UrinämneBlodurea: Värdet av ureahalten i blodet mätt som kvävekoncentration. Serumureakvävehalten (S-urea) är ungefär 12% högre än koncentrationen av blodureakväve pga de röda blodkropparnas högre proteininnehåll. Förh öjda nivåer av ureakväve i blod eller serum benämns azotemi eller uremi.Ammoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.UreasKväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Urea Cycle Disorders, InbornNjurens koncentrationsförmåga: Njurens förmåga att i urinen utsöndra höga halter av lösningar från blodplasman.ProteindenaturationNjurmärg: Den inre delen av njuren, bestående av strierade, konformiga massor, njurpyramiderna, vars basytor är närmast barken, och vars toppar bildar utskott in i de mindre njurkalkarnas utrymmen.Membrantransportproteiner: Membranproteiner, vars främsta uppgift är att underlätta transport av molekyler genom ett biologiskt membran. Till denna stora grupp hör proteiner som medverkar i aktiv transport, passiv transport och jonkanaler.Kreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.Proteiner i kosten: Proteiner som fås med födan. De utgör den främsta källan för essentiella (livsviktiga) aminosyror.Arginas: Ett ureahydrolas som katalyserar hydrolys av arginin och canavanin till L-ornitin och urea. EC 3.5.3.1.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Argininsuccinatsyntas: Ett enzym i ureacykeln som katalyserar bildandet av argininbärnstenssyra från citrullin och asparaginsyra (aminobärnstenssyra) i närvaro av ATP. Brist på enzymet orsakar ämnesomsättningsrubbningen cit rullinemi. EC 6.3.4.5.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.

*  Urea - Wikipedia
Urea (från grekiska uron urin), urinämne eller karbamid är en kvävehaltig kemisk förening, med den kemiska formeln CO(NH2)2. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Urea
*  Kronisk njursvikt - Wikipedia
Urea (urinämne) bildas framför allt vid nedbrytning av protein. Vid försämrad njurfunktion stiger halterna av urea och andra ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronisk_njursvikt
*  Scrabbleforumet • Visa tråd - SAOL 14
1o. Numera användes ordet bl. arkaiserande, i sht i poesi o. Högtidligt, särsk. religiöst spr. Enligt G. J. ADLERBETH (1788) i Försl. t. SAOB brukades ordet redan på hans tid 'ej utan i alfvarsam skrifart, särdeles i andelig och Domstil'. 2:o Ordet användes, liksom de enkla orden HO o. VEM, så gott som alltid om person o. oftast i sg. När det användes i pl., står det, efter vad det vill synas, alltid ss. predikatsfyllnad. EX.: G. I:s reg. 1: 2 (1521), SCHÖNBERG Bref 3: 165 (1778). Ngn enstaka gg användes ordet om sak, t. ex.: Alla lärare böker ää hoo the hälst wore. O. PETRI P. Elin b 3 b (1527). Hvarje vara, eho hon vara må. NYBLÆUS Pharm. 17 (1846). 3:o Beträffande ordets funktion i satsen må nämnas att det nästan uteslutande förekommer ss. subjekt l. ss. predikatsfyllnad, alltså i nom. De fall där det har annan ställning i satsen äro sällsynta. I egenskap av allmänt relativt pron. påträffas det ss. indirekt obj. i språkprovet från EMPORAGRIUS under 1 samt ...
  http://www.scrabbleforbundet.se/forum/viewtopic.php?p=47602
*  Nitrosomonas - Wikipedia
Oxidationsprodukten av vissa arter är urinämne. Habitatet varierar mycket mellan arterna, några förekommer i jord (Nitrosomonas ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrosomonas
*  Frankfurt am Main - Wikipedia
Han är mest känd för sin syntes av urinämne. Hermann von Meyer (* 1801 i Frankfurt am Main † 1869 i Frankfurt am Main); ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
*  Broskfiskar - Wikipedia
Broskfiskar har stora mängder urinämne och TMAO i blodet. Det ökar den osmotiska koncentrationen i blodet så att den är högre ... TMAO (trimetylaminoxid) tjänstgör som stabilisator, så att inte den höga koncentrationen av urinämne leder till förgiftning. En ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Broskfiskar
*  Tygacil pulver till infusionsvätska, lösning 50 mg - Köp direkt på Apoteket
Förhöjda amylasvärden, vilket är ett enzym som finns i salivkörtlarna och bukspottkörteln, förhöjda värden av urinämne i blod ( ...
  https://www.apoteket.se/produkt/tygacil-pulver-till-infusionsvatska-losning-50-mg-10-x-1-styck-injektionsflaska-226979/
*  Urinsyra - Wikipedia
Till skillnad från andra djur omvandlar fåglar restprodukten ammoniak till urinsyra istället för urinämne trots att det är en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Urinsyra
*  Livsmedelskemi - Wikipedia
Som restprodukt vid sönderdelningen bildas urinämne som skiljs av i njurarna och blir urin. Proteiner stelnar, koagulerar, om ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Livsmedelskemi
*  Kvävemetabolism - Wikipedia
Fritt kväve är toxiskt för kroppen, och måste därför metaboliseras till den inerta föreningen urea (urinämne). Det finns flera ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4vemetabolism
*  Adblue - Wikipedia
Adblue, formellt AdBlue, är produktnamnet på en vätska innehållande vatten och urea (urinämne, karbamid) som allt oftare ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Adblue
*  Organisk kemi - Wikipedia
År 1828 framställde Friedrich Wöhler för första gången ett organiskt ämne, urinämne (urea), ur rent oorganiska ursprungsämnen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisk_kemi
*  Kemiska vapen under första världskriget - Wikipedia
... då det var allmänt känt vid denna tid att klor reagerade raskt med urinämne (som finns i urin) för att skapa diklorurea. Klor ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemiska_vapen_under_f%C3%B6rsta_v%C3%A4rldskriget
*  Aminosyror - Wikipedia
... är mycket giftigt och omedelbart görs till urinämne. Karboxylsyrorna som kommer från de- och transamineringen kan sedan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aminosyror
*  BIOLOGI 8 VÅREN 2017 KROPP & HÄLSA - PDF
Urinämne Avfall från cellerna som lämnar kroppen genom urinen. Symbol är +. Befruktning Graviditet Sammansmältning av en ...
  http://docplayer.se/47270258-Biologi-8-varen-2017-kropp-halsa.html
*  Funderingar och faktasökning - En fULLständigt FÅRfärlig blogg
Det stämmer om ullen är bemängd med smuts, urinämne + ullfett. Ren ull, även ull som inte tvättats innan men där fåren klippts ...
  http://ullegull.gammeldags.se/funderingar-och-faktasokning/
*  L-ornitin | Kurera.se
Urincykeln, som äger rum i levern där ornitin finns i riklig mängd, bildar via ammoniak urinämne, en för den levande cellen ...
  https://kurera.se/aminosyror-l-ornitin/
*  Svar till frågorna Biologi B - PDF
I landlevande djur, i miljöer med god vattentillgång, omvandlas ammoniak till urinämne i levern, som sedan avges med urinen. c ... Ammoniak kan omvandlas till mindre giftigt urinämne eller urinsyra, men det kostar energi. För havslevande djur kan ...
  http://docplayer.se/62633-Svar-till-fragorna-biologi-b.html
*  Vilka njursjukdomar finns det?
För att blodet ska kunna renas från slaggprodukter, t ex urinämne, måste det passera genom njurarnas blodkärl. Sjukdomar i ...
  http://www.njurfonden.se/om-njurarna/njursjukdomar/
*  Kemins historia - Wikipedia
Därför blev det en stor uppståndelse när Friedrich Wöhler av en slump framställde urinämne från oorganiska ämnen 1828: tidigare ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemins_historia
*  Mazda CX-7 första japanska bil med renare SCR katalysator
SCR systemet renar bilens avgaser ytterligare genom att spreja AdBlue® , som är ett additiv av ett urinämne, från en extra tank ...
  https://www.mazda.se/nyheter/miljo/mazda-cx-7-forsta-japanska-bil-med-renare-scr-katalysator/
*  Vad är AdBlue?
AdBlue är en färglös vätska som består av 32,5% karbamid CO(NH2)2 (urea, urinämne) och avminiraliserat vatten.. From 1 ...
  https://www.atteviks.se/Verkstad/Vad-ar-AdBlue/


  • ammoniak
  • Till skillnad från andra djur omvandlar fåglar restprodukten ammoniak till urinsyra istället för urinämne trots att det är en mycket mer energikrävande omvandlingsprocess. (wikipedia.org)
  • Om det istället finns ett överskott av aminosyror så kan de deamineras, vilket innebär att aminosyran oxideras till en karboxylsyra och ammoniak som är mycket giftigt och omedelbart görs till urinämne. (wikipedia.org)
  • Urincykeln, som äger rum i levern där ornitin finns i riklig mängd, bildar via ammoniak urinämne, en för den levande cellen giftig utrensningsprodukt. (kurera.se)