Vitamin K-bristVitamin K Deficiency BleedingVitamin KVitamin K1ProtrombintidVitamin K2Hypoprotrombinemier: Avsaknad av eller låga halter av protrombin i blodet.Vitamin K3ProtrombinElder Nutritional Physiological PhenomenaAntifibrinolytika: Medel som hindrar fibrinolys eller upplösnig av blodkoagel. Flera endogena antiplasminer är kända. Preparaten används för behandling av omfattande blödningar och koaguleringsstörningar.Blodkoagulationstester: Laboratoriemetoder för utvärdering av blodlevringsmekanismen hos en person.Blödningsbenägenhet: Mer eller mindre spontan blödning till följd av brister i blodlevringsmekanismerna (blodkoaguleringssjukdomar) eller annan störning som ger upphov till strukturella brister i blodkärlen (vaskulära hemostatiska störningar).Partiell tromboplastintidVitamin A1-karboxyglutaminsyra: Påträffas i olika vävnader, särskilt i fyra blodproppsbildande proteiner inklusive protrombin, i njurprotein, i benprotein och i protein i diverse ektopiska förkalkningar.VitaminerOsteokalcinIntrakraniella blödningar: Blödning innanför skallbenet, omfattande blödningar i hjärnan och i utrymmena kring den hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan.Blödning: Läckage av blod från blodkärl.ProteinprekursorerKaliumbrist: Ett tillstånd som uppkommer till följd av minskat intag av kalium med födan, t ex vid svält, vid för liten intravenös tillförsel, pga diarré, missbruk av laxermedel, kräkningar, sugning av maginnehållet, eller avledning av tarmarna. Svår kaliumbrist kan ge muskelsvaghet, förlamning och andningssvikt. Muskelsvikt kan leda till hypoventilering, ileumparalys, blodtrycksfall, muskelryckningar, stelkramp och rabdomyolys. Njursvikt till följd av kaliumbrist försämrar koncentrationsmekanismen, vilket framkallar polyuri och minskad maximal urinkoncentration, med sekundär polydipsi (ökad törst).Vitamin DBlodkoagulationsstörningar: Blödnings- och trombostillstånd till följd av onormala blodkoagulationsförhållanden, vilka i sin tur kan bero på koagulationsproteinrubbningar, trombocytrubbningar, blodproteinrubbningar eller närings brister.Vitamin EVitamin K Epoxide ReductasesVitamin A-bristVitamin B12Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Vitamin D-bristPrimärpreventionBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Cathepsin KVitamin B12-bristVitamin E-bristKol-kolligaser: Enzymer som katalyserar sammanfogning av två molekyler genom bildande av en kol-kolbindning. De är karboxyleringsenzymer och utgörs för det mesta av biotinylproteiner. EC 6.4.

*  admin | Livsvatten.se
In accordance with the theory of Professor Gato of Kyushu University on Vitamin K (because vitamin K enables the blood calcium ... He suffered severe itchiness, which, when scratched led to bleeding. During the last 10 years, he was seen and treated by many ... Tibiae and humeri are more susceptible to calcium deficiency than femora. Theses results may indicate that calcium in drinking ... Ye J, Li Y, Hamasaki T, Nakamichi N, Komatsu T, Kashiwagi T, Teruya K, Nishikawa R, Kawahara T, Osada K, Toh K, Abe M, Tian H, ...
  http://livsvatten.se/author/admin/
*  Blogg | livsvatten.se | Förändrar sättet du ser på vatten!
In accordance with the theory of Professor Gato of Kyushu University on Vitamin K (because vitamin K enables the blood calcium ... He suffered severe itchiness, which, when scratched led to bleeding. During the last 10 years, he was seen and treated by many ... Tibiae and humeri are more susceptible to calcium deficiency than femora. Theses results may indicate that calcium in drinking ... Ye J, Li Y, Hamasaki T, Nakamichi N, Komatsu T, Kashiwagi T, Teruya K, Nishikawa R, Kawahara T, Osada K, Toh K, Abe M, Tian H, ...
  http://livsvatten.se/blogg/