Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna: Rapportering om nya eller återuppståndna infektionssjukdomar och studier som försöker utöka förståelsen av faktorer av betydelse för uppkomst, förebyggande och utrotning av sådana sjukdomar.Parasitsjukdomar, djurVeterinärmedicinSjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.Leptospiros: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Leptospira.Brucellos: Infektion orsakad av bakterier tillhörande släktet Brucella och huvudsakligen omfattande det retikuloendoteliala systemet. Tillståndet kännetecknas av feber, svaghet, sjuklighet och viktförlust.Livsmedelsparasitologi: Förekomst av parasiter i mat och livsmedelsprodukter. För bakterier, virus och svampar används termen livsmedelsmikrobiologi.Q-feberCoxiella burnetii: En art av gramnegativa rickettsior som företrädesvis förekommer i värdcellens vakuoler. Den orsakar Q-feber.ParasitsjukdomarHundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Fästingburna sjukdomarBlåsmasksjuka: Infektionssjukdom orsakad av larver till bandmaskar (binnikemaskar) av släktet Echinococcus. Lever, lungor och njurar är de organ som larverna främst angriper. Syn. ekinokockos.RabiesDjur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Echinococcus granulosus: En art av hydatidbandmask i familjen Taeniidae och klassen Cestoda, som i vuxenstadiet infekterar matsmältningskanalen hos hundar och katter. I larvstadiet infekterar den får, grisar, hästar och även människor, hos vilka parasiten vandrar till olika organ och etablerar permanenta hydatidcystor.Leptospira: Ett släkte aeroba, spiralformade bakterier, av vilka vissa arter är patogena, andra frilevande eller saprofytiska.Husdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Sjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.Leptospira interrogans: En art spiroketer (spiralformade bakterier) formade som frågetecken som förekommer i sötvatten, förorenat av djururin. Den orsakar leptospiros.Bandmaskinfektioner: Infektioner orsakade av äkta bandmaskar av klassen Cestoda bland helminterna.PetsLagstiftning, veterinärmedicinsk: Lagar och förordningar inom det veterinärmedicinska området, föreslagna eller utfärdade av lagstiftande myndighet, i Sverige t ex Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.Neglected DiseasesKattsjukdomar: Sjukdomar hos huskatt (Felis catus; F. domesticus). Termen omfattar inte sjukdomar hos de stora kattdjuren, så som lejon, tiger osv.Echinococcus multilocularis: En nordlig art av bandmask (Cestoda) som i vuxenstadiet infekterar rävar och vilda gnagare. Larverna kan infektera människor och ge upphov till hydatidcystor i lervern.SiphonapteraBrucella melitensis: En art av bakterier av släktet Brucella vars naturliga värdar är får och getter. Andra däggdjur, inklusive människa, kan också smittas. Hos laboratoriedjur tycks denna art vara mer virulent än B. abor tus och ge upphov till dödlig infektion.Hantavirusinfektioner: Infektioner orsakade av virus av släktet Hantavirus. Dessa yttrar sig i form av åtminstone fyra olika kliniska syndrom: blödarfeber med njursyndrom, orsakade av Hantaanvirus; ett lindrigare syndrom med samma symtom, orsakat av Seoulvirus; nephropathia epidemica (sorkfeber), orsakad av Puumalavirus; och pulmonellt syndrom, orsakat av Sin nombrevirus.DjursjukdomarEktoparasitinfestationer: Angrepp av parasiter som finns på utsidan av värdens kropp.SmittskyddDjurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Hudsjukdomar, parasitära: Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.Ehrlichios: En fästingburen infektionssjukdom kännetecknad av feber, huvudvärk, muskelvärk, anorexi och ibland hudutslag. Hos människa orsakas den av Ehrlichia chaffeensis, hos hundar av E. canis och hos hästar av E. equi.Henipavirusinfektioner: Infektioner orsakade av virus av släktet Henipavirus, familjen Paramyxoviridae.Livsmedelslagstiftning: Lagar och förordningar gällande livsmedelshantering.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Fladdermöss: En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.LivestockGnathostoma: Ett släkte parasitära nematoder som kan förekomma hos däggdjur, inklusive människan. Människor infekteras antingen av larver som tränger genom huden eller genom förtäring av okokt fisk.VeterinärerEndemiska sjukdomar: Den ständiga närvaron av sjukdomar eller smittämnen inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp. Hit kan hänföras även den normala prevalensen av en viss sjukdom i sådant område eller sådan grupp. Såväl holoendemiska som hyperendemiska sjukdomar räknas hit. En holoendemisk sjukdom kännetecknas av att det föreligger en hög infektionsprevalensnivå tidigt i livet och att den omfattar större delen av barnpopulationen, vilket leder till ett jämviktsförhållande, så att den vuxna befolkningen visar tecken på sjukdomen i mycket mindre omfattning än barngrupperna. I många områden är malaria en holoendeimsk sjukdom. En hyperendemisk sjukdom har en konstant hög incidens- och/eller prevalensnivå och är jämnt spridd inom hela befolkningsgruppen.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Maskar: Inälvsmaskar (helminter) är en grupp parasitmaskar som omfattar Acanthocephala, Nematoda och Platyhelminthes. Några forskare betraktar även vissa arter av tillfälligt parasitära blodiglar som inälvsmaskar.Brucella: Ett släkte gramnegativa, aeroba bakterier som ger upphov till brucellos. Bakterierna utgörs av orörliga kocker och är djurparasiter och -patogener. Biologiska stridsmedelSmittsamma sjukdomar: Sjukdomar som på olika vägar överförs med något smittämne, t ex bakterier eller virus, från en individ till en annan.Seroepidemiologiska studierPinnipediaEpidemiological MonitoringDuddingtoniaRift valley-feberBlåsmask: Syn. ekinokock.Lyssavirus: Ett släkte inom familjen Rhabdoviridae som omfattar rabiesvirus och andra, rabiesliknande virus.TransferrinsErythrovirus: Ett släkte inom familjen Parvoviridae, underfamiljen Parvovirinae. Typarten, och den enda kända humanpatogena arten, är humant parvovirus B19.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Brucellos, bovin: Infektionssjukdom hos nötkreatur orsakad av bakterier av släktet Brucella, vilken leder till abort i senare stadier av dräktighet. Smitta med Brucella abortus är den främsta infektionsorsaken.TrichinellaFoodborne DiseasesLungekinokockos: Maskinfektion i lungorna orsakad av Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.Bandmaskmedel: Medel mot bandmask hos människor och djur.Anisakiasis: Infektion med rundmaskar av släktet Anisakis. Infektion hos människa orsakas av konsumtion av fisk innehållande rundmasklarver.RabiesvaccinerTrichinellosisMedelhavsregionen: Medelhavet, medelhavsöarna och de till Medelhavet gränsande länderna.Svinsjukdomar: Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.Gnagare: En däggdjursordning omfattande 29 familjer och många släkten.FårsjukdomarNötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Ekinokockos, lever: Maskinfektion i levern orsakad av Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.Sjukdomsöverföring: Spridning av infektionssjukdom eller sjukdomsalstrande organismer. När överföringen sker inom samma art kan överföringen vara horisontell eller vertikal.Lyme-sjukdom: Infektionssjukdom orsakad av spiroketen Borrelia burgdorferi, som huvudsakligen överförs av fästingarna Ixodes dammini och pacificus i Amerika och Ixodes ricinis i Europa. Sjukdomen kännetecknas av hudsymtom såväl i tidigt som sent stadium, påverkan på nervsystemet, hjärtat, ögonen och lederna i varierande grad. Sjukdomen gick tidigare under namnet Lymeartrit och påvisades första gången vid Old Lyme i Connecticut.Getsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.Idisslare: En underordning av ordningen Artiodactyla, vars utmärkande drag är fyrkammarmage, inkl. våmen (förmagen). Horn är vanliga, särskilt hos handjuren.Hepatit E-virus: Ett positivt strängat RNA-virus tillhörande ett ännu icke fastställt släkte, hepatit E-liknande virus, som ger födoämnesöverförd icke-A, icke-B-hepatit (hepatit E).Slakthus: Platser för slakt och styckning; slakterier.GnagarsjukdomarKatter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Medeltidshistoria: Tiden från 500 till 1450 e. Kr.Ixodidae: En familj läderhudade fästingar, tillhörande underklassen Acari. Släktena omfattar bl a Dermacentor och Ixodes.BioterrorismSjukdomar bland lantbrukare: Sjukdomar hos personer sysselsatta med olika arbetsuppgifter inom kreatursskötsel och jordbruk.Dirofilariasis: Infektioner orsakade av nematoder av släktet Dirofilaria. De drabbar oftast hundar, men kan sporadiskt förekomma hos människor.Hepatit E: En akut form av hepatit, orsakad av ett virus som serologiskt skiljer sig från hepatit A-, B- och C-virus. VirussjukdomarBabesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Sjukdomsrapportering: Läkares eller annan sjukvårdspersonals anmälan av förekomst av viss smittsam sjukdom till ansvarig myndighet. I USA utgår anmälningsplikten från 1878 års karantänlag, och rapportering sker idag till US Public Health Service. I Sverige regleras rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar i Smittskyddslagen (SFS 1988:1472 och SFS 1995:1315). Syn. anmälningsplikt.Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.VirusTuberkulos, bovinProtozoinfektioner, djurRift Valley-febervirusBett och stickHarpest: En pestliknande infektionssjukdom hos gnagare, överförbar till människa. Den orskas av Francisella tularensis och utmärks av feber, frossa, värk i huvud och rygg, samt svaghet.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Smittspridande spindeldjur: Medlemmar av klassen Arachnida, särskilt spindlar, skorpioner, kvalster och fästingar, som sprider smittsamma mikroorganismer från en värd till en annan eller från omgivningen till en levande värd.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Försvarsmedicin: Medicinsk verksamhet anpassad till särskilda, militära förhållanden.Hantavirus pulmonellt syndrom: Akut andningssjukdom hos människor orsakad av Muerto Canyonvirus, vars viktigaste värd är musen Peromyscus maniculatus. Syndromet upptäcktes första gången i sydvästra USA och kännetecknas oftast av feber, myalgi, huvudvärk, hosta och snabb andningskollaps.Brucella abortus: En art av bakterier tillhörande släktet Brucella vars naturliga värdar är nötkreatur. PestHantavirus: Ett släkte av familjen Bunyaviridae som orsakar hantavirusinfektioner, vilka först uppmärksammades under Koreakriget. Infektioner drabbar främst gnagare och människor, och smittöverföring tycks inte ske via insekter. Hantaanvirus är typarten.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Livsmedelsförorening: Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.Livscykelstadier: Den ständiga följden av omvandlingar hos insekter eller andra djurarter under den postembryonala utvecklingen.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Tarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.Hälso- och sjukvårdsprioriteringar: Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.Ixodes: Det största släktet fästingar inom familjen Ixodidae, med fler än 200 arter. Många angriper människor och andra däggdjur, och ett flertal överför sjukdomar som borrelios, TBE och Kyasanurskogssjukan (endemisk, fästingöverförd flavivirusinfektion i Kyasanurskogen i Indien).Italien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.BefolkningsstudierAnaplasma phagocytophilumFåglarKliniska laboratorietekniker: Olika sorters teknik för att genomföra undersökningar vid diagnos och behandling av sjukdomar.Colombia: Stat i nordvästra Sydamerika, gränsande mot Stilla havet i väster, Karibiska havet i nordväst, Venezuela och Brasilien i nordost och öster, Peru och Ecuador i söder. Landets yta är 1,14 miljoner km2, och folkmängden uppgår till ca 38 miljoner invånare. Huvudstaden heter Bogota.ParasitäggantalMejeriproduktionDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Lantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.Francisella tularensis: En organism som orsakar tularemi (harpest) hos människor och andra varmblodiga djur.Bakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Värd-patogenförhållandenMaskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.RiskfaktorerLeishmaniasis, visceral: En kronisk sjukdom som orsakas av Leishmania donovani och som överförs genom bett av ett flertal sandmyggor av släktena Phlebotomus och Lutzomyia. Vanliga symtom är feber, frossa, kräkningar, anemi, förstorad lever och mjälte, leukopeni, hypergammaglobulinemi, avmagring och gråaktig hudfärg. Sjukdomen klassificeras i tre huvudtyper efter geografisk spridning: indisk, medelhavstyp och afrikansk.Mjölk: Den vita vätska som utsöndras av mjölkkörtlarna. Den innehåller proteiner, socker, fetter, vitaminer och mineralämnen.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Maskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.PolymeraskedjereaktionToxoplasmosPrevalensCampylobacterinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Campylobacter.ArtsspecificitetFårKött: De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.Hälsotillstånd, tätortSerologiska testerU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.YrkessjukdomarAvföringMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Insektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.ToxoplasmaMolecular EpidemiologyKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.SeasonsSensitivitet och specificitetIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Sjukdomsalstrande förmågaIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.VaccinationAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Immunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.ZoonoserFörenta StaternaBakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Bakterietypningstekniker: Metoder för bestämning av olika typer och stammar av bakterier. De mest använda typningssytemen är bakteriofagtypning och serotypning jämte bakteriocintypning och biotypning.Bakteriella antigenerGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Möss, inavlade BALB CAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.TidsfaktorerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.

*  Zoonoser - SVA
Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor. ... Zoonoser hos nötkreatur beskrivs nedan. Sammanställningen är inte heltäckande men tar upp de viktigaste sjukdomarna. ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/zoonoser-notkreatur
*  Zoonoser hos fisk - SVA
Zoonoser är sjukdomar som är överförbara från djur till människa. Från fisk drabbas människor framförallt genom konsumtion av ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/fisk/zoonoser-hos-fisk
*  Sjukdomar som felaktigt betraktas som zoonoser - SVA
Hand-, fot- och munsjuka (höstblåsor) är inte detsamma som mul- och klövsjuka. När framför allt barn insjuknar med blåsor i munnen, på händer och eventuellt fötter kallas det ibland felaktigt för mul- och klövsjuka. Det är dock två helt skilda virus som orsakar dessa blåsor på människor respektive djur. Mul- och klövsjuka är en av de mer smittsamma och kostsamma sjukdomarna hos djur. Sjukdomen finns inte i Sverige, senaste fallet var 1966. Storbritannien hade ett omfattande utbrott under 2001.. Om mul- och klövsjuka påvisas i ett land medför detta mycket allvarliga konsekvenser som utslaktning av hela djurbesättningar, avspärrningar av stora områden, omfattande provtagningar och handelsblockader. Enbart sjukdomsmisstanke leder till omfattande och kostsamma åtgärder. Det är därför olyckligt att kalla människans höstblåsor för mul- och klövsjuka.. ...
  http://sva.se/djurhalsa/zoonoser/sjukdomar-som-felaktigt-betraktas-som-zoonoser
*  Infektioner överförda från eller via djur (zoonoser)
... Zoonos är en sjukdom som sprids mellan människor och djur. Spridningen av ... Infektioner överförda från eller via djur (zoonoser) Sidans adress: http://www.vll.se/startsida/halsa-och-vard/smittskydd/ ... Sidans adress: http://www.vll.se/startsida/halsa-och-vard/smittskydd/infektioner-overforda-fran-eller-via-djur-zoonoser ...
  https://www.vll.se/startsida/halsa-och-vard/smittskydd/infektioner-overforda-fran-eller-via-djur-zoonoser
*  Publikationen Zoonoser i Finland 2000 - 2010 har utkommit - Evira
Publikationen Zoonoser i Finland 2000 - 2010 har utkommit 15.12.2011. ,p,Publikationen Zoonoser i Finland 2000 - 2010 har ... Zoonoser som är viktiga för oss är däremot till exempel salmonellos, kampylobakterios, listerios och yersinios jämte trikinos. ... I publikationen har sammanförts information om de orsakare av zoonoser, som förekommit hos människor, djur och foder i Finland ... I vårt land förekommer för närvarande hos djur inga allvarliga zoonoser, såsom bovin tuberkulos, brucellos eller rabies, som ...
  https://www.evira.fi/sv/gemensamma/aktuellt/publikationen-zoonoser-i-finland-2000---2010-har-utkommit/
*  Zoonoser - hur farliga är de? En samtalskväll. - Biotopia
Observera att det är ett begränsat antal platser, boka din plats genom att skicka ett epost märkt "Samtalskväll om zoonoser" ... Mjältbrand, rabies och flera andra sjukdomar kan spridas mellan människor och djur - de kallas zoonoser. Men hur stora är ...
  http://www.biotopia.nu/kalender/aktiviteter/zoonoser-hur-farliga-ar-de-en-samtalskvall/
*  Listerios - SVA
Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället. Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.. Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.. ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/zoonoser/listerios
*  Europeiska ERV Turism
... majoritet av svenskar löper risk att smittas av zoonoser. Zoonoser är sjukdomar som smittas från djur till människa, t.ex. ... Majoritet av svenskar löper risk att smittas av zoonoser. Dokument • 2014-06-05 13:54 CEST ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/erv/subjects/turism
*  Strängnäs kommun - Smittskydd
Zoonoser. Zoonoser är sjukdomar, som kan överföras mellan djur och människa. Vid många zoonoser är djuren vid smittillfället ...
  http://www.strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Smittskydd/
*  Cevavetpharma.se
Hur botar man zoonoser?. Det är inte så vanligt att zoonoser dyker upp här i Sverige eftersom det svenska smittskyddet är så ... Zoonoser som varit aktiva i Sverige. Det finns flera zoonoser som varit aktiva i Sverige och ställt till med stor förödelse för ... Kända zoonoser. 4 september, 2017 Okategoriserade No comments Ibland kan man höra om att en zoonos hittats någonstans i världen ... Zoonoser är ofta mycket farliga och sprids snabbt när de väl fått fäste. Därför måste en zoonos behandlas snabbt och ofta krävs ...
  http://cevavetpharma.se
*  Pseudoterranova decipiens - Wikipedia
Statens veterinärmedicinska anstalt (2016). "Zoonoser hos fisk". http://www.sva.se/djurhalsa/fisk/zoonoser-hos-fisk. Läst 19 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudoterranova_decipiens
*  Aborter (kastning) hos får - SVA
Zoonoser är: Toxoplasma gondii, Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Coxiella burnetti, Chlamydophila ... Det finns flera andra smittsamma orsaker till abort hos får (se rubrik Etiologi och patogenes). Flera av dem är zoonoser. ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/far/endemiska-sjukdomar-hos-far/aborter-hos-far
*  410 - sidan är raderad - page is deleted - SVA
Friska djur - trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/zoonoser/ravens-dvargbandmask?lid=37556
*  Influensa hos gris - SVA
Influensa som anpassat sig till gris kom till Sverige första gången under vintern 1981-82. Då i form av subtypen H1N1 som snabbt spred sig över landet och orsakade kraftiga sjukdomsfall. Sedan dess har även influensatyperna H3N2 och H1N2 etablerat sig hos gris i Sverige, samtidigt som de kliniska effekterna har minskat.. En influensastam är oftast anpassad till ett djurslag eller till människa, men viruset kan anpassa sig till flera olika djurslag och är därmed att betrakta som en potentiell zoonos. Exempelvis har 2009 års pandemiska influensa A2009 (H1N1) som initialt påvisades hos människor i Mexiko sedan detta år även påvisats hos grisar runt om i världen. Denna variant är dock huvudsakligen anpassad för människor och hos grisar har endast lindriga eller oftast inga sjukdomssymptom alls noterats. I Sverige påvisades pandemisk influensa A2009 (H1N1) hos gris för första gången under 2013.. ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/gris/zoonoser-gris/influensa-gris
*  Zoonos - Wikipedia
Det finns bakteriella zoonoser, virala zoonoser och parasitära zoonoser. Zoonotiska sjukdomar kan vara orsakade av olika typer ... Zoonoser är alltså en vanlig orsak till sjukdom och årligen blir miljarder människor i världen sjuka av zoonoser i form av t.ex ... Vissa zoonoser kan också spridas via luft eller vatten. Spridningsförekomsten av smitta i Sverige av zoonoser kan förändras ... alltså zoonoser . Det finns en mängd olika beslut som kan vidtas för att bekämpa och förebygga zoonoser. Exempel på zoonotiska ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Zoonos
*  Pest - Wikipedia
ISBN 91-40-12073-2 (inb.) Källenius, Gunilla; Svenson Stefan B., red (2001). Zoonoser. Lund: Studentlitteratur. Libris 8352851 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pest
*  Nya professorer | Externwebben
Richard Zuerners forskar om zoonoser, dvs. djursjukdomar som kan överföras till människor. Fokus i forskningen ligger på ...
  https://www.slu.se/professorer
*  Sveriges Veterinärförbund
Kompetens att känna igen och förebygga spridning av zoonoser. Denna formulering innebär att omöjliga krav ställs, dvs ingen ... Formuleringen är också felaktig; Zoonoser kan inte "kännas igen". Zoonotiska agens sprids, liksom andra agens, ofta utan att ge ...
  http://www.svf.se/sv/Forbundet/Remissvar/Remissvar-2011-2012/Vardhundsutbildning/
*  Yersinios - Wikipedia
http://www.sva.se/djurhalsa/zoonoser/yersinios-som-zoonos. Läst 20 april 2016. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Yersinios
*  Smittrisker i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket
lantbruk - smitta från djuren eller där djur har vistats (zoonoser). *särskilda boenden (SÄBO), hemtjänst - smitta från brukare ...
  https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/
*  Fästingar ett aktuellt medicinskt intresseområde som bitit sig fast - PDF
Zoonoser. med fokus på fästingburna zoonoser. Ingvar Eliasson, klinisk bakteriolog Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin NU- ... Zoonoser med fokus på fästingburna zoonoser Ingvar Eliasson, klinisk bakteriolog Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin NU- ...
  http://docplayer.se/1153996-Fastingar-ett-aktuellt-medicinskt-intresseomrade-som-bitit-sig-fast.html

Dactylogyrus: Dactylogyrus är ett släkte av plattmaskar. Dactylogyrus ingår i familjen Dactylogyridae.VeterinärLeptospirosMiniatyrbullterrierFästingburna sjukdomar: Fästingburna sjukdomar är sjukdomar som sprids med parasiten fästing som vektor (smittbärare).EchinokockinfektionNegrikroppar: Negrikroppar är en typ av inklusionskropp som kan hittas i cytoplasman hos hjärnans purkinjeceller (speciella nervceller) vid rabies. Negrikroppar är 2 till 10 mikrometer i diameter.Dike: Dike är en mänskligt skapad anordning i marken avsedd att dränera överskottsvatten från exempelvis åkrar, skogsmark, vägar och järnvägar. Man skiljer på öppna diken och täckdiken.Rävens dvärgbandmask: Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) är en bandmask som ingår i släktet Echinococcus och familjen Taeniidae.Råttloppa: Råttloppa eller europeisk råttloppa (Nosopsyllus fasciatus) är en loppart. Den är 2–3 millimeter lång och har brunråttan som värddjur.Infestation: Infestation (från latin: infestare, "angripa") betecknar ett ett kraftigt angrepp av en parasit, parasitoid eller ett skadedjurKennelklubbHästskonäsor: Hästskonäsor (Rhinolophidae) är en däggdjursfamilj i ordningen fladdermöss och det enda släktet, Rhinolophus, i denna familj. Vissa forskare, bland annat Kai Curry-Lindahl, vill dock räkna in 10 släkten, med totalt omkring 130 arter, i denna familj.Cinkofen: Cinkofen, även kallat atofan (systematiskt namn 2-fenylkinolin-4-karboxylsyra, summaformel C16H11NO2), är ett läkemedel, ett analgetika som också har använts för att behandla gikt. Det introducerades 1910, men bruket minskade sedan det upptäckts att medlet kunde orsaka leverskador.Epidemi: En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor (motsvarande för djur heter epizooti). En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.Tagelmaskar: Tagelmaskar (Nematomorpha) är en stam inom djurriket. Den innehåller cirka 230 arter varav fyra är kända i Sverige.San Miguel (Bohol): San Miguel (Bayan ng San Miguel) är en kommun i Filippinerna. Kommunen tillhör provinsen Bohol och ligger på ön med samma namn.LBV 1806-20State University of CampinasTrichinella nativa: Trichinella nativa är en rundmaskart. Trichinella nativa ingår i släktet trikiner, och familjen Trichinellidae.Trichinella spiralis: Trichinella spiralis är en rundmask som utgör en intra-multi-cellulär parasit. Den huvudsakliga reservoaren för Trichinella spiralis är tama grisar.Massaria platani: Massaria platani är en svampartRabenhorst (1861) , In: Fungi europ. exsicc.BorreliaLista över kattraser: Detta är en lista över godkända kattraser inom FIFe och de WCF-föreningarna i Norden.Haemaphysalis longicornis: Haemaphysalis longicornis är en fästingart som beskrevs av Neumann 1901. Haemaphysalis longicornis ingår i släktet Haemaphysalis och familjen hårda fästingar.Tamget: Tamget (Capra aegagrus hircus) är ett däggdjur som ingår i släktet Capra, och familjen slidhornsdjur. Den beskrevs av Linné 1758 som arten Capra hircus.Alfred: Alfred är ett mansnamn med engelskt ursprung, som betyder ungefär ädel rådgivareEnligt sökning på Namnbetydelse, Namnen.se 2010-01-27..Aedes pembaensis: Aedes pembaensis är en tvåvingeart som beskrevs av Theobald 1901. Aedes pembaensis ingår i släktet Aedes och familjen stickmyggor.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.


  • smitta
  • Minskad hygien skapar större möjlighet för spridning av smitta från zoonoser, och tätheten av människor gör att vissa smittor får lättare att infektera många personer på grund av ökade kontaktmöjligheter. (wikipedia.org)
  • vatten
  • Bristande hygienmöjligheter och livsmedelshantering är än idag bidragande faktorer för smittspridning av zoonoser men det är viktigt att betona att smittspridning inte är begränsade till enbart fattiga delar av världen där god hygien som rent vatten kan vara en bristvara. (wikipedia.org)