hjärntumörer, skallskada eller andra tillstånd. Försämrad resorption av vätska från araknoidalfransarna leder till en kommunicerande form av hydrocefalus. Hydrocephalus ex-vacuo avser ventrikelutvidgning till följd av reducerad hjärnvävnad efter hjärninfarkt.TrepanationSubduralblödning, kronisk: Kronisk ansamling av blod under den hårda hjärnhinnan, oftast på sidan av eller ovanför hjärnhalvorna. De kliniska tecknen kan fördröjas i dagar till veckor, då de drabbade kan uppvisa tecken på förvirring, trötthet, hemipares, ataxi, afasi och andra neurologiska störningar. Denna typ av hjärnblödning tycks oftast uppträda efter 50 års ålder. Den kan vara spontan, följa på skallskada, uppträda i samband med blödningssjukdomar eller medicinering med antikoagulanter, bero på lokal tumörinvasion och andra sjukdomstillstånd.Lillhjärnans sjukdomar: Sjukdomar som påverkar lillhjärnans struktur och funktioner. De viktigaste symtomen på funktionsrubbning i lillhjärnan är dysmetri, ataktisk gång och muskelslapphet.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Ventrikuloperitoneal shuntHjärnnervsjukdomar: Störningar hos någon av de tolv hjärnnerverna. Med undantag för syn- och luktnerverna omfattas även sjukdomstillstånd i de hjärnstamskärnor, där hjärnnerverna börjar eller slutar.Tryckskada: Skada orsakad av tryckskillnad, t ex i samband med dykning, flygning och explosioner. Skador i örontrumpeten, trumhinnan, lungor och mage ingår.Hjärnhinnebråck: Medfödd eller förvärvad utbuktning av hjärnhinnorna, utan angränsande nervvävnad, genom benvävnadsdefekter i skallbenet eller kotpelaren.

*  Syfilis, kardiovaskulär - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3810

*  Nässjukdomar - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2826

*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689

*  Dissektion av inre halsartär - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=607

*  Infarkt, främre hjärnartär - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1994

*  Ätande, överdrivet - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1890

*  Benbildning, heterotop - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2899

*  Kardiomyopati, dilaterande - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=596

*  Acanthosis nigricans - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=25

*  Myoklon epilepsi, progressiv - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2649

*  Pubertet, för tidig - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3320

*  Erdheim-Chesters sjukdom - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1226

*  Intrakraniell blödning, hyperton - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2033

*  Macular Edema, Cystoid - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2385

*  Hudsjukdomar, metabola - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3638

*  Akut sjukdom - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=56

*  Anemi, sideroblastisk - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=205

*  Neurofibromatos 1 - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2781

*  Cerebrovaskulär sjukdom, basalganglie - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=381

*  Tilltagande idioventrikulär rytm - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=27

*  Cheyne-Stokes` andning - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=675

*  Plagiocefali, icke-synostotisk - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3140

*  bukspottkörtelinflammation - lookfordiagnosis.com

fick bukspottkörtelinflammation efter användning av Azathioprin 125 mg /dagligen som jag tog för min grundsjukdom m,Ulcerös kolit. Skadan blev större än nytta av denna preparat då jag tog den för att få stopp på inflammation i tjocktarmen , blev inflammation i ännu viktigare organ ! Därför bör detta uppmärksammas, Behandling varade ca 3 ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewtopic.php?f=2966&t=6377

*  Subaraknoidal blödning, traumatisk - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3766

*  Kirurgisk såröppning - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3789