UtandningAndningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.SkyddsmaskerInhalation: Inandning.PsykoneuroimmunologiMyelencefalonAndningAndningsmekanikEtherBarnläkarassistenterLuftförorenande ämnen, radioaktiva: Luftföroreningar som visar radioaktivitet.RespiratorerAceton: En brandfarlig, färglös, flyktig vätska med behaglig eterisk doft. Den är ett allmänt använt lösningsmedel och används som sådant inom farmacin; vid koncentrationer över 80% används den som antiseptis kt medel. Aceton är ett av de ketonämnen som bildas vid ketoacidos, som i diabetes eller vid svält.NäshålaLäkemedelstillförsel genom huden: Applicering av läkemedel i lämplig form på huden antingen för lokal eller systemisk verkan.Andning, dead spaceRetortamonadidaeImmunglobulin, tung kedja: Viktiga beståndsdelar av immunglobulinmolekyler. De utgör de större av de två typerna av polypeptidkedjor som svarar för de olika immunglobulinernas biologiska och immunologiska egenskaper. De skiljer sig åt, beroende på vilken Ig-klass de kommer från, innehåller mellan 450 och 600 aminosyrarester per kedja, och har molekylvikter mellan 51 och 72 kD. Varje immunglobulinmolekyl har två tunga och två lätta kedjor.SiloxanerMiller Fishers syndrom: En variant av Guillain-Barres syndrom, kännetecknad av akut insättande okulomotorisk störning, ataxi och förlust av sträckreflexer med nedsatt styrka i extremiteter och bål. Ataxin beror på störningar i de perifera känselnerverna och inte på skada i lillhjärnan. Svaghet i ansiktsmusklerna och känselbortfall kan även förekomma. Tillståndet framkallas av autoantikroppar mot en myelinkomponent i det perifera nervsystemet.Dyspné, paroxysmal: Anfall av andnöd, ofta efter flera timmars sömn i bakåtlutande ställning. Andningssvårigheten beror ofta på lungödem efter hjärtsvikt. Attackerna åtföljs ibland av hosta, kvävningskänsla, kallsvettning och takykardi.PythiosisKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.AndningsfysiologiSmörjmedelStrålningsövervakningSjukhuskyrka: Sjukhusavdelning som administrerar kyrklig service för personal, patienter och anhöriga. Häri ingår gudstjänster, meditation, personliga samtal osv.Grifola: Medlemmar av svampordningen Aphylophorales. I Sverige är den mest kända arten korallticka (Grifola frondosa). Den är ätlig och anses välsmakande.De Langes syndrom: Ett syndrom som kännetecknas av långsam växt, svår mental efterblivenhet, kort kroppsväxt, lågt, morrande skrik, brakycefali (kortskallighet), lågt placerade öron, sadelnacke, karpmun, intryckt näsbrygga, buskiga sammanväxande ögonbryn, kraftig hårväxt och missbildade händer. Sjukdomstillståndet kan uppträda sporadiskt eller hänga samman med ett autosomalt dominant ärftlighetsmönster eller duplicering av den långa armen på kromosom 3.Corneal KeratocytesModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurAndningssystemetHudabsorption: Upptagning av ett ämne i huden.Forcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.Loratadin: En histamin H1-receptorantagonist av andra generationen som används för behandling av allergisk snuva och allergiska nässelutslag. Till skillnad från klassiska antihistaminer saknar loratadin dämpande cns-effekter, som t ex dåsighet.TotiviridaeAndningsfunktionstesterSprayapparaterKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Positive-Pressure RespirationLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Kolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Astma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Resultats reproducerbarhetTryckNormalvärdenAndning, konstgjordAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.TidsfaktorerMetoxsalen: En naturligt förekommande furokumarinförening som finns i ett flertal växtarter, inkl. Psoralea corylifolia. Det är ett fotoaktivt ämne som bildar DNA-addukter vid UVA-strålning.Organförvaring

*  Vatten - Wikipedia

Vatten lämnar kroppen på flera sätt; genom urin och avföring, svettning, och utandning av vattenånga när man andas. Med fysisk ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten

*  Näringslära by Sara Hansson on Prezi

Varje dag försvinner ca 2 liten vatten från dn kropp genom svett, utandning, urin och avföring. Matcirkeln. Frukt och bär. ...
https://prezi.com/ezckkkul6mhs/naringslara/

*  Mindfulness - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Ibland kan det då vara lättare att räkna andetaget vid varje utandning från 1-5 och sedan börja om igen. Så fort du märker att ...
https://1177.se/Halland/Tema/Tips-och-rad-i-sommar/Ta-hand-om-dig-i-sommar/Mindfulness/

*  Flashcards - POP NY

Bronkit - Hosta med andningssvårigheter, ofta vid utandning. Ibland med indragning mellan revbenen. ÖLI - Lös hosta med riklig ...
https://freezingblue.com/flashcards/print_preview.cgi?cardsetID=275520

*  MIRIJAM GEYERHOFER: 2011-11-01 - 2011-12-01

läs: en djup utandning] Ledig. Fem riktigt tuffa nätter är över och jag kan inte nog understryka lättnaden över att vara ledig ...
mirijam.blogspot.com/2011_11_01_archive.html

*  BiPAP Harmony. Användarhandbok - PDF

Utandning. Och allt däremellan. Hur fungerar det? Kort översikt Lungorna är vitala organ som för in friskt syre i kroppen och ... Utandning. Och allt däremellan. Hur fungerar det? Kort översikt Lungorna är vitala organ som för in friskt syre i kroppen och ... Ett läge med två nivåer som svarar på både din in- och utandning genom att öka trycket när du börjar andas in och minska ... Andningsfrekvens Ett läge med två nivåer som svarar på både din in- och utandning genom att öka trycket när du börjar andas in ...
docplayer.se/880034-Bipap-harmony-anvandarhandbok.html

*  Nämen fy fan - ta och skjut mig !!

På in och utandning.. Jag pratar om detta jävla snarkande. Det finns ingenting, och nu menar jag ingenting, som retar mig till ...
kixvix.blogg.se/2010/march/

*  Klimakterie häxan ®: november 2007

I pilates-övningarna är andningen a och o. Man gör alla ansträngande saker på utandning. Känns ganska onaturligt, men är ett ...
klimakteriehaxan.blogspot.se/2007/11/

*  NUMMER 4/2008 MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN PRIS 45 KRONOR - PDF

Efter varje utandning ritas nya grafer i ett datorprogram. Samma sak när hjärtat kontrolleras genom ,, FAKTA: Executive Health ...
docplayer.se/2283396-Nummer-4-2008-medlemstidning-for-svenskar-i-varlden-pris-45-kronor-www-sviv-se.html

*  Svenska - LORD EMANUEL MESSAGES: 04:02:2013 -- MOTSTÅND

Låt allt detta försvinna i en lång, långsam medveten utandning. Det känns mycket bättre nu, eller hur?! ...
lordemanuelinsvenska.blogspot.com/2013/02/04022013-motstand.html

EtanSkyddsmask: En skyddsmask eller gasmask är en ansiktsmask som i skyddar mot giftiga gaser, men även mot skadliga partiklar i aerosolform. Sedan slutet av 1960-talet kallas dessa enbart skyddsmask och används numera enbart om ansiktsmask som i skyddar mot giftiga gaser, men även mot skadliga partiklar i aerosolform.Psykoneuroimmunologi: Psykoneuroimmunologi är ett forskningsfält där sambandet mellan immunförsvaret, hjärnan och de psykologiska funktionerna studeras. Immunförsvaret styrs till viss del av hjärnan genom det autonoma nervsystemet och hormoninsöndring.Cheyne-Stokes andning: Cheyne-Stokes andning är ett onormalt andningsmönster som karaktäriseras av andning med gradvis ökande och minskande tidalvolym och däremellan periodiska andningsuppehåll.Faradays konstant: Faradays konstant anger laddningen en hos en (1) mol elektroner. Enheten är C per mol.Respirator: En respirator, eller ventilator, är ett medicinskt hjälpmedel för att hjälpa patienter med andningen. Respiratorn används idag vid många olika sjukdomstillstånd där patienten av olika anledningar inte kan andas själv.AcetonDead space (anatomi): Dead space, kallas ibland för döda rummet, är en anatomisk term för den luft som andas in, men aldrig kommer fram till alveolerna, där det aktiva gasutbytet sker.SiloxanerSmörjfett: Smörjfett är ett halvflytande smörjmedel bestående av en smörjolja förtjockad med 5 - 30 procent av olika typer av förtjockare.Rhinopias eschmeyeri: Rhinopias eschmeyeri är en fiskart som beskrevs av Condé, 1977. Rhinopias eschmeyeri ingår i släktet Rhinopias och familjen Scorpaenidae.Dorothea LangeLoratadin: Loratadin är ett så kallat antihistamin som används mot tillfälliga allergiska besvär. Loratadin säljs i Sverige under produktnamnen Clarityn, Versal och Loratadin.Minutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.Metodologi: #OMDIRIGERING Vetenskapsteori


djup


  • Ta ett djupt andetag, Kära Hjärta, en lång djup inandning och en lång långsam, behärskad utandning. (blogspot.com)
  • Denna Heliga Andning kan vara någon form av djup och långsam inandning och djup och lång utandning med fokuserad avsikt. (blogspot.com)