Alkoholneuropati: Skador på det perifera nervsystemet (inklusive det autonoma nervsystemets perifera delar) förknippade med kronisk förtäring av alkohol. Skadorna kan vara orsakade av alkoholen i sig eller av näringsbr ist till följd av missbruket.Vitamin B-komplexVitamin B12-bristVitamin B6Vitamin AVitaminerVitamin DVitamin EVitamin B12Vitamin A-bristPyridoxinVitamin D-bristTranskobalaminerVitamin B-bristFolsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.Koboltisotoper: Stabila koboltatomer med samma atomnummer som grundämnet kobolt, men med annan atomvikt. Co-59 är en stabil koboltisotop.Vitamin K1Vitamin E-bristKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Vitamin K-bristC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.Vitamin B6-bristCDC2-proteinkinasRibonukleoproteiner, små nukleära U2PyridoxalfosfatKolekalciferol: Ett fettlösligt vitamin (D3), derivat av 7-dehydroxikolesterol, som bildas genom att ultraviolett strålning bryter C9-C10-bindningen. Det skiljer sig från ergokalciferol genom sin enkla bindning mellan C22 och C23 och avsaknad av en metylgrupp vid C24.Anemi, perniciös: En megaloblastanemi som förekommer hos barn, men som är vanligare senare i livet, och som kännetecknas av histaminfast aklorhydri. Laboratorie- och klinisk diagnos baseras på vitamin B12-malabsorption pga av magslemhinnans förmåga att producera intrinsic factor.Folsyrabrist: En näringsbrist som orsakas av underskott på folsyra i födan. Många växt- och djurvävnader innehåller folsyra; särskilt rika är bladgrönsaker, jäst, lever och svamp. Lång kokning förstör folsyran, och alkohol stör dess intermediära ämnesomsättningsstadier och absorption. Folsyrabrist kan uppstå vid långvarig antikonvulsiv behandling eller i samband med bruk av p-piller. Brist leder till anemi, makrocytisk anemi och megaloblastisk anemi. I periferblodprov eller benmärgsprov kan den inte skiljas från vitamin B12-brist, men nervskador, som ses vid B12-brist, uppträder inte.Metylmalonsyra: Ett malonsyraderivat som utgör ett livsviktigt mellansteg i omsättningen av fett och protein. Avvikelser i metylmalonsyrametabolismen leder till metylmalonaciduri. Denna ämnesomsättningssjukdom beror på att den enzymatiska omvandlingen av metylmalonyl CoA till succinyl CoA blockerats.TiaminRiboflavinInre faktor: Ett glykoprotein som utsöndras av magkörtlarna och som är nödvändigt för upptag av vitamin B12. Brist på denna faktor leder till perniciös anemi.eIF-2B: En guaninnukleotidomvandlingsfaktor vars verkan är att återställa eIF-2 till dess GTP-bundna form. Syn. eukaryot initieringsfaktor 2B.PyridoxinsyraMegaloblastanemi: Anemi kännetecknad av megaloblaster i benmärgen.Hydroxokobalamin: Ett B12-vitamin. Det har använts för behandling av vitamin B12-brist.SjöstjärnaKalcitriolreceptorer: Proteiner, främst i cytoplasma, som specifikt binder kalcitriol, förflyttar sig till kärnan och reglerar transkription av specifika segment av DNA med hjälp av D-receptorsamverkande proteiner (s k DRIP). Vitamin D omvandlas till kalcitriol i levern och njurarna och verkar sålunda slutligen genom dessa receptorer.Vitamin D-bindande proteinerAnemi, makrocytär: Anemi med större erytrocyter än normalt.PyridoxalVitaminbrist: Brist på ett eller flera livsnödvändiga vitaminer.Cyklin B: Ett 58 kD-protein som bestäms efter transkriptionsfasen och translationsfasen i cellcykeln.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SpliceosomerHyperhomocysteinemi: Medfödd störning i metiononomsättningen som leder till överskott av homocystein i blodet. Den beror oftast på brist på enzymet cystationinbeta-syntas och utgör en risk för kranskärlsjukdom.PyridoxalkinasMalabsorptionssyndrom: Allmän benämning för en grupp näringsbristsyndrom, orsakade av bristande förmåga till normalt näringsupptag i tarmarna.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Vitamin K2Komplement 3b: Det större fragmentet som bildas när C3-konvertas spjälkar C3 i C3a och C3b. Såväl på den klassiska som den alternativa vägen deltar C3b i immunbindning och förstärker fagocytosen. Det bildar även ett cellulärt mellanled som fortsätter komplementprocessen. På den alternativa komplementvägen initierar C3b en positiv återkopplingsverkan av C3Pas.Schillings testKobamider: Vitamin B12-koenzymanaloger.ProteinbindningKlorofyll: Porfyrinderivat med magnesium som deltar i omvandlingen av ljusenergi i organismer med fotosyntes.Kalcifediol: Den främsta cirkulerande metaboliten av vitamin D3, vilken produceras i levern och är den bästa indikatorn på kroppens vitamin D-förråd. Den är effektiv vid behandling av rakit och osteomalaci, hos så väl azotemiska som icke-azotemiska patienter. Kalcifediol har också mineraliserande egenskaper.NäringsstatusKalcitriol: Den fysiologiskt verksamma formen av D-vitamin. Den bildas framförallt i njurarna genom enzymatisk hydroxilering av 25-hydroxikolekalciferol (Kalcifediol). Produktionen stimuleras av låga blodkalciumh alter och bisköldkörtelhormon. Kalcitriol ökar absorptionen av kalcium och fosfor i tarmen, och ökar, i samverkan med bisköldkörtelhormon, resorptionen av benmassa.Ljusupptagande proteinkomplex: Komplex som innehåller klorofyll och andra ljuskänsliga molekyler. De kan fånga upp energi i form av fotoner och förekommer som beståndsdelar av fotosystem I-proteinkomplexet eller fotosystem II-proteinkomplexet.NF-kappa BNäringsbehovKoboltradioisotoper: Instabila isotoper av grundämnet kobolt, vilka sönderfaller under avgivande av strålning. Koboltatomer med atomvikterna 54-64, med undantag för Co-59, är radioaktiva koboltisotoper.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Mitos: En delning av cellkärnan, vid vilken de båda nya kärnorna vanligtvis får en kromosomuppsättning som är identisk med den hos artens somatiska celler.Ergokalciferoler: Vitamin D2-analoger eller derivat. Preparaten används huvudsakligen i vitaminpiller mot rakit (engelska sjukan).Transkriptionsfaktor ReIBEuglena: En organism med oklar ställning. Den betraktas både som protozo och som alg, och lever huvudsakligen i stillastående vatten.PeasPyridoxaminAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Vitamin K3Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Komplement-C3-C5-konvertaserBhutan: Monarki på Himalayas sydsluttning, söder om Tibet. Landets yta är 46 500 km2, och folkmängden uppgår till ca 1.7 miljoner invånare. Huvudstad är Thimphu. 70% av befolkningen är buddhister, 25% hinduer . Officiellt språk är dzongkha.Protonkogenproteiner c-relMultiproteinkomplexPantotensyraKorrinoider: Cykliska tetrapyrroler som är uppbyggda på korrinskelettet.MPF: Ett proteinkinas som driver både mitos- och meioscykeln i alla eukaryota organismer. Under meiosen får enzymet omogna oocyter att genomgå en mognadsdelning. Vid mitos har det en roll i G2/M-fasövergången. När det aktiverats av cykliner fosforylerar MPF omedelbart vissa av de proteiner som medverkar i nedbrytning av kärnmembran, kromosomförtätning, spindelbildning och nedbrytning av cykliner. Den katalytiska underenheten av MPF är protein P34CDC2.Vitamin K Deficiency BleedingBetakaroten: En karotenoid som är en vitamin A-prekursor. Det ges för att minska ljuskänslighetsreaktioner hos patienter med erytropoetisk protoporfyri. Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.Livsmedel, berikade: Mat som fått tillägg av essentiella näringsämnen i större mängd än i vanlig mat eller som normalt saknas i födan. Ett exempel är frukostflingor berikade med järn och vitaminer. Engelska sjukan: En sjukdom beroende på D-vitaminbrist, i synnerhet under barndomen, som ger störningar i benbildningen. Typiska tecken är krökning och förvridning av muskelskelettbenen, rundade utväxter på ändarna och sidorna av skelettbenen, fördröjd fontanellslutning, muskelsmärtor och huvudsvettning. D-vitamin och solljus, tillsammans med tillräckligt näringsintag, har botande effekt, förutsatt att bisköldkörtelfunktionen är normal. Syn. rachitis.SolljusKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Cykliner: Reglerproteiner som i cellcykeln aktiverar MPF (en cellmognadsfaktor). De bildar komplex med protein p34cdc2, som är cellmognadsfaktorns katalytiska enhet, och modulerar dess proteinkinasaktivitet. Cykliner har i sig själva ingen enzymatisk verkan.Cellinje

*  B-vitamin & folsyra
Det kan vara svårt att få i sig rätt mängd B-vitamin, komplettera med ett kosttillskott. ... B-vitamin är en viktig faktor för nervsystemet och kroppens ämnesomsättning. ... Vitamin B innehåller åtta aktiva vitaminer som är livsnödvändiga för din kropps funktion. De viktigaste B-vitaminerna är ... B-vitamin & folsyra Om du ofta känner dig trött, yr, deprimerad, lättretlig och får lätt domningar i kroppen kan det vara ett ...
  https://www.happygreen.se/halsa-kosttillskott/vitaminer/b-vitamin-folsyra
*  B-vitamin-komplex i metylerad aktiv form - Gluten- och Mjölkfri
Klaire Labs Kosttillskott med metylerade B-vitaminer, alltså B vitaminer i sin aktiva form. Används vid metyleringsdefekter. ... Bli först med att recensera "B-vitamin-komplex i metylerad aktiv form" Click here to cancel reply.. Ditt betyg. Betygsätt…. ... B-Vitamin-komplexet kan även med fördel intas av personer utan metyleringsdefekter. ... Kosttillskott med metylerade B-vitaminer, alltså i sin aktiva form. Inte alla kan omvandla de syntetiska B-vitaminer som ingår ...
  http://glutenochmjolkfri.se/produkt/b-vitamin-komplex-metylerad-aktiv/
*  Vitamin B-50 KOMPLEX kosttillskott (60 tabletter) - Vitamintorget
Vitamin B-50 KOMPLEX kosttillskott (60 tabletter). Lamberts B-50 mg komplex vitaminer är ett B vitamin kosttillskott av hög ... B Komplex (B50 / B100), ENERGI / VITALITET, HÅR, Multi / Kombinerade vitaminer-B Vitaminer ... VITAMIN B12 1000mcg (som cobalamin) (60 tabletter) *. PYCNOGENOL 40 mg (Maritime pine bark â martall extrakt proantocyanidiner ... Riboflavin 50 mg (vitamin B2) (90 kaplsar) *. JÄTTENATTLJUSOLJA 500mg (omega 6 gammalinolensyra GLA nattljusolja) (180 kapslar) ...
  http://www.vitamintorget.se/produkt/vitamin-b-50-komplex-kosttillskott-60-tabletter/
*  B-Komplex med C-vitamin | Vitaminer | Upgrit.se
C-vitamin bidrar till normal psykologisk funktion, till att minska trötthet och utmattning samt till att skydda cellerna mot ... B-Komplex innehåller B-vitaminer och C-vitamin. ... B-Komplex innehåller B-vitaminer och C-vitamin.. Tiamin, niacin ... B-Komplex med C-vitamin, 90 kapslar. 155 kr. Ord. . Du sparar (%) ... C-vitamin. 250. mg. (313). 500. mg. (626). Tiamin (B1-vitamin) ... B6-vitamin (pyridoxinhydroklorid), riboflavin (B2-vitamin), folsyra (pteroylmonoglutaminsyra), biotin (D-biotin), B12-vitamin ( ...
  https://www.upgrit.se/kosttillskott/vitaminer-och-mineraler/b-vitamin/b-komplex-med-c-vitamin-90-kapslar/
*  Kosttillskott, Renée Voltaire Webbshop
Vitamin B-12. Vitamin B-Komplex. Vitamin D3. Omega-3 från alg ...
  https://shop.reneevoltaire.se/kosttillskott-c-82_84
*  Örter för sköldkörtelfunktion - Hälsa - sureshotpb.com
Vitamin B-komplex. Även om det inte en ört, vitamin B-komplex en utmärkt naturlig sköldkörtel behandling, eftersom B-vitaminer ... En brist på B-vitaminer kan leda till att du lider av en mängd hälsoproblem, och många människor tycker att en B-komplex ...
  http://www.sureshotpb.com/orter-for-skoldkortelfunktion/
*  Rogivande - Lifeland.se
Vitamin B Komplex 100ml. 439 kr 495 kr. Info Lägg i korgen. ... Stress B-Komplex 60kap. 179 kr 199 kr. Info Lägg i korgen. ...
  http://lifeland.se/rogivande/
*  Energigivande & Uppiggande
B-Relax Hela mars - 20% rabatt Tillfälligt slut hos leverantören och förväntas komma tillbaks v 13/14, du kan fortfarande ... B-Relax. Hela mars - 20% rabatt Tillfälligt slut hos leverantören och förväntas komma tillbaks v 13/14, du kan fortfarande ... B-Relax. Hela mars - 20% rabatt Tillfälligt slut hos leverantören och förväntas komma... ...
  https://mabranaturligt.se/butiken/haelsoomrade/energigivande-uppiggande
*  Vitaminer och mineraler - Vitaminer på nätet - Fri frakt
Vitamin B-komplex. 184:- Butikspris 201:- Köp. * Webbpris. D-vitamin Vatten ACO. Orala droppar, lösning. 80 IE/droppe, 25 ...
  https://www.kronansapotek.se/Kost-och-h%C3%A4lsa/Vitaminer-och-mineraler/c/vitaminmineral
*  Köpa Rhinoside utan recept på nätet i Sverige | Rhinoside Online Apotek
Vitamin B Komplex 100ml. 439 kr 495 kr, apotek rhinoside pris. I Porifera, en av öppningarna genom vilka vatten dras in i ... Vitamin B12, som också kallas kobalamin, är ett vattenlösligt, rhinoside budesonide. Här kan spermierna befrukta ägget i. Bara ...
  http://sverige-apotek.life/rhinoside.html
*  Hjärnan
... Minnesförlust, dimhjärna, koncentrationssvårigheter m.m. det finns hjälp även för detta. En bra mage och tarm är nyckel Läs mer
  https://mabranaturligt.se/butiken/haelsoomrade/hj%C3%A4rnan
*  Melissa 60 t
... vitamin B-komplex och magnesium. Innehållet av tiamin, niacin, B6 och B12 bidrar till normal psykologisk funktion. Innehållet ... B-vitaminer*C-vitaminer*D-vitaminer*Barnvitaminer*Multivitaminer*Järn*Kalcium*Kisel*Krom*Magnesium*Zink*Övriga mineraler* ...
  https://halsokraft.se/sv-se/produkter/melissa-60-t.aspx?from=pdlist
*  Phytisone, 60 veg-kapslar - Thorne - Gr n G va
B-Vitamin Komplex, 60 Veg-kapslar - Thorne. Ett B-vitaminsupplement från Thorne i vegetariska kapslar... 259 kr ... Vitamin D3 droppar, Raw, 50ml, - bnature. D-vitamin har flera viktiga funktioner för kroppen, bl.a.... 239 kr ... Vitamin D3 , Flytande - Dr Clark. Ett flytande D-3.vitamintillskott i en bas av olivolja och... 99 kr ...
  https://grongava.se/shop/product/phytisone-60-veg-kapslar-thorne
*  E-vitamin, Ultimate E, 60-gelkapsalar - Thorne OBS!! Kort datum Aug-18 - Gr n G va
B-Vitamin Komplex, 60 Veg-kapslar - Thorne. Ett B-vitaminsupplement från Thorne i vegetariska kapslar... 259 kr ... E-vitamin anses också viktigt för fertiliteten då vitaminet är viktigt för hormonet LH. Det ökar även effekten av A-vitamin ... E-vitamin är ett fettlösligt vitamin och en kraftig antioxidant som skyddar kroppens celler mot fria radikaler och oxidativ ... E-Vitamin, E-500, 60 Gel-kapslar - Thorne. E-vitamin är ett viktigt näringsämne som... 349 kr ...
  https://grongava.se/shop/product/e-vitamin-ultimate-e-60-gelkapsalar-thorne
*  Därför är hallonbladste så bra - Carola Ekman
C-vitamin (hög koncentration). - E-vitamin. - Kalcium och järn. - Mangan och magnesium. - Vitamin A. - Vitamin B-komplex. - ... E-vitamin hjälper till att främja en bättre omsättning i mamman vars blodvolymen ökar dramatiskt under graviditeten. En ökad ... Det höga vitamin-och mineralinnehåll hjälper till att ersätta dem som går förlorade genomblodförlusten i förlossningen. ... Hallonbladste är bra för både mamman och babyn! Ökat vitamin A intag kan stärka immunförsvaret samt underlätta till en frisk ...
  http://carolaekman.fi/darfor-ar-hallonbladste-sa-bra/
*  Viaderm - Kosttillskott för huden (30 kapslar) för 212 kronor Vitaminer
... r ett b vitamin kosttillskott av h?g kvalitet som f?rebygger brist symptom.VITAMIN B-100 KOMPLEX kosttillskott (200 tabletter) ... rebygga vitamin e brist symptom och befr?mja andra positiva f?rdelar f?r h?lsan.NATURLIG VITAMIN E 400iu (d alfatokoferol ... Lamberts Vitamin E 400iu ?r ett kosttillskott av h?g kvalitet fr?n den naturliga d alfa tocoferol formen, som n?r det tas som ... Vassle anses av de flesta vara den b?sta proteink?llan p? grund av dess balanserade profil av aminosyror som ?r mycket l? ...
  http://maxos.se/viaderm-kosttillskott-for-huden-30-kapslar-/
*  Växtsteroler 400 mg (plantsteroler beta-sitosterol kolesterol prostata kosttillskott) (60 tabletter) för 185 kronor Vitaminer
... r ett b vitamin kosttillskott av h?g kvalitet som f?rebygger brist symptom.VITAMIN B-100 KOMPLEX kosttillskott (200 tabletter) ... rebygga vitamin e brist symptom och befr?mja andra positiva f?rdelar f?r h?lsan.NATURLIG VITAMIN E 400iu (d alfatokoferol ... Lamberts Vitamin E 400iu ?r ett kosttillskott av h?g kvalitet fr?n den naturliga d alfa tocoferol formen, som n?r det tas som ... Whey Protein (Vassleproteinpulver) - vaniljsmak??r ett h?g kvalitets vassle protein pulver som kan anv?ndas b?de av dig som tr? ...
  http://maxos.se/vaxtsteroler-400-mg-plantsteroler-beta-sitosterol-kolesterol-prostata-kosttillskott-60-tabletter-/
*  SOJAISOFLAVONER 100mg (klimakteriet fytoöstrogen kosttillskott) (30 tabletter) för 185 kronor Vitaminer
... r ett B vitamin kosttillskott av h?g kvalitet som f?rebygger b vitamin brist symptom.Vitamin B-50 KOMPLEX kosttillskott (60 ... Lamberts Q 10 30mg ?r ett antioxidant vitamin Q10 tillskott. Coq 10 n?r det tas som en daglig dos kan hj?lpa st?rka kroppens ... Lamberts COLLADEEN ?r ett bl?b?r och vindruvk?rnextrakt kosttillskott av h?g kvalitet med h?ga halter av s.k antocyanider som ... Den inneh?ller en bred kombination n?rings?mnen med betydande halter av B-vitaminer och de viktigaste antioxidanterna.MEGAVIT ( ...
  http://maxos.se/sojaisoflavoner-100mg-klimakteriet-fytoostrogen-kosttillskott-30-tabletter-/
*  SELEN 200mcg + Vitamin A C E (100 tabletter) för 115 kronor Vitaminer
Vitamin A C E (100 tabletter) till lågt pris ✔ Snabb leverans ✔ Öppet köp ✔ I sortimentet till Vitaminer hittar du SELEN 200mcg ... Lamberts B-100 mg komplex vitaminer ?r b vitamin kosttillskott av h?g kvalitet som f?rebygger brist symptom.VITAMIN B-100 ... SELEN 200mcg + Vitamin A C E (100 tabletter). Köp SELEN 200mcg + Vitamin A C E (100 tabletter) billigt. Just nu endast 115 ... Lamberts Vitamin D (kolekalciferol D3) 10mcg tabletter ?r ett kosttillskott av h?g kvalitet fr?n naturliga k?llor som kan bidra ...
  http://maxos.se/selen-200mcg-vitamin-a-c-e-100-tabletter-/
*  L-glutamin pulver (500gram) för 396 kronor Vitaminer
Lamberts B-100 mg komplex vitaminer ?r b vitamin kosttillskott av h?g kvalitet som f?rebygger brist symptom.VITAMIN B-100 ... Lamberts Vitamin D (kolekalciferol D3) 10mcg tabletter ?r ett kosttillskott av h?g kvalitet fr?n naturliga k?llor som kan bidra ... Whey Protein (Vassleproteinpulver) - vaniljsmak??r ett h?g kvalitets vassle protein pulver som kan anv?ndas b?de av dig som tr? ... till att f?rebygga brist symptom och befr?mja annan positiv inverkan p? h?lsan.Vitamin D (kolekalciferol D3) 400iu (120 ...
  http://maxos.se/l-glutamin-pulver-500gram-/
*  CLA (konjugerad linolsyra) Kapslar Kosttillskott för ökad fettförbränning för 229 kronor Vitaminer
... r ett b vitamin kosttillskott av h?g kvalitet som f?rebygger brist symptom.VITAMIN B-100 KOMPLEX kosttillskott (200 tabletter) ... Lamberts Time release Vitamin C 500mg tabletter ?r ett kosttillskott av h?g kvalitet som kan bidra till att f?rebygga brist ... Lamberts COLLADEEN ?r ett bl?b?r och vindruvk?rnextrakt kosttillskott av h?g kvalitet med h?ga halter av s.k antocyanider som ... Lamberts Betakaroten 15mg ?r ett vitamin kosttillskott av h?g kvalitet med antioxidant egenskaper.Naturlig Betakaroten 15mg (90 ...
  http://maxos.se/cla-konjugerad-linolsyra-kapslar-kosttillskott-for-okad-fettforbranning/
*  MULTI-MAX ADVANCE (Multivitamin för äldre vuxna med antioxidanter) (60 tabletter) för 215 kronor Vitaminer
... r ett b vitamin kosttillskott av h?g kvalitet som f?rebygger brist symptom.VITAMIN B-100 KOMPLEX kosttillskott (200 tabletter) ... Whey Protein (Vassleproteinpulver) - vaniljsmak??r ett h?g kvalitets vassle protein pulver som kan anv?ndas b?de av dig som tr? ... VITAMIN B-100 KOMPLEX kosttillskott (200 tabletter). 460 kr. Lamberts B-100 komplexa vitamin tillskott ? ...
  http://maxos.se/multi-max-advance-multivitamin-for-aldre-vuxna-med-antioxidanter-60-tabletter-/
*  TOETAL (surkörsbär körsbär röda druvor antocyanin koncentrerat kosttillskott) (500ml) för 229 kronor Vitaminer
Lamberts B-100 mg komplex vitaminer ?r b vitamin kosttillskott av h?g kvalitet som f?rebygger brist symptom.VITAMIN B-100 ... b?rkoncentrat, b?rkoncentrat som kosttillskott (anti oxidant rika), blodcirkulationen kombinerade, blodcirkulationen ... Lamberts Vitamin C 1000mg tabletter med citrus bioflavonoider och Nypon ?r ett kosttillskott av h?g kvalitet som kan bidra till ... Lamberts Osteogaurd kalcium magnesium och vitamin D ?r ett mineral kosttillskott av h?g kvalitet som kan bidra till att f? ...
  http://maxos.se/toetal-surkorsbar-korsbar-roda-druvor-antocyanin-koncentrerat-kosttillskott-500ml-/
*  Lamberts Hälsokost Kosttillskott Produkter Sverige tillhandahålls av Vitaminbutiken Kenkou
B Komplex (B50 / B100) * Vitamin C * Pulver * Speciella Vitamin C preparat * Tabletter & Time Release (långsam utsöndring) ...
  http://www.vitaminbutiken.se/about-us

Vitamin DPyridoxin: Vitamin B6 är en grupp B-vitaminer vilka kemiskt sett är pyridiner. B-vitaminerna ombildas i kroppen till pyridoxalfosfat, vilket därefter kan verka som koenzym eller ombildas ytterligare.FyllokinonAskorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidHenry Sweet: Henry Sweet, född 15 september 1845 i London, död 30 april 1912 i Oxford, var en engelsk språkforskare.Metylmalonsyra: Metylmalonsyra är ett metylerat derivat av malonsyra, som främst används som markör för vitamin B12-brist. I kroppen deltar metylmalonsyran i ämnesomsättningen av fett och proteiner.Perniciös anemiMegaloblastisk anemiATC-kod B03: Medel vid anemier: ==B03A Medel vid järnbristanemier==Pisaster ochraceus: Pisaster ochraceus är en sjöstjärneart som först beskrevs av Brandt 1835. Pisaster ochraceus ingår i släktet Pisaster och familjen trollsjöstjärnor.Makrocytos: Makrocytos är en term som används för att beskriva onormalt stora röda blodkroppar.SkörbjuggProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.MalabsorptionCambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Klorofyll: Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg. Ämnet spelar en avgörande roll i fotosyntesen,http://www.ne.se/enkel/klorofyll - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 det vill säga växternas omvandling av koldioxid, vatten och ljusenergi till kolhydrater och syrgas. Klorofyll isolerades först av Joseph Bienaimé Caventou och Pierre Joseph Pelletier 1817. Klorofyll finns i flera olika varianter. Typ a och b finns hos gröna växter. Typ c finns hos till exempel brunalger och d hos rödalger. Fotosyntetiserande bakterier har många olika varianter av klorofyll (och speciella bakterieklorofyll).Skimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.No Mend No Repair: No Mend No Repair är Him Kerosenes tredje EP, utgiven 2001 på Chalksounds.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Pinus bhutanica: Pinus bhutanica är en tallväxtart som beskrevs av Andrew John Charles Grierson och Et al. Pinus bhutanica ingår i släktet tallar, och familjen tallväxter.Pantotensyra: Pantotensyra eller vitamin B5 är ett vattenlösligt vitamin som finns i alla celler som en beståndsdel i det viktiga koenzym A (CoA), som katalyserar förbränningen av fetter. Syntesen av fettsyror, kolesterol, hormoner i binjurebarken och acetylkolin är beroende av CoA.Provitamin: Ett provitamin är en substans som kan omvandlas i kroppen till ett vitamin.Definition av provitamin på TheFreeDictionary.RakitEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Cyklin: Cykliner är en klass av proteiner som har en central roll i cellcykeln. Cyklinerna bildar tillsammans med cyklinberoende kinaser komplex som står för den autonoma kontrollen av cellcykeln.


 • funktion
 • E-vitamin förbättrar syreförsörjningen hos musklerna, är viktigt för de röda blodkropparna, motverkar inflammationer och infektioner men behövs också för cellmembranen och tarmens funktion. (grongava.se)
 • ndas
 • r ett h?gkvalitets vassleprotein pulver som kan anv?ndas b?de av dig som tr?nar eller bara vill ?ka ditt dagliga proteinintag.Proteiner ?r uppbyggda av tjugo olika aminosyror. (maxos.se)
 • samt
 • E-vitamin är också viktigt för huden och gör den elastisk och förebygger rynkor samt skyddar den mot solens UV-strålar. (grongava.se)
 • Det ökar även effekten av A-vitamin samt skyddar lungorna mot luftföroreningar. (grongava.se)
 • Enzymet jobbar tillsammans med kobalamin (vitamin B12) för nedbrytning av lipider, kolesterol samt aminosyrorna metionin, threonin, isoleucin och valin. (wikipedia.org)
 • genetiska
 • Metylmalonsyreuri är en komplex sjukdom där många genetiska och miljömässiga faktorer är kopplade till symptomen. (wikipedia.org)
 • B-cells produktionen har sitt ursprung i det genetiska materialet hos kvinnan som således har två gener och mannen bara en gen. (wikipedia.org)