*  Kartinformation, trendkartor -MarkInfo
Nu återstår ca 600 'kvadrater' där sambandet för varje 'kvadrat' mellan år och vätejonkoncentration testas. Vidare ställs här ... I figur 2 visas ett exempel på sambandet mellan tid uttryckt i år och vätejonkoncentration hos en 'kvadrat'. ... Från steg 1 finns omkring 700 'kvadrater' med 25 km´s sida som innehåller variablerna vätejonkoncentration, år, ... Kartor med transformering från vätejonkoncentration till pH skapas, en för varje år. Dessa sammanfogas till en rörlig .gif-bild ...
  http://www-markinfo.slu.se/sve/info/kartinf/trend.html
*  Kinhydron - Wikipedia
Den används inom elektrokemin som normalelektrod för bestämning av vätejonkoncentration. Bra Böckers lexikon, 1976 http://www. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinhydron
*  pandora halsband försäljning Gotland Gratistidning by Svenska Civildatalogerna AB - issuuissuu
Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den ...
  http://www.winterwonderlanditalia.com/pandora.php?f=iplteevu
*  Bergart - Wikipedia
Eftersom dessa benämningar lätt förväxlas med vätejonkoncentration, pH, ersätts de alltmer av felsisk och mafisk. Ordet felsisk ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergart
*  Virologisk diagnostik
Kvantifiering av virus besvaras med fördel som log-enhet (log IU/mL, log-kopior/mL) på samma vis som vätejonkoncentration anges ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1169
*  Intet nytt under solen | The Climate Scam
... vätejonkoncentration. Om pH ändras från 8 till 4 så är det alltså inte en halvering av vätejonkoncentrationen. Den har i ...
  http://old.theclimatescam.se/2012/02/29/intet-nytt-under-solen/
*  Mer om blodanalys 2 | Angerviks Kroppsterapi
Kroppen brukar upprätthålla en relativt jämn vätejonkoncentration i den extracellulära vätskan varför pH-värdet här brukar ...
  http://angervikskroppsterapi.se/blodanalys/mer-om-blodanalys-2/
*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
... basiskaFMN-reduktasPeriplasmaVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Isoleucin: En essentiell, förgrenad, ...
  https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6