Valpsjukevirus: En art av Morbillivirus som orsakar valpsjuka hos hundar, vargar, rävar, tvättbjörnar och illrar. Också sälar har drabbats av valpsjuka genom kontakt med hundar.Valpsjuka: Benämning på flera mycket smittsamma virussjukdomar hos djur, särskilt hundar, hos vilka infektionen orsakas av valpsjukeviruset. Den kännetecknas av tvåfasfeber, leukopeni, inflammation i tarmar och luftvägar, och ibland neurologiska komplikationer. Hos katter är infektionen känd som felin panleukopeni.Valpsjukevirus, säl: En art av Morbillivirus som orsakar valpsjuka hos sälar. Syn. PDV.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Adenovirus, hund: Arter av släktet Mastadenovirus som orsakar feber, ödem, kräkningar och diarre hos hundar, samt encefalit hos rävar.ParamyxoviridaePhocaSeals, EarlessMorbillivirus: Ett släkte av familjen Paramyxoviridae och underfamiljen Paramyxovirinae, av vilkas medlemmar de flesta har viruspartiklar med hemagglutininaktivitet, men inte neuraminidasaktivitet. Alla producerar såväl cytoplasmatiska som intracellulära inklusionskroppar. Mässlingviruset är typart.Mässlingvirus: Typarten av Morbillivirus och orsaken till den mycket smittsamma infektionssjukdomen mässling hos människor, vilken främst drabbar barn.Lejon: En art (Panthera leo) stora och för det mesta nattaktiva däggdjur av kattfamiljen Felidae. De lever i Afrika och södra Asien.TvättbjörnarVero-cellerHundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.TigrarIllrar: Rovdjursart (Mustela putorius) inom familjen mårddjur (Mustelinae) med slank kropp, lång svans och brunaktig päls. De används både som husdjur, jaktdjur (främst för jakt på kaniner och råttor) och laboratoriedjur.Hemagglutininer, viralaMorbillivirusinfektioner: Infektioner orsakade av virus av släktet Morbillivirus, familjen paramyxoviridae. Infektion ger oftast akut sjukdom hos värden, men i vissa fall kan infektionen bli ihållande och leda till försämrat tillstånd.Cercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.VirusreceptorerHundparvovirus: En art av släktet Parvovirus och variant av kattparvovirus. Viruset ger upphov till häftig enterit hos hundar, med hög dödlighet. Viruset skiljer sig från hundparvovirus typ 1, ett annat parvovirus hos hund.BoskapspestvirusVirala fusionsproteinerRävar: Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.Köttätare: Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).VirusvaccinerVirusodlingVirusproteinerMårdhundarRNA-virusCytopatogen effekt, viral: Synliga, morfologiska förändringar i virusinfekterade celler. Dessa omfattar avstängning av cellulärt RNA och proteinsyntes, cellfusion, frisättning av lysosomenzymer, ändrad cellmembranpermeabilitet, diffusa förändringar i de intracellulära strukturerna, förekomst av virala inklusionskroppar och kromosomavvikelser. Hit hör inte malign (elakartad) transformation, som är "cellförändring, viral". Undersökning av virala cytopatogena effekter är en värdefull metod för att identifiera och klassificera det virus som ger upphov till infektionen.Mink: Ett rovdjur av släktet Mustela och familjen Mustelidae. Den europeiska minken, med vita över- och underläppar, har varit föremål för omfattande fångst för handelsändamål och är klassad som utrotningshotad. Den amerikanska minken, som saknar vit överläpp, är föremål för kommersiell uppfödning.Kattpest: En mycket smittsam DNA-virusinfektion bland kattdjur och minkar som kännetecknas av feber, enterit, med diarré och kräkningar, och förändringar i benmärgen.SSPE-virusVirusförökningVirusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.RNA, viraltVacciniavirus: Typarten av Orthopoxvirus, och besläktad med kokoppsvirus, men med okänt ursprung. Viruset har använts för levande vaccin mot smittkoppor. Det används också som vektor för tillförsel av främmande DNA till djur. Kaninkoppsvirus är en underart av Vacciniavirus.Avipoxvirus: Ett släkte av familjen Poxviridae, underfamiljen Chordopoxvirinae, bestående av fågelkoppsvirus. Smittöverföring sker via artropoder. Typarten är fjäderfäkoppsvirus (fowlpox virus).Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Virusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.Inklusionskroppar, virala: Områden med avvikande färgning i kärnan eller cytoplasman hos en virusinfekterad cell. En del inklusionskroppar utgör "virusfabriker", där virusnukleinsyra eller virusprotein syntetiseras. Andra är enbart artefakter till följd av fixering och färgning. En typ av inklusionskroppar, Negrikroppar, påträffas i nervcellers cytoplasma eller utskott hos djur som dött av rabies.NeutralisationstesterVirus SheddingAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.VirussjukdomarSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Simianvirus 40CellinjeHjärninflammation: Inflammation i hjärnan orsakad av infektion, autoimmuna förlopp, förgiftning eller andra tillstånd. Virusinfektion är en ganska vanlig orsak till hjärninflammation. Syn. encefalit.VirussammansättningVäxtvirusDNA-virus: Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra).Sjukdomsalstrande förmågaDefekta virus: Virus, som pga att de saknar ett komplett genom inte kan replikera fullständigt eller bilda proteinhölje. Vissa är värdberoende, i den mening att de kan föröka sig endast i sådana cellsystem som tillhandahåller den genetiska funktion de själva saknar. Andra, så kallade satellitvirus, kan endast föröka sig när deras genetiska defekt kompenseras av hjälparvirus.Haplorhini: En underordning av primater, bestående av sex familjer: Cebidae (Nya världens apor), Cercopithecidae (Gamla världens apor), Hylobatidae (gibbon- och siamangapor), Pongidae (de stora aporna), Tarsiidae (spökdjur) och Hominidae (människor).Steriluppfödda djur: Djur som ej är smittade av främmande organismer.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Sindbis-virusCellfusion: Sammansmältning av somatiska celler in vitro eller in vivo, vilket resulterar i hybridceller.NukleoproteinerKapsid: Det skyddande proteinhöljet runt ett virus nukleinsyra. Det kan ha spiralformad eller ikosaedrisk symmetri och består av strukturella enheter som kallas kapsomerer.Influensa A-virus, subtyp H1N1Rabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.

*  Valpsjuka | Läs mer på Apoteket.se
Sjukdomen orsakas av ett valpsjukevirus som försvagar immunsystemet. Symtomen är feber och sekundära infektioner som till ...
  https://www.apoteket.se/kategori/djur/hund/vaccination/valpsjuka/
*  PDV - Wikipedia
Viruset tros ha utvecklats från valpsjukevirus för cirka 10 000 år sedan. Viruset blev först känt 1988 när knubbsälar i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/PDV
*  valptips.se
Valpsjukevirus är specifikt för hund. Det kan inte infektera människor. Däremot kan t ex mink, räv och iller drabbas av ...
  http://valptips.se/skotsel_vaccin.html
*  Säldöden - Wikipedia
... är en variant av valpsjukevirus. Det har förekommit tre utbrott av säldöd åren 1988, 2002 och 2007. Viruset var inte känt innan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ld%C3%B6den

ValpsjukaLimfärger: Limfärger, målningsfärger där bindemedlet består av limämnen, till exempel förklistrad stärkelse, cellulosa, protein, kasein. Pigment och bindemedel är uppslammade i vatten.PDV: PDV eller Phocine Distemper Virus är det virus som orsakar säldöd. Det tillhör samma grupp virus som orsakar mässling och valpsjuka.KennelklubbGynaephora groenlandica: Gynaephora groenlandica är en fjärilsart som beskrevs av Homeyer. 1874.White Lion: New York, USAMrs. Todds genvägMiniatyrbullterrierPupillTamiller: Tamiller ibland kallad frett (särskilt i äldre litteratur), är den domesticerade formen av iller och kategoriseras idag som den egna underarten Mustela putorius furo. Namnet frett anses härstamma från det engelska namnet för iller, ferret (jämför franskans furet), medan furo i det vetenskapliga namnet är latin och betyder tjuv.Hundens parvovirus: Hundens parvovirus typ 2 (CPV2, vardagligt parvo eller hundpest) är ett virus som huvudsakligen angriper hundar. Virussjukdomen är väldigt smittsam och sprids från hund till hund genom direkt eller indirekt kontakt med avföring.Skugga-Baldur: Skugga-Baldur är en kortroman från 2003 av den isländske författaren Sjón. Handlingen utspelar sig i Reykjavik 1883, när en gåtfull flicka med Downs syndrom anländer med båt.Tom Chaplin: Thomas Oliver Chaplin, född 8 mars 1979 i Battle, East Sussex, Storbritannien, är sångare och frontman i det brittiska piano-rockbandet Keane.Heinrich FritschProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Epidemi: En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor (motsvarande för djur heter epizooti). En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.Virulens: Virulens är en mikroorganisms förmåga att framkalla sjukdom hos sin värd. En virulensfaktor kan sedermera definieras som en speciell egenskap mikroorganismen har, som ger upphov till dess virulens.