Alkoholneuropati: Skador på det perifera nervsystemet (inklusive det autonoma nervsystemets perifera delar) förknippade med kronisk förtäring av alkohol. Skadorna kan vara orsakade av alkoholen i sig eller av näringsbr ist till följd av missbruket.Vitamin B-komplexVitamin B12-bristVitamin B6Vitamin AVitaminerVitamin DVitamin EVitamin B12Vitamin A-bristPyridoxinVitamin D-bristTranskobalaminerVitamin B-bristFolsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.Koboltisotoper: Stabila koboltatomer med samma atomnummer som grundämnet kobolt, men med annan atomvikt. Co-59 är en stabil koboltisotop.Vitamin K1Vitamin E-bristKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Vitamin K-bristC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.Vitamin B6-bristCDC2-proteinkinasRibonukleoproteiner, små nukleära U2PyridoxalfosfatKolekalciferol: Ett fettlösligt vitamin (D3), derivat av 7-dehydroxikolesterol, som bildas genom att ultraviolett strålning bryter C9-C10-bindningen. Det skiljer sig från ergokalciferol genom sin enkla bindning mellan C22 och C23 och avsaknad av en metylgrupp vid C24.Anemi, perniciös: En megaloblastanemi som förekommer hos barn, men som är vanligare senare i livet, och som kännetecknas av histaminfast aklorhydri. Laboratorie- och klinisk diagnos baseras på vitamin B12-malabsorption pga av magslemhinnans förmåga att producera intrinsic factor.Folsyrabrist: En näringsbrist som orsakas av underskott på folsyra i födan. Många växt- och djurvävnader innehåller folsyra; särskilt rika är bladgrönsaker, jäst, lever och svamp. Lång kokning förstör folsyran, och alkohol stör dess intermediära ämnesomsättningsstadier och absorption. Folsyrabrist kan uppstå vid långvarig antikonvulsiv behandling eller i samband med bruk av p-piller. Brist leder till anemi, makrocytisk anemi och megaloblastisk anemi. I periferblodprov eller benmärgsprov kan den inte skiljas från vitamin B12-brist, men nervskador, som ses vid B12-brist, uppträder inte.Metylmalonsyra: Ett malonsyraderivat som utgör ett livsviktigt mellansteg i omsättningen av fett och protein. Avvikelser i metylmalonsyrametabolismen leder till metylmalonaciduri. Denna ämnesomsättningssjukdom beror på att den enzymatiska omvandlingen av metylmalonyl CoA till succinyl CoA blockerats.TiaminRiboflavinInre faktor: Ett glykoprotein som utsöndras av magkörtlarna och som är nödvändigt för upptag av vitamin B12. Brist på denna faktor leder till perniciös anemi.eIF-2B: En guaninnukleotidomvandlingsfaktor vars verkan är att återställa eIF-2 till dess GTP-bundna form. Syn. eukaryot initieringsfaktor 2B.PyridoxinsyraMegaloblastanemi: Anemi kännetecknad av megaloblaster i benmärgen.Hydroxokobalamin: Ett B12-vitamin. Det har använts för behandling av vitamin B12-brist.SjöstjärnaKalcitriolreceptorer: Proteiner, främst i cytoplasma, som specifikt binder kalcitriol, förflyttar sig till kärnan och reglerar transkription av specifika segment av DNA med hjälp av D-receptorsamverkande proteiner (s k DRIP). Vitamin D omvandlas till kalcitriol i levern och njurarna och verkar sålunda slutligen genom dessa receptorer.Vitamin D-bindande proteinerAnemi, makrocytär: Anemi med större erytrocyter än normalt.PyridoxalVitaminbrist: Brist på ett eller flera livsnödvändiga vitaminer.Cyklin B: Ett 58 kD-protein som bestäms efter transkriptionsfasen och translationsfasen i cellcykeln.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SpliceosomerHyperhomocysteinemi: Medfödd störning i metiononomsättningen som leder till överskott av homocystein i blodet. Den beror oftast på brist på enzymet cystationinbeta-syntas och utgör en risk för kranskärlsjukdom.PyridoxalkinasMalabsorptionssyndrom: Allmän benämning för en grupp näringsbristsyndrom, orsakade av bristande förmåga till normalt näringsupptag i tarmarna.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Vitamin K2Komplement 3b: Det större fragmentet som bildas när C3-konvertas spjälkar C3 i C3a och C3b. Såväl på den klassiska som den alternativa vägen deltar C3b i immunbindning och förstärker fagocytosen. Det bildar även ett cellulärt mellanled som fortsätter komplementprocessen. På den alternativa komplementvägen initierar C3b en positiv återkopplingsverkan av C3Pas.Schillings testKobamider: Vitamin B12-koenzymanaloger.ProteinbindningKlorofyll: Porfyrinderivat med magnesium som deltar i omvandlingen av ljusenergi i organismer med fotosyntes.Kalcifediol: Den främsta cirkulerande metaboliten av vitamin D3, vilken produceras i levern och är den bästa indikatorn på kroppens vitamin D-förråd. Den är effektiv vid behandling av rakit och osteomalaci, hos så väl azotemiska som icke-azotemiska patienter. Kalcifediol har också mineraliserande egenskaper.NäringsstatusKalcitriol: Den fysiologiskt verksamma formen av D-vitamin. Den bildas framförallt i njurarna genom enzymatisk hydroxilering av 25-hydroxikolekalciferol (Kalcifediol). Produktionen stimuleras av låga blodkalciumh alter och bisköldkörtelhormon. Kalcitriol ökar absorptionen av kalcium och fosfor i tarmen, och ökar, i samverkan med bisköldkörtelhormon, resorptionen av benmassa.Ljusupptagande proteinkomplex: Komplex som innehåller klorofyll och andra ljuskänsliga molekyler. De kan fånga upp energi i form av fotoner och förekommer som beståndsdelar av fotosystem I-proteinkomplexet eller fotosystem II-proteinkomplexet.NF-kappa BNäringsbehovKoboltradioisotoper: Instabila isotoper av grundämnet kobolt, vilka sönderfaller under avgivande av strålning. Koboltatomer med atomvikterna 54-64, med undantag för Co-59, är radioaktiva koboltisotoper.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Mitos: En delning av cellkärnan, vid vilken de båda nya kärnorna vanligtvis får en kromosomuppsättning som är identisk med den hos artens somatiska celler.Ergokalciferoler: Vitamin D2-analoger eller derivat. Preparaten används huvudsakligen i vitaminpiller mot rakit (engelska sjukan).Transkriptionsfaktor ReIBEuglena: En organism med oklar ställning. Den betraktas både som protozo och som alg, och lever huvudsakligen i stillastående vatten.PeasPyridoxaminAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Vitamin K3Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Komplement-C3-C5-konvertaserBhutan: Monarki på Himalayas sydsluttning, söder om Tibet. Landets yta är 46 500 km2, och folkmängden uppgår till ca 1.7 miljoner invånare. Huvudstad är Thimphu. 70% av befolkningen är buddhister, 25% hinduer . Officiellt språk är dzongkha.Protonkogenproteiner c-relMultiproteinkomplexPantotensyraKorrinoider: Cykliska tetrapyrroler som är uppbyggda på korrinskelettet.MPF: Ett proteinkinas som driver både mitos- och meioscykeln i alla eukaryota organismer. Under meiosen får enzymet omogna oocyter att genomgå en mognadsdelning. Vid mitos har det en roll i G2/M-fasövergången. När det aktiverats av cykliner fosforylerar MPF omedelbart vissa av de proteiner som medverkar i nedbrytning av kärnmembran, kromosomförtätning, spindelbildning och nedbrytning av cykliner. Den katalytiska underenheten av MPF är protein P34CDC2.Vitamin K Deficiency BleedingBetakaroten: En karotenoid som är en vitamin A-prekursor. Det ges för att minska ljuskänslighetsreaktioner hos patienter med erytropoetisk protoporfyri. Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.Livsmedel, berikade: Mat som fått tillägg av essentiella näringsämnen i större mängd än i vanlig mat eller som normalt saknas i födan. Ett exempel är frukostflingor berikade med järn och vitaminer. Engelska sjukan: En sjukdom beroende på D-vitaminbrist, i synnerhet under barndomen, som ger störningar i benbildningen. Typiska tecken är krökning och förvridning av muskelskelettbenen, rundade utväxter på ändarna och sidorna av skelettbenen, fördröjd fontanellslutning, muskelsmärtor och huvudsvettning. D-vitamin och solljus, tillsammans med tillräckligt näringsintag, har botande effekt, förutsatt att bisköldkörtelfunktionen är normal. Syn. rachitis.SolljusKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Cykliner: Reglerproteiner som i cellcykeln aktiverar MPF (en cellmognadsfaktor). De bildar komplex med protein p34cdc2, som är cellmognadsfaktorns katalytiska enhet, och modulerar dess proteinkinasaktivitet. Cykliner har i sig själva ingen enzymatisk verkan.Cellinje

*  B-vitamin & folsyra
Det kan vara svårt att få i sig rätt mängd B-vitamin, komplettera med ett kosttillskott. ... B-vitamin är en viktig faktor för nervsystemet och kroppens ämnesomsättning. ... Vitamin B innehåller åtta aktiva vitaminer som är livsnödvändiga för din kropps funktion. De viktigaste B-vitaminerna är ... B-vitamin & folsyra Om du ofta känner dig trött, yr, deprimerad, lättretlig och får lätt domningar i kroppen kan det vara ett ...
  https://www.happygreen.se/halsa-kosttillskott/vitaminer/b-vitamin-folsyra
*  B-vitamin-komplex i metylerad aktiv form - Gluten- och Mjölkfri
Klaire Labs Kosttillskott med metylerade B-vitaminer, alltså B vitaminer i sin aktiva form. Används vid metyleringsdefekter. ... Bli först med att recensera "B-vitamin-komplex i metylerad aktiv form" Click here to cancel reply.. Ditt betyg. Betygsätt…. ... B-Vitamin-komplexet kan även med fördel intas av personer utan metyleringsdefekter. ... Kosttillskott med metylerade B-vitaminer, alltså i sin aktiva form. Inte alla kan omvandla de syntetiska B-vitaminer som ingår ...
  http://glutenochmjolkfri.se/produkt/b-vitamin-komplex-metylerad-aktiv/
*  Vitamin B-50 KOMPLEX kosttillskott (60 tabletter) - Vitamintorget
Vitamin B-50 KOMPLEX kosttillskott (60 tabletter). Lamberts B-50 mg komplex vitaminer är ett B vitamin kosttillskott av hög ... B Komplex (B50 / B100), ENERGI / VITALITET, HÅR, Multi / Kombinerade vitaminer-B Vitaminer ... VITAMIN B12 1000mcg (som cobalamin) (60 tabletter) *. PYCNOGENOL 40 mg (Maritime pine bark â martall extrakt proantocyanidiner ... Riboflavin 50 mg (vitamin B2) (90 kaplsar) *. JÄTTENATTLJUSOLJA 500mg (omega 6 gammalinolensyra GLA nattljusolja) (180 kapslar) ...
  http://www.vitamintorget.se/produkt/vitamin-b-50-komplex-kosttillskott-60-tabletter/
*  Örter för sköldkörtelfunktion - Hälsa - sureshotpb.com
Vitamin B-komplex. Även om det inte en ört, vitamin B-komplex en utmärkt naturlig sköldkörtel behandling, eftersom B-vitaminer ... En brist på B-vitaminer kan leda till att du lider av en mängd hälsoproblem, och många människor tycker att en B-komplex ...
  http://www.sureshotpb.com/orter-for-skoldkortelfunktion/
*  Rogivande - Lifeland.se
Vitamin B Komplex 100ml. 439 kr 495 kr. Info Lägg i korgen. ... Stress B-Komplex 60kap. 179 kr 199 kr. Info Lägg i korgen. ...
  http://lifeland.se/rogivande/
*  Energigivande & Uppiggande
B-Relax Hela mars - 20% rabatt Tillfälligt slut hos leverantören och förväntas komma tillbaks v 13/14, du kan fortfarande ... B-Relax. Hela mars - 20% rabatt Tillfälligt slut hos leverantören och förväntas komma tillbaks v 13/14, du kan fortfarande ... B-Relax. Hela mars - 20% rabatt Tillfälligt slut hos leverantören och förväntas komma... ...
  https://mabranaturligt.se/butiken/haelsoomrade/energigivande-uppiggande
*  Köpa Rhinoside utan recept på nätet i Sverige | Rhinoside Online Apotek
Vitamin B Komplex 100ml. 439 kr 495 kr, apotek rhinoside pris. I Porifera, en av öppningarna genom vilka vatten dras in i ... Vitamin B12, som också kallas kobalamin, är ett vattenlösligt, rhinoside budesonide. Här kan spermierna befrukta ägget i. Bara ...
  http://sverige-apotek.life/rhinoside.html
*  Hjärnan
... Minnesförlust, dimhjärna, koncentrationssvårigheter m.m. det finns hjälp även för detta. En bra mage och tarm är nyckel Läs mer
  https://mabranaturligt.se/butiken/haelsoomrade/hj%C3%A4rnan
*  Melissa 60 t
... vitamin B-komplex och magnesium. Innehållet av tiamin, niacin, B6 och B12 bidrar till normal psykologisk funktion. Innehållet ... B-vitaminer*C-vitaminer*D-vitaminer*Barnvitaminer*Multivitaminer*Järn*Kalcium*Kisel*Krom*Magnesium*Zink*Övriga mineraler* ...
  https://halsokraft.se/sv-se/produkter/melissa-60-t.aspx?from=pdlist
*  Phytisone, 60 veg-kapslar - Thorne - Gr n G va
B-Vitamin Komplex, 60 Veg-kapslar - Thorne. Ett B-vitaminsupplement från Thorne i vegetariska kapslar... 259 kr ... Vitamin D3 droppar, Raw, 50ml, - bnature. D-vitamin har flera viktiga funktioner för kroppen, bl.a.... 239 kr ... Vitamin D3 , Flytande - Dr Clark. Ett flytande D-3.vitamintillskott i en bas av olivolja och... 99 kr ...
  https://grongava.se/shop/product/phytisone-60-veg-kapslar-thorne
*  Därför är hallonbladste så bra - Carola Ekman
C-vitamin (hög koncentration). - E-vitamin. - Kalcium och järn. - Mangan och magnesium. - Vitamin A. - Vitamin B-komplex. - ... E-vitamin hjälper till att främja en bättre omsättning i mamman vars blodvolymen ökar dramatiskt under graviditeten. En ökad ... Det höga vitamin-och mineralinnehåll hjälper till att ersätta dem som går förlorade genomblodförlusten i förlossningen. ... Hallonbladste är bra för både mamman och babyn! Ökat vitamin A intag kan stärka immunförsvaret samt underlätta till en frisk ...
  http://carolaekman.fi/darfor-ar-hallonbladste-sa-bra/
*  SOJAISOFLAVONER 100mg (klimakteriet fytoöstrogen kosttillskott) (30 tabletter) för 185 kronor Vitaminer
... r ett B vitamin kosttillskott av h?g kvalitet som f?rebygger b vitamin brist symptom.Vitamin B-50 KOMPLEX kosttillskott (60 ... Lamberts Q 10 30mg ?r ett antioxidant vitamin Q10 tillskott. Coq 10 n?r det tas som en daglig dos kan hj?lpa st?rka kroppens ... Lamberts COLLADEEN ?r ett bl?b?r och vindruvk?rnextrakt kosttillskott av h?g kvalitet med h?ga halter av s.k antocyanider som ... Den inneh?ller en bred kombination n?rings?mnen med betydande halter av B-vitaminer och de viktigaste antioxidanterna.MEGAVIT ( ...
  http://maxos.se/sojaisoflavoner-100mg-klimakteriet-fytoostrogen-kosttillskott-30-tabletter-/
*  CLA (konjugerad linolsyra) Kapslar Kosttillskott för ökad fettförbränning för 229 kronor Vitaminer
... r ett b vitamin kosttillskott av h?g kvalitet som f?rebygger brist symptom.VITAMIN B-100 KOMPLEX kosttillskott (200 tabletter) ... Lamberts Time release Vitamin C 500mg tabletter ?r ett kosttillskott av h?g kvalitet som kan bidra till att f?rebygga brist ... Lamberts COLLADEEN ?r ett bl?b?r och vindruvk?rnextrakt kosttillskott av h?g kvalitet med h?ga halter av s.k antocyanider som ... Lamberts Betakaroten 15mg ?r ett vitamin kosttillskott av h?g kvalitet med antioxidant egenskaper.Naturlig Betakaroten 15mg (90 ...
  http://maxos.se/cla-konjugerad-linolsyra-kapslar-kosttillskott-for-okad-fettforbranning/
*  Lösning mot håravfall
vitamin B komplex : 39 kr per månad. - Silicea original : 112 kr per månad. - bio silicea : 107 kr per månad. - Proto-col : 125 ... Recrea, minoxidil, finasterid, provexin, protocol, TRX2, vitamin b komplex, multivitamin, mivitotal, linfröolja, MSM, apiforce ... Vitamin B komplex, Silicea original, Silicea man, Bio - silicea, MSM,bobbys hårpiller, Priorin, Hårkontroll, Stora hårkuren, ... En liten brusis "ABCDE-vitamin". och sist men även minst 0,25 Propecia... Har inte märkt av någon biverkning där ännu.. Inte ...
  https://lookgood.se/viewtopic.php?f=6&t=5808
*  Mega Pak Vitamin/Mineral komplex - Köp hos Skip Nutrition!
VITAMIN B-KOMPLEX 1 tablett (oval/gul). Näringsvärde. %DRI*. Vitamin B.1 (Tiamin). 50 mg. 4545. ... Bioflavoner, Rutin och Hespedrin ingår naturligt i nypon och gör att kroppen lättare tar upp C-vitamin) ... Vitamin B.2 (Riboflavin). 50 mg. 3570. Vitamin B.3 (Niacin). 50 mg. 313. ... Vitamin B.5 (Pantoten). 50 mg. 830. Vitamin B.6 (Pyridoxin). 25 mg. 1785. ...
  http://www.skip.se/produkt/mega-pak/
*  Vikt & hälsa | Föreläsare Ewa Wigenheim
För att stärka muskelaturen använde han ett vitamin B-komplex och essentiella aminosyror. Genom att använda dem ökade ...
  http://www.ewalifeacademy.se/kurser/vikt-h%C3%A4lsa-38076045
*  Bio Zink - Naturligt Vis
Vitamin Super B-Komplex, spreypump, Innehåller alla B vitaminer. 235.00kr inkl. moms Lägg i varukorg ... Varje tablett ger 40 mg högvärdig kelaterad zink från zinkcitrat och zinkaspartat samt 5 mg vitamin B6 från pyridoxin HCL. ... Biotillgänglighet: Upp till 30 %. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av vitamin B6.. Toxisk dos och biverkningar - Över ...
  http://naturligtvis.me/produkt/zink/
*  Hur man väljer kosttillskott - Gluten- och Mjölkfri
En vanlig multi-vitamin-mineral tablett gör ofta ingen större skillnad, kosttillskott bör individanpassas efter behov. Vi ... B-vitamin-komplex -alltid bra och ofarligt?. B-vitaminer har vi lärt oss är vattenlösliga. Tar man för mycket B-vitamin är ... De kan ofta ha svårt att absorbera vanliga B-vitaminer, och när de har B-vitaminbrist kan det därför vara värt att ta aktiva B- ... Ett bra test för att se nivåer av B-vitamin är Great Plains Organic Acid test. Det säger även en hel del om vad som är i balans ...
  https://glutenochmjolkfri.se/hur-man-valjer-kosttillskott/
*  september 2011 - http://www.zarahssida.se
En ny studie har genomförts, där höga doser vitamin B-komplex sätts i samband med kronisk arbetsstress som ger försämrat humör ... Spirulina innehåller en stor mängd vitamin B12, är mycket rik på järn samt mindre halter av kalcium, magnesium och vitamin A, B ... Patienterna i grupp B fick endast standardbehandling i 14 dagar. Studiens resultat visar att antioxidanter som vitamin C och ... C-vitamin är en vattenlöslig vitamin, vilket gör att den behöver tillföras på daglig basis. Den kan alltså inte lagras in i ...
  http://zarahssida.se/2011/09/
*  Proteinpulver utan sötningsmedel - bästa sorten | Fitnessfia
B Komplex Vitamin: tips för dig som riskerar B vitaminbrist. september 13, 2017 ...
  http://fitnessfia.com/proteinpulver-utan-sotningsmedel/
*  Buksmärtor: 15 orsaker och lösningar till låga buksmärtor; Typ och plats buksmärtor; Möjliga orsaker till buksmärta ...;...
Brist på järn, vitamin B och vitamin D En brist på mineral järn, vitamin B-komplex och / eller D-vitamin kan orsaka smärta i ... Förra året tog jag B-varumärket ett försök .. Jag fick en hel del separation. I januari bestämde jag mig för att köpa en annan ...
  http://jackabacon.com/article/buksmrtor-15-orsaker-och-lsningar-till-lga-buksmrtor
*  Hypertoni - Wikipedia
a b c] Williams, B; Poulter, NR, Brown, MJ, Davis, M, McInnes, GT, Potter, JF, Sever, PS, McG Thom, S, British Hypertension, ... Andra faktorer som påverkar är stressnivå, koffeinintag, och brist på vitamin D men de är inte lika tydliga. Insulinresistens ( ... Hypertoni är ett resultat av en komplex interaktion mellan gener och miljöfaktorer. Ett flertal vanliga gener med en liten ... a b] Dickinson HO, Mason JM, Nicolson DJ, Campbell F, Beyer FR, Cook JV, Williams B, Ford GA. Lifestyle interventions to reduce ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypertoni

Vitamin DPyridoxin: Vitamin B6 är en grupp B-vitaminer vilka kemiskt sett är pyridiner. B-vitaminerna ombildas i kroppen till pyridoxalfosfat, vilket därefter kan verka som koenzym eller ombildas ytterligare.FyllokinonAskorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidHenry Sweet: Henry Sweet, född 15 september 1845 i London, död 30 april 1912 i Oxford, var en engelsk språkforskare.Metylmalonsyra: Metylmalonsyra är ett metylerat derivat av malonsyra, som främst används som markör för vitamin B12-brist. I kroppen deltar metylmalonsyran i ämnesomsättningen av fett och proteiner.Perniciös anemiMegaloblastisk anemiATC-kod B03: Medel vid anemier: ==B03A Medel vid järnbristanemier==Pisaster ochraceus: Pisaster ochraceus är en sjöstjärneart som först beskrevs av Brandt 1835. Pisaster ochraceus ingår i släktet Pisaster och familjen trollsjöstjärnor.Makrocytos: Makrocytos är en term som används för att beskriva onormalt stora röda blodkroppar.SkörbjuggProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.MalabsorptionCambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Klorofyll: Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg. Ämnet spelar en avgörande roll i fotosyntesen,http://www.ne.se/enkel/klorofyll - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 det vill säga växternas omvandling av koldioxid, vatten och ljusenergi till kolhydrater och syrgas. Klorofyll isolerades först av Joseph Bienaimé Caventou och Pierre Joseph Pelletier 1817. Klorofyll finns i flera olika varianter. Typ a och b finns hos gröna växter. Typ c finns hos till exempel brunalger och d hos rödalger. Fotosyntetiserande bakterier har många olika varianter av klorofyll (och speciella bakterieklorofyll).Skimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.No Mend No Repair: No Mend No Repair är Him Kerosenes tredje EP, utgiven 2001 på Chalksounds.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Pinus bhutanica: Pinus bhutanica är en tallväxtart som beskrevs av Andrew John Charles Grierson och Et al. Pinus bhutanica ingår i släktet tallar, och familjen tallväxter.Pantotensyra: Pantotensyra eller vitamin B5 är ett vattenlösligt vitamin som finns i alla celler som en beståndsdel i det viktiga koenzym A (CoA), som katalyserar förbränningen av fetter. Syntesen av fettsyror, kolesterol, hormoner i binjurebarken och acetylkolin är beroende av CoA.Provitamin: Ett provitamin är en substans som kan omvandlas i kroppen till ett vitamin.Definition av provitamin på TheFreeDictionary.RakitEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Cyklin: Cykliner är en klass av proteiner som har en central roll i cellcykeln. Cyklinerna bildar tillsammans med cyklinberoende kinaser komplex som står för den autonoma kontrollen av cellcykeln.


  • Biotin
  • Biotin (vitamin B8) och avidin (ett protein från äggvita) binds med en dissociationskonstant på omkring 10 − 15 {\displaystyle 10^{-15}} M = 1 fM = 0,000001 nM. (wikipedia.org)