*  EUR-Lex - 31998L0083 - EN - EUR-Lex
2.2 För vätejonkoncentration är de angivna värdena för mätsäkerhet att den använda analysmetoden skall kunna mäta ...
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0083
*  Mätning av kemiska storheter - Jernkontorets energihandbok
Vätejonkoncentration, pH. Den enda princip som används för kontinuerlig mätning är att det uppstår en emk över ett tunt ... Hos vätskor vill man ofta mäta: konduktivitet, vätejonkoncentration (pH) och redoxpotential. För gaser vill man veta ... Vätejonkoncentration, pH. Den enda princip som används för kontinuerlig mätning är att det uppstår en emk över ett tunt ...
  http://www.energihandbok.se/matning-av-kemiska-storheter
*  Kinhydron - Wikipedia
Den används inom elektrokemin som normalelektrod för bestämning av vätejonkoncentration. Bra Böckers lexikon, 1976 http://www. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinhydron
*  Kartinformation, trendkartor -MarkInfo
Nu återstår ca 600 'kvadrater' där sambandet för varje 'kvadrat' mellan år och vätejonkoncentration testas. Vidare ställs här ... I figur 2 visas ett exempel på sambandet mellan tid uttryckt i år och vätejonkoncentration hos en 'kvadrat'. ... Från steg 1 finns omkring 700 'kvadrater' med 25 km´s sida som innehåller variablerna vätejonkoncentration, år, ... Kartor med transformering från vätejonkoncentration till pH skapas, en för varje år. Dessa sammanfogas till en rörlig .gif-bild ...
  http://www-markinfo.slu.se/sve/info/kartinf/trend.html
*  Bergart - Wikipedia
Eftersom dessa benämningar lätt förväxlas med vätejonkoncentration, pH, ersätts de alltmer av felsisk och mafisk. Ordet felsisk ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergart
*  pandora halsband försäljning Gotland Gratistidning by Svenska Civildatalogerna AB - issuuissuu
Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den ...
  http://www.winterwonderlanditalia.com/pandora.php?f=iplteevu
*  Virologisk diagnostik
Kvantifiering av virus besvaras med fördel som log-enhet (log IU/mL, log-kopior/mL) på samma vis som vätejonkoncentration anges ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1169
*  Intet nytt under solen | The Climate Scam
... vätejonkoncentration. Om pH ändras från 8 till 4 så är det alltså inte en halvering av vätejonkoncentrationen. Den har i ...
  http://old.theclimatescam.se/2012/02/29/intet-nytt-under-solen/
*  Probiotika för viktnedgång, kan det vara något? | MatFrisk Blogg
5 enheters differens innebär att skillnaden i vätejonkoncentration är 104 - 105 = 10 000 - 100 000 gånger. Skulle tro att " ... är så utformad att en enhets förändring innebär 10 gångers skillnad i vätejonkoncentration, det som brukas som mått på styrkan ...
  https://matfrisk.com/2015/06/15/probiotika-for-viktnedgang-kan-det-vara-nagot/
*  Mer om blodanalys 2 | Angerviks Kroppsterapi
Kroppen brukar upprätthålla en relativt jämn vätejonkoncentration i den extracellulära vätskan varför pH-värdet här brukar ...
  http://angervikskroppsterapi.se/blodanalys/mer-om-blodanalys-2/
*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
... basiskaFMN-reduktasPeriplasmaVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Isoleucin: En essentiell, förgrenad, ...
  https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6