Vävnads- och organanskaffningOrgangivareHjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]Förmodat samtyckeOrgantransplantationVävnads- och organtagningVäntelistorLik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.VävnadsbankerDöd: Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.Donatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.OrganförvaringUnited States Health Resources and Services AdministrationRiktad organdonationGrundetik: En syn på etiken som fokuserar på teorier om vikten av allmänna principer, som t ex respekt för självständighet, godhet och rättvisa.LevertransplantationNjurtransplantationByggnadsbesiktning och kontroll: Formella byggnadstekniska normer för sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar.Sjukvårdsransonering: Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.TransplantationLevande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Förenta StaternaTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Value-Based PurchasingInformerat samtycke: Frivilligt medgivande av en patient eller försöksperson med full insikt i riskerna med deltagande i diagnostiska eller forskningsundersökningar, eller med medicinsk eller kirurgisk behandling.End Stage Liver DiseaseTransplantatHjärttransplantationMedicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Leversvikt: Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.Familj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.Basläkemedel: Läkemedel som anses väsentliga för att tillgodose hälsovårdsbehoven hos en befolkning och för att styra läkemedelskostnaderna.Retrospektiva studierRegisterTidsfaktorerBefruktning efter dödenPatienturvalMedicare: Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.BehandlingsresultatTransplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.OrganförvaringslösningarAllotransplantationLeversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.Inköp på sjukhus: Sjukhussektion eller -avdelning ansvarig för inköp av material och utrustning.AnsiktstransplantationDissektion: Uppskärning eller separation av kroppsvävnader för undersökningsändamål. Inom kirurgin avser dissektion separerande av olika strukturer längs naturliga skiljelinjer.VävnadsförvaringProportional hazard-modellerCommission on Professional and Hospital Activities: En oberoende, icke-vinstdrivande organisation som samlar in, behandlar och distribuerar data om sjukhusutnyttjande.RiskbedömningEkonomisk förvaltning: Ansvar för och hantering av en institutions eller organisations ekonomi.BukspottkörteltransplantationFörhandlingOlycksfallsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för fysisk skada till följd av oundvikliga olycksfall.RaffinosGeneriska läkemedel: Läkemedel som inte åtnjuter patentskydd. Sådana läkemedel kan produceras av flera tillverkare.SpermabankerKöldischemi: Nedkylning av en vävnad eller ett organ i samband med minskad genomblödning eller utebliven blodförsörjning. Nedkylningstiden under en organtransplantation börjar när organet kyls med en köldlösning efter organskörd och slutar sedan vävnaden nått fysiologisk temperatur under inoperationen. Varmischemin börjar då och slutar sedan den kirurgiska anastomosen fullbordats.Läkemedelskostnader: De utgifter en sjukvårdsinrättning eller -organisation har för sina läkemedel. Dessa utgör en del av den sjukvårdskostnad som belastar patienten.

*  7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/ - PDF

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/ Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

*  Kollektivavtal bör värnas vid upphandling | Nyhetssajten Europaportalen

Vid Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESKs, möte i april fördes en livlig debatt om sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. Bakgrunden är den pågående så kallade moderniseringen av upphandling inom EU. EESK framför i sitt yttrande att man måste höja kvaliteten på den offentliga upphandlingen och sociala och miljömässiga aspekter måste inkluderas för att främja anställningsskydd, goda arbetsvillkor samt stödja personer med funktionshinder och andra missgynnade grupper.

*  Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster - PDF

Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

*  Upphandling.fi: Vad är offentlig upphandling? | upphandling.fi

Servicepost upphandlingrådgivning. Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling. Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.. upphandling@kommunforbundet.fi. ...

*  Frukostseminarium: Upphandling av städtjänster

Den 4 mars arrangerade Konkurrensverket ett frukostseminarium om upphandling av städtjänster.. På seminariet presenterar Konkurrensverket nytt vägledningsmaterial för upphandling av städtjänster. Bland annat presenteras en tjänsteupphandlingsmodell, utvärderingsmodeller på olika nivåer och stöd till uppföljning. Riksbanken presenterar arbetet med sin upphandling av städtjänster. Från leverantörssidan får vi höra reaktioner på det material vi tagit fram.. Datum: 4 mars ...

*  AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan - PDF

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt Om AP Upphandlingens omfattning Avtalets start...

*  InfoTorg Juridik - Intressanta nyheter om offentlig upphandling

Frukostseminariet ägde rum i konferenscentret Helio vid Sergels Torg i Stockholm och där hade nästan femtio intresserade åhörare från advokatbyråer, företag och myndigheter samlats för att ta del av ny lagstiftning och praxis avseende offentlig upphandling.. Sara-Li Olovsson inledde seminariet med att berätta om de undantag som numera finns från LOU:s tillämpningsområde: dels samarbete mellan myndigheter (det så kallade "Hamburg-undantaget"), dels undantaget för intern upphandling ("Teckal-undantaget").. Hamburg-undantaget återfinns numera i 3 kap. 17 § LOU, som ett resultat av en dom från EU-domstolen, och innebär att upphandling mellan två myndigheter, som ingår ett avtal om samarbete med syfte att säkerställa offentliga tjänster av allmänintresse, i vissa fall inte behöver annonseras.. Två separata enheter. I en kammarrättsdom (7355-16) från den 20 juni i år prövades detta undantag för första gången, berättade Sara-Li Olovsson, i ett mål där Kungliga ...

*  Upphandling.fi: Rapport om upphandlingsförfarandet | upphandling.fi

Utarbetande av en rapport kan vara ett alternativ till ett upphandlingsbeslut till den del en viss omständighet inte behöver uppges i det egentliga upphandlingsbeslutet. Den upphandlande enheten kan således välja att skriva in alla de uppgifter som nämns i den föreslagna paragrafen i motiveringen till beslutet, och då behövs ingen separat rapport. Alternativt kan rapporten komplettera upphandlingsbeslutet till den del inte alla omständigheter som påverkat upphandlingsförfarandet nämns i beslutet. En rapport behöver således inte nödvändigtvis fogas till upphandlingsbeslutet, om den inte samtidigt utgör en del av beslutet. Inget hindrar heller den upphandlande enheten från att utarbeta en övergripande rapport om upphandlingsförfarandet trots att en del av uppgifterna också nämns i motiveringen till upphandlingsbeslutet.. En rapport är ett mer flexibelt sätt att beskriva olika faser i upphandlingen, såsom statistiska uppgifter om upphandlingens storlek och värde, uppgifter ...

*  Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige , PDF

1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige , Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy Ansvarsfördelning och organisation Upphandlingssamverkan...5

*  Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun - PDF

Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS

*  Lagstiftning om offentlig upphandling - Arbets- och näringsministeriet

Centralisering av den statliga upphandlingen. Styrningen och utvecklingen av statsförvaltningens upphandlingsverksamhet hör till finansministeriets uppgifter. Enligt lagen om statsbudgeten beslutar finansministeriet om upphandlingar som inom statsförvaltningen konkurrensutsätts centraliserat. Närmare bestämmelser om upphandling som sker centraliserat finns i finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen. Den centraliserade upphandlingen inom statsförvaltningen utförs av statens enhet för kollektiv upphandling Hansel Ab.. ...

*  Granskning av upphandling i Finspångs kommun - PDF

Granskning av upphandling i Finspångs kommun Innehållsförteckning 1 Slutsatser Bakgrund och syfte Metod Lagregler Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling...

*  Schyst offentlig upphandling - PDF

oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

*  Effektstyrd Upphandling med Agila Kontrakt - Sida 2 av 2

Department of Defence har under ledning av Jeff Sutherland börjat anamma Agila kontrakt vid upphandling. Läs en sammanfattning på "Greater Accountability and Faster Delivery Through Modular Contracting" Deras lösning kallas "modular approach", där kärnan är inkrementell leverans och att kravspecifikationen kan skrivas om efter varje leverans. Ett typiskt kontrakt skall innehålla minst 3 dellevranser per år. Läs om deras riktlinjer för upphandling och beställning "Contracting Guidance…. Read more →. ...

*  Upphandlingspolicy för Landskrona kommun - PDF

Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige , 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

*  Nyheter från läkemedelsenheten Nytt försörjningsavtal Ny rutin för kvalitetsgranskning Ny upphandling av läkemedel Tove Tevell...

Tjänster som upphandlades: -Läkemedelsleveranser -Läkemedelsservice -Cytostatikaberedning -Extemporeberedning -Vätskevagnsservice -Farmaceutiskt kvalitetsansvar (ex. katastrofläkemedel, Dialys, Gas) -Farmaceutisk jour (inkl beredningar) Kvalitet genom skallkrav Utvärdering av lägst totalpris på uppskattad årsvolym Upphandling av läkemedelsförsörjning

*  Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster ...

Handläggare Helena Hassel FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

*  Som man frågar får man svar. En handbok i upphandling av IT-infrastruktur. Januari PDF

Som man frågar får man svar. En handbok i upphandling av IT-infrastruktur. Januari Hjärtat i IT är infrastrukturen De sju budorden IT är idag en central del av all verksamhet. IT ska kunna fungera

*  Upphandling - Göta hovrätt

Varje år gör Sveriges Domstolar inköp av varor, tjänster och byggentreprenader från många olika leverantörer. Som offentliga myndigheter följer vi de bestämmelser vid inköp som framgår av lagen om offentlig upphandling. Målsättningen är att ta tillvara...

*  Upphandling.fi: Upphandlingsförfarande | upphandling.fi

Webbtjänsten Hankinnat.fi ger information om god praxis vid offentlig upphandling. För tjänsten ansvarar rådgivningsenheten för offentlig upphandling med hjälp av Finlands Kommunförbund och arbets- och näringsministeriet. ...

*  Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster - PDF

Diarienummer Datum Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box Stockholm

*  Möjligt att ställa arbetsrättsliga krav vid upphandling | Konkurrensverket

Att ställa arbetsrättsliga krav i samband med större offentliga upphandlingar är både möjligt och rimligt. Det kan till exempel handla om villkor som motsvarar kollektivavtal. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

*  Upphandling av lokalvård. Diarienummer - PDF

Upphandling av lokalvård Diarienummer Innehåll 1 Om PTS Upphandlingens omfattning Krav på anbudsgivaren Teknisk förmåga och kapacitet Resurser, kapacitet m.m....

*  Upphandling vid landskapsregeringen | Ålands landskapsregering

Landskapsförvaltningen köper in varor, tjänster och byggentreprenader för ungefär 70 miljoner euro per år. Olika förvaltningsenheter gör egna upphandlingar och beställningar, förvaltar avtal och har leverantörskontakter.

*  HBVs stora upphandling av elmaterial slutförd - Husbyggnadsvaror HBV Förening

HBVs upphandling av elmaterial, ljuskällor och belysningsarmaturer för de kommunala bostadsbolagen i Sverige har avslutats. Omsättningen på avtalen beräknas...