Utvidgning: Uttänjningsförfarande. Syn. dilatation.Utvidgning, patologisk: Tillstånd hos en anatomisk struktur, kännetecknat av onormal utvidgning.Magutvidgning: Onormal vidgning av magsäcken till följd av ansamling av maginnehåll, som kan nå en volym av 10-15 l. Magutvidgning kan bero på ventrikeltömningshinder, ileus, magmuskelförlamning eller nervskada.Utvidgning och skrapning: Uttänjning av livmoderhalsen och skrapning av endometriet (livmoderslemhinnan) med en kyrett.Kateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.MatstrupsförträngningFörlossningens öppningsskede: Tiden från förlossningsvärkarnas början till livmoderhalsens fulla utvidgning.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Esofagusakalasi: Störning av rörelseförmågan i den nedre delen av matstrupen till följd av bristande avslappning i matstrupens nedre ringmuskel vid sväljning. I enstaka fall kan den bero på degeneration av tarmplexus ganglieceller eller vagusnervens motorneuron.ProventriculusBornaviridaeArmartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.PulmonalklafförträngningPulmonalklaffMarfans syndrom: En autosomal, dominant bindvävssjukdom med onormala drag i hjärtat, ögat och skelettet. Till de kardiovaskulära manifestationerna hör mitralklaffprolaps, aortautvidgning och aortabristning. Andra kännetecken kan vara linsförskjutning, oproportionerligt långa lemmar och förstoring av den hårda hjärnhinnan. Marfans syndrom beror på mutationer i genen som kodar för fibrillin, en huvudbeståndsdel av de extracellulära mikrofibrillerna i bindvävnaden.Mononegaviralesinfektioner: Infektioner orsakade av virus av ordningen Mononegavirales. Konceptet omfattar Filoviridae-infektioner, Paramyxoviridae-infektioner och Rhabdoviridae-infektioner.Ventrikulär remodelingArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.PsittaciformesSammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Aortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Dyskinesi, medel mot: Läkemedel för behandling av rörelserubbningar. De flesta av dessa preparat verkar centralt på de dopaminerga och kolinerga systemen. Bland de kliniskt allra viktigaste är medlen mot Parkinsons sjukdom .PapegojorNitroglycerinAortabråck: Utbuktning på kroppspulsådern.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.TrikuspidalklafförträngningKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Koledokuscysta: Medfödd cystisk utvidgning av den gemensamma gallgången. Tillståndet kan vara asymtomatiskt eller orsaka kräkning, feber, gulsot eller smärta i den övre, högra kvadranten.Mitralklafförträngning: Förminskning av passagen förbi mitralisklaffen pga fibros och kalcinos i flikarna och korda. Detta leder till förhöjt tryck i vänster förmak, som i sin tur höjer ven- och kapillärtrycket i lungorna och anfall av dyspné och takykardi vid fysisk ansträngning. Reumatisk feber är den främsta orsaken.AortaklaffinsufficiensUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Gallgångssjukdomar: Sjukdom i någon del av gallgångssystemet.Regionalt blodflödeHydronefros: Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.Mjuk hjärnhinna: Den inre av de tre hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen. Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.AortasjukdomarTidsfaktorerKardiomyopati, dilaterande: Ett syndrom kännetecknat av hjärtförstoring och kronisk hjärtinsuffiens. Det utgör förmodligen slutledet i en rad olika former av hjärtmuskelskador, förorsakade av ett flertal gifter, metaboliska subs tanser och infektionsämnen.BehandlingsresultatLuftstrupsförträngningMegakolon: Utvidgning av tjocktarmen, ofta till oroväckande dimensioner. Det finns olika typer av megakolon, som t ex medfödd megakolon i Hirschsprungs sjukdom, idiopatisk megakolon vid förstoppning, och toxisk megakolon.PupillutvidgningKolangiopankreatografi, endoskopisk retrograd: Fiberoptisk endoskopi avsedd för undersökning och kanylering av Vaters ampull via tolvfingertarmen, så att bukspottkörtel- och gallvägssystem skall kunna visualiseras genom retrograd tillförsel av kontrastmedel. Endoskopisk sfinkterotomi av Vaters papill (papillotomi) kan härvid utföras.Tryckmätning: Mätning av tryck eller spänning i vätskor eller gaser med en tryckmätare.Fallots tetrad: En kombination av medfödda hjärtfel, bestående av 1) pulmonalstenos, 2) kammarskiljeväggsdefekter, 3) dextroposition (högersidig placering) av aortan, så att den åsidosätter kammarskiljeväggens funktion och tar in både ven- och artärblod, och 4) hypertrofi av höger kammare.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärnventriklar: Vätskefyllda och med varandra förbundna hålrum i hjärnan.Esofagoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av matstrupen.Vattenskalle: Onormalt stor ansamling av cerebrospinalvätska i skallen, som kan vara förenad med utvidgning av hjärnventriklarna, intrakraniellt övertryck, huvudvärk, trötthet, urininkontinens och ataxi (koordinationsrubbningar). Hos barn kan makrocefali uppträda. Tillståndet kan bero på tilltäppning av cerebrospinalvätskans kanaler, pga neurologiska störningar, blödningar i skallen, infektioner i centrala nervsystemet, hjärntumörer, skallskada eller andra tillstånd. Försämrad resorption av vätska från araknoidalfransarna leder till en kommunicerande form av hydrocefalus. Hydrocephalus ex-vacuo avser ventrikelutvidgning till följd av reducerad hjärnvävnad efter hjärninfarkt.Matstrupe: Det segment av muskelvävnad och hinnor som sträcker sig från svalget till magsäcken.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.BukspottkörtelgångarCarolis sjukdom: Medfödd cystisk utvidgning av leverns gallgångar. Den består av två typer: enkel, med enbart gallgångsutvidgning eller ektasi, och komplex, med tillhörande utbredd fibros och portahypertension. Godart ad njurkanalsektasi hör samman med båda typer.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Gallvägar: Gallblåsan och dess gångar.Retrospektiva studierAortaförträngning: Sammandragning eller åtsnörpning av kroppspulsådern mellan bågen och den nedstigande delen (descendens).Gallgångar: En serie kanaler som börjar med ductus hepaticus och slutar med ductus choledochus, genom vilka galla förs från levern till tolvfingertarmen.Aortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.Pupillvidgande medelBukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.Röntgenkontrastundersökning av gallvägarna: Röntgenkontrastundersökning av gallvägarna.Fostrets sjukdomarEsofagussfinkter, nedre: Den fysiologiska och funktionella barriären mot gastroesofageal reflux (uppstötningar) genom den övre magmunnen. Ringmusklerna förblir spända i viloläge och bildar en högtrycksspärr mellan matstrupen och magsäcken.Kolonpseudoobstruktion: Funktionellt hinder i tjocktarmen, vilket leder till megakolon, utan att det föreligger uppenbar tarmsjukdom eller mekaniskt hinder. I fall där detta tillstånd är förvärvat eller akut eller samtidigt med annat medicinskt tillstånd, kallas det Ogilvies syndrom.HyperemiMitralklaffinsufficiens: Bakåtflöde av blod från vänster hjärtkammare till vänster förmak pga ofullständig tillslutning av mitralisklaffen. Detta kan leda till mitralisreflux.Prospektiva studierTropicamidCystor: Slutna håligheter eller blåsliknande svullnader, normala eller onormala, klädda med epitelvävnad och oftast med innehåll av någon flytande eller halvflytande substans.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Analfissur: Smärtsam sårspricka i ändtarmsöppningen. Den uppträder som en rak spricka eller reva i ändtarmsöppningens slemhinna och kan ge svår smärta och är svårläkt.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Gallgång, gemensam: Den största gallgången (ductus choledochus). Den utgörs av den kanal som bildas där levergången (ductus hepaticus communis) går samman med gallblåsegången (ductus cysticus).LivmoderhalsBallongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).Postoperativa komplikationerMitralklaff: Klaffen mellan hjärtats vänstra förmak och vänstra kammare.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Njurbäcken: Det platta, trattformade utrymmet som förbinder urinledaren med njurkalkarna.PupillNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Ultraljudsundersökning av fosterBasilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.Hjärtkammarförstoring, vänstersidig: Utvidgning av hjärtats vänstra kammare. RecurrenceTjocktarmssjukdomarFågelsjukdomar: Sjukdomar hos fåglar som inte räknas som fjäderfä för livsmedelsproduktion.Biologiska faktorerAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Kemiska brännskador: Vävnadsskador orsakade av frätande kemikalier.LuftrörssjukdomarEndoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.UrinvägarMisoprostol: En syntetisk analog till naturligt prostaglandin E1. Den ger en dosberoende hämning av magsyra och pepsinutsöndring, och ökar slemhinnans motståndskraft mot skada. Sjukdomar i gemensamma gallgången: Sjukdomar i den gemensamma gallgången, Vaters ampull eller Oddis sfinkter.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Hysteroskopi: Endoskopisk undersökning och behandling av, och kirurgi i livmoderns inre.Aneurysm, dissekerande: Särande av artärväggen pga blödning igenom kärlväggens inre hinnor och ut mellan kärlväggens olika skikt. Vanligast i aortan.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.StentarTrikuspidalklaffinsufficiensVärkarbete: Upprepade sammandragningar av livmodern i samband med barnafödande, med samtidig utvidgning av livmoderhalsen. Värkarbetet avslutas med utdrivning av foster och moderkaka. Förlossningsvärkarna kan vara spontana eller framkallade.PulmonalklaffinsufficiensKolangiopankreatografi, magnetisk resonans: Icke-invasiv diagnosmetod för åskådliggörande av bukspottkörtelgångarna och gallgångarna. Tekniken uppvisar god känslighet vad gäller utvidgningar, förträngningar och avvikelser i gångarna.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.EsofagusperforationGallvägskirurgiska tekniker: Någon teknik tillämpad vid kirurgiska ingrepp i gallvägarna.Gallvägsinflammation: Inflammation i gallgångarna, såväl de intrahepatiska som extrahepatiska, eller båda.VänsterkammardysfunktionMagruptur: Bristning i magsäcken.Frätande ämnen: Starka, alkaliska kemikalier som förstör mjukvävnader och ger djupa, genomträngande brännskador, i motsats till frätande (etsande) medel, vilka ger en ytligare typ av kemisk skada eller inflammation. Kaustiska medel består vanligtvis av lättmetallhydroxider. Natriumhydroxid och kaliumhydroxid är de industriellt mest använda typerna av kaustiksoda. Inom medicinen har de använts utvärtes för avlägsnande av död vävnad, vårtor och småtumörer. Medlen är mycket farliga att förtära.UrinvägssjukdomarUltraljudsundersökningHjärtförstoringHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Jejunostomi: Kirurgiskt anlagd öppning genom bukväggen till jejunum (tunntarmens övre del), vanligen för enteral näringstillförsel.Artärbråck: Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.TryckAutonoma medel: Medel som antingen påverkar det autonoma nervsystemet eller efterliknar dess effekt på funktioner som andning, blodcirkulation, matsmältning, reglering av kroppstemperatur, produktion av vissa endokri na substanser osv.KindHjärtklaffsjukdomar: Sjukdomar som orsakas av eller leder till funktionsbrister hos hjärtklaffarna.Kakaduor: Stora, tofsförsedda fåglar tillhörande familjen Cacatuidae, vilka lever i Australien, Nya Guinea och på öar nära Filippinerna. Nymfparakiten (Nymphicus hollandicus) är mycket mindre.PikolinerAortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Gallgångar i levern: Ductus hepaticus dexter och ductus hepaticus sinister (den högra resp. vänstra levergången).Lymfkärlsutvidgning: En övergående utbuktning på lymfkärlen.Gallvägssjukdomar: Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.Magsäckssjukdomar: Sjukliga tillstånd i magen.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Bronkografi: Röntgenundersökning av luftrörsträdet efter tillförsel av något kontrastmedel.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Dopplerekokardiografi: Mätning av blodflödet i hjärtat med samtidig registrering av magnetfälts- och/eller tvådimensionellt (2-D) ekokardiogram och ett spektrum av den hörbara Dopplersignalen (t ex flödeshastighet, riktning, amplitud, intensitet, intervalltider) från blodströmmen.StrålbensartärKranskärl: Hjärtats vener och artärer.Hepatopulmonellt syndrom: Ett syndrom bestående av triaden leversvikt, lungkärlsutvidgning och onormal syrsättning i artärerna, utan påvisbar, egentlig lung- eller hjärtsjukdom.Tarmperforation: Penetrationsöppning i tarmväggen.HögerkammardysfunktionKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Gynecological ExaminationPylorusförträngningCardiac CatheterizationHjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Omega-N-metylargininGallstas: Varje hinder av gallflödet mellan levercell och Vaters ampull. Syn. kolestas.Hjärt-kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärta eller blodkärl.Duodenalhinder: Bristande genomflöde i tolvfingertarmen.UrografiLikvorshuntar: Dränagerör inlagda som förbindelse mellan en hjärnventrikel och den inre halsvenen. De möjliggör dränering av cerebrospinalvätska (likvor) för lindring av hydrocefalus och andra tillstånd med ökad ans amling av vätska i ventriklarna.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Sinus aortaeSväljningssvårigheterCervixinkompetens: Habituella (återkommande) aborter, i samband med vilka en icke-blödande utvidgning av livmoderhalsen under den andra trimestern följs av bristning av fosterhinnan och förlust av det ofullgångna fostre t.ReoperationLivmoderblödning: Blödning från blodkärl i livmodern, ibland yttrande sig som vaginal blödning.Dränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Blodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.HemorrojderLivmoderöppning: Förändring av livmoderhalsen till ett mer avslappnat tillstånd, då den blir mjukare, mer elastisk och kortare under graviditetens slutfas. Detta under normal graviditet naturliga skeende kan i vissa f all av högriskgraviditet framkallas med hjälp av hormonbehandling.TrikuspidalklaffLäkemedelstillförsel under tungan: Tillförsel av lösligt läkemedel genom placering under tungan.KardiomyopatierIntermediate-Conductance Calcium-Activated Potassium ChannelsMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.GastropexyBallongtilltäpningAortabråck, bröst: Utbuktning på någon del av bröstaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går från aortabågen till mellangärdet.Råttor, Sprague-DawleyBlindtarmssjukdomarHalsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.VakuumaspirationDuodenoskopi: Undersökning eller behandling med hjälp av endoskop av tolvfingertarmens inre ytor.Levergång, gemensam: En gallgång som huvudsakligen ligger utanför levern och som utgörs av förbindelsen mellan den högra och vänstra levergången, vilka ligger innanför levern och, i sin tur, förenar sig med gallblåsegången till att bilda den gemensamma gallgången.RiskfaktorerLoeys-Dietz SyndromeHjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.Tunica mediaBlodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Hjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.Abortframkallande medel, icke-steroida: Icke-steroida kemiska föreningar med abortframkallande egenskaper.Muskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.OrganstorlekKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Oxytociska medelUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Råttor, Wistar

*  Syfilis, kardiovaskulär - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3810

*  Nässjukdomar - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2826

*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689

*  Dissektion av inre halsartär - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=607

*  Infarkt, främre hjärnartär - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1994

*  Leukemia, Myelocytic, Acute - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2212

*  Ätande, överdrivet - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1890

*  Benbildning, heterotop - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2899

*  Kardiomyopati, dilaterande - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=596

*  Acanthosis nigricans - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=25

*  Myoklon epilepsi, progressiv - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2649

*  Tuberkulos hos mannen, genital - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=4003

*  Pubertet, för tidig - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3320

*  Erdheim-Chesters sjukdom - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1226

*  Xeroderma pigmentosum - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=4211

*  Intrakraniell blödning, hyperton - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2033

*  Macular Edema, Cystoid - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2385

*  Hudsjukdomar, metabola - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3638

*  Akut sjukdom - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=56

*  Anemi, sideroblastisk - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=205

*  Neurofibromatos 1 - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2781

*  Cerebrovaskulär sjukdom, basalganglie - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=381

*  Tilltagande idioventrikulär rytm - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=27

*  Cheyne-Stokes` andning - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=675

*  Plagiocefali, icke-synostotisk - lookfordiagnosis.com

Utvidgning, patologisk. * Dipetalonemainfektioner. * Difteri. * Diphyllobothriasis. * Dubbelseende. * Dirofilariasis. * Diskit ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3140

Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.AkalasiMagoljaKlaffel (hjärtat): Vid klaffel är det fel på en av hjärtats fyra klaffar.Antoine Bernard-Jean MarfanNitroglycerinStenos: Stenos är ett sjukdomstillstånd i någon kroppsdel, med förträngning av anatomisk passage eller rörformig struktur. I vissa fall medfödd men oftare uppkommen ur olika sjukdomstillstånd, exempelvis artärstenos vid ateroskleros.Kommisurotomi: Kommisurotomi är ett ingrepp i hjärnan där corpus callosum, hjärnbalken, skärs av. Ingreppet utförs för att förhindra att epileptiska anfall sprids i hjärnan.Aortainsufficiens: Aortainsufficiens är en typ av hjärtfel där blodflödet i aortan påverkats. En stor del av hjärtats blod pumpas fram och tillbaka mellan aorta och vänster kammare och hjärtmuskulaturen växer kompensatoriskt till sig.HydronefrosAraknoidalhinnan: #OMDIRIGERING SpindelvävshinnanHjärtmuskelsjukdomVattenskalleJohann Georg Wirsung: Johann Georg Wirsung, född 3 juli 1589 i Augsburg, död 22 augusti 1643 i Padua (mördad), var en tysk anatom.Clarence Crafoord: Clarence Crafoord, född 28 maj 1899 i Hudiksvall, död 25 februari 1984 i Danderyd, var en svensk läkare och pionjär inom svensk thoraxkirurgi. Crafoord var verksam vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och var överläkare där 1939–1957.Gallgång: Gallgången, eller stora gallgången (ductus choledochus) är den del av galledaren som går från föreningsstället av levergången (ductus hepaticus communis) och gallblåsegången (ductus cysticus) på sin väg till tolvfingertarmen (duodenum) (tolvfingertarmen finns inte med i illustrationen nedan). I gallgången mynnar också pancreasgången (ductus pancreaticus).Afterload: Afterload innebär inom kardiologin det tryck som hjärtat måste övervinna för att fickklaffarna ska öppnas.TarmvredHyperemiAnalfissurAngioplastik: Angioplastik är en teknik att töja ut åderkalkade blodkärl i hjärtat så att blodtillförseln inte stoppas, oftast görs det på artärer. Den kan användas om det är något eller några lättåtkomliga kärl som behöver öppnas.Kardiologi: Kardiologi (från gr. καρδίᾱ kardiā "hjärta") är en gren inom medicinen och omfattar studiet av hjärtats funktioner och sjukdomar, inklusive ärftliga hjärtsjukdomar, sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtsvikt, sjukdomar i hjärtklaffar och hjärtats elektrofysiologi (dvs.ObjektivArtär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.