Väteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Väte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).PeroxiderVätebindning: En lågenergidragningskraft mellan väte och annat grundämne. Den spelar stor roll för bestämning av egenskaperna hos vatten, proteiner och andra föreningar.Katalas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.OxidanterSvavelväte: En brännbar, giftg gas med tydlig lukt av ruttet ägg. Den används inom kemisk industri och metallurgi, och som analytiskt reagensmedel.PeroxidaserOxidation-reduktionLipidperoxider: Peroxider som produceras i närvaro av en fri radikal genom oxidation av omättade fettsyror i cellen med molekylärt syre. Bildandet av lipidperoxider leder till nedbrytning av det ursprungliga fettet och därmed membrandefekter. De förorsakar därför en rad toxiska effekter in vivo, och produktion av lipidperoxider räknas som en patologisk process i biologiska system.Oxidativ stressReaktiva syreradikalerHydroxylgrupp: Den envärdiga radikalen OH. Den har en kraftigt oxiderande förmåga.Glukosoxidas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av beta-D-glukos och syre till D-glukono-1,5-lakton och peroxid. Det är ett flavoprotein med hög specificitet för beta-D-glukos. Enzymet bildas av Penicillium notatum och andra svampar och visar antibakteriell verkan i närvaro av glukos och syre. Det används för bedömning av glukoshalten i blod- eller urinprov medelst de färgämnen som bildas av reaktionens väteperoxid.Fria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.Amitrol: Ett icke-selektivt, translokerat växtgift för bruk efter sådd. Kan vara karcinogent. Det hämmar irreversibelt katalas, och skadar därmed också peroxisomaktiviteten.PeroxiddismutasSuperoxiderTandblekningPeroxiredoxinerHydroxider: Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OHAntioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Bensoylperoxid: Ett peroxidderivat som använts för lokal behandling av brännsår och för akne och Rhusdermatit (dermatit orsakad av saften från giftmurgröna, Rhus radicans, giftek, R. diversiloba, eller giftsumac, R. vernix). Det har också använts som blekmedel i livsmedelsindustrin.Akatalasemi: En sällsynt, autosomalt recessiv rubbning beroende på avsaknad av enzymet katalas. Tillståndet är oftast utan symtom, men munsår och gangrän kan förekomma. Kallas också Takaharas sjukdom.Renhållare, fria radikalerPepparrotsperoxidas: Ett enzyme i pepparrot med antigenegenskaper. Det används i stor utsträckning som spårmedel vid ljus- och elektronmikroskopering. Dess antigenegenskaper gör det användbart som kombinationsantigen och markör i experimentell immunologi. EC 1.11.1.7.SyrgasHypoklorsyra: En oxosyra av klor (HClO) med envärt klor som verkar som oxidations- eller reduktionsmedel.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Tooth Bleaching AgentsKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Laktoperoxidas: Ett enzym från komjölk. Det katalyserar radiojodiseringen av tyrosin och dess derivat och av tyrosinhaltiga peptider. EC 1.11.1.7.Glutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.PeroxidasTertiär-butylhydroperoxidParakvatVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Vätecyanid: Vätecyanid är en giftg, färglös gas eller vätska med kemisk formel HCN. Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Lipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.XantinoxidasMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SpektrofotometriSulfhydrylföreningarOxidoreduktaserC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.DesinfektionsmedelDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Dianisidin: Mycket giftig förening som kan ge upphov till hudirritation och överkänslighet. Dianisidin används vid framställning av azofärger.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.NADPH-oxidasAscorbate PeroxidasesTidsfaktorerKoppar: Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.DNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).VattenApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Deferoxamin: Ett naturligt ämne som isolerats från Streptomyces pilosus. Det bildar järnkomplex och används som keleringsmedel, särskilt i form av mesylat.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.SingletsyreScopoletinPeracetatAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Cykliska kväveoxiderTandmissfärgningCytokrom c-peroxidas: Ett hemprotein som katalyserar oxidationen av ferrocytokrom c till ferricytokrom c i närvaro av väteperoxid. EC 1.11.1.5.Ferroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.NatriumazidMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Cystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.TemperaturKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Aerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Mikrobial livsduglighet: En mikroorganisms förmåga att överleva under givna betingelser. Den kan även avse en kolonis förmåga att föröka sig.BensenderivatPyruvatoxidasNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Ferrocyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska ferrocyansyran H4Fe(CN)6.Neutrofila leukocyterCellinjeXantinSulfensyrorRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Kloridperoxidas: Ett enzym som katalyserar kloreringen av ett antal organiska molekyler, varvid bildas stabila kol-kloridbindningar. EC 1.11.1.10.Elektrokemi: Läran om kemiska förändringar till följd av elektrisk påverkan och elektrisk aktivitet till följd av kemiska förändringar.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Glutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.MethemoglobinPeroxinitritProteinkonfigurationTioredoxinerDeuterium utbyte mätningAndningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.SignalomvandlingImmobiliserade enzymer: Enzymer som fixerats på eller i någon form av vattenlöslig eller vattenfast matris, med obetydlig eller ingen förlust av sin katalytiska förmåga. Eftersom immobiliserade enzymer kan återanvändas fortlöpande, har de fått utbredd användning inom industri, medicin och forskning.EnzymhämmareEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Ferriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.Desinfektion: Oskadliggörande av mikroorganismer genom upphettning, bruk av antiseptiska medel, antibakteriella preparat osv.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Tandemaljgenomtränglighet: Tandemaljens egenskap att tillåta ljus, värme, gas, vätskor, metaboliter, mineraljoner och andra ämnen att passera. Mikroorganismers förmåga att tränga igenom emaljen räknas inte hit.2,2`-dipyridyl: alfa,alfa-dipyridyl. Används som reagens för bestämning av järn.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).PyrogallolBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Respiratory BurstFenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinL-Amino Acid OxidaseAmpyron: 4-amino-1,5-dimetyl-2-fenyl-3H-pyrazolon. En metabolit av aminopyrin med smärtstillande och antiinflammatoriska egenskaper. Den används som reagens i kemiska reaktioner som ger peroxider eller fenoler . Ampyron stimulerar levermikrosomer och används dessutom för att mäta extracellulärt vatten.NADSyrgasförbrukningSulfiderReduktanterUltraviolettspektrofotometriCerium: Ett grundämne tillhörande gruppen sällsynta jordartsmetaller. Kemiskt tecken är Ce, atomnummer 58 och atomvikt 140.12. Cerium är en smidbar metall med industriella tillämpningar.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.VäxtbladThiobarbituric Acid Reactive SubstancesCystationin-gammalyas: Ett pyridoxalfosfatenzym med flera funktioner. I det sista steget i cysteinbiosyntesen katalyserar det klyvningen av cystationin till cystein, ammoniak och 2-ketobutyrat. EC 4.4.1.1.Biosensortekniker: Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.OniumföreningarTiocyanaterMasspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Varm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.NADH, NADPH-oxidoreduktaserDitiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Reaktiva kväveradikalerAldehyder: En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.TiomalaterProteinbindningNADPCyanider: Oorganiska salter av vätecyanid (cyanväte; blåsyra) med radikalen -CN. Hit hör också isocyanider. De skiljer sig från nitriler, vilka avser organiska föreninger med -CN-radikalen.Peroxiredoxin IIISpin TrappingKelatkomplexbildare, järn: Organiska föreningar som bildar två eller fler bindningar till järnjoner. Så fort kopplingen ägt rum kallas det bildade komplexet för ett kelat. Den järnbindande porfyringruppen hos hemoglobin utgör ett exempel på metallkelat i biologiska system.PeptostreptococcusSalicylsyraElektrolys: Nedbrytning med galvanisk ström, som t ex spjälkning av ett kemiskt ämne i lösning.Jodider: Oorganiska, binära föreningar med jod eller jodjonen.Rekombinanta proteinerUltraviolett strålningRåttor, WistarModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurStress, fysiologiskMalondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).Spin LabelsAminoxidas, kopparhaltigt: En grupp enzym, omfattande dem som oxiderar primära monoaminer, diaminer och histamin. De är kopparproteiner vars verkan är beroende av en karbonylgrupp och kan hämmas av semikarbazid. EC 1.4.3.6.TyrosinEscherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.Råttor, Sprague-DawleySubstratspecificitetLuminol: 5-amino-2,3-dihydro-1,4-ftalazinedion, ett ämne som vid oxidation avger ljus. Det används för kemisk bestämning.Sanering: Avlägsnande av förorenande material, såsom radioaktivt eller biologiskt material, eller kemiska stridsmedel, från en person eller ett föremål.Hydrogenas: Ett enzym som finns i bakterier. Det katalyserar reduktionen av ferredoxin och andra ämnen i närvaro av molekylärt väte och deltar i elektrontransport i den bakteriella fotosyntesen. EC 1.18.99.1.Metmyoglobin: Myoglobin som oxiderats till ferri- eller hemform. Oxidationen leder till färgförändring från röd till brun.Deoxiribos: Den sockerart som tillsammans med någon av de fyra kvävebaserna adenin, cytosin, guanin eller tymin bildar DNA.KloraminerDitiokarb: Ett keleringsmedel som använts för att mobilisera giftiga metaller från kroppsvävnad hos både människor och experimentdjur. Det utgör den viktigaste metaboliten av disulfiram.Vitamin K3Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Antiinfektiva medel, lokala: Preparat som används på människor och djur för att inaktivera skadliga mikroorganismer. De skall särskiljas från desinfektionsmedel, som används på icke-levande ytor och föremål.Mangan: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mn, atomnummer 25 och atomvikt 54,94. Det är anrikat i cellmitokondrier, främst i hypofysen, levern, bukspottkörteln, njurarna och skelettvävnaden. Det påverkar syntesen av mukopolysackarider, stimulerar produktionen av kolesterol och fettsyror i levern, och utgör en kofaktor för många enzymer, bl a arginas och alkalinfosfatas i levern.L-laktatdehydrogenasOdlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.TermodynamikFluoresceiner: En grupp derivat av spiro(isobensofuran-1(3H),9'-(9H)xanten)-3-on. De används som färgämnen, som metallindikatorer och som fluorescerande markörer i immuntester.TioureaMyoglobinIndikatorer och reagenserElektroder: Kontaktdon mellan en elektrisk ledare eller strömkälla och objektet för tillförsel av ström. Vid elektroterapi består elektroderna av spetsar eller plattor som används för överföring av ström till patientens kropp eller till annat instrument. Vid elektrodiagnos används elektroderna för att stimulera eller registrera elektrisk aktivitet i en vävnad.Reglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.BiokatalysDNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Vitamin KCytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.ValarFärgmätning: Metoder (visuella, fotoelektriska eller spektrofotometriska) för bedömning av en okänd färg i jämförelse med standardfärger. Sådana används inom kemi och fysik.Plant StomataFlödesinjektionsanalys: Analys av ett kemiskt ämne genom tillförsel av ett prov till ett strömmande bärarpreparat med hjälp av en injektionsventil som driver provet nedströms, där blandning sker i ett spiralrör, varpå blandningen passerar en genomflödesdetektor och mätapparat av något slag.Kaliumjodid: En oorganisk förening som används som jodkälla i samband med tyreotoxisk kris och för förberedande behandling av tyreotoxikospatienter inför tyreoidektomi.RNA, budbärarGuajakol: Ett medel som tros ha desinfekterande egenskaper och som används som expektorans.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Disulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Molekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.

*  Majjas sida: Viktminskningsfasen dag 183 och attackdag 5

Man förstår uttrycket "Dumma blondiner"...Väteperoxid på utsidan skallen och brist på kolhydrater på insidan ;-) Det var inget ...

*  Medicinsk informationssökning (Väteperoxid • Definitionerna)

Väteperoxid används inom industrin för att bleka tänder och papper. Väteperoxid bildas av flera enzym och är inblandad i många ... flödar de längs blodet söka väteperoxid överallt där det kan lurar. När ... ingredienserna kommer i kontakt med väteperoxid de ... Jag började med Crystal Gel och sen gick jag på med DDL och väteperoxid. Varför jag valde DDL och inte blekning är för att ... ... Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.JärnsulfidPeroxidas: Ett peroxidas är ett enzym som ...

*  Hårfärg Utvecklare - GLOBElife - Echosline - Produkter för hår, Stabilized VÄteperoxid - Beauty Bazar 2017

De stabiliserade VÄTEPEROXID Echosline finns på 10, 20, 30 och 40 volymer. De ... ... Stabilized VÄteperoxid: Formulerade att förbättra tillämpningen av färg i grädde, bibehåller den ursprungliga volymen, även på ... STABILIZED VÄTEPEROXID. Formulerade att förbättra tillämpningen av färg i grädde, bibehåller den ursprungliga volymen, även på ... STABILIZED VÄTEPEROXID Hårfärg utvecklare - ECHOSLINE. Formulerade att förbättra tillämpningen av färg i grädde, bibehåller den ...

*  Dikvävetetroxid - Wikipedia

Väteperoxid. Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dikvävetetroxid&oldid=20386577" ...

*  Kategori:Artiklar med vem-mallar 2014-11 - Wikipedia

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...

*  Lhp 1 % kräm - Läkemedelsinformation - Läkemedelsverket / Medical Products Agency

väteperoxid. 1 %. Aktiv substans. propylenglykol. Övrigt hjälpämne. Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt ...

*  Antioxidanter - Netdoktor

Katalas är ett annat enzym, som bryter ned väteperoxid. Glutation peroxidas finns i flera olika former och är ett selenenzym. ... Från väteperoxid i närvaro av fria metalljoner kan hydroxyl radikaler bildas. Denna radikal är synnerligen reaktiv och ... Väteperoxid och andra peroxider används i cellsignalering via temporal oxidation av cysteine-resters SH-grupper, med delvis ... Peroxiredoxinerna reducerar H2O2 (väteperoxid) till H2O (vatten).. Bland lågmolekylära antioxidanter är glutation (GSH) den ...

*  Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden - Läkemedelsverket

Produkten innehåller alltför höga halter väteperoxid.. Läkemedelsverket varnar för tandblekningsprodukten Crest 3D White Dental ...

*  Ordlista

Väteperoxid. Väteperoxid, tidigare även kallat vätesuperoxid och även salufört i Sverige under varumärket Oxygenol, är en ... Från Wikipedia) Väteperoxid används som blekmedel inom industrin eller för tillexempel tandblekning. Väteperoxid finns i olika ... Karbamidperoxid även kallad Urea peroxid, Urea Väteperoxid, är en förening av Urea (karbamid) och Väteperoxid (CH6N2O3, eller ... Blekmedlet består oftast av karbamidperoxid men kan även utgöras av väteperoxid.. Kalcium. En stor del av tänderna består av ...

*  4022 - Depend Cosmetic

Var försiktig så att inget kommer i ögonen då blandningen innehåller väteperoxid. Skulle creme komma i ögat skölj noga med ... 10 ml 3% väteperoxid. 1 pinne. 1 blandningskopp. 1 appliceringsborste. Utförlig bruksanvisning finns i förpackningen ...

*  Projekt gröna öar

... vid förmultningen och att ligninet vid höga halter av syre oxiderar till humussyra som vid solinstrålning bilder väteperoxid. ...

*  Bivax - Wikipedia

Den numera vanliga metoden är att bleka vaxet endera med svavelsyra eller väteperoxid. ...

*  Lanza Healing Color Demi Cream Kit 8G - Glamaholic.se

OBS! Intensivtoning/supertoning innehåller 1,75%-ig väteperoxid!. 90ml. Mer Info. Mer Info Tillverkare. Lanza. ...

*  Tandblekning

Vad är Väteperoxid?. Väteperoxid, tidigare även kallat vätesuperoxid och även salufört i Sverige under varumärket Oxygenol, är ... Väteperoxid används som blekmedel inom industrin eller för t.ex. tandblekning. Väteperoxid finns i olika styrkor för olika ... Karbamidperoxid även kallad Urea peroxid, Urea Väteperoxid, är en förening av Urea (karbamid) och Väteperoxid (CH6N2O3, eller ... Väteperoxid har en snabbare utsöndring av fria syreradikaler än t.ex. karbamidperoxid och används därför i dagblekning- och ...

*  Saneringsmedel

Desinfektionsmedel Nitor Väteperoxid 12% 1L. Art nr. 288128. 79 kr 1 - 3 arbetsdagar ...

*  SPIDERCHICK | bloggvärldens Chic(k)aste Mama!

Jag färgade håret rött (färgen försvann fortare än jag hann säga väteperoxid).. Extremposerande rödlätt.. • Under våren besökte ...

*  A New Documentary about Colloidal Silver - 'The Silver Bible' - NewsVoice

Ett gått råd är att köpa en egen silver maskin och väte-peroxid . Blanda in 1 ml väte-peroxid 6,5% i 1 liter silver ,det bryter ...

*  Tetra Pak TT/3 AD

En ånga som består av 3 % väteperoxid (H2O2) sprejas in i förpackningen, följt av UV-högenergiljus. Kombinationen av ...

*  Var kan jag köpa Goodbye Grey kapslar i Sverige lagligt?Pearlvelo

Det bör neutralisera väteperoxid inom 4 veckor när du började GoodbyeGrey. Detta innebär att det kommer att sätta stopp för ... När ingredienserna i Goodbye Grey går in i kroppen, flödar de längs blodet söka väteperoxid överallt där det kan lurar. När ... ingredienserna kommer i kontakt med väteperoxid de neutraliserar det omedelbart. Detta innebär att Goodbye Grey stannar grått ...

*  Intelligent Design | Evolutionsteori.se

Dit pressas hydro-kinoner och väteperoxid och där tillsätts enzymer så att det sker explosioner. Det måste således finnas en ... Två mycket lättreagerande och hälsovådliga kemikalier, väteperoxid och hydro-kinon, förvaras i kemikaliebehållarna. Genom att ... Bombarderbaggen (figur 7) försvarar sig genom att spruta ut en giftig vätska, innehållande väteperoxid och hydrokinon, som ... muskel som kan pressa ut blandningen av hydrokinoner och väteperoxid till vestibulen. Skulle explosioner ske direkt i den inre ...

*  Var kan jag få billig grått hår behandling nära dig?Pearlvelo

Det bör neutralisera väteperoxid inom 4 veckor när du började Goodbye Grey. Detta innebär att det kommer att sätta stopp för ...

*  Varför du inte köper Goodbye Grey nu?Pearlvelo

Väteperoxid, som produceras naturligt i människokroppen, stör melanin, det pigment som färger vår hår och hud. Kroppen ... Anledningen till att håret blir grått som din ålder är helt enkelt kroppen att bygga upp alltför mycket väteperoxid. ... producerar också enzymet katalas, som bryter ned väteperoxid till vatten och syre. Det resulterar Goodbye Grey variera beroende ...

*  Epoch Times | Ekofrisörskan växtfärgar hår del 2: Naturligt vackert resultat

Om håret ska blekas använder hon ren väteperoxid och tvål-lera.. Grått hår är ett särskilt kapitel. Grått hår blir naturligt ...

*  vad man ska göra för extrema dålig andedräkt ?

... väteperoxid . Med en annan tandborste , tillämpa detta klistra in tungan och insidan av din mun , försiktigt skrubba sidorna av ...

*  Guider

Droppa då i lite extra väteperoxid i den färg som är kvar och punktbehandla brynen. Tryck ner färg på huden, så att du färgar ...

Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.Väteförsprödning: Väteförsprödning (ibland kallat hydrogenförsprödning) är ett fenomen som uppträder i metaller när de utsätts för väte och mekanisk spänning. Det atomvärda vätet diffunderar ut i materialet och omvandlas till molekylärt väte i korngränserna.Kohesion (kemi): Kohesion (av latinets co-, tillsammans, och hærere, hänga vid) är den kraft som gör att ett materials eller en och samma kropps molekyler hänger tillsammans. Kohesionskraften beror på molekylernas egenskaper, och beroende på styrkan i kohesionen uppstår de olika aggregationstillstånden.Katalas: Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.JärnsulfidPeroxidas: Ett peroxidas är ett enzym som katalyserar reduktionen av en peroxid. Om peroxiden är väteperoxid blir produkten två vattenmolekyler.Hydroxigrupp: Hydroxigrupp, eller hydroxylgrupp,http://www.ne.Fri radikalJärn(II)hydroxid: Järn(II)hydroxid är en hydroxid av tvåvärt järn och har formeln Fe(OH)2. Den förekommer naturligt i mineralet fougerit.Skimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Bensoylklorid: Bensoylklorid är en kolförening med kemisk formel C6H5COCl. Den bildas vid behandling av bensoesyra med fosforpentaklorid eller av bensaldehyd i reaktion med klor.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.HypokloritsyraEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Spektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.KatalysTabun: Tabun (etyl-N,N-dimetylfosforamidocyanidat), ursprungligen utvecklad 1936 i Tyskland.JärnReaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Askorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidBiocid: Biocider är ämnen som kan döda levande organismer. Biocider betecknas ofta med ett prefix som anger typen av organism som medlet dödar, till exempel fungicid (svampdödande), algicid (algdödande), rodenticid (råttgift), insekticid (insektsgift), baktericid (antibakteriellt medel).Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Koppar(II)kloridTurbatrix aceti: Turbatrix aceti är en rundmask (Nematoda) som lever på de bakterier och svampar som producerar vinäger. De är ofarliga och icke-parasitiska, men eftersom de förekommer i många typer av människans födoämnen uppfattas de som oaptitliga.Vattenmodell: Vattenmodell är ett begrepp inom beräkningskemin som används för att simulera vattenkluster, flytande vatten och vissa vattenlösningar. Dessa modeller bygger på approximationer baserade på molekylärmekaniken.PermyrsyraProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Ferrocen: Ferrocen (av latinets fe'rrum, "järn"), bis(eta-5-cyklopentadienyl)järn(II), Fe(C5H5)2, är ett metallorganiskt kemiskt ämne, som består av två cyklopentadien-ringar bundna på motsatta sidor om en central järnatom.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Kylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.EtylbensenKöttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.KaliumferrocyanidNeutrofil granulocyt: Neutrofila granulocyter, eller bara neutrofiler, utgör 60 % av alla vita blodkroppar och är en viktig komponent i det icke-specifika immunförsvaret. De har (liksom monocyter och eosinofiler) sin främsta uppgift som fagocyter och eliminerar patogener, såsom bakterier och vissa svampar.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Methemoglobin: Methemoglobin bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från Fe2+ till Fe3+. Av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syretransporterande förmåga.


finns

 • De stabiliserade VÄTEPEROXID Echosline finns på 10, 20, 30 och 40 volymer. (beautybazar.cn)
 • Väteperoxid finns i olika styrkor för olika användningsområden en 3% lösning kan användas för sårtvätt till tandblekning används 6% upp till 35% lösning. (tandblekninghemma.com)

H2O2

 • En ånga som består av 3 % väteperoxid (H2O2) sprejas in i förpackningen, följt av UV-högenergiljus. (lookformedical.com)
 • Aktiva ingredienser: väteperoxid (H2O2): oxidationsmedel. (lookformedical.com)
 • väteperoxid (H2O2)→hydroxylradikal (OH. (netdoktor.se)
 • Peroxiredoxinerna reducerar H2O2 (väteperoxid) till H2O (vatten). (netdoktor.se)
 • Karbamidperoxid även kallad Urea peroxid, Urea Väteperoxid, är en förening av Urea (karbamid) och Väteperoxid (CH6N2O3, eller CH4N2O.H2O2). (tandblekninghemma.com)
 • Hydrogen peroxid eller Hydrogenperoxid är engelska för Väteperoxid H2O2… En anledning att använda den engelska översättningen kan vara i marknadsföringssyfte. (tandblekninghemma.com)
 • Väteperoxid, tidigare även kallat vätesuperoxid och även salufört i Sverige under varumärket Oxygenol, är en kemisk förening med formeln H2O2. (laserspecialisten.se)

annat

 • Katalas är ett annat enzym, som bryter ned väteperoxid. (netdoktor.se)
 • Väteperoxid eller annat oxiderande ämne frigör "ensamma" syreatomer så kallade fria radikaler. (laserspecialisten.se)

karbamidperoxid

 • Blekmedlet består oftast av karbamidperoxid men kan även utgöras av väteperoxid. (tandblekninghemma.com)
 • En 18% lösning av karbamidperoxid motsvarar 6% väteperoxid. (tandblekninghemma.com)
 • Omvandlingen från Karbamidperoxid till Väteperoxid tar ca 30-60 minuter. (laserspecialisten.se)
 • Väteperoxid och karbamidperoxid i höga koncentrationer (högre än 0,1%) för tandblekning, får enligt EU-lag inte säljas till slutkund varken i butiker (ICA, Apoteket mm) eller via näthandel. (laserspecialisten.se)

Katalas

 • Kroppen producerar också enzymet katalas, som bryter ned väteperoxid till vatten och syre. (pearlvelo.com)

skall

 • För att karbamidperoxiden skall kunna användas som blekmedel måsten den brytas ned till väteperoxid denna process tar ca 20minuter till en halvtimma. (tandblekninghemma.com)

oxidationsmedel

 • Enzymet superoxid dismutas (SOD) omvandlar superoxidradikalen till väteperoxid, som inte är en radikal, utan ett oxidationsmedel. (netdoktor.se)

Goodbye Grey

 • När ingredienserna i Goodbye Grey går in i kroppen, flödar de längs blodet söka väteperoxid överallt där det kan lurar. (pearlvelo.com)
 • Det bör neutralisera väteperoxid inom 4 veckor när du började Goodbye Grey. (pearlvelo.com)

fria

 • Från väteperoxid i närvaro av fria metalljoner kan hydroxyl radikaler bildas. (netdoktor.se)
 • Väteperoxid har en snabbare utsöndring av fria syreradikaler än t.ex. (laserspecialisten.se)

inget

 • Var försiktig så att inget kommer i ögonen då blandningen innehåller väteperoxid. (depend.se)

syre

 • Att det bildas toxiska fenoler vid förmultningen och att ligninet vid höga halter av syre oxiderar till humussyra som vid solinstrålning bilder väteperoxid. (hedemora.se)

kommer

 • När ingredienserna kommer i kontakt med väteperoxid de neutraliserar det omedelbart. (pearlvelo.com)

kroppen

 • Anledningen till att håret blir grått som din ålder är helt enkelt kroppen att bygga upp alltför mycket väteperoxid. (pearlvelo.com)