Vävnads- och organanskaffningOrgangivareHjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]Förmodat samtyckeOrgantransplantationVävnads- och organtagningVäntelistorLik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.VävnadsbankerDöd: Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.Donatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.OrganförvaringUnited States Health Resources and Services AdministrationRiktad organdonationGrundetik: En syn på etiken som fokuserar på teorier om vikten av allmänna principer, som t ex respekt för självständighet, godhet och rättvisa.LevertransplantationNjurtransplantationByggnadsbesiktning och kontroll: Formella byggnadstekniska normer för sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar.Sjukvårdsransonering: Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.TransplantationLevande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Förenta StaternaTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Value-Based PurchasingInformerat samtycke: Frivilligt medgivande av en patient eller försöksperson med full insikt i riskerna med deltagande i diagnostiska eller forskningsundersökningar, eller med medicinsk eller kirurgisk behandling.End Stage Liver DiseaseTransplantatHjärttransplantationMedicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Leversvikt: Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.Familj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.Basläkemedel: Läkemedel som anses väsentliga för att tillgodose hälsovårdsbehoven hos en befolkning och för att styra läkemedelskostnaderna.Retrospektiva studierRegisterTidsfaktorerBefruktning efter dödenPatienturvalMedicare: Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.BehandlingsresultatTransplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.OrganförvaringslösningarAllotransplantationLeversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.Inköp på sjukhus: Sjukhussektion eller -avdelning ansvarig för inköp av material och utrustning.AnsiktstransplantationDissektion: Uppskärning eller separation av kroppsvävnader för undersökningsändamål. Inom kirurgin avser dissektion separerande av olika strukturer längs naturliga skiljelinjer.VävnadsförvaringProportional hazard-modellerCommission on Professional and Hospital Activities: En oberoende, icke-vinstdrivande organisation som samlar in, behandlar och distribuerar data om sjukhusutnyttjande.RiskbedömningEkonomisk förvaltning: Ansvar för och hantering av en institutions eller organisations ekonomi.BukspottkörteltransplantationFörhandlingOlycksfallsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för fysisk skada till följd av oundvikliga olycksfall.RaffinosGeneriska läkemedel: Läkemedel som inte åtnjuter patentskydd. Sådana läkemedel kan produceras av flera tillverkare.SpermabankerKöldischemi: Nedkylning av en vävnad eller ett organ i samband med minskad genomblödning eller utebliven blodförsörjning. Nedkylningstiden under en organtransplantation börjar när organet kyls med en köldlösning efter organskörd och slutar sedan vävnaden nått fysiologisk temperatur under inoperationen. Varmischemin börjar då och slutar sedan den kirurgiska anastomosen fullbordats.Läkemedelskostnader: De utgifter en sjukvårdsinrättning eller -organisation har för sina läkemedel. Dessa utgör en del av den sjukvårdskostnad som belastar patienten.

*  Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy ... | FoU i Västra Götalandsregionen
1. Översiktlig projektbeskrivning Engelsk titel Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument (Flodén ATODAI); translation and cross-cultural adaption into the Spanish versionPopulärvetenskaplig sammanfattning av projektet Organtransplantation är sedan länge en etablerad behandlingsmetod, som erbjuder svårt sjuka människor möjlighet att överleva. Bristen på organ för transplantationsändamål är ett globalt problem. Spanien är världsledande i antal donationer per miljon ...
  http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/247061
*  Göteborgs universitet. Upphandling och inköp - ppt ladda ner
Varför upphandling? Inte för att ställa till problem! Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar all offentlig upphandling i Sverige och gäller sedan den 1 januari En större förändring genomfördes emellertid i början av Lagen bygger på EG-direktiv. Gemenskapsrättsliga principer påverkar också. GU:s skyldighet som statlig myndighet att följa LOU vad det gälller all anskaffning av produkter (varor, tjänster och entreprenader). Få ut så mycket som möjligt för våra skattepengar och anslag. Ta hänsyn till miljö- och sociala krav.
  http://slideplayer.se/slide/2861567/
*  Hållbar Upphandling - Ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting - Start
Regioner och landsting i Sverige ansvarar för att alla har tillgång till en god och väl fungerade hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Tillsammans upphandlar vi produkter och tjänster till ett belopp om ca 120 miljarder kronor om året. Det gör oss till Sveriges största offentliga upphandlare. Sedan år 2010 samarbetar alla landsting och regioner kring hållbar upphandling. Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling, och genom att följa upp de krav som ställs, bidrar vi till att skapa hållbar utveckling. Vår ambition är nu att stärka arbetet ytterligare med en tjänst som ska utveckla arbetet inom utpekade fokusområden för att nå miljömässig hållbarhet vid upphandling. Tjänsten innebär breda kontaktytor med nationella aktörer och ökad samordning för att nå största möjliga miljönytta med upphandling som verktyg. Här kan du läsa mer om tjänsten ...
  http://hållbarupphandling.se
*  7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/ - PDF
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/ Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
  http://docplayer.se/141782-7-ny-upphandlingspolicy-samt-riktlinjer-for-upphandling-och-direktupphandling-dnr-2014-478-003.html
*  Kollektivavtal bör värnas vid upphandling | Nyhetssajten Europaportalen
Vid Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESKs, möte i april fördes en livlig debatt om sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. Bakgrunden är den pågående så kallade moderniseringen av upphandling inom EU. EESK framför i sitt yttrande att man måste höja kvaliteten på den offentliga upphandlingen och sociala och miljömässiga aspekter måste inkluderas för att främja anställningsskydd, goda arbetsvillkor samt stödja personer med funktionshinder och andra missgynnade grupper.
  https://www.europaportalen.se/2012/05/kollektivavtal-bor-varnas-vid-upphandling
*  Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster - PDF
Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med
  http://docplayer.se/890953-Analys-av-offentlig-upphandling-kreativa-tjanster.html
*  Upphandlingsmyndigheten - V gledning f r h llbar upphandling
... H llbar offentlig upphandling (Sustainable Public Procurement) inneb r att de offentliga myndigheterna tillgodoser sitt behov av varor och tj nster p ett s tt som s kerst ller den goda aff ren sett till hela livscykeln. Man tar inte bara h nsyn till de f rdelar som uppst r f r organisationen utan ven sett till samh llet i sin helhet samtidigt som man minimerar skador p milj n. R tt utf rd uppn r man en l mplig balans mellan de tre dimensionerna f r h llbar utveckling social, milj m ssig (ekologisk) och ekonomisk h llbarhet - vid upphandling av varor, tj nster eller byggentreprenader. Upphandling r ett viktigt styrmedel f r att n samh llspolitiska m l. Att ta milj h nsyn och sociala h nsyn i upphandlingen bidrar till en h llbar utveckling och till att n de nationella milj kvalitetsm len. Upphandlande myndighet har stor m jlighet att st lla l ngtg ende krav p vad som ska upphandlas - men inte fr n vem.
  http://www.klimatsmart.se/miljokonsulter/upphandlingsmyndigheten.html
*  Upphandling.fi: Vad är offentlig upphandling? | upphandling.fi
Servicepost upphandlingrådgivning. Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling. Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.. upphandling@kommunforbundet.fi. ...
  http://www.hankinnat.fi/sv/vad-ar-offentlig-upphandling/
*  Frukostseminarium: Upphandling av städtjänster
Den 4 mars arrangerade Konkurrensverket ett frukostseminarium om upphandling av städtjänster.. På seminariet presenterar Konkurrensverket nytt vägledningsmaterial för upphandling av städtjänster. Bland annat presenteras en tjänsteupphandlingsmodell, utvärderingsmodeller på olika nivåer och stöd till uppföljning. Riksbanken presenterar arbetet med sin upphandling av städtjänster. Från leverantörssidan får vi höra reaktioner på det material vi tagit fram.. Datum: 4 mars ...
  http://www.konkurrensverket.se/seminarier/frukostseminarium-stadtjanster/
*  AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan - PDF
AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt Om AP Upphandlingens omfattning Avtalets start...
  http://docplayer.se/1137050-Ap2s-upphandling-av-serverhallstjanst-forenklad-upphandling-dnr-ap2-2012-16-anbudsforfragan.html
*  Upphandling | PS Provider | Etablering och strategisk utveckling Shared Service Centers
PS Provider arbetar med utveckling av Shared Service Centers som projektledning, förstudier och design, implementering ,effektivisering, Governance och Service Level Agreement Shared Service Center, benchmarking av ekonomifunktion och ekonomiprocesser. Även upphandling och uppgradering av ekonomisystem och affärssystem tillhör vår kärnverksamhet. Kundanpassade avtal för affärssystem, förstudier, behovsanalys, kravspecifikation, offertförfrågan samt förhandling vid systemförändring, upphandling och uppgradering av affärssystem, samt ligger inom vår verksamhet.
  http://www.psprovider.se/se/%C3%B6vriga-tj%C3%A4nster/r%C3%A5dgivning-aff%C3%A4rssystem-
*  InfoTorg Juridik - Intressanta nyheter om offentlig upphandling
Frukostseminariet ägde rum i konferenscentret Helio vid Sergels Torg i Stockholm och där hade nästan femtio intresserade åhörare från advokatbyråer, företag och myndigheter samlats för att ta del av ny lagstiftning och praxis avseende offentlig upphandling.. Sara-Li Olovsson inledde seminariet med att berätta om de undantag som numera finns från LOU:s tillämpningsområde: dels samarbete mellan myndigheter (det så kallade "Hamburg-undantaget"), dels undantaget för intern upphandling ("Teckal-undantaget").. Hamburg-undantaget återfinns numera i 3 kap. 17 § LOU, som ett resultat av en dom från EU-domstolen, och innebär att upphandling mellan två myndigheter, som ingår ett avtal om samarbete med syfte att säkerställa offentliga tjänster av allmänintresse, i vissa fall inte behöver annonseras.. Två separata enheter. I en kammarrättsdom (7355-16) från den 20 juni i år prövades detta undantag för första gången, berättade Sara-Li Olovsson, i ett mål där Kungliga ...
  http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article238716.ece
*  Upphandling.fi: Rapport om upphandlingsförfarandet | upphandling.fi
Utarbetande av en rapport kan vara ett alternativ till ett upphandlingsbeslut till den del en viss omständighet inte behöver uppges i det egentliga upphandlingsbeslutet. Den upphandlande enheten kan således välja att skriva in alla de uppgifter som nämns i den föreslagna paragrafen i motiveringen till beslutet, och då behövs ingen separat rapport. Alternativt kan rapporten komplettera upphandlingsbeslutet till den del inte alla omständigheter som påverkat upphandlingsförfarandet nämns i beslutet. En rapport behöver således inte nödvändigtvis fogas till upphandlingsbeslutet, om den inte samtidigt utgör en del av beslutet. Inget hindrar heller den upphandlande enheten från att utarbeta en övergripande rapport om upphandlingsförfarandet trots att en del av uppgifterna också nämns i motiveringen till upphandlingsbeslutet.. En rapport är ett mer flexibelt sätt att beskriva olika faser i upphandlingen, såsom statistiska uppgifter om upphandlingens storlek och värde, uppgifter ...
  http://www.hankinnat.fi/sv/yhteiset-saannokset/upphandlingsbeslut/rapport-om-upphandlingsforfarandet
*  Permalänk till Konferens om grön upphandling
Att ställa miljökrav vid offentlig upphandling är en sak, men att sedan se till att leverantören verkligen lever upp till det man kommit överens om är en annan. Det och mycket annat diskuterades på dagens konferens om grön upphandling som gick av stapeln i Stockholm idag. Konferensen arrangerades av Miljöstyrningsrådet och tidningen Miljöaktuellt. Det pratades…
  https://temfunderingar.wordpress.com/2009/03/04/konferens-om-gron-upphandling/
*  RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun - PDF
RIKTLINJER Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER 2 Innehåll STYRDOKUMENT... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun... Fel! Bokmärket är inte definierat.
  http://docplayer.se/2044577-Riktlinjer-riktlinjer-for-upphandling-i-habo-kommun.html
*  Offentlig upphandling | Avfall Sverige
Miljöfrågorna har fått en stärkt ställning såväl inom EU som i Sverige. De nya lagarna innehåller, i likhet med EU-direktiven, bestämmelser som gör det lättare att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandlingar. De miljökrav som ställs får inte utgöra hinder för en väl fungerande inre marknad utan måste vara förenliga med de grundläggande principerna för upphandling. Det är lite skilda förutsättningar och regler beroende på var i upphandlingsprocessen ett miljökrav ställs. Miljökrav kan ställas som teknisk specifikation, kvalificeringskrav, utvärderingskriterium eller som särskilt villkor för fullgörande av kontrakt. Den kanske största möjligheten att beakta miljön finns under planeringsfasen. Därför är det viktigt att man analyser sitt inköpsbehov före upphandlingen med hänsyn till typ av vara/tjänst och vilka krav man har samt att man gör en analys av marknadens funktionssätt och konkurrensförhållanden. Kraven som ställs ska vara möjliga ...
  https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/kommunalt-avfallsansvar/offentlig-upphandling/
*  Public Procurement Network | Konkurrensverket
Public Procurement Network (PPN) ett nätverk med representanter från europeiska regeringar/ministerier och myndigheter som arbetar med offentlig upphandling.
  http://www.konkurrensverket.se/omossmeny/om-oss/internationell-roll/public-procurement-network-ppn---upphandling/
*  Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige , PDF
1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige , Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy Ansvarsfördelning och organisation Upphandlingssamverkan...5
  http://docplayer.se/905696-Riktlinjer-for-upphandling-i-kristianstads-kommun-faststalld-av-kommunfullmaktige-2011-06-2-215.html
*  Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information - PDF
Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den
  http://docplayer.se/3911954-Buy-smart-gron-upphandling-for-smarta-inkop-allman-information.html
*  Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun - PDF
Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS
  http://docplayer.se/1694125-Riktlinjer-for-upphandling-och-inkop-stenungsunds-kommun.html
*  Lagstiftning om offentlig upphandling - Arbets- och näringsministeriet
Centralisering av den statliga upphandlingen. Styrningen och utvecklingen av statsförvaltningens upphandlingsverksamhet hör till finansministeriets uppgifter. Enligt lagen om statsbudgeten beslutar finansministeriet om upphandlingar som inom statsförvaltningen konkurrensutsätts centraliserat. Närmare bestämmelser om upphandling som sker centraliserat finns i finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen. Den centraliserade upphandlingen inom statsförvaltningen utförs av statens enhet för kollektiv upphandling Hansel Ab.. ...
  http://tem.fi/sv/lagstiftning-om-offentlig-upphandling1
*  RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET - PDF
1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet
  http://docplayer.se/50381124-Riktlinjer-for-upphandling-vid-uppsala-universitet.html
*  Going Green - A Study of Public Procurement Regulation | Lunds universitet
I avhandlingen ges en introduktion till den offentliga upphandlingen och begreppen normer och rättsliga rationaliteter, följt av syfte och avhandlingens disposition. Metoden utgör ett eget kapitel och där beskrivs hur empirin i form av intervjuer med offentliga upphandlare och analyser av rättsfall gått till. Dessutom ges en översikt av de bifogade artiklarna i metodkapitlet, vilka reproducerats i sin helhet i slutet av avhandlingen. Följaktligen beskrivs operationaliseringen av begreppet rättsliga rationaliteter genom att olika normer relateras till de rättsliga rationaliteterna. Regleringen av miljöanpassad offentlig upphandling beskrivs i det efterföljande kapitlet genom olika utvecklingsfaser, med avslutning i nutid, vilket även besvarar den första delfrågeställningen ovan ...
  https://www.lu.se/lup/publication/97539622-f7a3-4456-9064-dc347ca265ab
*  Offentlig upphandling - Jurist & Advokat Glimstedt
Glimstedts specialister inom offentlig upphandling har omfattande erfarenhet inom upphandlingsområdet.. Vi lämnar råd till dig som är anbudsgivare och till dig som företräder upphandlande myndigheter under alla stadier av upphandlingsprocessen. Vi hjälper dig också med granskning och bearbetning av förfrågningsunderlag och utvärdering av anbud.. Glimstedt ger dig en snabb och precis analys av om en upphandling har genomförts på ett korrekt sätt eller inte, och vi företräder både anbudsgivare och upphandlande myndigheter vid överprövningsprocesser och skadeståndstvister. Vi håller även seminarier och klientspecifika utbildningar anpassade efter ditt behov.. ...
  http://www.glimstedt.se/omrade/offentlig-upphandling/
*  Granskning av upphandling i Finspångs kommun - PDF
Granskning av upphandling i Finspångs kommun Innehållsförteckning 1 Slutsatser Bakgrund och syfte Metod Lagregler Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling...
  http://docplayer.se/891269-Granskning-av-upphandling-i-finspangs-kommun.html